Opatření rektora UK č. 14/2014

Název:

Změna Opatření rektora č. 6/2010

K provedení:

Čl. 18a odst. 7 Studijního a zkušebního řádu UK a čl. 6a odst. 7 Rigorózního řádu UK

Účinnost:

17. dubna 2014

[zrušeno OR č. 23/2016]


Změna Opatření rektora č. 6/2010

  1. Opatření rektora č. 6/2010 „Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací“ se mění takto:

    1. V čl. 2 odst. 1 se čárka a slova „nebo neanonymně“ zrušují.

    2. V čl. 2 se odstavce 2 a 3 zrušují. Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 2.

    3. V čl. 2 odst. 2 se slova „Podmínkou přístupu k textům závěrečných prací, příloh nebo posudků je vyjádření souhlasu a závazku nahlížející osoby s tím“ nahrazují slovy „Při přístupu do databáze je nahlížející osoba poučena o tom“ a slovo „nebudou“ se nahrazuje slovy „nemohou být“.

  2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 17. dubna 2014.V Praze dne 16. dubna 2014prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


.doc ke staženíPoslední změna: 21. leden 2018 23:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám