Zápis ze zasedání Ekonomické komise AS UK ze dne 10. března 2020

Přítomni: Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV), Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF), Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), Mgr. Jan Bičovský, Ph.D. (FF), Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF), Bc. Andrej Farkaš (MFF), Michael Glogr (PF), PhDr. David Greger, Ph.D. (PedF), Mgr. Tomáš Gryc, Ph.D. (FTVS), Doc. Dr. Phil. Mgr. Pavel Himl (FHS),Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF), Tomáš Jan (FaF), MUDr. Karel Ježek, Ph.D. (LF P), PhDr. Petr Jüptner, Ph.D (FSV), MUDr. Anna Malečková (LFP), Metoděj Renza (3. LF), JUDr. Michal Říha (PF), Tomáš Sychra (3. LF), Mgr. Karel Šima, Ph.D. (FF), Doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc. (FaF), Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS), Doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D. (FF), MUDr. Josef Fontana (3. LF), Doc. MUDr. Václav Liška, Ph.D. (LF P), Mgr. David Pavlorek (FF), Doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc. (MFF), PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D. (MFF), Mgr. Michal Zima (PřF)


Hosté: MUDr. Milan Prášil, MBA, kancléř UK, Ing. Roman Karaš (RUK), JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D., pověřený funkcí kvestora, Ing, Marie Klečková, tajemnice LFP, Ing. Libora Kočí (LFP), Mgr. Ing. Jiří Macoun (ředitel KaM), Ing. Jakub Papírník (ředitel ÚVT), Amáta Vohradská, tajemnice AS UK


Omluveni: Doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D. (LFHK), Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. (PřF), PhDr. Dana Hůlková Nývltová, Ph.D. (součásti)


Program


 1. Zahájení

 2. Návrh pravidel čerpání mimořádného příspěvku fondu “Mikuláš”

 3. Návrh na schválení použití finančních zdrojů alokovaných na EIS

 4. Navýšení základního kapitálu CUIP

 5. Projednání smlouvy o koupi pozemků v Libni

 6. Opatření rektora „Statut Stipendia Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových”

 7. Opatření rektora „Obecná kritéria Univerzity Karlovy pro sponzorskou a partnerskou spolupráci”

 8. Prohlášení o vzájemné podpoře při realizaci a dokončení společného záměru – dofinancování projektu UniMeC, 2. etapa

 9. Právní jednání

    a. 

  Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 9. 6. 2017 se společností Autocentrum Plzeň

    b. 

  Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě na pronájem stravovacích prostor v budově MFF (Starostová)

    c. 

  Uložení komunikační sítě v ul. V Holešovičkách

    d. 

  Přeložka plynového vedení – kampus Jinonice

    e. 

  Darovací smlouva o převodu vlastnictví pozemku – RINGEN

 10. Různé


1. Zahájení

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV), předseda Ekonomické komise AS UK, přivítal členy komise i přítomné hosty a seznámil je s programem komise. Poděkoval přítomným, že se dostavili v hojném počtu i přes složitost současné situace.


Dále předseda přivítal hosty z Plzně, Kolejí a Menz a oznámil pozdější příchod J. M. pana rektora a JUDr. Tomáše Horáčka, Ph.D., pověřeného funkcí kvestora. Z těchto důvodů navrhl doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV), předseda Ekonomické komise AS UK, začít projednávání bodů programu bodem č. 9 – Právní jednání.


Schváleno tichým souhlasem.


Dřívější pověřený kvestor Ing. Roman Karaš poděkoval přítomným za jejich spolupráci, vstřícnost a trpělivost po dobu 4 měsíců, kdy byl funkcí kvestora pověřen. Původně měl přednést materiály nový pověřený kvestor, ale ten bohužel dorazí o něco později z důvodu účasti na kolegiu rektora.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV), předseda Ekonomické komise AS UK, poděkoval bývalému pověřenému kvestorovi (potlesk) a navrhl začít projednávání programu bodem č. 9 – Právní jednání. Slova se předtím ještě krátce ujal MUDr. Milan Prášil, MBA, kancléř UK, který stručně informoval o průběhu preventivních opatření ohledně koronaviru.

9. Právní jednání:

9. a. Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 9. 6. 2017 se společností Autocentrum Plzeň, s.r.o.

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo Ing. Romanu Karašovi, který informoval členy Ekonomické komise AS UK o podrobnostech smlouvy.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel k danému bodu diskuzi.


Nebyl vznesen žádný dotaz.Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala záměr uzavřít se společností Autocentrum Plzeň, s.r.o., IČO: 03037878, se sídlem Skupova 490/24, 301 00 Plzeň, jako nájemcem, dodatek č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 9. 6. 2017, kterým se prodlužuje doba nájmu části pronajatých nemovitostí do 14. 6. 2022, a vyjadřuje k návrhu dodatku kladné stanovisko.


Hlasování

Pro 25, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

9. b. Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě na pronájem stravovacích prostor v budově Matematicko-fyzikální fakulty

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo JUDr. Tomáši Horáčkovi, Ph.D., pověřenému funkcí kvestora, který informoval členy Ekonomické komise AS UK o podrobnostech smlouvy a o doporučení, aby byl po datu ukončení nájmu udělán průzkum, zda pokračování v něm vyhovuje komerčním zájmům.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel k danému bodu diskuzi.


Nebyl vznesen žádný dotaz.Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala záměr uzavřít s paní Adelínou Starostovou., IČO: 74400851, se sídlem Nerudova 409, 252 63 Roztoky u Prahy, jako nájemcem, dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 20.10.2017, kterým se prodlužuje doba nájmu do 31.10.2022 a vyjadřuje k návrhu dodatku kladné stanovisko. 


Hlasování

Pro 27, proti 0, zdržel se 1

Schváleno

9. c. Uložení komunikační sítě v ul. v Holešovičkách č.p. 747, Praha 8

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo JUDr. Tomáši Horáčkovi, Ph.D., pověřenému funkcí kvestora, který informoval členy Ekonomické komise AS UK o podrobnostech smlouvy.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel k danému bodu diskuzi.


Nebyl vznesen žádný dotaz.Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala záměr zřídit služebnost inženýrské sítě spočívající v umístění a provozování komunikační sítě k tíži pozemku parc. č. 404/4, jehož součástí je budova č.p. 747, k.ú. Libeň, obec Praha, a v právu přístupu za účelem její obnovy, výměny a modernizace ve prospěch T - Mobil Czech Republic, a.s., IČO 64949681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření smlouvy.


Hlasování

Pro 27, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

9. d. Přeložka plynového vedení – Kampus Jinonice

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo JUDr. Tomáši Horáčkovi, Ph.D., pověřenému funkcí kvestora, který informoval členy Ekonomické komise AS UK o podrobnostech smlouvy.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel k danému bodu diskuzi.


Nebyl vznesen žádný dotaz.Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění plynárenského zařízení k tíži pozemku parc. č. 764/228, parc. č. 764/273, parc. č. 764/272 a parc. č. 764/110, k.ú. Jinonice, obec Praha, a v právu přístupu a vjezdu na pozemek za účelem zajištění provozu, údržby a oprav plynárenského zařízení ve prospěch Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., se sídlem Praha 4, U Plynárny 500, PSČ 145 08, IČO 27403505, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření smlouvy. 


Hlasování

Pro 26, proti 0, zdržel se 0

Schváleno


9. e. Darovací smlouva o převodu vlastnictví pozemku - RINGEN

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo Ing. Romanu Karašovi, který informoval členy Ekonomické komise AS UK o podrobnostech smlouvy.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel k danému bodu diskuzi.


Byl vznesen dotaz, zda je daná smlouva kupní či darovací: Jedná se o darovací smlouvu, v podkladových materiálech se vyskytla chyba, jež bude opravena.Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala záměr uzavřít darovací smlouvu mezi Univerzitou Karlovou jako obdarovaným a Městem Litoměřice, se sídlem Litoměřice - Město, Mírové náměstí 15/7, PSČ 412 01, IČO: 00263958, jako dárcem, jejímž předmětem je převod pozemku parc. č. 4008/131, k. ú. Litoměřice, obec Litoměřice a doporučuje návrh darovací smlouvy předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy. 


Hlasování

Pro 27, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

2. Návrh pravidel čerpání mimořádného příspěvku fondu “Mikuláš”

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV), předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo MUDr. Milanu Prášilovi, MBA, kancléři UK, který stručně představil daný návrh.


Následně pokračoval Ing. Roman Karaš, který prohlásil, že materiál byl zpracován vedením UK dle zkušeností z minulosti, kdy v letech 2010-2019 žádná pravidla pro čerpání z fondu nastavena nebyla, a tedy jejich potřeba vyplynula z důvodu rozvoje investičních aktivit UK. V současné době se jedná o určení účelovosti nebo možnosti čerpání z fondu. Fond je primárně určen pro podporu celouniverzitních akcí, nebo akcí více fakult, na nichž je povinná spoluúčast UK. Při žádosti o čerpání z něj však bude fakulta muset 40-50% rozpočtu projektu financovat sama. Nejedná se o závazné číslo, lze jej modifikovat dle rozhodnutí AS. Daná čísla vychází z již proběhlých čerpání v letech minulých. Dále bude nutné dokázat, že fakulta skutečně nemá vlastní finance, nebude-li rozhodnuto jinak. Fond „Mikuláš“ by měl fungovat formou zápůjčky, případně příspěvku – forma financování bude vždy určena individuálně s ohledem na velikost žádající fakulty nebo rozpočet projektu. Nevratný příspěvek by měl být poskytován spíše výjimečně. Zároveň bude zápůjčkami zajištění refinancování fondu. Úvěr z fondu bude poskytován na žádost fakulty (či součásti), a schvalován bude vždy ve 2 předem určených termínech. Ve výjimečných případech bude možno podat výjimečnou žádost. Veškeré žádosti budou předkládány rektorovi a následně AS, jak je detailně upraveno v bodu 5 návrhu.


Doc. Nigrin poděkoval oběma a vyjádřil potěšení, že po letech žádostí jsou konečně jasně zformulovaná pravidla o tom, jak čerpat a je vytvořen výhled čerpání (do podzimu 2019 se dané nedařilo uskutečnit). Je rád, že pravidla jsou sice daná, ale nejsou přespříliš restriktivní – dají se přizpůsobit „barevnému“ životu investičních akcí na univerzitě. Následně stručně informoval o historii fondu „Mikuláš“ – ten se fakticky v roce 2019 vyčerpal, ale pokračuje se pod stejným názvem, kdy bude Mikuláš sloužit jako „rozvojový fond“ a čerpání z něj podléhá schválení Ekonomické komise AS UK.


PhDr. Greger – Většina žádostí uvedených v tabulce v podkladových materiálech se ale týká individuálních projektů jednotlivých fakult. Z jakého důvodu je tedy v návrhu cíleno na příspěvky na projekty konané více fakultami?


JUDr. Horáček, pověřený funkcí kvestora – Nebyl u tvorby, ale ideálně fond „Mikuláš“ cílí na celouniverzitní akce.


Prof. Zahálka – V tabulce je uveden pouze příklad akcí, nikoli výpis všech akcí, jež budou financovány.


JUDr. Horáček, pověřený funkcí kvestora – Daná tabulka byla tvořena, aby se zjistilo, jaká je míra investiční aktivit na UK či na jednotlivých fakultách. Od toho byla odvozena částky směřovaná do Mikuláše.


PhDr. Greger – V materiálech je napsáno „prioritně“, což může znít provokativně. V budoucnu, po obměně složení AS, to bude nejspíše nepochopené, jelikož většina tabulky je tvořena jednofakultními akcemi. Navrhuje tedy z daného odstavce odstranit slovo „prioritně“.


JUDr. Horáček, pověřený funkcí kvestora – Jedná se návrh, který je předmětem diskuze. Ještě to bude upraveno.


Doc. Boháč – Souhlasí s PhDr. Gregerem, tj. vypustit by první větu bodu č. 1. Nedělal by rozdíly v tom, zda se jedná o celouniverzitní projekt nebo jen fakultní. Fond by měl být na jakékoli projekty, pokud splněny podmínky, jež následují. Financovaný projekt by tak mohl být i pod jednou samotnou fakultou. Problém má však s bodem 3 – vítá, že financování formou zápůjčky (tedy že bude vratný), ale nesedí mu tam, že v daném zároveň napsáno slovo „příspěvek“, protože to nevyzní správně.


Doc. Brom – Slovo „prioritně“ by tam nechal, protože Mikuláš cíli ideálně na celouniverzitní akce, a proto je vhodné zakotvit jejich prioritu. Slova „případně“ v bodu 3 by bylo možno nahradit slovem „výjimečně“.


Doc. Boháč – Faktická poznámka, že v bodě č. 1 absentuje možnost čerpat „jen pro 1 fakultu“.


Doc. Trejtnar – K bodu č. 1 – má návrh, aby při podávání žádosti Mikuláš zahrnoval i připravenost projektů. K bodu č. 3 – příspěvky by měly být poskytovány jen při neočekávaných událostech, tzn. pro fakulty v krizi. Cílem ale je krizi zabránit. Přednesl tedy návrh vlastního znění. Prostředky se tak budou kumulovat a nebude možné půjčovat.


Doc. Boháč – Technická poznámka: jedná se o nevratný příspěvek, nikoli o zápůjčku.


Doc. Nigrin – Poděkoval za novou formulaci, vedení je zpracuje, ale prosí spíše o obecné připomínky k dokumentu, ne o konkrétní formulaci. Konkrétní znění se bude probírat na dalším jednání, nikoli dnes.


MUDr. Prášil, kancléř UK – K dokumentu dorazily i zásadní připomínky z LFHK, které mohou být zapracovány. Dorazily však pozdě, proto se dnes jedná spíše o pracovní jednání pro sepsání připomínek.


Doc. Nigrin – Souhlasí, proto dnes nebude hlasování o daném návrhu.


Doc. Liška – Zahrnul by i plánované akce, nejen ty náhlé. Z Mikuláše by mohly být financovány i akce zahrnuté ve Strategickém plánu UK.


MUDr. Prášil, kancléř UK – Zde záleží na pohledu na využití zdrojů. Rozumný je návrh, aby třeba v rámci nového Strategického záměru byl zahrnut i plán investičních aktivit na dalších 5 let. V rámci Principů je zahrnuta podpora i konkrétních projektů a investičních aktivit. Toto by tedy mělo být provázáno s Mikulášem.


Ing. Papírník – Mikuláš má tedy 2 funkce: financovat celouniverzitní projekty a dále projekty jednotlivých, na něž nejsou finance. Chápe to správně?


Doc. Nigrin – Zde je problém, jak vymezit celouniverzitní projekt? To totiž není spolupráce 3 fakult. Zároveň by prostředky neměly být dávány na SIS, ale spíše by fond měl být určen na nemovitosti.


MUDr. Prášil, kancléř UK – J. M. pan rektor vnímá Mikuláše jako možnost k financování rozvoje nemovitostí, pozemků či infrastruktur. Na rozvoj SIS je myšleno v rámci Principů.


Doc. Dolejší – Nemá problém s formulací zahrnující slovo „prioritní“. K čemu ale vlastně slouží tento dokument? Jmenuje se sice „Principy“, ale neobsahuje přesný návod, ale zhruba jen směr, kudy se při rozdělování příspěvků ubírat. Má tedy spíše orientační funkci pro fakulty a dále informační funkci. V první větě odst. 2 by raději viděl slovo „dofinancování“ a zároveň vyzdvihl řešení havarijních situací. Bylo by vhodné je více zdůraznit, stejně tak v odst. 3 zdůraznit neočekávané záležitosti.


Doc. Nigrin – Nemělo by se to tedy jmenovat Principy, ale spíše Pravidla.


Mgr. Bičovský – Je někde informace, jak se dříve fond čerpal?


JUDr. Horáček, pověřený funkcí kvestora – Má zpracováváno čerpání za roky 2010-2019, následně to předloží k dokumentu, aby bylo vidět, jak byl Mikuláš dříve čerpal. Prosí však o strpení, jelikož záměrem je připravit materiál ve 3 úrovních. Již v minulosti byla tato tabulka zpracována a členěna chronologicky, ale data nebyla dělena dle fakult či počtu žadatelů. Nyní je tabulka přepracovávána, aby byla více transparentní a bude poskytovat více informací o tom. Je tedy nově zpracovávána i formou tabulek či grafů a členěna dle fakult – např. kolik čerpaly na příspěvky a kolik na půjčky. Následně bude vše členům Ekonomické komise AS UK zasláno. K 28. únoru 2020 bylo ve fondu „Mikuláš“ zhruba 41,9 mil. Kč.


Mgr. Bičovský – Na jaké typy projektů tedy fond cílí? Chápe tak, že primárně na nemovité, hmatatelné věci, což by tam mělo být výslovně uvedeno.


Prof. Zahálka – Dříve všechna čerpání kontroloval AS a nic nebylo nárokové, stejně tak nárokovost nezakládají ani tato nová pravidla Mikuláše. Je fajn, že to bude vše ve formě tabulky, ale čerpání z fondu je zahrnuto v dřívějších zápisech AS. Pokud se AS rozhodne přidělit z fondu nějakou částku, která neodpovídá požadavkům v dokumentu, tak to AS může udělat, je to jeho právo. Je však třeba zachovat obecnou rovinu a transparentnost.


PhDr. Greger – Nenavrhuje vyhodit slovo „prioritně“, ale navrhuje jej změnit na „zejména“ a vše ostatní vyškrtnout. Fond tedy bude určen na investiční projekty, do závorky by upřesněnil na jaké konkrétní akce (stavební, nákup pozemků…) Vše by tedy šlo vymezit v rámci obecných požadavků.


JUDr. Horáček, pověřený funkcí kvestora – S investičními akcemi však souvisí i např. rekonstrukce,


Doc. Nigrin – Investice jsou pro laiky vše, co zahrnuje „postavit, opravit“.


MUDr. Prášil, kancléř UK – Poděkoval za návrh PhDr. Gregera a poprosil jej o zaslání formulace, aby návrh mohl být zapracován.


PhDr. Stráský – Zároveň je to dobrá příležitost, jak např. koupit pozemek bez dražby.


Ing. Karaš – Na věci to nic nezmění. Děkuje za podněty k první větě, chápe, že to zní, jako že „jedna fakulta nemůže žádat“ a bude tedy formulace tohoto bodu opravena. Osobně si myslí, že by Mikuláš měl být vnímán jako pomoc v potížích, jež nebyly předvídány – když by hrozilo, že by projekt byl zastaven, tak přijde pomoc z Mikuláše. Bál by se stanovit, že by někdo mohl žádat dopředu na projekt, na něž nemá prostředky – k tomu by fond neměl být určen. Spíše by se jednalo o proces: realizuji projekt, ale vyskytl se problém (vis maior), a teprve následně by přišla pomoc z Mikuláše. Neměl by tedy existovat pořadník/seznam požadavků o pomoc z Mikuláše. Účelem je tedy větší transparentnost a stanovení exaktních pravidel pro rozhodnutí, zda projekt splňuje pravidla či nikoli.


PhDr. Jüptner – Fond je tedy důležitý zejména pro projekty v krizi. Co ale strategické projekty? Některé projekty jsou vážně nezbytné, jedná se o projekty zásadního významu, jež jsou velmi náročné, stejně tak není myšleno na všechny velké projekty. Mikuláš by neměl inklinovat k ad hoc případům na úkor strategických projektů. Navrhuje držet se strategických záměrů.


MUDr. Prášil, kancléř UK – Projekty, jež by měly šanci na podporu, se budou zrcadlit v investičních dokumentech, aby bylo jasné, že nejde o nahodilý výběr a že se jedná o projekty, jejichž realizace je celouniverzitní prioritou či zájem.


JUDr. Horáček, pověřený funkcí kvestora – Požádal všechny o zaslání jejich návrhů na úpravu formulace.Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV), předseda Ekonomické komise AS UK, ukončil debatu závěrem:


Ekonomická komise AS UK bere na vědomí pracovní verzi předloženého Návrhu pravidel čerpání mimořádného příspěvku fondu “Mikuláš“ s tím, že další verze dokumentu bude předložena na dalším zasedání Ekonomické komise UK.


Schváleno tichým souhlasem

3. Návrh na schválení použití finančních zdrojů alokovaných na EIS

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV), předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo MUDr. Prášil, kancléři UK, který poděkoval svým kolegům Mgr. Ing. Jiřímu Macounovi (KaM) a Ing. Jakubu Papírníkovi (ředitel ÚVT) za jejich přítomnost. Dále stručně představil, jaký byl dosavadní vývoj v dané problematice. Cílem návrhu je podpora dvou oblasti – navýšení prostředků na nákup systému pro KaM a Ústav jazykové přípravy a dále zlepšení efektivnosti a uživatelské přívětivosti. Dalším cílem je podpoření ÚVT při tvorbě nového SIS.


Doc. Nigrin, předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel rozpravu.


Bc. Farkaš – Již mailem zaslal připomínky k systému KaM, a informoval přítomné o svých schůzkách se zástupci kolejních rad a se studenty ubytovanými na kolejích. V současném systému není řešen např. systém buňkového systému, tedy možnost rezervace buňky ve skupině. Návrh je podobný systému ČVUT ISKaM – student tedy nebude do poslední chvíle vědět, na jaké koleji bude bydlet. Rád by tedy zavedl možnost zvolit si rezervaci na konkrétní koleji dle její reálné kapacity. Bylo by dále dobré zavést možnost zrušení rezervací a vytvořit čekací listinu na koleje.


Doc. Nigrin – Zmíněné je to mimo působnost ekonomické komise. Poprosil o stručné shrnutí hlavní myšlenky.


Bc. Farkaš – Budou tedy peníze určené primárně na nové uživatelské prostředí, nebo bude zlepšen i uživatelský komfort?


Mgr. Ing. Macoun – Nemusí se jednat nutně o ISKaM, volba systému bude řešena veřejnou zakázkou. Lze se tedy bavit o parametrech, jaké si přejeme, ale samotný systém je nutné soutěžit. Ano, jediný vyhovující na českém trhu je ISKaM. Chtějí totiž koupit hotový program, neprogramovat vlastní, jelikož to se neosvědčilo. Stručně informoval o problémech, které provázely současný systém. Hlavní potíží je, že současný systém je vlastně „puzzle“ ze tří různých systémů, u nichž je nutné, aby spolu komunikovalo. To, že to nefunguje, není překvapením, proto se to už mnoho let snaží změnit. Nyní jsou na to prostředky a rádi by tedy vysoutěžili něco, co bezpečně funguje. Připomínky Bc. Farkaše jsou však na jinou diskuzi.


PhDr. Jüptner – Tyto IT systémy jsou důležité, jelikož infrastruktura UK neodpovídá tomu, jak se chceme coby univerzita celosvětově prezentovat. Bylo by tedy žádoucí, kdyby tohle probrala IT komise. Zároveň podotkl, že se zájem o koleje zvyšuje.


Mgr. Ing. Macoun – Byl by rád, kdyby problematika KaM byla probrán na dalším zasedání pléna AS, protože v současnosti jsou jediné příjmy KaM z nájmů a podeje jídel, popř. dotací. I na nyní plánované rekonstrukce je potřeba si vydělat. Ráda tedy předloží AS jakoukoli analýzu týkající se menz, ale zároveň prosí, aby Ekonomická komise AS UK doporučila, jak určovat ceny jídel, protože právě z jejich prodeje je jen minimální výnos. Mnoho provozoven je ztrátových, což přispívá k problému našetřit na rekonstrukce.


Doc. Brom – Jelikož zde probíráme technickou specifikaci systému KaM, tak je nepřijatelné, aby tento dokument nešel přes IT komisi. Dále pokud ještě zmíněné výběrové řízení není rozběhlé, tak je zřejmé, že požadovaná částka není definitivní a může se ještě změnit. Rád by hlasoval o částce a dále vyvolal separé zasedání téma na KaM, aby se nemuselo vše řešit na dnešním zasedání. Informoval, že poslal emailem k materiálu připomínky, na něž dostal odpovědi, s nimiž je spokojen, za což děkuje.


Mgr. Ing. Macoun – Částka byla daná na základě indikativní nabídky, neměla by se tedy moc měnit. Zadání je přebrané z původního zadání z doby, kdy IT komise neexistovala, ale zadání bylo konzultováno s IT oddělením.


Doc. Nigrin – Jedná se o velmi důležitý systém pro renomé univerzity, proto bylo toto téma převzato od Sociální komise AS UK na komisi Ekonomickou. Sám se také pozastavoval nad částkou 6 mil., ale ta již byla vysvětlena. Prosí tedy, aby zadání prošlo i IT komisí AS UK, jíž se účastní i členové Sociální komise AS UK.


Bc. Farkaš – Když se soutěží hotový projekt dle již existujících podmínek, bude daná částka 6 mil. odpovídat míře upravení?


Mgr. Ing. Macoun – Je jen na nás, zda přijmeme, či setrváme u stávajícího systému.


Ing. Papírník – Souhlasí s Mgr. Ing. Macounem a děkuje, že IT komise vyvolala debatu o tom, aby bylo u zadávacích parametrů více myšleno na studenty. Požadavky na systém jsou dosti složité, jelikož převážně vychází ze studijních oddělení. Z IT komise vyšly také požadavky na SIS – jsou jednodušší než ty ze studijních oddělení, ale daleko důležitější. V minulosti byly problémy zejména z důvodu, že bylo nutno upravit starý SIS dle nových legislativních požadavků, a proto nebylo možné se soustředit na nový SIS.


Doc. Nigrin – Přerušil debatu a poznamenal, že se nyní řeší KaM, debata o SISu bude později.


Mgr. Hurný – KaM systém vznikl z důvodu náporu na systém a požadavků, kdy bude systém nový. Dříve na pořízení nového systému nebyly prostředky, nyní se to tedy začalo řešit. Nechceme čekat na konec soudního sporu. Důvodem, proč to nebylo na IT komisi je zejména začátek nového volebního období AS, stejně tak by na IT komisi měl jít i SIS.


Doc. Liška – Mrzí jej, že KaM vidí Plzeň jako „černou díru“, proto si nyní raději sami budují vlastní areál.


Mgr. Ing. Macoun – Problémem Plzně je, že má roztříštěná pracoviště. Až bude sjednoceno, tak jistě ztrátovost pomine.


Prof. Zahálka – Můžu se zeptat, proč je „černá díra“ i FTVS?


Mgr. Ing. Macoun – Důvodem je platba za nájem (využili by cca 1/3 dnešního prostoru), vodu a další náklady.


PhDr. Jüptner – Mělo by se to tedy projednat na IT komisi a na Sociální komisi a žádá tedy o společnou schůzi těchto komisí.


Mgr. Ing. Macoun – Přimlouvá se za daný návrh, abych tuto problematiku nechodili obhajovat na 3 různé komise. Ideálně svolat IT a tam udělat společné zasedání.


Doc. Boháč – Cílem schůze je schválit částku 6 mil. Kč, ale osobně není přesvědčen, že s tím může souhlasit. Ten systém je na českém trhu jeden, proto je velké riziko, že se zakázka napíše na ruku právě onoho jednoho zadavatele. Má obavu, aby to ÚOHS neshodil.


Mgr. Ing. Macoun – Zadání je napsané na projektování nového systému, nikoli čistě cílené na ISKaM. V rámci ČR je monopol na ISKaM, ale budou se moci zapojit i zahraniční subjekty.


Ing. Karaš – Tento problém se vyskytuje celkově u všech veřejných zakázek. Není problém s jedním soutěžitelem, ale nesmí být technická specifikace napsána tak, aby to vyhovovalo právě jen tomu jednomu systému. Bylo by tedy vhodné, aby byla problematika přednesena i Odboru veřejných zakázek, aby následně zadanou veřejnou zakázku ÚOHS neshodil.


Mgr. Ing. Macoun – Je na 95% přesvědčen, že projekt bude maximálně 6 mil. Kč, ale spíše bude levnější. Jedná se o cenu za systém nejen pro KaM, ale i pro ÚJOP UK.


Doc. Nigrin – Proč je dána jen jedna možná cenu, když bude nejspíš jen jeden soutěžitel?


Mgr. Ing. Macoun – Je přesvědčen, že budou soutěžit alespoň dva poskytovatelé. Zatím však veřejná zakázka vyhlášená není. Druhý potencionální soutěžitel bude prezentovat svůj sytém ve Velké zasedací místnosti na Koleji Hvězda 19. března od 10:00, kam všechny přítomné zve.


Doc. Nigrin by byl rád, kdyby částka byla zastropována na 6 mil. Kč a kdyby bylo stanoveno, že více systém stát nebude. Mgr. Ing. Macoun s takovýmto návrhem souhlasil.


Doc. Nigrin – Rád by, aby technická specifika byla předložena na společném zasedání Sociální komise a Komise pro IT.


Prof. Zahálka – Informoval, že konání pátečního zasedání pléna AS je momentálně projednáváno a nejspíše nebude svoláno, protože by mohl být problém s dosažením kvora. Řeší se tedy, jak budou některé z bodů programu procesovány (např. tajnou volbu nelze provést), avšak jiné body by se dali provést díky hlasování per rollam. Projednávaný bod tak sice bude podstoupen plénu AS, ale nejspíš o něm bude hlasováno per rollam.


Doc. Nigrin – Na tomto se dá domluvit, poskytnutí peněz by však mělo být schváleno, pokud bude dodržena podmínka konzultace s komisemi.


Doc. Brom předložil vlastní návrh usnesení, o kterém bylo následně hlasováno.Návrh usnesení:

EK AS podporuje myšlenku použiti zdrojů alokovaných na EIS v roce 2018, a to z příspěvku na vzdělávací část, na pořízení nového ubytovacího IS pro KAM UK a UJOP. EK AS požaduje, aby technická specifikace tohoto IS byla projednaná na společném zasedaní IT a Sociální komise.


Hlasování

Pro 26, proti 0, zdržel se 0

SchválenoIng. Papírník – Rád by měl SIS, který by byl pro studenty přijatelný, ale vytvářet nový SIS vedle starého je běh na dlouhou trať. Rád by měl nový, moderní SIS rychleji. Tým by nebyl složen jen z IT specialistů, ale i z analytiků, kteří by dali dohromady potřeby studenti. Chtěl by vytvořit pro běžné denní použití jednoduché uživatelské prostředí. Některé moduly z něj jsou již ve funkci. Chtěl by sestavit tým složený ze tří osob – IT analytik, IT manažer a IT architekt.


Doc. Dolejší – Zarazila ho částka přidělená na osobu na tisk apod.


Ing. Papírník – Nikde není psáno, že budou všechny prostředky vyčerpány. Při debatě o tom, jak koncipovat požadavek na konkrétní částku, přišli s nápadem jakéhosi „trvalého příkazu“, kdy by se odsouhlasená výše částka použila i další roky. V prosinci bude k dispozici analýza využití a částka na příští rok tak bude 3 miliony. Reálný rozpočet na tento rok bude nižší, ale bude týmu potřeba vytvořit zázemí, což je výdaj, jež se další roky nebude opakovat.


Doc. Nigrin – Je nutné tento rozpočet schvalovat samostatně, nejde jej započítat do rozpočtu ÚVT? Chápe, že na to nebyly kapacity letos, ale proč to bude odděleně, „nouzově“ i v dalších letech? Bylo by ideální, kdyby to bylo od roku 2021 součástí rozpočtu ÚVT.


Ing. Papírník – Osobně to vidí více technicky. Je mu jedno, odkud peníze přijdou, ale byl by rád, kdyby tento model tříčlenného týmu fungoval alespoň 3 roky.


Bc. Fakraš – Bude tedy změněn primárně vzhled SIS?


Ing. Papírník – O to se také jedná, ale hlavně má SIS otřesné workflow a to by bylo fajn tímto napravit.


Bc. Farkaš – Takže se bude prakticky jednat o „facelift“ za 3 mil?


Ing. Papírník – Nebude to jen o vzhledu, ale bude upraveno i paralelní zpracování požadavků (aby se nekonaly tzv. „klikací závody“).


Bc. Farkaš – Tyto peníze tedy půjdou na vylepšení systému, u něhož není jasné vlastnictví zdrojového kódu. Vy zde tvrdíte, že zdrojový kód vlastní UK, někdo jiný zase prohlašuje, že patří Erudiu. Nebylo by tedy lepší vzít zdrojový kód od Erudia jinam, kdy by to zpracovala externí společnost?


Ing. Papírník – Také jsem měl takový názor, když jsem nastupoval do této funkce, tedy že by bylo fajn přesoutěžit SIS, ale nyní si po 2 letech ve funkci myslím, že se jedná o velké alibi, protože bychom se zbavili odpovědnosti za SIS a nemuseli bychom se o něj starat. V rámci nového SISu (menšího) budou vytvořeny malé „apps“, do jejichž tvorby budou zataženy další subjekty. S tvorbou a s některými funkcionalitami pomůžou i studenti informatiky z MFF. Následně tedy bude možná souběžná práce více týmů, což Erudio nyní neumožňuje.


JUDr. Říha – Jedná se o velmi odbornou debatu určenou spíše na IT komisi, ale zde, na Ekonomické komisi, je třeba se posunout dál.


PhDr. Jüptner – Za předchozího ředitele ÚVT bylo v roce 2017 deklarováno, že je ve vývoji SIS 2.0. Rád by se zeptal, co se udělalo za těch 2,5 roku?


Ing. Papírník – V designu nového SIS jsou některé moduly. Momentálně vyvíjejí zlepšení přihlašování zkoušek a rozvrhu a bylo by tedy dobré, kdyby nově vytvořený tým denně integroval se studenty a s jejich požadavky, a aby předával požadavky studentů dál. Za 2,5 roku se povedlo sjednotit požadavky studijních oddělení, aby nebylo nutné dělat více úprav pro každou fakultu zvlášť. Nyní potřebuje „terénní pracovníky“.


PhDr. Jüptner – Noví lidé tedy nebudou IT lidé?


Ing. Papírník – V týmu bude IT analytik, což nebude osoba specializovaná na IT, avšak IT architekt bude zadávat konkrétní požadavky dál. Projektový manager pak bude komunikovat s Erudio a trvat na tom, aby dělali ty urgentní věci a nezpracovávali požadavky v pořadí, jak se jim bude chtít.


PhDr. Jüptner – Tito lidé však budou jen zaměstnanci, nebudou „hybným motorem“, který propojí vše, včetně AS. Mám dojem, že vše potřebné máme již nyní – nadšené studenty a IT komisi. Možná do toho dáváme další, lepší článek, ale není nadbytečný?


Ing. Papírník – Hodně si od toho slibuje a hodně tomuto týmu věří a počítá s tím, že na konci roku bude mnoho problémů vyřešených. Má novou projektovou manažerku, která má pro daný post velmi dobrou přípravu a spolupráce s ní se již velmi osvědčila. Projekt tedy bude velmi úspěšný (alespoň v to doufá), protože již má konkrétního člověka.


PhDr. Greger – Rád by se vrátil k poznámce Doc. Dolejšího. Odpověď ohledně výše nákladů na osobu (pořízení notebooku, náklady na tisk…) byla dosti neodůvodněná. Chce tedy bližší vysvětlení, protože mu to vychází na 260 tisíc Kč na osobu.


Ing. Papírník – Původní záměr byl opakující se roční rozpočet v totožné výši. Zde narážíme na problém, že letošek je již o 3 měsíce zkrácen z důvodu schvalování v březnu. Je zde tedy nechána jistá rezerva, s níž bude možno pracovat – aby se pokryly nečekané výdaje. Pokud budou tyto výdaje do budoucna součástí rozpočtu ÚVT, tak bude možné ponížit částku 3 mil o jeden kvartál.


PhDr. Greger – Sníží se to tedy částka, o níž budeme hlasovat o 780 tisíc Kč?


Doc. Nigrin – 250 tisíc Kč by tam mohlo zůstat. A budou tedy po následném faceliftu všechny univerzitní systémy vypadat stejně?


Ing. Papírník – Nyní jsou zajímavé prostředky v Igráčkovi, v němž se může upravit zázemí a následně bude sjednocen vzhled IS vědy. Důvodem pro různý vzhled modulů jsou jiní poskytovatelé, ale sjednocení se plánuje.


Doc. Nigrin se pozastavil nad skutečností, že všechny univerzitní systémy vypadají odlišně a nic je vizuálně nesjednocuje (modul přijímací řízení, SIS, WhoIs, Is věda).


Bc. Farkaš závěrem požádal, aby dialog s IT komisí probíhal již nyní.


Rozprava byla ukončena.Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK souhlasí s alokováním prostředků určených na EIS v roce 2018 na úpravy a rozvoj Studijního informačního systému ve výši 2,5 mil. Kč za podmínky schválení kroků Komisí pro IT. Od roku 2021 se předpokládá alokace prostředků z rozpočtu ÚVT.


Hlasování

Pro 26, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

4. Navýšení základního kapitálu CUIP

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV), předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo MUDr. Prášilovi, kancléř UK, který stručně představil historii dceřiné společnosti UK CUIP.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel rozpravu.


Rozprava byla ukončena.Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK souhlasí s navýšení základního kapitálu CUIP o 4 mil. Kč.


Hlasování

Pro 24, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

5. Projednání smlouvy o koupi pozemků v Libni

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV), předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo JUDr. Tomáši Horáčkovi, Ph.D., pověřenému funkcí kvestora. Ten oznámil, že AS se již v minulosti kladně vyjádřil k záměru uzavřít tuto smlouvu, předložený dokument je tedy jen konkrétní kupní smlouva.


PhDr. Stráský – Je tedy daný záměr koupě pozemků skutečně cílený na využití pro lékařské fakulty, nebo budou na pozemcích zbudovány koleje?


JUDr. Horáček, pověřený funkcí kvestora – Důležité je vyjádřit se k tomu, zda pozemky koupíme, jejich následnému využití je na jinou debatu.Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala záměr uzavřít smlouvu o koupi pozemků v k.ú. Libeň, parc.č. 493/1, parc.č. 493/32, jehož součástí je stavba č.p. 762 a parc.č. 493/33, jehož součástí je stavba č.p. 1088, od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a doporučuje ji předložit AS k vyjádření a Správní radě UK k udělení předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák.č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, v platném znění, potřebného k uzavření smlouvy.


Hlasování

Pro 23, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

6. Opatření rektora „Statut Stipendia Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových”

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV), předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo Ing. Romanu Karašovi (RUK), bývalému pověřenému kvestorovi, který představil důvody pro zřízení daného stipendia.


Doc. Nigrin, předseda Ekonomické komise AS UK, otevřel rozpravu.


Doc. Brom – Je nějaký strop částky, jež bude na stipendium přidělena?


Ing. Karaš – Kolegium rektora rozhodne, kolik studentů stipendium dostane. Nyní je to hrazeno z fondu rektora a činí 10.000 Kč/měsíčně na studenta, tedy částka bude až 0,5 mil. Kč, pokud bude po dobu 5 let vždy schváleno jen pro 1 studenta.


Doc. Brom – Ale kolik bude studentů?


Ing. Karaš – O tom, kolik bude studentů, rozhodne kolegium rektora.


MUDr. Prášil, kancléř UK – Bude to limitováno max. na 1 studenta, a to z důvodu, že je to zvláštní situace – jedná se o Stipendium Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových a platí to UK.


Prof. Zahálka – Důvodem zavedení stipendia je spíše politická korektnost k tomuto požadavku přistoupit.


Ing. Karaš – Nadace poskytuje studentům např. bezplatné ubytování či učební pomůcky, ale pozapomnělo se, jaké zdroje na to budou použity a proto se J. M. pan rektor rozhodl vzít prostředky ze svého fondu. Buď je tedy bude J. M. pan rektor stále uvolňovat, nebo se do budoucna najdou finance někde v Principech.


MUDr. Prášil, kancléř UK – V současné době se zvažuje, že bude stipendium součástí nových Principů.


Doc. Nigrin – Dotaz, proč to dávat do Principů? Může to být součástí fondu rektora, který se navýší o částku potřebnou na stipendium


MUDr. Prášil, kancléř UK – Je to stále v jednání, ale hledá se způsob, jak systémově ukotvit podporu alespoň 1 studenta.Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vyjadřuje kladné stanovisku k Opatření rektora „Statut Stipendia Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových”.


Hlasování

Pro 21, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

7. Opatření rektora „Obecná kritéria Univerzity Karlovy pro sponzorskou a partnerskou spolupráci“

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV), předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo MUDr. Prášilovi, kancléři UK, který bod uvedl. Ten zmínil problémy se sponzoringem, jež nastali v minulosti, a s tím spojený závazek, že sponzoring dostane jasně daná pravidla. Následně předal slovo Mgr. Michalu Zimovi, který doplnil další informace o účelu dokumentu.


Mgr. Pavlorek doplnil další informace o tom, kde najít informace o pracovní komisi, jež dokument sestavovala, stejně tak informoval, kde je možné najít konkrétní nástroje, jež budou implementovány.


Mgr. Zima do zápisu poděkoval všem, kteří se podíleli na tvorbě tohoto materiálu.


Prof. Zahálka – Poděkoval, že byl dokument dotažen do konce a povedlo se jej přenést do AS. Je tedy prokazatelné, že se AS aktivně zapojil do celé procedury přípravy opatření, a tato problematika tak byla řešena a částečně vyřešena.


Doc. Boháč – Zvažuje, na koho se mají zmíněná pravidla vztahovat, tedy zda na fyzické osoby, které stojí za danou právnickou osobou? Nejde vždy jen o konkrétní právnickou osobu, ale dobré jménu UK poškodí spíše fyzická osoba za ní.


Mgr. Zima – Jak je uvedeno v čl. 4, odst. 3 – veškeré spolupráce s UK se posoudí individuálně. Dále je zmíněné řešeno i v bodu č. 6, v němž je kladen důraz na transparentní majetkovou strukturu.


Doc. Boháč – K zvážení je třeba dát i „skutečné majitele“, jež by bylo dobré tam také zařadit. Je to dle něj klíčový bod, ale netrvá bezpodmínečně na tom, aby to bylo do opatření zařazeno.


Mgr. Pavlorek – Opatření má zahrnovat základní etické principy, tedy zaměstnanci UK jednající o spolupráci musí vždy zvážit, zda se to na daný případ vztahuje. Uvedl, že např. spolupráce se společností HomeCredit za účelem zpracování analýzy bankovních služeb by měla být dle tohoto opatření vyhovující. Dokument je spíše etickým kodexem.


Mgr. Zima – Předkládané opatření je platné pro celou UK, ale fakulty si jej následně mohou sami rozpracovat, jak uznají za vhodné. Záleží vždy na typu subjektu a kritéria jsou natolik benevolentní, že do nich lze takřka jakoukoli spolupráci „napasovat“.Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu Opatření rektora č. X „Obecná kritéria Univerzity Karlovy pro sponzorskou a partnerskou spolupráci“.


Hlasování

Pro 20, proti 0, zdržel se 1

Schváleno

8. Prohlášení o vzájemné podpoře při realizaci a dokončení společného záměru – dofinancování projektu UniMeC, 2. etapa.

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV), předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo Ing, Marii Klečkové, tajemnici LFP, a jejímu kolegovi Ing. Liboru Kočí, kteří odprezentovali historii projektu a plánovaný harmonogram dalších stavebních prací. Ti následně požádali členy Ekonomické komise UK o jejich vyjádření a dotazy jejích členů.


MUDr. Ježek – Doplnil, že se se jedná o záležitost nejen LFP, ale dotýká se to celé UK a i rektorátu.


Doc. Nigrin – Doplnil, že se již ohledně této problematiky sešel s doc. Bromem a seznámil ostatní členy komise o tom, jak je nastavená politika fondu „Mikuláš“. Rozhodující v tomto případě však bude názor J. M. pana rektora a kvestora.


JUDr. Horáček, pověřený funkcí kvestora – Omluvil se, že bude mluvit o projektu, k němuž se dostal až v jeho závěrečné fázi. Z dokumentace projektu lze vyčíst, že schodek v rozpočtu byl jasný před 1-2 roky, avšak Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) přislíbilo transfer prostředků z programového financování do OP VVV, jen přesně nestanovilo, jakým způsobem proběhne. Až na začátku roku 2020 přišla z MŠMT informace, že pravidla čerpání dotace transfer prostředků neumožní. UK si udělala vlastní analýzu, ale žádnou překážku čerpání dotace nenašla. Následně vyvstaly dvě možnosti – přít se s MŠMT či vzít informaci o nepřidělení prostředků jako fakt. MŠMT následně navrhlo možnost částečného financování, které by však bylo v současné době nákladné. Poté následoval dopis od ministra, v němž bylo řečeno, že je nutné udělat analýzu, zda by vůbec dříve předložená možnost byla možná. Pokud ano, tak by však bylo nutné stavbu v tuto chvíli zastavit. Rozhodnutí tedy bylo buď zastavit stavbu komplexně či pokračovat ve stavbě a hledat zdroje vlastní. Osobně se přiklání k tomu, aby bylo financování následující: LFP by částečně uvolnila své prostředky a generovaný zisk, dále by část prostředků šla z fondu „Mikuláš“ a zbylá částka by byla nějakým způsobem zajištěna, a to klidně i komerčním úvěrem LFP. Je totiž žádoucí, aby se ve stavbě pokračovalo, ale v takovém případě bude nutné, aby se ihned po dostavění kampusu prodali za nejvyšší možnou cenu veškeré nemovitosti, v nichž fakulta doteď sídlí.


Doc. Nigrin – Děkuje zástupcům LFP a pověřenému kvestorovi za uvedení do problematiky. Za něj je jediná racionální varianta „musí se to dostavit, ať to stojí, co to stojí“. Považuje za nutné řečené jasně kodifikovat, a to i s ohledem na blížící se rektorské volby, tedy aby pouhý ústní příslib dostavby nebyl následně zavržen. Mechanismus financování by měl být obdobný mechanismu zápůjčky z fondu „Mikuláš“. Pokud tedy UK nějaké prostředky má, tak by bylo rozumné, aby došlo za účelem dostavby objektu k vratné zápůjčce.


Ing. Kováč – Ve fondech UK je v současnosti 1,7 mil. Kč. Česká spořitelna nám nezávazně navrhla úvěr s úrokovou sazbou ve výši 1,99%, ale my můžeme přijmout úvěr od bankovního ústavu jen „v nezbytně nutném rozsahu“. Osobně by rád viděl jako cestu financování fond „Mikuláš“ a zároveň by uvítal, kdyby si fakulty mezi sebou půjčovali peníze za nižší úrokovou sazbu, než za jakou UK půjčí bankoví ústav. Vyjádřil zároveň obavu, aby MŠMT nesebralo univerzitám jejich fondy z důvodu hromadění finančních prostředků.


JUDr. Horáček, pověřený funkcí kvestora – Využití fondů fakult je jedna z možností, ale zároveň se jedná o složitější vnitro-univerzitní rozhodnutí. Je to však alternativa, která vyžaduje další jednání a nyní není nutné o ní rozhodovat. V tuto chvíli je nutné zcela jednoznačně deklarovat „ano, stavět“.


Doc. Nigrin – Předestřel, že již na podzim roku 2019 se jednalo o mezifakultních zápůjčkách, kdy na fakulty s fondy chodili děkani s žádostí o půjčku, avšak Ekonomická komise AS UK takovýto postup shledala za nevhodný, jelikož vyvolává také vnitro-fakultní třenice.


RNDr. Stráský – Vzhledem k hodnotě nemovitostí vlastněných LFP, jež budou po dostavbě areálu prodány, by bylo vhodné řešit financování jako zápůjčku, jelikož prodej bude generovat velký zisk pro LFP. Jaký zisk je schopná ročně vygenerovat LFP?


Ing. Klečková – LFP může ročně vygenerovat cca 15 milionů Kč.


RNDr. Stráský – Bude tedy financování řešeno částečně jako zápůjčka nebo příspěvek, půjde vše z fondu „Mikuláš“ nebo bude zorganizována nějaká celouniverzitní koordinovaná mezifakultní výpůjčka?


Doc. Nigrin – Fond „Mikuláš“ to celé vzhledem ke cashflow nepokryje.


JUDr. Horáček, pověřený funkcí kvestora – O tom, zda půjde o zápůjčku nebo o příspěvek rozhodne AS, viz dnešní debata. Komerční úvěr by nemusel být špatnou volbou, protože po koronaviru by mohly jít úrokové sazby dolů. Pokud bude financováno z fondů, tak by bylo vhodné mít nějaké stanovisko Ekonomické komise AS UK směrované J. M. panu rektorovi ohledně toho, že tento postup vnímá Ekonomická komise AS UK jako preferovaný.


Doc. Nigrin – Pokud si bude univerzita půjčovat komerčně, tak bude pro smích.


Doc. Dolejší – Vítá poznámku o půjčování si od fakult, jelikož na podzim proběhla půjčka od 2 fakult. Tzv. vnitro-univerzitní banka by byla ideální a vítal by její vznik. Dále se obrátil na tajemnici LFP – chyběla mu v prezentaci zmínka o Městu Plzni a Plzeňském kraji.


Ing. Klečková – Vztahy s městem a krajem má LFP velmi dobré, ale pro město a kraj je nemocnice důležitější než LFP. Město často argumentuje i tím, že se jedná o LF v Plzni Univerzity Karlovy „v Praze“.


Doc. Nigrin – AS může deklarovat podporu v námi zvolené strategii, protože zde se bude hodit každých 10 mil.


Doc. Liška – Pokud by LFP získala podporu od města, tak by se jednalo o velkou výjimku.


Prof. Zahálka – Rozdělil by formu financování a podporuje ideu komerčního úvěru spolu s mezifakultní výpůjčkou. Fondy a jejich využitelnost by se měly začít řešit centrálně, celouniverzitně. Něco jiného, než prostá půjčka mezi fakultami, je půjčit si z fakultních fondů s tím, že za to UK ručí a slibuje, že když dané prostředky bude fakulta potřebovat zpět, tak je UK zajistí např. tím, že si vezme úvěr. Je důležité peníze ve fondech efektivně používat. Peníze fakticky zůstanou fakultám, ale disponibilně se dají použít, kde je jich potřeba.


Doc. Nigrin – Je potřeba udržovat cashflow, a až bude vypracována křivka „kolik peněz bylo fakultou čerpáno a kdy“, tak se kvestor domluví s děkanem fakulty na výpůjčce. Smluvními stranami by byli Ekonomická komise nebo AS, J. M. pan rektor, přijímající a dávající fakulta. Pokud by výpůjčka nebyla splácena, tak za ni ručí AS.


JUDr. Horáček, pověřený funkcí kvestora –Vidí dvě úskalí – ne všechny fakulty hospodaří s fondy tak, že je mají pro celou fakultu, a každá si je rozděluje mezi katedry/pracoviště jiným způsobem. Za druhé by bylo nesmírně potěšující, kdyby ze strany AS, coby demokraticky voleného orgánu, vznikl požadavek „sáhněte fakultám do peněz“, jelikož by to otevřelo dveře vedení UK. Je také možné otevřít úvěrový rámec, kdy se úvěr vlastně může a nemusí čerpat. Dále dodal, že rozdíl mezi úvěrem u bankovní společnosti a mezifakultní zápůjčkou jsou úroky – ale to je pak na debatu o rozdílech s ekonomickým či politickým rozměrem.


MUDr. Prášil, kancléř UK – Nesouhlasí, a to ze dvou důvodů. Zaprvé nelze udělat dohodu bez AS, protože by danému slibu žádná fakulta nevěřila. Proto jen přítomnost AS coby smluvní strany je dostatečnou zárukou. Zadruhé otevření úvěrového rámce by i tak mohlo být nutné, protože by alespoň fakulty věděly, že UK má skutečně prostředky k tomu, aby jim půjčené peníze vrátila.


JUDr. Horáček, pověřený funkcí kvestora – Úvěrový rámec může tedy fungovat jako pojistka, a pokud nebudou jiné alokované prostředky UK, tak si lze vzít komerční peníze.


Doc. Boháč vyjádřil svou domněnku, že je dobře, že je diskutována tato otázka. Rád by se však vrátit zpět k textu, jelikož úkolem Ekonomické komise UK je v tuto chvíli schválení textace a znění bodu 4 písm. c) asi není vhodné z politického hlediska.


JUDr. Horáček, pověřený funkcí kvestora – I když budou peníze teď poskytnuté v rámci univerzitně, tak bude i přesto nutné zřízení úvěrového rámce.


Doc. Boháč – Chápe, má za to, že není vhodné to mít takto výslovně zakotvené v univerzitním dokumentu. Rád by tedy vypustil slovo „úvěrové“ z jím zmíněného bodu.


Doc. Brom – Navrhl, aby Ekonomická komise AS UK daný dokument nepřijala, ale jen jej „vzala na vědomí“, protože děkani ostatních fakult o znění, potažmo celkově o existenci, dokumentu zatím nic neví. Následně předložil vlastní návrh usnesení.Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK bere na vědomí Prohlášení o vzájemné podpoře při realizaci a dokončení společného záměru – dofinancování projektu UniMeC 2. etapa.


Hlasování

Pro 24, proti 0, zdržel se 0

SchválenoDoc. Liška – Rád by se v debatě vrátil na začátek. LFP nyní stojí před otázkou, zda zastavit projekt, a z jednání s J. M. panem rektorem vyplynulo, že se projekt zastavit nemá. AS LFP tedy schválil předložený dokument, ale z důvodu časové tísně nejsou dopracovány další materiály. Předložený dokument si neklade za cíl stanovit finální řešení, ale má jen nastavit cestu k němu. LFP by ráda dostavbu zafinancovala z vlastních prostředků, ale byla by vděčná, kdyby mohla dostat i nějaký nevratný příspěvek od UK. Rád by tedy, aby výstupem z dnešního jednání byl schválený materiál, aby LFP a rektorát mohli začít tento problém více řešit.


Doc. Nigrin – Rozumí, ale podotýká, že je nutné brát požadavky LFP v kontextu i jiných záležitostí z minula v rámci celé UK.


MUDr. Prášil, kancléř UK – J. M. pan rektor je přesvědčen, že nemůže nechat LFP bez pomoci v tomto problému a je tedy nutné hledat způsob, jak jí pomoci. LFP se nemusí obávat, že by rektorát bral tento dokument na lehkou váhu.


Mgr. Šima – Navázal na doc. Broma a vyjádřil, že situaci je třeba řešit. Nelze však vše financovat z fondu „Mikuláš“. Je zde však otázka do budoucna: Kolik je možné z něj brát?


Doc. Nigrin – Usus spravedlnosti bude Ekonomická komise AS UK. Čekáme požadavky od FHS, LFHK, FarmF a LFP. Právě kvůli vzrůstající potřeba je nutné pevně stanovit pravidla čerpání z fondu „Mikuláš“. Vše by mělo být řešeno formou konsensu, a navíc bude čerpání vždy záviset na konkrétním rozpočtu. Bude poté na plénu AS, jak se s tím vypořádá.


Mgr. Šima – Při plánování toho, jak se budou tyto prostředky čerpat, je třeba počítat s tím, že to je jako spojené nádoby a požadavků bude tedy do budoucna velké množství.


Doc. Nigrin – Fond „Mikuláš“ by neměl být investičním fondem, ale spíše by měl sloužit jako „krizový“.


Mgr. Šima – Pro čerpání z něj bude třeba vypracovat i nějaký výhled.


Doc. Nigrin – Ano, stejně jako jsme v minulosti chtěli po FHS. Míru a podrobnost materiálů si bude určovat sám AS UK, aby byla zachována kontinuita rozhodování.


Doc. Dolejší – Život je krásně pestrý, jelikož na podzim bylo slyšet jen o problému FHS, ale informace o LFP zapadly.


Doc. Nigrin – Informace o Plzni byly i na podzim, ale bylo to zastíněno problémem z FHS a pak to zapadlo, protože to vypadalo, že se situace vyřeší a MŠMT ty peníze budou k dispozici.


Doc. Dolejší – Kolik těchto potencionálních problémů v dohledné době bude?


JUDr. Horáček, pověřený funkcí kvestora – Zcela upřímně řečeno nejspíš přijde i kampus v Hradci Králové s podobným příběhem,


MUDr. Prášil, kancléř UK – Z principu „co se může pokazit, to se pokazí“, tedy můžeme čekat FHS, Hradec Králové, Jinonice, Albertov, Plzeň…


JUDr. Horáček, pověřený funkcí kvestora – Ano, ty problémy takhle jsou, takhle přicházejí a hledáme způsoby, tak je vyřešit.


Doc. Liška – Tak oni nemohli čekat, že jim ty prostředky MŠMT nedá, protože jsou napsané ve státním rozpočtu a MŠMT se rozhodlo jim to nedat až na poslední chvíli.


Mgr. Šima měl dotaz na Fond provozních prostředků, načež mu bylo odpověděno, že jej má LFP centrálně a může je použít na co uzná za vhodné, že se jedná o „univerzální peníze“.


JUDr. Horáček, pověřený funkcí kvestora – Rád by reagoval na dřívější návrh doc. Boháče ohledně vypuštění slova „úvěrové“ z bodu 4 písm. c) a v další větě by tedy rád změnil formulaci ze „splácení úvěru“ na „splácení poskytnutých peněžních prostředků“. Následně navrhl zmírnit druhou část návrhu usnesení předneseného doc. Bromem na mírnější formulaci.Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK žádá vedeni UK, aby zahájilo s fakultami a dalšími součástmi jednání o řešení problému s cashflow pro stavbu UniMeC 2. etapa. EK UK preferuje, aby tento problém byl vyřešen prostřednictvím zápůjček z fondu fakult.


Hlasování

Pro 26, proti 0, zdržel se 0

Schváleno


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK žádá vedení UK, aby požádalo Plzeňský kraj a město Plzeň, aby se vzhledem k významu LFP pro kraj a město spolupodílely na dofinancování stavby UniMeC 2. etapa.


Hlasování

Pro 26, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

10. Různé

JUDr. Říha – Vznesl podnět související s uzavřením VŠ – je třeba pamatovat na poplatky za delší studium, jež vyvstanou v důsledku uzavření UK. Rád by je probral na dalším zasedání Ekonomické komise AS UK.


Doc. Liška – Studium pokračuje, i když ve formě samostudia. Je však pravda, že např. zahraniční studenti mohou rozporovat žádost o platbu za jejich studium.


Doc. Nigrin – Děkuje za podnět, vedení UK to jistě bude řešit.


Mgr. Hurný – Na PřF je udělen zákaz vstupu do laboratoří, tedy je nutné přerušit práci diplomantů na jejich závěrečných pracích.


Doc. Liška – Snažíme se situaci konzultovat, ale ne vždy to jde. Navíc dáváme studentům možnost samostudia, streamu apod. Školy mohou být uzavřeny klidně až do konce akademického roku. Důležité je nyní včasně lidi diagnostikovat a přeléčit. Zůstává však otázka, jak moc jsou tato opatření účinná.


JUDr. Horáček, pověřený funkcí kvestora – Život na UK se nezastavil, vědecká činnost pokračuje, individuální zkoušky a konzultační hodiny také pokračují.


Prof. Zahálka – V pátek zasedání pléna AS nebude. Jedním z důvodů je, že by po schůzi vedení UK s AS bylo v případě nákazy paralyzované vedení celé UK, a navíc by se mohlo na plénu teoreticky sejít přes 100 osob, čímž by došlo k naplnění limitu počet osob


PhDr. Stráský – Navíc by bylo problém i dosažení kvóra.


Mgr. Pavlorek – Na zasedání AS se podmínka maximálního počtu osob nevztahuje, jedná se o výjimku.


Doc. Liška – Nevíme, jak se bude průběh virózy vyvíjet. Osobně by rád již nyní hledal řešení, jak by mohlo dále probíhat studium.


Prof. Zahálka – Jednání o penězích bude až v dubnu na zasedání pléna AS, avšak něco lze v tuto chvíli vyřešit hlasováním per rollam. Snaha o vytvoření prostor pro řešení tu je.


Doc. Dolejší – Souhlasí se zrušením pléna, ale vyzývá k fungování i za daných podmínek. Co např. svolat zasedání ve velké aule? Nikdo by na sebe neprskal, a navíc by se dalo streamovat pro LFP a LFHK. I když jím navrhnuté řečení nevyřeší tajnou volbu, tak by se alespoň nějaké provizorní řešení dalo vymyslet.


MUDr. Prášil, kancléř UK, poznamenal, že míra děsu a paniky mezi akademiky i studenty je šokující, a proto podporuje nesvolání pléna AS.


Doc. Liška – Navrhl, že by si měla UK do budoucna vytvořit svou vlastní zásobu dezinfekčních prostředků, ústenek apod. Současná situace totiž ukáže akorát fatální nepřipravenost. V budoucnu nemusí přijít jen viróza, ale může přijít i něco závažnějšího.


Doc. Nigrin podpořil řečené.


MUDr. Prášil, kancléř UK – Souhlasí s návrhem a informoval, že kvestor předkládal i návrh pandemického plánu. V minulosti se vedení UK snažilo nepřijímat jakákoli opatření, jež by zbytečně „přilévala olej do ohně“, aby jimi nezvyšovala paniku akademické obce i veřejnosti. Proto i dnešní druhý mail od vedení UK informoval studenty, že se nejedná o rezignaci na výuku, a že se UK snaží nalézt způsob, jak v ní pokračovat. Zároveň se otázal, zda jsou kontroly studia výukou?


Doc. Nigrin – Rád by, aby dané bylo sjednoceno napříč UK a aby odpověď na danou otázku byla jednotná.


Mgr. Hurný – Poznamenal, že každá fakulta to má upravené jinak


PhDr. Stráský – Uvedl, že např. MFF umožňuje studentům vstup do laboratoří.


Doc. Boháč – Je potřeba vše brát individuálně, nedá se jednotně určit, zda se jedná o studium nebo kontrolu studia.


Doc. Liška – Je názoru, že výuka je méně riziková než shromažďování se v hospodách. Společnost si musí zvyknout, že takové věci se dějí,Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, poděkoval přítomným za jejich účast a ukončil zasedání komise v 20:30.Zapsala: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK

Za správnost: Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK


Poslední změna: 22. březen 2020 18:03 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám