Zápis ze zasedání Studijní komise AS UK ze dne 30. března 2020

Přítomni:

Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF), Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), Mgr. Eliška Černovská (FSV), Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (PřF), Bc. Martin Čihák (FF), Micharl Glogr (PF), PhDr. David Greger, Ph.D. (PedF), (PedF), Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF), Tomáš Jan (FaF), Prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D. (2.LF), Kristián Lux (LFHK), MUDr. Anna Olšerová (2. LF), Metoděj Renza (3.LF), JUDr. Michal Říha (PF), Bc. Patrícia Schmidtová (MFF), Doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D. (KTF), Doc. Ing. Stanislav Smrček (PřF), Tomáš Sychra (3.LF), Mgr. Karel Šima, Ph.D. (FF), Mgr. Barbora Štindlová, Ph.D. (součásti), Mgr. Kateřina Volfová (KTF), Eliška Voříšková (FaF), MUDr. Josef Fontana (3. LF), Kateřina Grygarová (3. LF), Kamila Řehořová (PřF)

Omluveni:

Doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D., Mgr. Jakub Horký (PF), Doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D. (LFHK), Mgr. Josef Kružík, Ph.D. (FHS), Anna Malečková (LFP), Eva Marádová (PedF), MUDr. Vojtěch Novotný (LFHK), Mgr. Daniel Pražák (PedF), Mgr. Bc. Michal Zima (PřF)

Hosté:

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. (prorektorka pro studijní záležitosti), Mgr. Tereza Svobodová (kancelář rektora), Mgr. Lenka Kozlíková (Odbor pro studium a záležitosti studentů), Mgr. Diana Sýkorová (Odbor pro studium a záležitosti studentů)

Návrh programu

  1. Schválení programu

  2. Vnitřní předpis UK

  3. Různé


JUDr. Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání Studijní komise AS UK.


1. Schválení programu

Návrh usnesení:

„Studijní komise AS UK schvaluje program zasedání Studijní komise AS UK."

Hlasování 21-0-0

Schváleno

2. Vnitřní předpis UK

JUDr. Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, uvedl bod a předal slovo paní prorektorce Králíčkové, která představila účel a důvod předkládané dokumentu. Poděkovala všem za připomínky k první verzi dokumentu a zdůraznila, že byla již zaslána modifikace dokumentu se zapracovanými připomínkami, což je verze dokumentu, ke které se bude Studijní komise AS UK vyjadřovat. Předpis je koncipován tak, aby si děkani fakult a garanti předmětů mohli upravit zakončení předmětů a státní závěrečné zkoušky dle svých preferencí.

JUDr. Říha poděkoval paní prorektorce za představení návrhu. Připomněl, že v poslední zprávě rozesílané Studijní komisi AS UK byla přiložena již zmíněná modifikace předpisu, pozměňovací návrh dr. Šimy k ní a dále i návrh zákona o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů, který je momentálně projednáván na MŠMT a očekává se jeho přijetí do konce tohoto týdne Parlamentem. Poděkoval paní prorektorce za zapracování zaslaných stanovisek fakult, kdy budou tato stanoviska zároveň vystavena i na stránkách Akademického senátu UK, i za vstřícnost předkladatele.


Doc. Boháč – Upozornil na skutečnost, že obdobnou materii nyní upravuje návrh zákona, takže vnitřní předpis může s ním být eventuálně v rozporu.

Prorektorka Králíčková – Vedení UK o daném ví, ale chtějí být co nejvíce připraveni poskytnout jednotná pravidla pro celou UK a tak bude osobně ráda, pokud bude moci dnes projednat případné připomínky.

JUDr. Říha – Informoval, že předsednictvo AS UK na posledním zasedání rozhodlo, že tento vnitřní předpis bude nadále projednáván a zůstává tedy nadále předložen.

Voříšková – Z AS FaF vzešel dotaz k čl. 3 odst. 1), tedy k možnosti distančního zkoušení – neměl by tam být zapracován i souhlas vedoucího pracoviště?

Mgr. Svobodová – Nic nebrání tomu, aby v případě fakult, kde je tak zvykem, se k tomu vyjádřil i vedoucí pracoviště. Dle pohledu vedení UK jsou v předpise zmíněné tři osoby těmi nejdůležitějšími. Vedoucí pracoviště není zahrnut proto, že takový postup není zvykem na všech fakultách.

Voříšková – Poděkovala za odpověď.

Dr. Šima – Představil svůj pozměňovací návrh, kterých se týká minimálního počtu kreditů nutných pro zápis do dalšího úseku studia. Na FF formy výuky, které distanční výuku neumožňují (praxe, stáže apod.). Za tyto kurzy nemohou studenti získat kredity, i kdyby chtěli, a může tak dojít k výpadku v počtu kreditů, kdy dané nebude zaviněno studentem. Myslí si, že by těmto studentům měl být snížen počet kreditů pro zápis do dalšího úseku studia. Návrh zahrnuje možnost delegování pravomoci na děkana fakulty, který následně může snížit počet nutných kreditů. Tato problematika se může týkat nemalého počtu studentů, a proto by to bylo vhodné upravit i na celouniverzitní úrovni.

Prorektorka Králíčková – Děkuje dr. Šimovi, že myslí na studenty, aby mohli bezproblémově dokončit studium. Nemůže však dané podpořit, protože si myslí, že by se to mělo řešit individuálními studijními plány nebo si to vyřeší fakulty sami novelizací Pravidel pro organizaci studia.

Doc. Boháč – Informoval, že zatím z Legislativní komise AS UK zní podpory tohoto pozměňovacího návrhu. Žádá však o vyjasnění – nedává mu smysl, proč by se snížení mělo týkat minimálního počtu kreditů, a ne normálního počtu kreditů. Mohl by se tedy pozměňovací návrh mírně přeformulovat.

Dr. Šima – Děkuje za reakci doc. Boháče a souhlasí, že by se snížení mělo týkat obojího a byl by ochotný zmíněné zapracovat. Reagoval následně na vyjádření paní prorektorky – je si vědom možnosti řešit přes individuální studijní plány, jak uváděl i v odůvodnění, ale při vyšším množství požadavků by bylo lepší řešit tuto problematiku na úrovni obecného předpisu. Samozřejmě to řešit i změnou vnitřních předpisů fakult, ale ty musí následně schválit orgány UK, což je zdlouhavý proces, proto by to rád upravil v tomto předpisu.

Mgr. Hurný – Děkuje za zapracování modifikací, které vzešly ze studentské část. Chápe pozitiva i negativa pozměňovacího návrhu, ale dovede si představit, že na některých fakultách může být žádostí o individuální studijní plány mnoho, ale má dojem, že pokud se plošně sníží počet kreditů, tak by to mohlo vést k tomu, že by studenti neodhadli rozsah studijních povinností posunutých do dalších úseků studia. Není vhodné chtít, aby si studenti hromadně žádali o individuální studijní plány, proto mu přijde návrh dr. Šimy smysluplný. Ulehčí to administrativně fakultám i studentům, kteří nebudou mít tolik papírování. Pokud to bude zavedeno jen pro některé studijní plány, tak to podpoří, ale fakulty budou muset apelovat na studenty, že chybějící studijní povinnosti budou muset splnit někdy v budoucnu, že nejsou „odpouštěny“.

Doc. Boháč – představil alternativní textaci pozměňovacího návrhu dr. Šimy: „Děkan fakulty může pro jednotlivé studijní programy nebo jejich specializace určit jiný počet kreditů nutných pro zápis do dalšího úseku studia, než je normální nebo minimální počet kreditů podle čl. 5 odst. 11 SZŘ.“

Dr. Šima – Děkuje za navrženou textaci, kterou si tímto osvojuje. Přijde mu to jako jazykové upřesnění toho, co věcně navrhoval.

Řehořová – Bude možné v některých programech nastavit nižší počet kreditů a v jiných programech povolit individuální studijní plány?

Prorektorka Králíčková – Za ní ano, takovýto souběh by měl být možný.

Doc. Boháč – Děkuje za přijetí modifikace, která se týká úpravy státních závěrečných zkoušek, protože je nutné dbát na zachování jejich veřejnost i kdyby se konaly distančně.

Prorektorka Králíčková – Zmíněné bude i v připravované metodice a stejně tak v ní budou zmínky o zkušenostech s platformami, které používají zahraniční partneři pro distanční zkoušky. Tato metodika bude zveřejněna na konci týdne.

Bc. Čihák – Chtěl by podpořit návrh dr. Šimy, jelikož spolu s Mgr. Konečným dělal průzkum mezi studenty FF a zmíněné bylo hojně poptávané studenty. Děkuje tedy za předložení pozměňovacího návrhu.

Sychra – Má dotaz na paní prorektorku, konkrétně na vztah zmíněného metodické doporučení a bodu 3 projednávaného opatření. Na jeho fakultě v současnosti jednaní o tom, že by v rámci státních závěrečných zkoušek zrušili přípravu. Chce znát postoj paní prorektorky.

Prorektorka Králíčková – Chápe důvody, proč je navrhované zrušení přípravy, a to že distanční zkoušení má jinou „filozofii“. Vedení UK nechce fakulty svazovat, má v ně důvěru, ale velmi by prospělo zorganizovat setkání studijních proděkanů za účelem vyměnění zkušeností. Věří, že studijní proděkani budou formu distančních zkoušek modifikovat přiměřeně. Vedení UK se bude snažit dávat fakultám doporučení, ale nechtějí je úplně sešněrovat.


Návrh usnesení:

"Studijní komise doporučuje AS UK schválit pozměňovací návrh Mgr. Karla Šimy, Ph.D. k modifikovanému vnitřnímu předpisu „Zvláštní pravidla studia na Univerzitě Karlově“."

Hlasování 21-0-5

Schváleno


JUDr. Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, poděkoval všem za hlasování otevřel znovu rozpravu k celému materiálu.

Prof. Černý – Přimlouvá se za vrácení textace „týden“ místo „15 dní“ do čl. 3 odst. 3).

Prorektorka Králíčková – Textace 15 dní je převzata z návrhu krizového zákona MŠMT, který bude projednáván ve středu v Poslanecké sněmovně.

Dr. Greger – Má poznámku k textaci čl. 3 odst. 4) – chybí mu tam předložka „u“ ve spojení „zachování veřejnosti státních zkoušek“.

Mgr. Svobodová – Textace je v pořádku, jelikož se mluví o „veřejnosti“ jako principu, nikoli o veřejnosti jakožto o osobách.

JUDr. Říha – Modifikace čl. 3 odst. 5), kdy by děkani nemuseli stanovit změny formou opatření děkana bude předmětem jednání zítřejší Legislativní komise AS UK.

Prorektorka Králíčková – Děkuje všem za debatu a doufá, že předpis pomůže studentům ve zdárném dokončení jejich studia.


Návrh usnesení:

"Studijní komise AS UK doporučuje plénu AS UK schválit znění vnitřního předpisu „Zvláštní pravidla studia na Univerzitě Karlově" ve znění pozměňovacího návrhu dr. Šímy."

Hlasování 26-0-0

4. Různé

Sychra – Má dotaz na paní prorektorku zda bude možné připomínkovat jí zmíněné metodické opatření, či zda bude alespoň dáno k připomínkám studijním proděkanům.

Prorektorka Králíčková – Dokument zašlou zítra Studijní komisi AS UK okolo poledne k připomínkování.

Mgr. Svobodová – Upozornila, že bude dán jen velmi krátký čas na zaslání připomínek.

Dr. Greger – Zajímal jej postoj vedení UK k úpravě přijímání ke studiu zmíněné v návrhu zákona. V případě přijímaček do doktorského studia je u nich na fakultě nastaven termín do konce dubna – doporučuje vedení UK jej prodloužit, odložit, či jen posunout datum ověření, které obvykle bývá v polovině června?

Prorektorka Králíčková – Vedení UK danou možnost fakultám nabídlo, ale je to na rozhodnutí fakulty, zda termín pro podávání přihlášek prodlouží či nikoli. V zákoně je „minimálně 15 dní před ověřováním“, tzn. jakmile budou mít informace, tak vydají přesnější instrukce.

Dr. Greger – Poznamenal, že i když bylo povoleno distanční ověření, tak i přesto vždy komise zasedala fyzicky ve stejné místnosti. A chápe správně, že doporučení nebylo fakultám oficiálně předloženo, ale je to na jejich libovůli?

Prorektorka Králíčková – Je to tak, je to na libovůli jednotlivých fakult. Má za to, že komise nemusí být fyzicky přítomna ve stejné místnosti – lze umožnit, aby komise zasedala distančně a odděleně.


JUDr. Říha – Poděkoval všem přítomným členům komise, paní prorektorce i jejímu týmu a informoval členy Studijní komise AS UK o dalších zasedáních komisí Akademického senátu UK a o nadcházejícím hlasování per rollam.

Sychra se ujistil, že hlasování proběhne před přijetím návrhem zákona.

Doc. Boháč – Ano, ale plánují na Legislativní komisi AS UK předložit k projednání možnost, že bude předpis sice schválen, ale s klauzulí, že bude zaslán k registraci na MŠMT až po odsouhlasení návrhu vládou.


JUDr. Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, ukončil zasedání.Hlasování Per rollam dne 31. 3. 2020:

"Studijní komise AS UK doporučuje AS UK schválit pozměňovací návrh předložený Michalem Glogrem."

Schváleno poměrem hlasů 22:1:0 z 34 členů komise.Zapsala: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK

Za správnost: JUDr. Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK


Poslední změna: 1. duben 2020 10:45 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám