Zápis ze zasedání Ekonomické komise AS UK ze dne 25. února 2019


Přítomni: Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV), Martin Béreš (ETF), Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF), Mgr. David Pavlorek (FF), Doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc. (MFF), PhDr. Dana Hůlková Nývltová, Ph.D. (součásti), Tomáš Jan (FaF), Metoděj Renza (3.LF), Bc. David Půlpán (FTVS), Mgr. Tomáš Gryc, Ph.D. (FTVS), Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS)


Omluveni: Doc. Dr. Phil. Mgr. Pavel Himl (FHS), Doc. Ing. Stanislav Smrček (PřF), Tomáš Sychra (3. LF), Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF)


Hosté: Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, ThLic. Petr Šimůnek (EO RUK), MUDr. Milan Prášil, MBA, kancléř UK


Návrh programu:

 1. Schválení programu

 2. Návrh na prodloužení splatnosti mimořádného příspěvku (Jinonice)

 3. Právní jednání:

    a. 

  Nové varhany pro Velkou aulu Karolina

    b. 

  Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě s Revmatologickým ústavem

    c. 

  Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. 107425-000-00 - optický kabel v areálu BIOCEV

 4. Různé


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání Ekonomické komise AS UK.

1. Schválení programu

Návrh usnesení:


„Ekonomická komise AS UK schválila program zasedání Ekonomické komise AS UK."


Schváleno tichým souhlasem


2. Návrh na prodloužení splatnosti mimořádného příspěvku (Jinonice)

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo Ing. Miroslavě Oliveriusové, kvestorce UK, která informovala o podrobnostech smlouvy. Jedná se o prodloužení splatnosti půjčky.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, představil detailní informace k projektu přestavby areálu v Jinonicích.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK doporučuje AS UK schválit návrh na prodloužení splatnosti mimořádného příspěvku na  zpracování dokumentace pro stavební povolení a územní řízení v rámci plánovaného projektu OP VVV poskytnutého Fakultě sociálních věd do 31. 12. 2024.”


Počet hlasů: 13-0-0

Schváleno3. Právní jednínía) Nové varhany pro Velkou aulu Karolina

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo Ing. Miroslavě Oliveriusové, kvestorce UK, která sdělila, že předložená zadávací dokumentace se připravovala velmi dlouho, neboť je velmi těžké zadat výběrové řízení takového charakteru, s ohledem na charakter varhan jakožto památky.


Členové Ekonomické komise AS UK se byli podívat na stávající provedení varhan a následně byla vedena rozprava o podrobnostech projektové dokumentace.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK projednala záměr pořídit zcela nové varhany do Velké auly historické budovy Karolina Univerzity Karlovy a doporučuje návrh smlouvy o dílo AS UK  ke schválení.”


Počet hlasů: 12-0-0

Schváleno

b) Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě s Revmatologickým ústavem

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo Ing. Miroslavě Oliveriusové, kvestorce UK,, která informovala o podrobnostech smlouvy.


Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) se dotázal na výpočet nájemného z uvedeného vzorce, neboť jeho výše je velmi malá. Kvestorka UK doplnila vysvětlení.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK projednala návrh Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě s Revmatologickým ústavem a s uzavřením Dodatku a doporučuje ho AS UK ke schválení.”


Počet hlasů: 12-0-0

Schváleno

c) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. 107425-000-00 - optický kabel v areálu BIOCEV

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo Ing. Miroslavě Oliveriusové, kvestorce UK, která informovala o podrobnostech smlouvy.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK projednala záměr zřídit služebnost inženýrské sítě ke stavbě s názvem “ Připojení objektů FTTS Hodkovice - 1. stavba na síť TMCZ” (dále jen Stavba) spočívající v uložení optického kabelu do pozemku spoluvlastněného s Univerzitou Karlovou, k tíži pozemku parc. č. 306, k. ú. Vestec u Prahy, obec Vestec (dále jen Dotčený pozemek), v provozování Stavby  a v právu v přístupu na Dotčený pozemek za tímto účelem ve prospěch T- Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4, Tomíčkova 2144/1, 148 00, IČO 64949681, a doporučuje návrh ke schválení AS UK.”


Počet hlasů: 12-0-1

Schváleno


4. Různé

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod jednání.


Vystoupil s připomínkou, že čl. 51 odst. 4 Statutu UK stanoví povinnost děkanů, ředitelů nebo rektora písemně informovat AS UK o některých uzavřených smlouvách a vyzval členy Ekonomické komise AS UK, aby se vyjádřili ke způsobu, jakým má být tato podmínka splněna.


Následná rozprava se týkala především informací o nájmech fakultních prostor.


Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS) konstatoval, že pronájmy patří do doplňkové činnosti, že by mohlo dojít jen k vyčlenění částky z této kategorie.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, diskutoval s ostatními členy komise formu toho, co přesně by se mělo předkládat.


Mgr. Tomáš Gryc, Ph.D. (FTVS) řekl, že nejvhodnější formou by bylo uvést fakultu a celkovou částku z pronájmů, nikoli vykazovat částky po místnostech či objektech.


Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS) považuje za možné řešení oddělení zisků z nájmů z doplňkové činnosti. Z hlediska ukazatele výkonu se nejeví jako spravedlivé, že někdo vykazuje zisky, které nepochází z výkonu, ale např. z pronájmu tělocvičny.


Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, a ThLic. Petr Šimůnek (EO RUK) přislíbili dodání informace o výnosech z pronájmů.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, dále připomněl povinnost J. M. pana rektora jednou ročně informovat Akademický senát UK o alokaci a čerpání prostředků dle čl. 11 Opatření rektora č. 35/2018 a čl. IX odst. 2 Opatření rektora č. 8/2018 - Podpora internacionalizace na Univerzitě Karlově.


Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, sdělila, že peníze se rozdělovaly v říjnu, druhá výzva je v únoru. Přislíbila, že by rektorát informaci poskytl výjimečně v březnu a pak by byla informace AS UK předkládána každoročně na začátku roku.


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, se dotázal přítomných členů Ekonomické komise, zdalii by postačovala zpráva podaná pouze do komise. Ekonomická komise AS UK se shodla, že informace podaná Ekonomické komisi bude dostačující.


Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) se dotázal, zda příprava rozpočtu a principů probíhá bez komplikací.


Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, ho ubezpečila, že vše probíhá dle harmonogramu.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, ukončil zasedání a poděkoval všem přítomným za účast.


Zapsala: Eliška Klimentová, tajemnice Legislativní komise AS UK


Vidi: Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UKPoslední změna: 31. březen 2019 11:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám