Opatření rektora UK 41/2014 ve znění OR 7/2020 - úplné znění

Název:

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. na Univerzitě Karlově

K provedení:

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Účinnost:

1. prosinec 2014Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. na Univerzitě Karlově

Čl. 1

 1. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon“) se Univerzitě Karlově (dále jen „univerzita“) podává1

    a. 

  v listinné podobě, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo v úředních hodinách podatelny osobně, na adresu Rektorát Univerzity Karlovy, Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1,

    b. 

  prostřednictvím elektronické adresy podatelny – identifikátor datové schránky: piyj9b4,

    c. 

  prostřednictvím sítě Internet, a to výhradně na adresu inform@ruk.cuni.cz nebo

    d. 

  ústně, a to ústním podáním učiněným na odbor vnitřního auditu a kontroly rektorátu.

 2. Další podání podle zákona, zejména doplnění žádosti o poskytnutí informace2, upřesnění žádosti o poskytnutí informace3 a odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace4), lze podávat výhradně způsobem uvedeným v odstavci 1 písm. a) až c).

 3. Informace týkající se

    a. 

  činnosti fakulty nebo působnosti orgánů fakulty podle § 24 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o vysokých školách“) a statutu univerzity nebo

    b. 

  činnosti další součásti, jejímuž řediteli je podle statutu univerzity svěřen výkon správy majetku5 poskytují přímo fakulty a další součásti (dále též jen souhrnně „fakulta“) a žádosti o poskytnutí informace se podávají přímo fakultě.

 4. Týká-li se požadovaná informace více fakult, podává se příslušná žádost o poskytnutí informace jednotlivě každé z nich.

 5. Na podávání žádostí o poskytnutí informace fakultám se ustanovení odstavců 1 a 2 nevztahuje. Je-li však taková žádost na adresu uvedenou v odstavci 1 písm. a) až c) doručena, bude příslušné fakultě bezodkladně postoupena6.

 6. Bude-li fakultě podána žádost o poskytnutí informace týkající se jiné fakulty, nebo univerzity jako celku, postoupí fakulta takovou žádost bezodkladně této jiné fakultě nebo rektorátu univerzity.7


Čl. 2

 1. K vyřizování žádostí o poskytnutí informace, včetně potřebných úkonů v souvislosti s požadavky na úhradu nákladů8, s uplatněním licenční nebo podlicenční smlouvy při poskytování informací9, a k vydávání rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace10 je příslušný kvestor univerzity.

 2. Činnosti spojené s vyřizováním žádostí o poskytnutí informace zabezpečuje ve lhůtách stanovených zákonem a způsobem v zákoně a v tomto opatření uvedeným odbor vnitřního auditu a kontroly rektorátu. Tento odbor též zabezpečuje vedení spisových materiálů a evidenci záznamů o doručených žádostech a jejich vyřízení.

 3. Je-li pro vyřízení žádosti o poskytnutí informace třeba součinnosti jiného odboru rektorátu, popřípadě součásti, poskytne tento odbor nebo tato součást na vyžádání oddělení kontroly rektorátu potřebné informace bezodkladně.

 4. Ustanovení tohoto článku se na postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace na fakultě  nevztahují.Čl. 3

 1. Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, jakož i stížnost na postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace předkládá spolu se spisovým materiálem děkan, ředitel další součásti11 neprodleně právnímu odboru rektorátu univerzity.12

 2. Činnosti spojené s vyřizováním odvolání a stížností zabezpečuje ve lhůtách stanovených zákonem a způsobem v zákoně a v tomto opatření uvedeným právní odbor rektorátu univerzity. Tento odbor též zabezpečuje vedení spisových materiálů a evidenci záznamů o doručených podáních a jejich vyřízení.Čl. 4

 1. Sazebník úhrad za poskytování informací je uveden v příloze tohoto opatření.13

 2. Je-li odhad nákladů na poskytnutí informace menší než částka 100 Kč, náhrada nákladů se nevyžaduje.Čl. 5

 1. Děkani fakult, ředitelé dalších součástí14 a kvestor zodpovídají za soulad postupu při vyřizování žádostí o poskytnutí informace a souvisejících činností se zákonem a dalšími právními předpisy15, jakož i za povinné zveřejnění informací, o kterých tak stanoví zákon.16

 2. Metodickou pomoc fakultám a dalším součástem při postupu v souvislosti se zákonem zabezpečuje odbor vnitřního auditu a kontroly rektorátu.

 3. Fakulty a další součásti17 poskytnou oddělení kontroly rektorátu výroční přehled o podaných a vyřízených žádostech o poskytnutí informace v termínu a způsobem tímto oddělením vyžádaným.

 4. Zpráva o činnosti univerzity v oblasti poskytování informací je součástí výroční zprávy o činnosti univerzity.18Čl. 6

 1. Opatření rektora č. 19/2001 se zrušuje.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. prosince 2014.

V Praze dne 28. listopadu 2014

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

PDF ke stažení

Příloha

Sazebník úhrad za poskytování informací

I. Materiálové náklady


Kopírovací služby:


Kopie (scan) A4 – jednostranná

2 Kč/ ks

Kopie (scan) A4 – oboustranná 

3 Kč/ ks

Kopie (scan) A3 – jednostranná 

4 Kč /ks

Kopie (scan) A3 – oboustranná  

6 Kč/ ks

CD

6 Kč/ksKorespondence


cena obálky:

rozměr 162x114mm

1 Kč/ks

rozměr 220x110mm  

2 Kč/ks


poštovné - dle platného ceníku České poštyII. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací a jejich zpracování


1 hodina kvalifikované odborné práce  

350 Kč (za započatou hodinu)

1 hodina administrativní a pomocné práce 

200 Kč (za započatou hodinu)

       

  
Poznámky

1

§ 13 a 14 zákona.

2

§ 14 odst. 5 písm. a) zákona.

3

§ 14 odst. 5 písm. b) zákona.

4

§ 16 zákona.

5

Jde o Ústav jazykové a odborné přípravy, Agenturu Rady vysokých škol, Koleje a menzy, Nakladatelství Karolinum.

6

§ 14 odst. 1 zákona.

7

§ 14 odst. 1 zákona.

8

§ 17 zákona.

9

§ 14 a zákona.

10

§ 15 zákona.

11

Jde o Ústav jazykové a odborné přípravy, Agenturu Rady vysokých škol, Koleje a menzy, Nakladatelství Karolinum a Arcibiskupský seminář.

12

§ 16 odst. 2 a § 16a odst. 5 zákona.

13

§ 5 odst. 1 písm. f) zákona.

14

Jde o Ústav jazykové a odborné přípravy, Agenturu Rady vysokých škol, Koleje a menzy, Nakladatelství Karolinum a Arcibiskupský seminář.

15

Zejména zákon č. 500/2004, správní řád, v platném znění.

16

§ 5 a další ustanovení zákona.

17

Jde o Ústav jazykové a odborné přípravy, Agenturu Rady vysokých škol, Koleje a menzy, Nakladatelství Karolinum a Arcibiskupský seminář.

18

§ 18 odst. 2 zákona a § 21 odst. 1 písm. a) zákona o vysokých školách.


Poslední změna: 31. leden 2020 22:03 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám