Univerzita Karlova oslavila svátek 17. listopadu. Cenou Arnošta z Pardubic byli oceněni vynikající vyučující a vzdělávací počiny

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 17. listopadu 2018 - Představitelé Univerzity Karlovy a akademické obce si dnes ve Velké aule Karolina slavnostně připomněli Mezinárodní den studentstva a Den boje za svobodu a demokracii. U této příležitosti byly již potřetí předány Ceny Arnošta z Pardubic. Oceněni byli vynikající vyučující i vynikající počiny ve vzdělávací činnosti na Univerzitě Karlově.


Rektor UK prof. Tomáš Zima ve svém projevu zdůraznil význam a důležitost událostí, které se v Československu staly před devětasedmdesáti a devětadvaceti lety. Hovořil rovněž o důležité roli univerzit pro vývoj demokracie a občanské společnosti. „Tato role je zcela nezastupitelná. Právě vysoká učení na celém světě by totiž měla být a často také jsou opravdovými „baštami svobody“, místy svobodné výuky, svobodného bádání, výzkumu a–v neposlední řadě – místy, kde je možné vyjadřovat se zcela svobodně ke všem aktuálním problémům dnešní doby. Tato skutečnost je o to důležitější, že aktuálně žijeme v přelomové době. Západní společnost čelí výzvám, které nejsou o nic méně nebezpečné než ty, jimž jsme s vypětím všech sil odolali v poměrně nedávné minulosti. Akademická obec včetně vedení naší univerzity si je této skutečnosti dobře vědoma“, uvedl rektor Tomáš Zima. Zástupci studentů Barbora Buřičová z FSV UK a David Pavlorek z FF UK ve svých projevech zmínili, jak na významné události československých dějin nahlížejí dnešní mladí lidé a připomenuli mj. listopad 1968.


U příležitosti oslav svátku 17. listopadu byly během slavnostního večera předány Ceny Arnošta z Pardubic pro vynikající vyučující a vynikající vzdělávací počin. Cenu pro vynikajícího vyučujícího na UK si odnesl emeritní děkan 3. LF UK prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., cenu za vědecký počin si odnesl tým Katedry didaktiky fyziky Matematicko-fyzikální fakulty za uspořádání akce Den pro učitele fyziky a za aktivity podporující učitele fyziky a rozvoj fyzikálního vzdělávání na školách.


Profesor Michal Anděl přednáší na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy nepřetržitě od roku 1990 vnitřní lékařství a od roku 1996 se podílí i na výuce hygieny, epidemiologie a preventivního lékařství. Jeho pedagogická činnost je dlouhodobě vysoce hodnocena studenty – v letošním roce obdržel studentskou cenu Syllabova křída za celoživotní vynikající pedagogické výkony. Studenti oceňují zejména jeho encyklopedické znalosti nejen z jím vyučovaných oborů, ale též jeho schopnost logicky a detailně popsat fyziologické a patofyziologické principy u chorobných stavů a též míru interaktivity ve všech formách jeho výuky (přednášky, semináře, výukové vizity). Od roku 1996 hrál prof. Anděl významnou roli v procesu změny systému výuky lékařství na 3. lékařské fakultě. Jejím smyslem bylo v návaznosti na změny ve výuce medicíny zaváděné řadou evropských i mimoevropských univerzit posunout systém směrem k integrované a problémově orientované výuce.


Katedra didaktiky fyziky Matematicko-fyzikální fakulty uspořádala Den pro učitele fyziky v dubnu 2017. Účastnilo se ho přes 80 učitelů fyziky ze středních i základních škol z celé ČR. Pracovníci katedry pod vedením doc. RNDr. Leoše Dvořáka, CSc. pro ně připravili celodenní program, který začínal atraktivním „Rande s Fyzikou plus“, kde protagonisté tohoto populárního televizního pořadu nejen poodhalili zákulisí natáčení, ale zejména živě demonstrovali fyzikální experimenty. Hlavní náplní pak bylo představení akcí a aktivit, které katedra nabízí učitelům fyziky a jejich žákům. Prezentace nabídek katedry proběhla jak formou krátkých prezentací, tak v rámci exkurzí v odpoledním bloku. Katedra byla rovněž oceněna za soustavnou a dlouhodobou spolupráci s komunitou učitelů fyziky, pro kterou pořádá semináře a vzdělávací akce.


Cena Arnošta z Pardubic je cenou Univerzity Karlovy určenou akademickým pracovníkům za jejich vynikající pedagogickou činnost a skupinám pedagogických či podpůrných pracovníků za jejich přínos ke zvyšování kvality vzdělávací činnosti. Cena se uděluje zpravidla každoročně ve dvou kategoriích: cena pro vynikajícího vyučujícího, cena za vynikající počin.


Statut ceny Arnošta z Pardubic zde.
Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

e-mail:


Univerzita Karlova

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 50 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 700 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Podle průzkumu Reflex 2013–2014 Pedagogické fakulty UK vykazují absolventi UK dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.Poslední změna: 19. listopad 2018 11:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám