Zápis ze zasedání Ekonomické komise AS UK ze dne 21. ledna 2019


Přítomni: prof. Ing. František Zahálka, Ph.D (FTVS), doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF), doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. (PřF), ThDr. Jaroslav Hrdlička (HTF), Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF), doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV), prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D. (3. LF), Metoděj Renza (3. LF), Mgr. Michal Říha (PF), Mgr. Aleš Svoboda (FHS), Tomáš Sychra (3. LF), prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. (1.LF), Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. (PřF), Mgr. Dan Thiel (FTVS), ,Omluveni: doc. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D. (LF P), doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc. (FaF HK), Mgr. Michal Zima (PřF), Mgr. Zdeněk Pressl (součásti), Bc. David Půlpán (FTVS),PhDr. Petr Jüptner, Ph.D (FSV), prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. (LF HK), Jiří Dolejší, CSc. (MFF), Bc. Daniela Čechová (PedF), doc. MUDr. Václav Liška, Ph.D. (LF P), Mgr. Tomáš Gryc, Ph.D (FTVS), doc. RNDr. Miloš Rotter, Josef Štorm (2. LF), Mgr. David Pavlorek (FF), Bc. Daniel Pražák (PedF), prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. (1. LF),Hosté: Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, ThLic. Petr Šimůnek (EO RUK)


Návrh programu:

 1. Schválení programu

 2. Právní jednání:

    a. 

  Smlouva o dílo na dostavbu areálu TPU UK 2. LF – 4. etapa

    b. 

  Kupní smlouva o převodu pozemků u koleje v ul. Na Větrníku

    c. 

  Posílení datového přenosu v areálu kolejí 17. listopadu

    d. 

  Dodatek ke smlouvě o koupi genomového sekvenátoru pro potřeby 1. lékařské fakulty

    e. 

  Přípojka nízkého napětí vyvolaná výstavbou centra pro výzkum geotermální energie v Litoměřicích

 3. Zdroje na činnost Akademického senátu Univerzity Karlovy

 4. Různé


Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání Ekonomické komise AS UK.


1. Schválení programu

Návrh usnesení:


„Ekonomická komise AS UK schválila program zasedání Ekonomické komise AS UK."


Schváleno tichým souhlasem


2. Právní jednání


Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod jednání.


a) a) Smlouva o dílo na dostavbu areálu TPU UK 2. LF – 4. etapa

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo Ing. Miroslavě Oliveriusové, kvestorce UK, která informovala o podrobnostech smlouvy.


Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF) se dotázal na poměr kofinancování projektu.


Návrh usnesení:


„Ekonomická komise AS UK vyjádřila kladné stanovisko ke smlouvě o dílo na dostavbu areálu TPU UK 2. LF – 4. etapa.”


Počet hlasů: 12-0-0

Schváleno


b) b) Kupní smlouva o převodu pozemků u koleje v ul. Na Větrníku

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo Ing. Miroslavě Oliveriusové, kvestorce UK, která informovala o podrobnostech smlouvy.


Do rozpravy nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:


„Ekonomická komise AS UK vyjádřila kladné stanovisko k záměru uzavřít kupní smlouvu mezi Univerzitou Karlovou jako kupujícím a Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem, IČO: 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, jako prodávajícím, jejímž předmětem je koupě pozemků parc. č. 3496/7, parc. č. 3496/8, parc. č. 3496/9, nově oddělených z pozemku parc. č. 3496/4 na základě GP č. 3336-43/2017 ze dne 19.05.2017, a dále pozemku parc. č. 3553/2, vše k. ú. Břevnov, obec Praha, za kupní cenu ve výši 808 000,- Kč.”


Počet hlasů: 12-0-0

Schváleno


c) Posílení datového přenosu v areálu kolejí 17. listopadu

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo Ing. Miroslavě Oliveriusové, kvestorce UK, která informovala o podrobnostech smlouvy.


Do rozpravy nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:


„Ekonomická komise AS UK vyjádřila kladné stanovisko k záměru zřídit služebnost spočívající v umístění komunikačního vedení a zařízení k tíži pozemku parc. č. 532, parc. č. 4110/2, parc. č. 533/1 a parc. č. 493/5, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e., k.ú. Libeň, obec Praha, a v právu přístupu a vjezdu na pozemky a do budovy za účelem zajištění bezpečného provozu, údržby a oprav komunikačního vedení a zařízení ve prospěch České telekomunikační infrastruktury, a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, PSČ 130 00, Praha 3, IČO 04084063, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání písemného předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.”Počet hlasů: 13-0-0

Schváleno


d) Dodatek ke smlouvě o koupi genomového sekvenátoru pro potřeby 1. lékařské fakulty

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo Ing. Miroslavě Oliveriusové, kvestorce UK, která informovala o podrobnostech smlouvy.


Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D se zeptal na podrobnosti týkající se provozu v prostorách Biocev.


ThLic. Petr Šimůnek (EO RUK) odpověděl, že část Biocevu je vyhrazena k užívání PřF UK a 1. LF UK.


Návrh usnesení:


„Ekonomická komise AS UK vyjádřila kladné stanovisko k návrhu dodatku ke smlouvě o koupi genomového sekvenátoru pro potřeby 1. lékařské fakulty a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vyjádření předchozího písemného souhlasu podle § 15 zákona o vysokých školách.”


Počet hlasů: 13-0-0

Schváleno


e) Přípojka nízkého napětí vyvolaná výstavbou centra pro výzkum geotermální energie v Litoměřicích

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo Ing. Miroslavě Oliveriusové, kvestorce UK, která informovala o podrobnostech smlouvy.


Návrh usnesení:


„Ekonomická komise AS UK projednala záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění zařízení distribuční soustavy – kabelového vedení nízkého napětí, k tíži pozemku parc. č. 4008/113, k.ú. Litoměřice, obec Litoměřice a v právu přístupu za účelem její obnovy, výměny a modernizace ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, PSČ 405 02, Děčín IV - Podmokly, IČO 24729035, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.”


Počet hlasů: 13-0-1

Schváleno


3. Zdroje na činnost Akademického senátu Univerzity Karlovy

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, informoval přítomné o vyčlenění zdrojů pro AS UK z rozpočtu UK a z oblasti rektorátu tak, aby došlo k osamostatnění a zdůraznění nezávislosti AS UK. Druhým důvodem pro navrženou změnu je přesvědčení, že členové AS UK, ať už z řad studentů nebo akademických pracovníků, by měli být za svou práci a činnost, nezbytnou pro fungování AS UK, odměněni, což by podtrhlo významnost akademického senátu, jakožto klíčového samosprávného orgánu univerzity. Předseda AS UK dále informoval o vývoji toho, jak bylo v minulosti zabezpečováno praktické fungování a provoz AS UK. Upřesnil, že rozdělovaná částka 3 mil. Kč na činnost AS UK byla již vyčleněna v Principech. V návrhu se jedná jen o strukturalizaci těchto zdrojů. Jednou rovinou návrhu představuje provoz kanceláře AS UK. Další rovinou jsou finance na stipendia studentských členů AS UK. V dalším bodě by šlo o finance na kompenzaci členů AS UK, kteří jsou akademickými pracovníky. Náklady na výjezdní zasedání a občerstvení by dále byly hrazeny z prostředků rektorátu. Materiál zakotvuje i možnost vzdát se odměny, určené pro členy AS UK, kteří jsou akademickými pracovníky. Případný zbytek zdrojů by byl převeden do Mikuláše.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., vyzdvihl příkladnou spolupráci s vedením univerzity a jejími dalšími orgány a připomněl, že do budoucna by spolupráce nemusela být vždy tak hladká a přístup ostatních orgánů k AS UK by nemusel být tak vstřícný, jako je dnes.


Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. (PřF) přednesl nesouhlasný názor k předloženému návrhu. Konstatoval, že AS UK by měl působit jako protiváha exekutivy, s vyčleněním zdrojů na chod kanceláře AS UK nicméně souhlasí. Konstatoval, že návrh se týká neveřejných financí a působí populisticky. Požaduje pojistku, aby finance pro AS UK do budoucna nerostly.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, odvětil, že neveřejných zdrojů se to nedotkne, argumentoval ostatními univerzitami, kde je způsob odměňování obdobný (nicméně mnohonásobně velkorysejší), úspěšně funguje a působí motivačně do takové míry, že účast členů na zasedání akademických senátů je téměř stoprocentní.


Mgr. Michal Říha (PF) oponoval, že získáním ekonomické nezávislosti se naopak posiluje protiváha k ostatním univerzitním orgánům a AS UK zůstane nadále protiváhou rektorátu.


Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF) informoval, že hodlá podpořit část návrhu týkající se provozu kanceláře AS UK. Pro ostatní body, tedy stipendia a odměny, není jeho postoj jednoznačný. Účast na hlasování a na zasedáních je dle jeho názoru výkonem základního práva a nemělo by být honorováno. Naopak odměňování předsedů komisí je ospravedlnitelné, neboť pracovní agenda je tam skutečně rozsáhlá. Odměna jako taková je z ideologického hlediska v pořádku, neměla by však náležet senátorům za prostou účast na zasedání.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, zdůraznil, že někteří senátoři si musí brát kvůli zasedání AS UK noční směny. Čas, který stráví na zasedání AS UK, musí pracovně nahradit ve svém volném čase.ThDr. Jaroslav Hrdlička (HTF) poukázal na to, že po zdanění se jedná o opravdu malou částku, která by nikomu neměla vadit.


Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) vznesl argument, že činnosti spjaté s výkonem mandátu senátora lze zahrnout do výkonu akademické činnosti a mzda z fakult by tuto činnost měla pokrývat.


Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D, předseda Ekonomické komise AS UK, zhodnotil váhu argumentů jak odpůrců, tak i příznivců návrhu. Potvrdil, že provoz kanceláře senátu je nutno oddělit zejména kvůli hloubce a rozsahu agendy. Prostředky na zajištění činnosti AS UK musí být stejně vynaloženy. Vyjádřil souhlasný postoj k oběma názorům, ale vyzdvihl argument, že financování členů AS UK, byť v takovéto symbolické formě, představuje alespoň částečnou odměnu za jejich práci pro AS UK.


Tomáš Sychra (3. LF) poukázal na to, že pro aktivní studenty by odměna mohla být skutečně hodně přínosná a mohla by pomoci zlepšit jejich finanční situaci. Hodlá podpořit návrh ve znění jak je, v plném rozsahu, s argumentem, že akademičtí pracovníci mají možnost se odměny vzdát.


Prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D. (3. LF) řekla, že za sebe si z pragmatického hlediska myslí, že studentům pomůže každá koruna a u zaměstnanců je v návrhu možnost, že odměnu nemusí přijmout. Konstatovala, že nevidí v návrhu žádné populistické rysy. Závěrem uvedla srovnání s fungováním akademických senátů na ostatních mezinárodních univerzitách. Rozměr, který návrh přináší, vidí jako velmi pozitivní.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, poukázal na transparentnost předloženého systému financování. Chce se vyhnout nespravedlnosti, že by byl někdo za činnost pro AS UK refundován z jiných zdrojů a činnost některých členů by nebyla nijak odměňována.


Mgr. Michal Říha (PF) navrhl modifikaci textace předloženého návrhu.


Prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. (1.LF) vyzdvihl transparentnost navrženého způsobu financování.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, opravil drobné, formulační, legislativně technické nedostatky návrhu a opravil ustanovení o platnosti.


Ekonomická komise nehlasovala o návrhu "Zdroje na činnost Akademického senátu Univerzity Karlovy" jako o celku. Proběhlo hlasování o jednotlivých částech návrhu.


Hlasování


Bod 2 - Provoz kanceláře akademického senátu


Počet hlasů 15 (pro) – 0 (proti) – 0 (zdržel/a se).


Bod 3a i. Stipendia za činnost v AS UK (studenti)


Počet hlasů 12 (pro) – 1 (proti) – 2 (zdržel/a se).


Bod 3a ii. Odměny za činnost v AS UK (akademičtí pracovníci)


Počet hlasů 10 (pro) – 3 (proti) – 2 (zdržel/a se).


4. Různé

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod jednání.


Do bodu Různé nebyl vznesen žádný podnět.


Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, ukončil zasedání a poděkoval všem přítomným za účast.


Zapsala: Mgr. Eliška Klimentová, tajemnice Legislativní komise AS UK

Za správnost: prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK

Poslední změna: 25. únor 2019 16:15 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám