Opatření rektora UK č. 36/2007

Název:

Statut Ceny za tvůrčí počin Univerzity Karlovy v Praze

K provedení:

-

Účinnost:

1. leden 2008

Statut Ceny za tvůrčí počin Univerzity Karlovy v Praze

Čl. 1

Úvodní ustanovení


Tento statut stanoví pravidla pro udělování Ceny za tvůrčí počin Univerzity Karlovy v Praze (dále jen "univerzita").Čl. 2


Cena za tvůrčí počin (dále jen "cena") se uděluje za významný a originální tvůrčí počin, například odbornou časopiseckou nebo knižní publikaci, umělecké dílo, pořádání výstavy, realizovaný patent, apod.Čl. 3


Oceněným může být pracovník nebo pracovní tým působící na univerzitě.Čl. 4


 1. Návrhy na udělení ceny podávají vědecké rady fakult nebo vysokoškolských ústavů anebo členové vědecké rady univerzity v termínu od 1. ledna do konce února běžného kalendářního roku rektorovi.

 2. Součástí návrhu je jméno kandidáta nebo složení pracovního týmu, název pracoviště kandidáta nebo pracovního týmu a specifikace tvůrčího počinu.Čl. 5


 1. Poradním orgánem rektora pro posuzování návrhů na udělení ceny je komise složená ze zástupců univerzity a zástupců dalších institucí.

 2. Komise je pětičlenná a jejím předsedou je vždy zástupce univerzity. Členy komise včetně jejího předsedy jmenuje rektor.

 3. Komise posuzuje došlé návrhy a předkládá rektorovi nejvýše tři návrhy na udělení ceny.Čl. 6


Hlavním kritériem pro udělení ceny je původnost, kvalita a závažnost tvůrčího počinu.


Čl. 7


 1. Cenu za tvůrčí počin univerzity předává rektor nebo prorektor na slavnostním zasedání vědecké rady univerzity.

 2. Udělení ceny se osvědčuje diplomem, který je opatřen znakem univerzity a podpisem rektora.

  S udělením ceny je spojena peněžitá odměna ve výši minimálně 100 000,- Kč.Čl. 8


 1. Cena univerzity nemusí být v daném roce udělena.

 2. V daném roce mohou být uděleny maximálně dvě ceny.

 3. Na udělení ceny není právní nárok.Čl. 9


Tento Statut nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008.V Praze dne 14. prosince 2007


Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor

.doc ke staženíPoslední změna: 21. leden 2018 23:26 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám