Zápis ze zasedání Legislativní komise AS UK ze dne 2. dubna 2019

Přítomni: JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. (PF), Martin Béreš (ETF), Doc. Dr. Phil. Mgr. Pavel Himl (FHS), Doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.rer.nat. (PřF), Mgr. David Pavlorek (FF), Mgr. Jan Pačes (PřF), Mgr. Eliška Klimentová (PF), Mgr. Peter Korcsok (MFF), Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF), JUDr. Michal Říha (PF), Michael Glogr (PF), JUDr. Jan Wagner (RUK)


Hosté: doc. RNDr. Vladislav Kuboň, Ph.D. (MFF), PhDr. Jiří Kukačka Ph.D. (FSV), JUDr. Michael Kučera


Program:


I. Konzultace ke tvorbě vnitřních předpisů fakult


a) konzultace k novele Pravidel pro organizaci studia na PF UK a Pravidel pro organizaci státní rigorózní zkoušky na PF UK

b) konzultace k novele Pravidel pro organizaci studia na MFF UK

c) konzultace k novele Pravidel pro organizaci studia na FTVS UK

d) Informace k vývoji konzultací týkajících se novely POS FF UK

e) konzultace k JŘ AS FSV UK


II. Různé


a) otázka výkladu od kol. doc. Cvrčkové

b) otázka výkladu ust. čl. 2 odst. 5 in fine druhé věty vnitřního předpisu UK Pravidla podpory zájmové činnosti studentů UK


I. Konzultace ke tvorbě vnitřních předpisů fakult

a) Konzultace k novelám POS a POSRZ PF


Legislativní komise poskytla konzultaci k návrhu Pravidel pro organizaci studia na PF UK a Pravidel pro organizaci státní rigorózní zkoušky na PF UK. Připomínky byly sděleny přítomným zástupcům fakulty, kteří jsou členy Legislativní komise.


b) Konzultace k novele POS MFF


Legislativní komise poskytla konzultaci k návrhu Pravidel pro organizaci studia MFF UK. Připomínky byly sděleny přítomnému zástupci fakulty (proděkan doc. Kuboň).


c) Konzultace k novele Pravidel pro organizaci studia na FTVS UK


Legislativní komise konzultovala návrh Pravidel pro organizaci studia na FTVS UK. Připomínky byly zaslány e-mailem dr. Hojkovi, proděkanovi fakulty.


d) Informace o průběhu konzultací k návrhu novely POS FF UK


Kol. dr. Staša podal informaci o průběhu konzultací k novele POS FF UK.


e) Konzultace k JŘ AS FSV UK


Legislativní komise poskytla konzultaci k návrhu Jednacího řádu akademického senátu FSV UK. Přítomný zástupce fakulty, PhDr. Jiří Kukačka Ph.D, byl informován o dalším postupu.


II. Různé


a) Legislativní komise se na základě podnětu kol. doc. Cvrčkové zabývala otázkou, zda je přípustné s ohledem na ochranu osobních údajů interně v rámci fakulty (tj. např. sekretářkám kateder), sdělit seznamy studentů promujících v konkrétním termínu.


Legislativní komise odkazuje v této věci na pověřence pro ochranu osobních údajů UK, Mgr. Jana Jindru.


b) Legislativní komise se na základě podnětu kol. dr. Wagnera zabývala otázkou pracovního výkladu ust. čl. 2 odst. 5 in fine druhé věty vnitřního předpisu UK Pravidla podpory zájmové činnosti studentů UK.


Dr. Wagner vysvětlil, že podporu zájmové činnosti na univerzitě lze přiznat pouze studentskému spolku, nadaci nebo nadačnímu fondu, který vykonává nebo hodlá vykonat zájmovou činnost „týkající se studentské části akademické obce“. Problém je spatřován v souvislosti s činnostmi, které organizují studenti, ale jsou určeny i pro konzumenty z řad veřejnosti (studenti tam nemusí být). Legislativní komise poukázala na to, že povahu akce je nutné hodnotit individuálně v každém jednotlivém případě. V případech, kdy je akce určena širší veřejnosti je třeba brát zřetel na tvůrčí účast organizátorů (např. akce organizované pro studenty středních škol s cílem poskytnout jim informace o studiu jakožto budoucím uchazečům).


Zápis ke stažení zde.
Poslední změna: 10. květen 2019 13:35 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám