Česká konference rektorů a Slovenská konference rektorů podepsaly prohlášení k 100. výročí založení Československé republiky

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


25. října 2018 - Předseda České konference rektorů Tomáš Zima a předseda Slovenské rektorské konference Marek Šmid podepsali společné prohlášení při příležitosti kulatého výročí založení Československé republiky. Zástupci obou institucí v ní vyzdvihli dosavadní vzájemnou spolupráci v oblasti vzdělávání a potvrdili zájem v ní pokračovat i v dalších letech.


Celé znění prohlášení v českém jazyce


Nejvyšší představitelé akademické obce v České republice a ve Slovenské republice se s úctou a hrdostí připojují ke vzpomínce na založení společného státu, který v roce 1918 znamenal naplnění státotvorného úsilí Čechů a Slováků. Navzdory složitosti doby a problémům, kterým společný stát v následujících letech čelil, zůstává jeho přínos pro vysokoškolský sektor nepopiratelný. Během existence Československé republiky byly zakládány nové univerzity, zvýšil se počet vysokoškolsky vzdělané inteligence, rozvíjela se věda, kultura a umění.


Spolupráce českých a slovenských akademiků přetrvává i po rozpadu společného státu. Pravidelná setkání členů České konference rektorů a Slovenské rektorské konference podporují a rozšiřují existující vazby a spolupráci a jsou jedním z projevů nadstandardních vztahů našich národů. Naším společným cílem je plnohodnotné zastoupení českých a slovenských vysokých škol v Evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání a v Evropském výzkumném prostoru. Oba vysokoškolské systémy mají nejen společnou historii a tradice, ale v současnosti čelí i podobným výzvám a problémům. Vysoké školy v obou zemích jsou předmětem stejných procesů evropeizace a globalizace.


Tímto deklarujeme zájem pokračovat ve spolupráci nejen na bilaterální institucionální úrovni, ale i v multilaterálních vztazích, které jsou v Evropě stále častěji podporovány. V kontextu historického odkazu první československé republiky podporujeme demokratické principy a důslednou ochranu základních lidských práv a svobod. Proto vysoké školy budou i nadále vzdělávat a vychovávat studenty v duchu hodnot demokracie, humanismu a tolerance k tvořivému, kritickému a nezávislému myšlení, zdravému sebevědomí, k národní hrdosti a občanské zodpovědnosti v souladu se základními principy Magna Charta Universitatum.


Zároveň se obracíme na vládní představitele České republiky a Slovenské republiky, aby věnovali náležitou pozornost a podporu školství, vědě a výzkumu v zájmu společenského a hospodářského rozvoje obou zemí. Partnerství České konference rektorů a Slovenské rektorské konference považujeme za zásadní i v evropském kontextu.


Celé znění prohlášení ve slovenském jazyce


Najvyšší predstavitelia akademickej obce v Českej republike a v Slovenskej republike sa s úctou a hrdosťou pripájajú k spomienke na založenie spoločného štátu, ktorý v roku 1918 znamenal naplnenie štátoprávneho úsilia Čechov a Slovákov. Napriek zložitosti doby a problémom, ktorým spoločný štát v nasledujúcich rokoch čelil, ostáva jeho prínos pre vysokoškolský sektor nepopierateľný. Počas existencie Československej republiky boli zakladané nové univerzity, zvýšil sa počet vysokoškolsky vzdelanej inteligencie, rozvíjali sa veda, kultúra a umenie.


Spolupráca českých a slovenských akademikov pretrváva aj po rozpade spoločného štátu. Pravidelné stretnutia členov Českej konferencie rektorov a Slovenskej rektorskej konferencie podporujú a rozširujú existujúce väzby a spoluprácu a sú jedným z prejavov nadštandardných vzťahov našich národov. Našim spoločným cieľom je plnohodnotné zastúpenie českých a slovenských vysokých škôl v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania a v Európskom výskumnom priestore. Obidva vysokoškolské systémy majú nielen spoločnú históriu a tradície, ale v súčasnosti čelia aj podobným výzvam a problémom. Vysoké školy v oboch krajinách sú predmetom rovnakých procesov europeizácie a globalizácie. Týmto deklarujeme záujem pokračovať v spolupráci nielen na bilaterálnej inštitucionálnej úrovni, ale aj v multilaterálnych vzťahoch, ktoré sú v Európe stále častejšie podporované.


V kontexte historického odkazu prvej československej republiky podporujeme demokratické princípy a dôslednú ochranu základných ľudských práv a slobôd. Preto vysoké školy budú aj naďalej vzdelávať a vychovávať študentov v duchu hodnôt demokracie, humanizmu a tolerancie k tvorivému, kritickému a nezávislému mysleniu, zdravému sebavedomiu, k národnej hrdosti a občianskej zodpovednosti v súlade so základnými princípmi Magna Charta Universitatum.


Zároveň sa obraciame na vládnych predstaviteľov Českej republiky a Slovenskej republiky, aby venovali náležitú pozornosť a podporu školstvu, vede a výskumu v záujme spoločenského a hospodárskeho rozvoja oboch krajín. Partnerstvo Českej konferencie rektorov a Slovenskej rektorskej konferencie považujeme za zásadné aj v európskom kontexte.

Poslední změna: 25. říjen 2018 10:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám