Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 1. února 2019

  1. AS UK schválil program zasedání.

  2. AS UK zvolil prof. Ing. Františka Zahálku, Ph.D. (FTVS) předsedou Akademického senátu Univerzity Karlovy.

  3. AS UK zvolil Mgr. et Mgr. Davida Hurného (PřF) místopředsedou Akademického senátu Univerzity Karlovy.

  4. AS UK zvolil doc. PhDr. Tomáše Nigrina, Ph.D. (FSV), JUDr. Ing. Josefa Stašu, CSc. (PF), prof. MUDr. Zuzanu Moťovskou, Ph.D. (3. LF) a Mgr. Davida Pavlorka (FF) do předsednictva Akademického senátu Univerzity Karlovy.

  5. AS UK ustanovil Ekonomickou, Legislativní, Sociální, Studijní, Ediční, Petiční komisi a Komisi pro informační technologie AS UK.

  6. AS UK projednal záměr uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu mezi Univerzitou Karlovou jako nabyvatelem a Českou republikou - Státním zdravotním ústavem, se sídlem Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10, IČO: 75010330, jako převodcem, jejímž předmětem je převod pozemků parc. č. 3986/1 a parc. č. 3986/3, se stavbou bez č. p. nebo č. e., k. ú. Vinohrady, obec Praha, a zřízení věcného práva a doporučuje návrh smlouvy o bezúplatném převodu předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) a c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.

  7. AS UK schválil konání dalšího zasedání pléna dne 1. března 2019.


Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK


Za správnost:

Bc. Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK
Poslední změna: 1. únor 2019 14:16 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám