Zápis ze zasedání Studijní a Sociální komise AS UK ze dne 18. června 2019

Přítomni:

Martin Bereš (ETF), Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF), Mgr. Eliška Černovská (FSV), Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (PřF), MUDr. Josef Fontana (3. LF), Michael Glogr (PF), Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF), Prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D. (2.LF), Anna Kalašnikovová (PF), MUDr. Anna Malečková (LFP), Metoděj Renza (3.LF), Kamila Řehořová (PřF), JUDr. Michal Říha (PF), Valerie Sobková (3.LF)


Omluveni:

Doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. (PedF), MUDr. Martina Němčoková (3.LF)


Dále nepřítomni:

Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), Bc. Miroslav Čermák (OVV), PhDr. David Greger, Ph.D. (PedF), Josef Holub (1.LF), Mgr. Jakub Horký (PF), Bc. et Bc. Filip Hruša (FTVS), Martin Chaloupka (LFP), Tomáš Jan (FaF), Mgr. Peter Korcsok (MFF), PaedDr. Eva Marádová, CSc. (PedF), Nikol Mravcová (3.LF),Mgr. Sabrina Muchová (FF), Vojtěch Novotný (LFHK), Martin Pehr (1.LF), PhDr. Milan Pech, Ph.D. (KTF), Mgr. Daniel Pražák (PedF), Prof. MUDr. Radek Pudil, CSc. (LFHK), Bc. David Půlpán (FTVS), Daniel Slovák (2.LF), Doc. Ing. Stanislav Smrček (PřF), Tomáš Sychra (3.LF), Mgr. Barbora Štindlová, Ph.D. (součásti), Bc. Barbora Uchytilová (KTF), Mgr. Kateřina Volfová (KTF), Eliška Voříšková (FaF)


Hosté:

MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. Prorektorka pro studijní záležitosti, prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., prorektorka pro koncepci a kvalitu, doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D., členka kolegia rektora, Mgr. Petra Štanclová (RUK), Dan Thiel (FTVS), RNDr. Věra Šťastná (OAS).


Návrh programu

 1. Schválení programu a úvodní slovo

 2. Vlastní hodnotící zpráva pro následné mezinárodní hodnocení

 3. Vnitřní předpisy univerzity

 4. Návrh OR č. X/2019: Poskytování stipendií na podporu ubytování na UK 2019/2020

 5. Návrh OR č. X/2019:Poskytování sociálních stipendií na UK 2019/2020

 6. Návrh OR č. X/2019: Postup při posuzování žádostí o prominutí či snížení poplatku spojeného se studiem

 7. Studentské žádosti

  1. Uctění památky 17. listopadu na Albertově

 8. Různé


JUDr. Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání Studijní komise AS UK.


1. Schválení programu a úvodní slovo


Návrh usnesení:

„Studijní komise AS UK schvaluje program zasedání."

Schváleno tichým souhlasem


Návrh usnesení:

„Stociální komise AS UK schvaluje program zasedání."

Schváleno tichým souhlasem


2. Vlastní hodnotící zpráva pro následné mezinárodní hodnocení


Návrh usnesení

“Studijní komise AS UK doporučuje plénu AS UK schválit Vlastní hodnotící zprávu pro mezinárodní hodnocení IEP.”

Hlasování 14-1-1

Schváleno


3. Vnitřní předpisy univerzity

 1. Návrh usnesení

  “Studijní komise AS UK doporučuje plénu AS UK schválit dílčí změnu Studijního a zkušebního řádu UK ve znění modifikací a pozměňovacích návrhu čj. 189/b/2019 v modifikovaném znění.”

  Hlasování 11-0-4

  Schváleno


  Návrh usnesení

  “Sociální komise AS UK doporučuje plénu AS UK schválit dílčí změnu Studijního a zkušebního řádu UK ve znění modifikací a pozměňovacích návrhu čj. 189/b/2019 v modifikovaném znění.”

  Hlasování 7-0-0

  Schváleno

 2. Návrh usnesení

  “Studijní komise AS UK doporučuje plénu AS UK schválit dílčí změnu Rigorózního řádu UK ve znění modifikací.”

  Hlasování 14-0-1

  Schváleno


  Návrh usnesení

  “Sociální komise AS UK doporučuje plénu AS UK schválit dílčí změnu Rigorózního řádu UK ve znění modifikací.”

  Hlasování 7-0-0

  Schváleno


 3. Návrh usnesení

  “Studijní komise AS UK doporučuje plénu AS UK schválit dílčí změnu Řádu celoživotního vzdělávání a zkušebního řádu UK ve znění modifikací.”

  Hlasování 14-0-1

  Schváleno


  Návrh usnesení

  “Sociální komise AS UK doporučuje plénu AS UK schválit dílčí změnu Řádu celoživotního vzdělávání a zkušebního řádu UK ve znění modifikací.”

  Hlasování 7-0-0

  Schváleno


 4. Návrh usnesení

  “Studijní komise AS UK doporučuje plénu AS UK schválit dílčí změnu Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem.”

  Hlasování 14-0-1

  Schváleno


  Návrh usnesení

  “Sociální komise AS UK doporučuje plénu AS UK schválit dílčí změnu Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem.”

  Hlasování 7-0-0

  Schváleno


4. Návrh OR č. X/2019: Poskytování stipendií na podporu ubytování na UK 2019/2020


Návrh usnesení

“Studijní komise AS UK doporučuje AS UK vyslovit souhlasné stanovisko s Návrhem OR č. X/2019: Poskytování stipendií na podporu ubytování na UK 2019/2020.”

Hlasování 12-0-1

Schváleno


Návrh usnesení

“Sociální komise AS UK doporučuje AS UK vyslovit souhlasné stanovisko s Návrhem OR č. X/2019: Poskytování stipendií na podporu ubytování na UK 2019/2020.”

Hlasování 7-0-0

Schváleno

5. Návrh OR č. X/2019:Poskytování sociálních stipendií na UK 2019/2020

Návrh usnesení

“Studijní komise AS UK doporučuje AS UK vyslovit souhlasné stanovisko s Návrhem OR č. X/2019: Poskytování sociálních stipendií na UK 2019/2020.”

Hlasování 12-0-0

Schváleno


Návrh usnesení

“Sociální komise AS UK doporučuje AS UK vyslovit souhlasné stanovisko s Návrhem OR č. X/2019: Poskytování sociálních stipendií na UK 2019/2020.”

Hlasování 7-0-0

Schváleno


6. Návrh OR č. X/2019: Postup při posuzování žádostí o prominutí či snížení poplatku spojeného se studiem

Návrh usnesení

“Studijní komise AS UK doporučuje AS UK vyslovit souhlasné stanovisko s Návrhem OR č. X/2019: Postup při posuzování žádostí o prominutí či snížení poplatku spojeného se studiem.”

Hlasování 13-0-0

Schváleno


Návrh usnesení

“Sociální komise AS UK doporučuje AS UK vyslovit souhlasné stanovisko s Návrhem OR č. X/2019: Postup při posuzování žádostí o prominutí či snížení poplatku spojeného se studiem.”

Hlasování 7-0-0

Schváleno7. Studentské žádosti - Uctění památky 17. listopadu na Albertově


Návrh usnesení

“Sociální komise AS UK doporučuje J. M. panu rektorovi vyhovět žádosti o jednorázovou finanční podporu akce Uctění památky 17. listopadu na Albertově ve zvýšené výměře 180 000 Kč tak, jak umožňuje ust. čl. 3 odst. 1 Opatření rektora č. 13/2018 Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů a Pravidla podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy.”


Hlasování 7-0-0

Schváleno


8. Různé

Nebyl vznesen žádný podnět.


Zapsala: Bc. Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK

Za správnost: Mgr. Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK
Poslední změna: 9. září 2019 22:49 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám