Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 26. srpna 2019

Přítomní členové předsednictva:

František Zahálka, Josef Staša, Zuzana Moťovská, Tomáš Nigrin, David Pavlorek


Omluveni:

Tomáš Zima, J. M. pan rektor, David Hurný


Přítomní hosté:

Milan Prášil, kancléř UK

Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK,

Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK

Eliška Klimentová, tajemnice Legislativní komise AS UK


Program:

  1. Předsednictvo AS UK se seznámilo s doručenou poštou a vzalo na vědomí rezignaci Mgr. Ley Takács, Ph.D. (FF).

  2. Předsednictvo AS UK projednalo Návrh smlouvy o dílo na vyhotovení projektové dokumentace a provedení stavby „Rekonstrukce a přístavba Areálu UK Jinonice“. Materiály byly předloženy Ekonomické komisi AS UK, která prostřednictvím sdělení předsedy Ekonomické komise AS UK, Tomáše Nigrina, vyjádřila kladné stanovisko a materiály doporučila předsednictvu AS UK ke schválení. Předsednictvo AS UK dle čl. 36 odst. 4 Jednacího řádu Akademického senátu UK vyjádřilo kladné stanovisko k návrhu uvedené smlouvy.

  3. Kvestorka UK, Miroslava Oliveriusová, informovala předsednictvo AS UK, že od podzimu 2019 budou formou opatření rektora, zavedeny některé nové benefity na Univerzitě např.: tzv. “Sick days” (zdravotní volno) v rozsahu 3 pracovních dnů či zavedení školkovného.

  4. Kancléř UK, Milan Prášil, informoval o změnách v rámci Návrhu Plánu realizace Dlouhodobého - strategického záměru Univerzity Karlovy 2016 - 2020 pro rok 2020, který bude předložen AS UK k projednání na následujícím zasedání AS UK, které se koná 18. října 2019. Dále prezentoval harmonogram projednávání Návrhu první verze Strategického záměru UK 2021 - 2025, který bude diskutován formou kulatých stolů.

  5. Předsednictvo AS UK projednalo možnost realizace výjezdního zasedání celého pléna AS UK.

  6. Předsednictvo AS UK stanovilo každoroční kontrolu mandátů studentských senátorů k 1. říjnu 2019.

  7. Předsednictvo AS UK projednalo termíny zasedání předsednictva AS UK v zimním období. Zasedání předsednictva AS UK se budou konat 16. září 2019 od 15:30 hod., 7. října 2019 od 16:00 hod., 18. listopadu 2019 od 16:00 hod.  a 13. ledna 2020 od 16:00 hod. na sekretariátu AS UK.

  8. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 16. září 2019 od 15:30 hodin na sekretariátu AS UK.


Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK


Originál
Zapsala: Bc. Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK


Poslední změna: 27. srpen 2019 08:36 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám