Univerzita Karlova oslavila svátek 17. listopadu. Cenou Arnošta z Pardubic byli oceněni nejlepší vyučující a vzdělávací počiny

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 17. listopadu 2019 – Čelní představitelé Univerzity Karlovy a akademické obce si dnes ve Velké aule Karolina slavnostně připomněli Mezinárodní den studentstva a Den boje za svobodu a demokracii. U této příležitosti byly již tradičně předány Ceny Arnošta z Pardubic. Oceněny byly vynikající počiny ve vzdělávací činnosti na Univerzitě Karlově a nejlepší vyučující.


Rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima ve svém projevu připomněl listopadové události z let 1939 a 1969 a upozornil na potřebu vzájemného naslouchání a dialogu mezi lidmi: „Ve společnosti panuje pocit, často udržovaný i médii, že jsme všichni rozděleni, že si nerozumíme, že se neznáme, že nás rozdělují hodnoty, kultura, styl života či finanční příjmy. Chci proto zdůraznit - mluvme spolu, naslouchejme si, nenechme si vnutit pocit, že nás společná svoboda rozděluje. Jak v roce 1939, tak v roce 1989, stáli v pražských ulicích vedle sebe lidé z celého spektra společnosti. Hledejme spíše, co nás spojuje než, co nás rozděluje,“ uvedl ve svém projevu rektor UK Tomáš Zima.


Zástupci studentů Kateřina Grygarová, spoluautorka iniciativy Svobodný listopad, a Josef Štorm z 2. LF UK

pak ve svých projevech zmínili, jak na významné události československých dějin nahlíží dnešní mladí lidé a apelovali, aby si lidé připomínali studentské oběti komunistického režimu.


U příležitosti oslav svátku 17. listopadu byly předány Ceny Arnošta z Pardubic pro nejlepší vyučující a nejlepší vzdělávací počin. Cenu pro nejlepšího vyučujícího na UK si odnesla prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc., dr.h.c. z Fakulty sociálních věd UK, v kategorii za vynikající počin byla oceněna doc. PhDr. Ing. Antonie Doležalová, Ph.D. rovněž z Fakulty sociálních věd, a také kolektiv odborníků z Farmaceutické fakulty v Hradci Králové a Lékařské fakulty v Hradci Králové za vytvoření on-line kurzu TOX-OER. Za FaF cenu obdrželi doc. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D., PharmDr. Jana Pourová, Ph.D., PharmDr. Marie Vopršalová, CSc., Mgr. Lenka Applová, za LFHK byli oceněni doc. MUDr. Michaela Adamcová, Ph.D. a doc. PharmDr. Martin Štěrba, Ph.D.


Blanka Říchová je přední osobností tuzemské politologie. Kromě výuky na Institutu politologických studií na Fakultě sociálních věd UK, kde působí od r. 1995, přednáší např. i v Olomouci a působila i v zahraničí Během své dosavadní kariéry obdržela významné granty (GAČR, FRVŠ, OPPA, OPVVV) a spolupracovala na různých mezinárodních projektech.


Vědní obor politologie po r. 1989 neměl v tehdejším Československu prakticky žádný základ a musel vznikat de facto od nuly. Během několika let se mohl opírat o několik jedinců, pocházejících z několika příbuzných oborů, zejména politické filozofie či historie. Profesorka Blanka Říchová v tomto vývoji sehrála zásadní roli.


Své bohaté znalosti, vědomosti a zkušenosti předává přes dvacet let v publikacích jak vysoce odborných (téměř sto dvacet publikací včetně monografií), tak určených širší veřejnosti. Svým působením a přístupem, svými znalostmi a osobními kvalitami obohatila nejen pražskou politologii a stále ji zásadním způsobem ovlivňuje.


Doc. PhDr. Ing. Antonie Doležalová, Ph.D. byla oceněna za společný kurz University of Cambridge a Univerzity Karlovy „Cambridge Lectures in Economic History“.


Předmět Cambridge Lectures in Economic History je společným kurzem University of Cambridge a Univerzity Karlovy. Nabízí studentům Univerzity Karlovy možnost studovat nejnovější témata a metodologické inovace v hospodářských dějinách v podání vyučujících ze špičkového světového pracoviště.


Myšlenka, se kterou doc. Doležalová v roce 2017 začala kurz připravovat, byla prostá: pokusit se přenést „cambridgeský“ způsob výuky do českých univerzitních poměrů a zvát vyučující z University of Cambridge k pravidelné účasti na přednáškách. Studenti tak díky tomu mají možnost s vyučujícími z Cambridge diskutovat témata jejich výzkumu, jehož výstupy mnohdy ještě nebyly publikovány.


TOR-OEX

Členové autorského kolektivu se podíleli na vytvoření moderní e-learningové formy – MOOC (Massive Open Online Course), která vznikla jako meziuniverzitní spolupráce. Kromě zástupců UK se na kurzu podíleli odborníci ze šesti evropských univerzit a vzdělávacích institucí. Tento rozsáhlý tým vytvořil v letech 2015-2018 on-line kurz TOX-OER (Toxicology through the Open Educational Resources, Výuka toxikologie za použití volně dostupných výukových materiálů). Materiály autoři připravili v angličtině a češtině a dále do češtiny přeložili odborné texty z partnerských institucí. Celý kurz je tak k dispozici v sedmi evropských jazycích (angličtina, čeština, španělština, portugalština, italština, finština, bulharština a rumunština).


Z odborných témat autorský kolektiv zpracoval problematiku orgánové toxicity (kardiovaskulární, respirační) a toxikologii kovů. Výukové materiály zahrnují nejen klasické odborné texty, ale i poutavá videa a animace a odkazy na další zdroje. Studenti mají možnost ihned po prostudování určitého tématu ověřit si pochopení problematiky v online testu.


Statut ceny Arnošta z Pardubic:


http://www.cuni.cz/UK-7294.htmlZA SPRÁVNOST:


Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

M: 721 285 565

e-mail: pr@cuni.cz


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 50 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 700 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Podle průzkumu Reflex 2013–2014 Pedagogické fakulty UK vykazují absolventi UK dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.
Poslední změna: 17. listopad 2019 15:46 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám