Zápis ze zasedání Ekonomické komise AS UK ze dne 18. června 2019


Přítomni: Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV), Martin Béreš (ETF), Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF), Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF), Doc. Dr. Phil. Mgr. Pavel Himl (FHS), ThDr. Jaroslav Hrdlička (HTF), Mgr. David Hurný (PřF), PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. (FSV), MUDr. Anna Malečková, (LF Plzeň), Prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D. (3. LF), Mgr. Jan Pačes (PřF), Mgr. David Pavlorek (FF), Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. (1.LF), Metoděj Renza (3.LF), JUDr. Michal Říha (PF), Doc. Ing. Stanislav Smrček (PřF), Tomáš Sychra (3. LF), Mgr. Karel Šima, Ph.D. (FF), Prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. (1. LF), Doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc. (FaF HK), Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS) , MUDr. Josef Fontana (3.LF), Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. (PřF), Doc. MUDr. Václav Liška, Ph.D. (LFP)


Hosté: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor UK, Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, MUDr. Milan Prášil, MBA, kancléř UK, Ing. Roman Karaš (EO RUK), Mgr. Martin Maňásek (ÚVT UK), Ing. Helena Stuchlíková (OVA), Ing. Karel Mozr, MBA (PřF), Mgr. Lucie Panchártek Suchá (ÚK UK), Jaroslav Slovák (ÚK UK), Prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. (PřF), Mgr. Tereza Svobodová (RUK), RNDr. Helena Kvačková (RUK), prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc. (MFF)

Návrh programu:

 1. Schválení programu

 2. Principy rozdělování příspěvků a dotací pro rok 2020

 3. Výroční zpráva o činnosti UK za rok 2018

 4. Návrh změny OR č. X/2019: Poskytování stipendií na podporu ubytování na UK 2019/2020

 5. Návrh OR č. X/2019: Poskytování sociálních stipendií na UK 2019/2020

 6. Návrh na prodloužení splatnosti bezúročné půjčky “MEPHARED 2”

 7. Právní jednání:

    a. 

  Služebnost k trafostanici u Nové koleje

    b. 

  Směna pozemků u koleje Na kotli v Hradci Králové

    c. 

  Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na zhotovení Pavilonu matematiky a informatiky v Praze Troji

 8. Různé


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání Ekonomické komise AS UK.

1. Schválení programu

Návrh usnesení:


„Ekonomická komise AS UK schválila program zasedání Ekonomické komise AS UK."


Schváleno tichým souhlasem


2. Principy rozdělování příspěvků a dotací pro rok 2020

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo MUDr. Milanu Prášilovi, MBA, kancléři UK, a J. M. panu rektorovi.


J. M. pan rektor shrnul, že v průběhu minulých let byly diskutovány Principy v detailnějším měřítku a všechny zásadní změny již proběhly loni a promítly se do loňského rozpočtu. Sdělil, že všechny snahy byly jasně deklarovány do současné podoby Principů a bylo by optimální do jejich podoby zasahovat minimálně. Po letošním prvním kole představení Principů přišly jako odezva pouze tři podněty, a to z PF UK, z FSV UK a FTVS UK. Podnět z PF konstatoval, že doporučuje stávající podobu Principů beze změn, podnět z FSV se týkal především podpory mobility, a to jak pro studenty, tak zaměstnance. Poslední z podnětů z FTVS odkazoval na finanční prostředky na údržbu movitého majetku, kde fakulta vyjádřila obavy z poklesu deklarovaných finančních prostředků. Uvedená kapitola však zůstává ve stejné výši jako v předchozím období, jen došlo ke specifikaci financí na projektu a údržbu. Ze strany fakulty se tak jednalo o přehlédnutí této skutečnosti, a i tento podnět byl tedy vysvětlením vypořádán. Z pohledu mobilit a podnětu FSV se očekává v roce 2019 lepší podpora i z MŠMT. To by se mělo promítnout v pozitivním duchu i do rozpočtu uvedené fakulty.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel diskuzi.


Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) podal dotaz k rozvojové podpoře fakult a projektům MEPHARED a UNIMEC. MUDr. Milan Prášil, MBA, kancléř UK, odpověděl, že uvedená podpora existuje a že je dělaná podle návrhu Principů.


Prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. (PřF) vystoupil s podnětem, který se týkal „příspěvku na studenta“ a „počtu financovaných studentů“. Uvedl, že UK již před několika lety zafixovala počty studentů. Prof. Sýkora představil model, který si spočítali na fakultě a který respektuje aktuální počty studentů a který ukazuje nevýhodnost na fakultách, kde nedošlo k poklesu studentů, nebo tam, kde došlo dokonce k nárůstu studentů. Celá situace dle jeho názoru vznikla tím, že MŠMT rozděluje finanční prostředky jinak než univerzita (především koeficient A). Uvedl, že rozdíly činí i 30 mil. Kč na jedné fakultě a dotázal se, proč k té změně došlo.


J.M. rektor uvedl, že v rámci finančních prostředků z MŠMT existuje celá řada parametrů a položek, některé položky tam před lety nebyly, jiné se zrušily. Snahou univerzity vždy bylo maximálně eliminovat výkyvy, které by vyvolaly každoroční změny struktury přicházejících finančních příspěvků. Snaha UK o dlouhodobější a stabilnější vytvoření pravidel přerozdělování finančních prostředků v rámci univerzity se opakovaně diskutovala, a to velmi detailně. Vytvářely se modely tak, aby se vidělo, jaký bude mít změna jednotlivých parametrů dopad na jednotlivé fakulty. Principy byly měněny historicky různě, pořádaly se kulaté stoly, na které byli pozváni zástupci fakult, a nakonec byl přijat úzus poměru k předchozím letům 5:3:2. Ministerstvo skutečně zafixovalo počet studentů, ale s tím, aby si to rektoři zafixovali sami na univerzitách. Zde byl ponechán prostor fakultám, pouze s tím, aby celkově neklesl počet studentů pod 10 procent.


Prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. (PřF) oponoval, že zafixovány nebyly počty studentů, ale finance.


J.M. rektor souhlasil a zdůraznil, že objem peněz, který historicky vznikl, byl alokován na základě počtu studentů a koeficientu náročnosti.


Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF) namítnul, že by se neměly měnit v této chvíli ukazatele předložených „Principů“ a nemělo by se též hlasovat o materiálu, který byl rozeslán na poslední chvíli.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., uvedl, že se nejedná o materiál k hlasování, ale jen k diskuzi. Případná změna bude možná od roku 2021 a že se o tomto dá hlasovat až budou připraveny materiály s „posunem fixu“ jako zahlazení případných změn.


Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. (PřF) konstatoval, že problematika se bude probírat v rámci ekonomické komise a všichni budou moci předložit návrhy.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK vyjádřila kladné stanovisko k návrhu Principů pro rozdělování příspěvků a dotací na UK v roce 2020.”


Počet hlasů: 23-0-0

Schváleno


3. Výroční zpráva o činnosti UK za rok 2018

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo MUDr. Milanu Prášilovi, MBA, kancléři UK, který informoval o podrobnostech materiálu.


Tento rok bylo opětovně cílem výroční zprávu modernizovat, zatraktivnit a zejména se vrátit k podstatě univerzity jako „společenství lidí“. Důraz je kladen rovněž na úspěchy Univerzity Karlovy v roce 2018 prezentované zaměstnanci nebo studenty UK, kteří se na těchto úspěšných krocích a splněných cílech podíleli. Výroční zpráva díky nové koncepci tvoří komunikační nástroj, který bude fungovat jak pro interní komunikaci dovnitř univerzity, tak pro externí komunikaci a prezentaci univerzity pro média, partnery a vybrané organizace.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK vyjádřila kladné stanovisko k Výroční zprávě o činnosti UK za rok 2018.”


Počet hlasů: 23-0-0

Schváleno


4. Návrh změny OR č. X/2019: Poskytování stipendií na podporu ubytování na UK 2019/2020

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo MUDr. Milanu Prášilovi, MBA, kancléři UK, který představil uvedený materiál a konstatoval, že jde o změny pouze technického charakteru.

JUDr. Michal Říha (PF) připomněl, že při projednávání v loňském roce požádal, aby stipendium bylo vypláceno včasněji a nemělo zpoždění a upozornil, že se tím bude zabývat Sociální komise.

Kancléř přislíbil, že zjistí upřesňující informace k tomu, proč nebylo možné stipendium vyplácet s menší časovou prodlevou.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK vyjádřila kladné stanovisko k návrhu změny OR Poskytování stipendií na podporu ubytování na UK 2019/2020”


Počet hlasů: 23-0-0

Schváleno


5. Návrh OR č. X/2019: Poskytování sociálních stipendií na UK 2019/2020

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo Ing. Miroslavě Oliveriusové, kvestorce UK, která informovala o podrobnostech materiálu.

Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK vyjádřila kladné stanovisko k návrhu změny OR: Poskytování sociálních stipendií na UK 2019/2020.“


Počet hlasů: 23-0-0

Schváleno


6. Návrh na prodloužení splatnosti bezúročné půjčky “MEPHARED 2”

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo Ing. Miroslavě Oliveriusové, kvestorce UK. Kvestorka představila uvedený materiál a konstatovala, že půjčka byla již projednávána a byla také schválena. V tuto chvíli se jedná o prodloužení splatnosti do 31.12.2020.

Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK vyjádřila kladné stanovisko k prodloužení splatnosti bezúročné půjčky Farmaceutické fakultě na přípravnou fázi projektu MEPHARED 2 z mimořádného příspěvku do 31. 12. 2021.“


Počet hlasů: 24-0-1

Schváleno


7. Právní jedníní

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo Ing. Miroslavě Oliveriusové, kvestorce UK, která informovala o podrobnostech předložených materiálů.

a) Služebnost k trafostanici u Nové koleje

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel diskuzi.

Nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK vyjádřila kladné stanovisko k záměru zřídit věcné břemeno spočívající v umístění zařízení distribuční soustavy – zděné kabelové trafostanice k tíži pozemku parc. č. st. 1901, k.ú. Brandýs nad Labem, obec Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, a v právu přístupu a vjezdu na pozemek za účelem zajištění provozu, údržby a oprav zařízení distribuční soustavy ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.“


Počet hlasů: 24-0-0

Schváleno


b) Směna pozemků u koleje Na kotli v Hradci Králové

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel diskuzi.

Nebyl vznesen žádný podnět.

Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK vyjádřila kladné stanovisko k záměru uzavřít směnnou smlouvu mezi Univerzitou Karlovou a Statutárním městem Hradec Králové, IČO: 00268810, se sídlem Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, jejímž předmětem je směna:

- pozemků ve vlastnictví Statutárního města Hradec Králové parc. č. st. 1337/2, parc. č. st. 1338/2, parc. č. st. 1339/2, parc. č. st. 1340/2, parc. č. st. 1341/2, parc. č. 214/11, parc. č. 214/25, parc. č. 214/29, parc. č. 214/30, vše k. ú. Hradec Králové, obec Hradec Králové,

- za pozemky ve vlastnictví Univerzity Karlovy parc. č. 214/2, parc. č. 214/20 a parc. č. 214/31, vše k.ú. Hradec Králové, obec Hradec Králové,

a doporučuje návrh směnné smlouvy předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.“


Počet hlasů: 25-0-0

Schváleno


c) Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na zhotovení Pavilonu matematiky a informatiky v Praze Troji

Kvestorka UK informovala o podrobnostech materiálu a prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc. (MFF), proděkan pro rozvoj MFF, informoval o vícepracích, které bylo nutné provést v důsledku toho, že se na pozemku neočekávaně našla kontaminovaná zemina.

Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK vyjádřila kladné stanovisko k záměru uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby pavilonu matematiky a informatiky Matematicko-fyzikální fakulty v Praze – Troji ve znění dodatku č. 1 ze dne 16.03.2018 a dodatku č. 2 ze dne 14.12.2018, mezi Univerzitou Karlovou jako objednatelem na straně jedné a společnostmi Auböck, s.r.o., IČO: 26089785 a OHL ŽS, a.s., IČO: 46342796, které tvoří sdružení s názvem Společnost UK MFF Troja, jako zhotovitelem na straně druhé, jehož předmětem je provedení víceprací a méněprací v rámci zhotovení díla. Akademický senát doporučuje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření dodatku.“


Počet hlasů: 25-0-0

Schváleno


8. Různé

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod jednání.


J. M. pan rektor informoval o změnách v oblasti DPH na úrovni vysokých škol. Letos v dubnu vešla v platnost novela zákona o DPH, která vyvolala řadu otázek napříč mezi univerzitami. Při následné diskuzi se ukázalo, že univerzity v ČR realizují odpočet DPH podle velkého množství různých výkladů, což v praxi znamená asi 26 různých variant. Po jednání J.M. rektora s ředitelkou finanční správy, Ing. Stuchlíkovou, se ukazuje, že způsob, který praktikuje UK je velmi konzervativní, a tak dopad uvedené novely nebude pro UK nijak dramatický. Ostatní univerzity začaly vypočítávat, kolik je daná změna bude případně stát, a došly k částce přesahující 1 mld. Kč a chtějí teď po MŠMT kompenzaci ve výši doplatku.

J. M. rektor chce vytvořit společnou pracovní skupinu mezi kvestory univerzit, MF a MŠMT, aby vznikla jednotná metodika. Vzhledem k tomu, že UK střídmě optimalizuje odpočet DPH, takže i kdyby došlo na nějaké nedoplatky, tak to UK v zásadě nepostihne, neboť UK odvádí DPH skutečně velmi konzervativně.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, ukončil zasedání a poděkoval všem přítomným za účast.


Zapsala: Mgr. Eliška Klimentová, tajemnice Legislativní komise AS UK

Za správnost: Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK


Poslední změna: 19. srpen 2019 15:26 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám