Zápis ze zasedání Studijní komise AS UK ze dne 14. října 2019

Přítomni:

JUDr. Michal Říha (PF), Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF), Mgr. Jakub Horký (PF), Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF), Tomáš Jan (FaF), Prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D. (2.LF), Mgr. Peter Korcsok (MFF), Martin Pehr (1.LF), Metoděj Renza (3.LF), Daniel Slovák (2.LF), Tomáš Sychra (3.LF), Bc. Miroslav Čermák (OVV), Martina Němčoková (3. LF).


Omluveni:

Michal Glogr (PF), Bc. Barbora Uchytilová (KTF).

Dále nepřítomni:

Martin Béreš (ETF), Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), Mgr. Eliška Černovská (FSV), Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (PřF), PaedDr. David Greger, Ph.D. (PedF), Doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. (PedF), Josef Holub (1.LF), Bc. et Bc. Filip Hruša (FTVS), MUDr. Anna Malečková (LFP), Vojtěch Novotný (LFHK), PhDr. Milan Pech, Ph.D. (KTF), Bc. Daniel Pražák (PedF), Prof. MUDr. Radek Pudil, CSc. (LFHK), Doc. Ing. Stanislav Smrček (PřF), Mgr. Barbora Štindlová, Ph.D. (součásti), Mgr. Kateřina Volfová (KTF), Eliška Voříšková (FaF), MUDr. Josef Fontana (3.LF), Anna Kalašniková (PF), PaedDr. Eva Marádová, CSc. (PedF), Nikol Mravcová (3.LF), Sabina Muchová (FF), Barbora Ohnoutová (PF), Kamila Řehořová (PřF), Valerie Sobková (3.LF)


Hosté:

RNDr. Věra Šťastná, Ph.D. (RUK), Stanislav Bradaček (PF), Mgr. Lenka Kozlíková (RUK), Mgr. Tereza Svobodová (RUK), MUDr. Milena Králíčková (RUK) – prorektorka pro studijní záležitosti, Mgr. Diana Sýkorová.


Návrh programu

 1. Schválení programu a úvodní slovo

 2. Plán realizace Dlouhodobého – strategického záměru UK na léta 2016 – 2020, aktualizace na rok 2020 (podklady na úložišti)

 3. Pokračování diskuze o prohlášení ohledně osobních údajů v závěrečných pracích studentů UK

 4. Různé


JUDr. Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání Studijní komise AS UK.


1. Schválení programu a zápisu


Návrh usnesení:

„Studijní komise AS UK schvaluje program zasedání Studijní komise AS UK hlasování."

Schváleno tichým souhlasem


2. Plán realizace Dlouhodobého – strategického záměru UK na léta 2016 – 2020, aktualizace na rok 2020

JUDr. Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, uvedl bod a předal slovo RNDr. Věře Šťastné, Ph.D. (RUK).


RNDr. Věra Šťastná, Ph.D. referovala o poslední podobě Plánu realizace Dlouhodobého – strategického záměru UK na léta 2016 – 2020. Cílem bude záměr míň priorit a aby byl konzistentní a priority širší. Plán bude připomínkován a do poloviny listopadu je možné zasílat podněty. Třetí příloha je důležitá, neboť UK podstupuje vnitřní hodnocení.


Hlavní priorita Dlouhodobého strategického záměru 2016 – 2020 je vzdělávací činnost. UK je atraktivní evropská vysoká škola, jež klade velký důraz na doktorské studium a je přední, mezinárodně uznávaná výzkumná univerzita se širokým spektrem kvalitních oborů a zároveň je institucí s vysokou autoritou. Jejím stanoviskům a názorům náleží ve společnosti velká váha.


JUDr. Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, doplnil informaci s tím, že se jedná o dva dokumenty : Plán realizace a Strategický plán a zároveň otevřel diskuzi.


Nebyl vznesen žádný podnět.


Návrh usnesení

“Studijní komise AS UK vzala na vědomí Plán realizace Dlouhodobého – strategického záměru UK na léta 2016 – 2020, aktualizace na rok 2020 a doporučila ke schválení.”


Hlasování 10 (pro) – 0 (proti) – 0(zdržel/a se)


Návrh byl přijat.


3. Zpracování a ochrana osobních údajů v závěrečných pracích studentů UK

JUDr. Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, uvedl bod a předal slovo prorektorce pro studijní záležitosti Prof. MUDr. Mileně Králíčkové, Ph.D. (RUK).


Paní prorektorka Králíčková představila plán, který shrnuje jednotlivé kroky za účelem naplnění ochrany osobních údajů. Cílem bylo udělat reálný krok, aby byli všichni informováni. Během léta proběhly přezkumy a byl vypracován dokument. Materiál byl předložen do rozšířeného kolegia rektora. Nejčastější podněty, na které musí UK reagovat souvisejí s Repozitářem závěrečných prací UK. Dosud UK nestanovila jednoznačný postup pro zpracování osobních údajů v závěrečných pracích ani pro jejich následné zveřejnění v Repozitáři. V současnosti nelze jednoznačně určit, kdo za zpracování osobních údajů v závěrečné práci nese zodpovědnost. Protože se ukazuje, že povědomí o zpracování a ochraně osobních údajů není ideální ani u studentů a pracovníků, budou uskutečněny změny v těchto oblastech:


 1. Úpravy Studijního informačního systému – termín realizace: 1.12. 2019.

 2. Povinný e-learning pro všechny zaměstnance UK. E-learning bude k dispozici v systému Moodle. Bude třeba složit on-line test. Po úspěšném složení testu bude vygenerováno potvrzení, které bude automaticky zasíláno konkrétnímu personálnímu pracovníkovi fakulty. Školicí modul bude obsahovat tři části:

    a. 

  základní část povinnou pro všechny zaměstnance

    b. 

  nadstavbovou část pro vedoucí pracovníky

    c. 

  stavbovou část pro akademické a vědecké pracovníky.

  Přípravu e-learningu realizuje DPO ve spolupráci s ÚVT a technickou podporou Ústřední knihovny UK. Školení by mělo být dostupné i v anglickém jazyce. Termín pilotního spuštění na vybrané součásti – Rektorátu UK: 1.11. 2019. Po vyhodnocení pilotu následná postupná implementace na všech fakultách a součástech UK.

 3. Metodická podpora pro akademické pracovníky. Termín realizace: 1.11. 2019.

 4. Sběr a uchovávání souhlasu se zpracováním osobních údajů.


Pokud bude student pro výzkum zpracovávat osobní údaje, a především bude tyto údaje následně uvádět jako součást závěrečné práce, v souladu se zákonem bude mít student k dispozici také souhlas se zpracováním těchto osobních údajů, který nahraje do SISu. Souhlasy budou uchovávány výhradně v elektronické podobě spolu se závěrečnou prací v neveřejné části Repozitáře. Jelikož souhlasy samotné budou tvořit novou evidenci s množstvím osobních údajů, není doporučeno jejich uchovávání v papírové podobě. Je třeba připravit rozhranní v SISu, kam bude umožněno studentům souhlasy vkládat. K souhlasům bude existovat přístup DPO, pokud by v budoucnu některý ze subjektu údajů, jehož údaje byly zpracovány v závěrečné práci, svůj souhlas v souladu s GDPR odvolal. Formulář se vzorovým zněním souhlasu je již dnes dostupný v prostředí Office 365 v češtině a angličtině. Termín realizace: 1.12. 2019.


JUDr. Říha, předseda Studijní komise AS UK poděkoval paní prorektorce Prof. MUDr. Králíčkové, Ph.D. a otevřel rozpravu.


Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF) upozornil, že v každé práci bude zpracovávání osobních údajů a jsou zde zásady z právního hlediska.


JUDr. Michal Říha (PF) doporučil chvíli nechat materiál v „komisi“ a zároveň počkat na návrat Mgr. Jana Jindry (pověřenec pro ochranu osobních údajů UK) ze zahraničí a jeden ze zpracovatelů diskutovaného materiálu.

JUDr. Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK doporučil vzít materiál na vědomí a aby připomínky byly sděleny předkladateli.


Schváleno tichým souhlasem


4. Různé

Prorektorka Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. se zamýšlela nad zvýšením objektivity ústních zkoušek, zda zvolit nahrávání či nikoliv.


Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF) se domnívá, že nahrávání přináší určitý posun.


Mgr. Jakub Horký (PF) zdůrazňuje, že protokol snese vše a nezachytí, co má, např. nekorektní chování, a proto se kloní k nahrávání, které umožňuje efektivní řešení a je důkazem pro správní řízení.


Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. zvažuje možnost nahrávání a jeho osobní názor se pohybuje „v rovině 50 na 50“.


Martin Pehr (1.LF) se přiklání k zlepšování předpisů.


Metoděj Renza (3.LF) konstatuje, že pokud je dokument dobře nastaven, není možno s ním zásadně manipulovat.


Prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D. (2.LF) zmiňuje praxi na lékařské fakultě.


JUDr. Michal Říha (PF) navrhuje se zeptat kolegů na Erasmu, jak řeší problém na dalších univerzitách.


Prorektorka Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zastává názor, že protokoly pomáhají a nejsou bezbranné. Nahrávání nemusí pomoci – roli může sehrát nervozita.


JUDr. Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, uzavřel bod Různé s doporučením věnovat se tomuto bodu v příštím zasedání. Zároveň ukončil zasedání a poděkoval všem přítomným za účast.


Zapsala: PhDr. Daniela Krechlová, sekretariát AS U

Za správnost: JUDr. Michal Říha, předseda Studijní komise AS UKPoslední změna: 17. únor 2020 17:47 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám