Zápis ze zasedání Studijní komise AS UK ze dne 14. května 2019

Přítomni:

Martin Bereš (ETF), Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF), Mgr. Eliška Černovská (FSV), Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (PřF), MUDr. Josef Fontana (3. LF), Doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. (PedF), Mgr. Jakub Horký (PF), Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF), Prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D. (2.LF), Kamila Řehořová (PřF), JUDr. Michal Říha (PF), Doc. Ing. Stanislav Smrček (PřF), Mgr. Barbora Štindlová, Ph.D. (součásti), Mgr. Sabrina Muchová (FF).


Omluveni:

Dále nepřítomni:

Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), Bc. Miroslav Čermák (OVV), Michael Glogr (PF), PhDr. David Greger, Ph.D. (PedF), Josef Holub (1.LF), Bc. et Bc. Filip Hruša (FTVS), Martin Chaloupka (LFP), Tomáš Jan (FaF), Anna Kalašnikovová (PF), Mgr. Peter Korcsok (MFF), MUDr. Anna Malečková (LFP), PaedDr. Eva Marádová, CSc. (PedF), Nikol Mravcová (3.LF), Vojtěch Novotný (LFHK), MUDr. Martina Němčoková (3.LF), Martin Pehr (1.LF), PhDr. Milan Pech, Ph.D. (KTF), Mgr. Daniel Pražák (PedF), Prof. MUDr. Radek Pudil, CSc. (LFHK), Metoděj Renza (3.LF), Bc. David Půlpán (FTVS),Valerie Sobková (3.LF) Daniel Slovák (2.LF), Tomáš Sychra (3.LF), Bc. Barbora Uchytilová (KTF), Mgr. Kateřina Volfová (KTF), Eliška Voříšková (FaF).


Hosté:

MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. Prorektorka pro studijní záležitosti, prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., prorektorka pro koncepci a kvalitu, doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D., členka kolegia rektora, Mgr. Petra Štanclová (RUK), Dan Thiel (FTVS), RNDr. Věra Šťastná (OAS).


Návrh programu

  1. Schválení programu a úvodní slovo

  2. Dodatek ke zprávě o vnitřním hodnocení Univerzity Karlovy za rok 2018

  3. Novela Přílohy č. 2 Statutu

  4. Diskuze k novele Studijní zkušební řád UK

  5. Různé


JUDr. Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání Studijní komise AS UK.


1. Schválení programu a zápisu


Návrh usnesení:

„Studijní komise AS UK schvaluje program zasedání Studijní komise AS UK a schválení zápisu o per rollam hlasování."

Schváleno tichým souhlasem


2. Dodatek ke zprávě o vnitřním hodnocení Univerzity Karlovy za rok 2018

JUDr. Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, uvedl bod a předal slovo prof. PaedDr. Radce Wildové, CSc., prorektorce pro koncepci a kvalitu, která představila Dodatek ke zprávě o vnitřním hodnocení Univerzity Karlovy za rok 2018 a prezentovala aktuální informace k práci Rady pro vnitřní hodnocení.


JUDr. Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, doplnil informaci a otevřel diskuzi. Dále upozornil, že tématu se komise věnovala na předchozím zasedání.


Nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení

“Studijní komise AS UK doporučuje ho AS UK ke schválení Dodatek ke zprávě o vnitřním hodnocení Univerzity Karlovy za rok 2018.”

Hlasování 16-0-0

Schváleno


3. Novela Přílohy č. 2 Statutu

JUDr. Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, uvedl bod a předal slovo prof. MUDr. Mileně Králíčkové, Ph.D., prorektorce pro studijní záležitosti, která představila novelu Přílohy č. 2 Statutu a navazujících OR.


JUDr. Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, vyzdvihnul informaci o snížení poplatku u studentů cizojazyčných programů a doplnil informaci dalších možnostech, jak tyto studenty dále podpořit. Následně otevřel diskuzi.


Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF) poděkoval za osvojení pozměňovacího návrhu předkladatelem a zároveň sdělil, že je nutné, aby příslušné OR reflektovalo realitu průběhu studia. Upozornil na rozdílnou praxi mezi fakultami, jejímuž sjednocení je potřeba věnovat pozornost. Dále upozornil, že změna by mohla být nežádoucí dopad na masové prodlužování studia a tedy i financování univerzity v rámci ukazatele graduation rate. Zároveň by ale studenti zmíněného institutu mohli zneužívat k vyhýbání se poplatkové povinnosti.


prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti, poděkovala za připomínku.


JUDr. Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, také poděkoval za podnět a podpořil apel doc. Boháče o nesnižování graduation rate. Dále vznesl návrh na možnost rozčlenění výší poplatku za delší studium tak, aby studenti, kteří prodlužují studium např. o rok, měli jiný poplatek než studenti, kteří prodlužují třeba o 4 roky.


Mgr. Jakub Horký (PF) souhlasil s tím, že to tak může být, pouze upozornil, že jistá forma stratifikace již teď existuje, neboť když student se protáhne o půl roku zaplatí poplatek x a student, který protáhne o další zaplatí dvakrát x a tak dále.


Mgr. Mgr. David Hurný (PřF) s návrhem nesouhlasil a vysvětlil, že se student může dostat velice snadno do situace, kdy natahuje studium a právě k tomu jsou určené roky zdarma navíc. Nicméně uvedl, že si uvědomuje, že pětiletá a šestiletá studia jsou samozřejmě v nevýhodě. U těchto studijních programů navrhl, že by tam měl být o rok navíc. Závěrem dodal, že ale jinak s částkou nemá problém, řekl, že je to poplatek za to, že studenta učíme a věnujeme mu péči, která se neliší.


prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti, uvedla, že pakliže to bude konečným názorem senátu, tak se změně nebrání, avšak upozornila, že tato změna by si zasloužila další prodiskutování. Sdělila, že osobně není nakloněná progresivnímu zvyšování.


JUDr. Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, řekl, že často se stává, že student má vše splněno a čeká pouze na státnice


prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti, uvedla, že tím často argumentují studenti, kteří to vidí jako školné, což dementovala tím, že se jedná o překročení standardní dobu studia. Dále dodala, že v praxi ne všechny fakulty umožňují přerušit studium z výše uvedeného důvodu.


Mgr. Mgr. David Hurný (PřF) upozornil, že řád byl modifkovaný a studenti můžou přerušit. Avšak doplnil, že konečné rozhodnutí je na fakultách


Mgr. Jakub Horký (PF) sdělil, že na právnické fakultě je to specifické, neboť studenti si nepřivážejí z erasmu žádný odstudovaný kus studia navíc. Uvedl, že fakticky se jim o rok prodlužuje celá doba studia a studenti se brání, že kvůli erasmu ztrácejí svůj rok navíc a velmi často se stává, že tak s ohledem k náročnosti studia překročí bezplatnou dobu studia a platí za rok navíc. Pronesl, že bylo by dobré, kdyby se tím někdo zabýval.


prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti, řekla, že je to potřetí, co se k ní tato myšlenka dostává a dodala, že je to důležité a celá věc se již komunikuje.


JUDr. Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, informoval, že danou problematiku již projednal s J.M. panem rektorem.


prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti, to potvrdila s tím, že v létě se věc bude řešit.


Návrh usnesení

“Studijní komise AS UK doporučuje AS UK ke schválení v modifikovaném znění dílčí změnu Přílohy č. 2 Statutu.”

Hlasování 16-0-1

Schváleno


4. Diskuze k novele SZŘ UK

JUDr. Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, uvedl bod a předal slovo doc. Lopatkové, která prezentovala informace ke změnám u novely SZŘ.


prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti, ji doplnila


V průběhu diskuze byly vzneseny připomínky týkající se povinnosti prohlášení o zpracování osobních údajů a k pověření funkce školitele členy oborové rady.

5. Různé

JUDr. Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, uvedl bod jednání. Nebyl vznesen žádný podnět.


JUDr. Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, ukončil zasedání a poděkoval všem přítomným za účast.


Zapsala: Bc. Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK

Za správnost: JUDr. Michal Říha, předseda Studijní komise AS UKPoslední změna: 9. září 2019 22:12 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám