Zápis ze zasedání Ekonomické komise AS UK ze dne 20. května 2020

Přítomni: Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV), Bc. Andrej Farkaš (MFF), Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF), Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. (PřF), Doc. Dr. Phil. Mgr. Pavel Himl (FHS), MUDr. Anna Olšerová (2. LF), Doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D. (FF), PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D. (MFF), MUDr. Josef Štorm (2.LF), Mgr. Karel Šima, Ph.D. (FF), Tomáš Jan (FaF), Mgr. Jan Pačes (PřF), Doc. Ing. Stanislav Smrček (PřF), MUDr. Josef Fontana (3. LF), Doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc. (MFF), Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS), MUDr. Anna Malečková (LFP), Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF), PhDr. Dana Hůlková Nývltová, Ph.D. (součásti), PhDr. Petr Jüptner, Ph.D (FSV), Mgr. Jan Bičovský, Ph.D. (FF), JUDr. Michal Říha (PF), PhDr. David Greger, Ph.D (PedF), Metoděj Renza (3. LF), Doc. MUDr. Václav Liška, Ph.D. (LFP), Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF),


Omluvení: Prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D. (3. LF), Mgr. Tomáš Gryc, Ph.D. (FTVS), MUDr. Karel Ježek, Ph.D. (LFP), Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), Mgr. Barbora Štindlová, Ph.D. (součásti)


Hosté: prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., DSc. (prorektor pro tvůrčí a ediční činnost), Mgr. Petr Nohel, Ph.D. (Odbor pro vědu a výzkum UK), Mgr. Tereza Svobodová (RUK), prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. (prorektorka pro studijní záležitosti), MUDr. Milan Prášil (kancléř UK), Mgr. Diana Sýkorová (RUK), RNDr. Helena Kvačková (Odbor pro vědu a výzkum UK), JUDr. Jan Wagner (vedoucí Právního odboru UK)


Program

 1. Zahájení

 2. Opatření rektora

    a. 

  Poskytování sociálních stipendií na UK v AR 2020/2021

    b. 

  Poskytování stipendií na podporu ubytování na UK v AR 2020/2021

    c. 

  Vynětí objektu Zahrádky ze správy ÚJOP

 3. Bilanční zpráva o naplňování plánu realizace Dlouhodobého-strategického záměru Univerzity Karlovy za rok 2019

 4. Dílčí novela Přílohy č. 2 Statutu UK (Poplatky spojené se studiem)

 5. Bonifikace programů Progres pro rok 2020

 6. Právní jednání

    a. 

  Tramvajová trať Divoká Šárka – Dědinská

    b. 

  Energetické připojení Kampusu Albertov

 7. Různé


1. Zahájení

Doc. Tomáš Nigrin, předseda Ekonomické komise AS UK, přivítal přítomné senátorky, senátory a hosty. Omluvil dnešní absenci JUDr. Tomáše Horáčka, Ph.D., pověřeného funkcí kvestora, který se účastní jednání na FF. Připomíná, že se příští týden uskuteční zasedání komise v hybridním módu – napůl prezenčně v Karolinu, napůl přes MS Teams. Představil program, který zasílal členům komise emailem, a navrhl začít debatu bodem č. 5 – Bonifikace programů Progres pro rok 2020. Předal slovo prof. Roytovi, prorektorovi pro tvůrčí a ediční činnost, který bod představí.

5. Bonifikace programů Progres pro rok 2020

Prof. Royt, prorektor pro tvůrčí a ediční činnost, poděkoval doc. Nigrinovi za úvod, ale přenechal představení materiálu na svých kolezích z Odboru pro vědu a výzkum. On sám následně zodpoví otázky, které zaslal doc. Dolejší.

Mgr. Nohel se ujal slova a představil materiál, který byl zpracován podobně jako v loňském roce. Výpočty vycházejí z OR č. 10/2018; co se týče vlastního výpočtu, tak vycházejí z částky 2 % uvolněné na bonifikace Progresu, která letos činí zhruba 27.700.000 Kč. Bonifikace se rozpadají na několik částí: v prvé řadě se odečítají tzv. paušální částky. Po odečtení těchto paušálů je zbylých 22 mil. Kč rozpouštěno v rovných třetinách tak, jak OR předpokládá. Jednotlivé programy jsou financovány dle počtu zapojených účastníků, dle alokovaných prostředků a dále dle hodnocení mezinárodní spolupráce. Vycházíme z toho principu, že počet lidí, který v jednotlivých programech figuruje, má pro nás stejnou váhu jako množství peněz, které je do programu vložen. Prostřednictvím tohoto koeficientu se poté váží částky, které jsou získávány za hodnocení mezifakultní i mezinárodní spolupráce. Hodnocení provádí hodnotitelská komise, která v obou případech přiděluje písmena A, B, C, D, které vyjadřují kvalitu dané spolupráce. V letošním roce je velkou výhodou, že lze s disponovat s 2.004.000 Kč navíc.

Prof. Royt, prorektor pro tvůrčí a ediční činnost – Poznámky doc. Dolejšího, které mu byly zaslány, se týkaly otázky, do jaké míry bonifikace skutečně stimulují spolupráci a jestli jsou o tom v posudcích a hodnoceních nějaké zmínky. S panem prorektorem Konvalinkou toto prověřovali a mají zjištěno, že skutečně došlo k rozšíření mezifakultní spolupráce, např. u programu Q4 – Právo v měnícím se světě, kde se mimo PF zapojili i LF a FSV. Podobně u programu Q5 – Právní aspekty, kde se zapojily HTF a PF. Takže se doopravdy rozšiřuje počet participantů na Progresech. Dokonce zjišťovali i to, že se mění i kvalita – např. při realizaci programu Q14, Q18 a Q38 při realizaci společného programu získali loni nejvyšší hodnocení stupně A, což vypovídá o kvalitě těchto výsledků. Obecně lze říci, že bonifikace skutečně přispívají ke kvalitě a rozšíření forem spolupráce. Ještě tam byl poddotaz: „Vyskytly se v posudcích hodnocení nějaké zmínky o tom, zda jak bonifikace stimulují spolupráci?“ Má přehled některých názorů a zhodnocení, např. u Q1 – Teologie jako způsob interpretace historie a tradic, kde se jedná o dosti významnou spolupráci všech 3 teologických fakult, hodnotitel zde ocenil interkonfesionální spolupráci. Např. u Q4 jsou oceňovány kvalitní společné publikační výstupy, dále pak u Q23 je „propojení obou částí programu intenzivní, nikoliv jen formální“. Má případně k dispozici i jiné konkrétní příklady, bude-li o ně zájem.

Doc. Dolejší – Děkuje za zprávu a odpověď. Je příjemné vidět, jak tento nástroj, bonifikace, funguje, protože v dosavadních zprávách, které měl k dispozici, se to moc vyčíst nedalo.

Prof. Royt, prorektor pro tvůrčí a ediční činnost – Kdyby měl pan doc. Dolejší zájem, tak mají k dispozici dokument, kde jsou podrobně popsány výsledky spolupráce, a mohou mu jej na požádání zaslat.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vzala na vědomí předložený materiál a schválila bonifikace programů Progres pro rok 2020.

Hlasování 21-0-0

Schváleno


2.a. OR Poskytování sociálních stipendií na UK v AR 2020/2021

Prof. Králíčková, prorektorka pro studijní záležitosti, se ujala představení materiálu – Senátu byly zaslány celkem dvě verze, kdy v jednom z dokumentů jsou vyznačeny změny. Oproti minulému roku se v materiálu změnil především akademický rok. Kritéria rozdělení i množství přidělovaných prostředků jsou dané zákonem a MŠMT, a proto je toto předkládaní OR důležité spíše jen v tom, že dává studentům pokyny, jak se mohou o sociální stipendia hlásit, a specifikuje lhůty žádostí a termíny vyplácení. Skutečně se drží zvyklostí, na které jsou studenti zvyklí z minulých let, a žádné výrazné změny se v něm neobjevily.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vyjádřila kladné stanovisko k předloženému návrhu OR Poskytování sociálních stipendií na UK v AR 2020/2021.

Hlasování 23-0-0

Schváleno


2.b. OR Poskytování stipendií na podporu ubytování na UK v AR 2020/2021

Prof. Králíčková, prorektorka pro studijní záležitosti, se ujala představení materiálu – Stejně jako u předchozího materiálu se i zde držíme struktury, která je stejná již několik let. I toto OR upravuje lhůty a termíny výplat, nic jiného se v něm neměnilo. V čl. 16 jsou upraveny kategorie pro vyplácení stipendia ve zvýšené výměře.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vyjádřila kladné stanovisko k předloženému návrhu OR Poskytování stipendií na podporu ubytování na UK v AR 2020/2021.

Hlasování 24-0-0

Schváleno


2.c. Vynětí objektu Zahrádky ze správy ÚJOP

MUDr. Prášil, kancléř UK, představil materiál – Objekt zámku v Zahrádkách spadal dlouhá léta pod správu ÚJOP, avšak v roce 2003 vyhořel a od té doby chátrá. Je mimo možnosti ÚJOP, aby objekt nějak více rekonstruoval, takže jej prakticky jen udržuje v současném stavu. J. M. pan rektor tento objekt považuje za velmi důležitý, proto se JUDr. Horáček, pověřený funkcí kvestora, rozhodl přesunout Zahrádky pod správu RUK.

Doc. Nigrin – Kdo konkrétně bude mít objekt ve správě? Kancelář RUK nebo bude přesunut pod Správu budov a zařízení?

MUDr. Prášil, kancléř UK – Předpokládá, že Správa budov a zařízení, jelikož veškeré budovy rektorátu spravuje Správa budov a zařízení.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala dodatek č. 5 k Opatření rektora č. 52/2017, kterým se vyjímá objekt zámku v Zahrádkách u České Lípy z výkonu správy ÚJOP, a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko.

Hlasování 23-0-1

Schváleno


3. Bilanční zpráva o naplňování plánu realizace Dlouhodobého-strategického záměru Univerzity Karlovy za rok 2019

MUDr. Prášil, kancléř UK – Stále se pracuje v rámci dlouhodobého záměru připraveného na roky 2016-2020. Pravidlem pro zpracovávání dlouhodobého záměru je, že vždycky před začátkem kalendářního roku schválíme plán realizace a následně se po skončení kalendářního roku vždy zpracovává Bilanční zpráva o tom, jak se plán povedlo dodržet. Byla snaha tuto zprávu zpracovat čtivě, aby se netýkala standardních záležitostí, které dlouhodobě provozně plníme. Jak si možná pamatujete, tak jsme loni Bilanční zprávu včlenili do Výroční zprávy o činnosti, ale nebylo to úplně harmonické, takže nakonec máme letos opět zprávy dvě. Bilanční zpráva je tradičně dělaná ve stejném módu, v jakém je zpracováván Dlouhodobý strategický záměr, postupuje po stejných prioritách a cílech. Z poměrně nepřehledného a hutného dokumentu se tak nyní stal dokument, který se zaobírá skutečně jen tím nejdůležitějším.

Doc. Dolejší – Oceňuje, že se ve zprávě najde mnoho zajímavých informací, na druhou stranu má ale dotaz: Kdo bude tuto zprávu číst?

MUDr. Prášil, kancléř UK – Děkuje za dotaz, opakovaně si kladl stejnou otázku, proto se minulý rok pokoušel včlenit Bilanční zprávu do Výroční zprávy o činnosti. Nicméně jakkoliv nyní není okruh čtenářů zrovna nejširší, tak tako zpráva může být potencionálně důležitá pro nové nastávající období Strategického záměru, protože pokud ministerstvo splní, co navrhuje, tak nový Strategický záměr bude provázen Programem na podporu strategického řízení, který bude vypisován na stejné období, jako Dlouhodobý strategický záměr. To znamená, že Bilanční zprávu bude možné doplnit informacemi o prostředky a jejich čerpání ve vztahu k jednotlivým projektům a k plnění jednotlivých cílů. Domnívá se tedy, že pro příští období bude Bilanční zpráva dokumentem mnohem zajímavějším a že se její čtenářská obec významně rozšíří.

Doc. Dolejší – Děkuje za odpověď. Ptal se především proto, že jej zaujal na str. 16 cíl 3, který je nazván „UK je ekonomicky stabilní institucí“. Jsou tam dva body, kdy oba body mluví o integraci a spouštění ekonomického E-ZAK systému pro vyřizování zakázek. Řekl by, že vzhledem k nadpisu je to hodně volně korelované. Kdyby toto četl např. investigativní novinář, tak by se pobavil. Jen abychom si nedělali ostudu tím, co píšeme.

MUDr. Prášil, kancléř UK – Ony v tom byly samozřejmě i jiné aktivity, ale ty byly opakováním něčeho, co víceméně děláme standardně, proto ve zprávě zůstalo jen to, co bylo v roce 2019 uděláno nově nebo významněji nově oproti těm aktivitám průběžným. Avšak souhlasí s doc. Dolejším, že ve vztahu k poměrně robustnímu nadpisu je toto příliš drobné.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vzala na vědomí Bilanční zprávu o naplňování Harmonogramu Dlouhodobého – strategického záměru Univerzity Karlovy v roce 2019.

Hlasování 25-0-0

Schváleno


4. Dílčí novela Přílohy č. 2 Statutu UK (Poplatky spojené se studiem)

Prof. Králíčková, prorektorka pro studijní záležitosti, představila materiál – Jednak jsou v předloženém materiálu věci, které se velmi týkají fakult, které mají zahraniční, cizojazyčné programy, a jednak se v Příloze letos poprvé objevila snaha podpořit uchazečů ze sociálně slabších vrstev. Vidíte, že letos snižujeme poplatky za studium v doktorských cizojazyčných programech. V magisterských programech jde naopak řada fakult s poplatky výše (LF) a letos se prvně podařilo najít cestu, jak pomoci fakultám zafixovat poplatky pro minulé ročníky, jelikož se dosud poplatky za studium zvedaly i pro již studující. Nově se tak sice poplatek bude zvedat pro nové studenty, ale již ne pro ty již studující. Několik fakult se také rozhodl přijímat doktorandy dvakrát ročně a tato novela Přílohy upravuje způsob, jakým způsobem se poplatek bude určovat. Vedení UK se prvně na Kolegiu rektora sjednotilo v názoru na to, že budoucím studentům UK, kteří pobírají sociální stipendia, umožní podat si jednu přihlášku ke studiu na UK zdarma. Předpokládaná finanční náročnost bude asi 150.000 Kč. Tyto finance by věnoval J. M. pan rektor přímo ze svého fondu rektora, aby uchazeči, kteří k nám letos na podzim budou podávat přihlášky, měli možnost získat tuto možnost. Příští akademický rok by byl „pilotní rok“ a následně by se ukázalo, jak to proběhne, a eventuelně bychom to do příštích let upravili. V podstatě bychom se dohodli s fakultami, že by všechny fakulty umožnily podávat přihlášky ke studiu již v prosinci.

PhDr. Stráský – Znamená to, že studenti by se museli hlásit již v prosinci místo v únoru?

Prof. Králíčková, prorektorka pro studijní záležitosti – Ano, bylo by to tak, ale tuto možnost by využil jen ten uchazeč, jehož rodina se nachází pod 1,5násobkem životního minima. Takový student by nám musel tyto informace doložit do konce prosince, abychom mohli jeho žádost o prominutí poplatku zpracovat. Předpokládáme, že takovýchto studentů bude cca 180. UK point se podívá na žádosti těchto necelých 200 osob a následně jim na konci ledna oznámí, zda získají možnost podat si jednu přihlášku ke studiu bezplatně či zda si tuto přihlášku budou muset zaplatit sami. Bohužel to nejde udělat tak, že by uchazeč podával žádost až v únoru, protože jinak by fakulty byly v nejistotě, zda daný uchazeč je povinován zaplatit přihlášku či nikoliv. Fakultám tak nepřibyde žádná administrativa navíc, jen se uchazeč bude muset rozhodnout dříve.

PhDr. Stráský – Děkuje za odpověď a má za to, že se jedná o dosti dobré řešení, rozhodně lepší, než kdyby to musely fakulty řešit samy během března, kdy jsou samy dosti zahlcené.

Doc. Nigrin – Vítá toto opatření, je to hezké gesto od UK a kéž by to někomu skutečně pomohlo.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vyslovila kladné stanovisko k novele Přílohy č. 2 Statutu UK.

Hlasování 21-0-0

Schváleno


6.a. Tramvajová trať Divoká Šárka – Dědinská

JUDr. Wagner, vedoucí Právního odboru UK, představil materiál – Předmětem služebnosti bude vložení kabelového vedení do pozemků. Jedná se o smlouvu o smlouvě budoucí, kdy bude následná smlouva uzavřena na neurčitou dobu, prakticky na dobu existence tramvajové trati. Samozřejmě bude služebnost zřízena za úhradu, jejíž výše bude stanovena znaleckým posudkem.

Prof. Zahálka – Chtěl by dodat, že Akademický senát FTVS již dokument projednal a vyjádřil k němu kladné stanovisko


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala záměr zřídit pozemkovou služebnost spočívající v umístění veřejně prospěšné liniové stavby s názvem „Tramvajová trať Divoká Šárka – Dědinská“ k tíži pozemků parc. č. 302/5 a 302/6, k. ú. Veleslavín, obec Praha, a v právu přístupu a vjezdu na pozemky za účelem provozu, kontroly, oprav, úprav, obnovy a údržby stavby ve prospěch Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s. a doporučuje návrh předložit Akademickému senátu UK a Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu.

Hlasování 22-0-0

Schváleno


6.b. Energetické připojení Kampusu Albertov

JUDr. Wagner, vedoucí Právního odboru UK, představil materiál – Jedná se o zřízení věcného břemeno z důvodu stavby nových kampusů. Opět se jedná o vložení kabelů, které budou složit k napájení našich objektů, do sousedících pozemků.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění zařízení distribuční soustavy – podzemního kabelového vedení VN, OPTO a telekomunikačního vedení, k tíži pozemků parc. č. 1413/1, 1411, 1427/3, 1558 a 1556/4, vše k. ú. Nové Město, obec Praha, a v právu přístupu a vjezdu na pozemek za účelem zajištění provozu, údržby a oprav zařízení distribuční soustavy ve prospěch PREdistribuce, a.s., a doporučuje návrh předložit Akademickému senátu UK a Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu.

Hlasování 21-0-0

Schváleno


7. Různé

Doc. Nigrin – Má pro členy Ekonomické komise AS UK informace ke kulatému stolu ohledně hodnocení vědy, který se bude konat 15.6. od 16:30 v Malé aule Karolina. Na tomto jednání by měla být akademická veřejnost seznámena s tím, jakým způsobem se bude hodnocení vědy promítat do tvorby rozpočtu, respektive do části, v niž jsou rozdělovány prostředky na vědu. Reaguje to na naše připomínky ze začátku dubna, kdy Ekonomická komise AS UK požádala o iniciaci této schůzky a vedení UK nám v tomto vyšlo vstříc, za což děkuje. Bude možná hybridní schůze, kdy se zájemci budou moci účastnit dálkově?

MUDr. Prášil, kancléř UK – Ano, nejspíše bude možné zajistit streamování, proto je upřednostňován prostor Malé auly, v níž je již streamování schůzek běžné a nacvičené.

Doc. Nigrin, poděkoval za odpověď a otevřel diskuzi.

MUDr. Prášil, kancléř UK – Na konci minulého zasedání Ekonomické komise AS UK byl dotazován na Principy jako celek. Dnes o tom mluvil s J. M. panem rektorem a předpokládá se, že je Kolegium rektora projedná již další pondělí. Snažil by se tedy zaslat materiál Ekonomické komisi již po pondělním zasedání kolegia, ale bude tedy zaslána bez části, která se týká hodnocení vědy. Tímto způsobem by bylo možné o Principech hovořit již na schůzi Ekonomické komise v úterý 26.5.

Doc. Nigrin – Děkuje panu kancléři, jen to zrekapituluje: Principy budou projednány na Kolegiu rektora 25.5., na první čtení v Ekonomické komisi tedy budou předloženy již 26.5. Rád by se zeptal členů, zda by s tímto předprojednáním Principů souhlasili. Jen by rád předeslal, že příští týden nebude tak plná agenda zasedání, proto se táže, zda by někomu vadilo dostat je den předem.

PhDr. Stráský – Necítí se nekomfortně, že by materiály měl jen jeden den, ale má otázku: O čem se tedy budeme hovořit, když zaslané Principy nebudou obsahovat hodnocení vědy? Není zřejmé, zda hodnocení vědy bude hodnocením výkonu, nebo se bude jednat o něco komplexnějšího, kdy by to následně ovlivnilo veškeré další parametry principů.

MUDr. Prášil, kancléř UK – Pokud je mu známo, tak se bude jednat o hodnocení komplexní, jak lehce naznačil minule. Na druhou stranu si nemyslí, že by to ovlivnilo všechny ostatní části Principů, jelikož ty mají svou zcela vlastní část, jež se týká příspěvku, a potom zcela vlastní části, které se týkají vyhrazených nákladů v čl. 4. Takže má dojem, že by příští týden bylo o čem jednat.

Mgr. Kuthan – Je pro uspořádání debaty o Principech, byť by byly materiály k dispozici jen den dopředu.

Doc. Nigrin – Tuto debatu bude sledovat angažovaná část akademické obce, která bude mít zájem se kulatého stolu účastnit. Má AS UK zaslat informaci o konání kulatého stolu předsedům fakultních AS?

MUDr. Prášil, kancléř UK – Vedení UK rozhodně není proti, jelikož tento materiál po jednání Kolegia rektora půjde co nejdříve jak na AS, tak na rozšířené kolegium rektora, které se bude konat 1. června.

PhDr. Stráský – Budou na kulatý stůl zváni zástupci vedení fakult či budou vedení fakult o materiálu jednat na jiném zasedání?

Doc. Nigrin – Vedení fakult bude své připomínky předávat primárně skrze své děkany na rozšířeném kolegiu rektora.

PhDr. Greger – Jak by to mělo probíhat, když to bude s účastí nečlenů Ekonomické komise? Často ta jednání bývají dlouhá, bouřlivá a náročná, tak jak vymyslet proces udělování slova, protože v online prostředí je vše složitější.

Doc. Nigrin – Bude to offline a pokud bude-li mít akademická obec zájem o účast, tak budou muset přijít fyzicky do Karolina. Online se budou účastnit pouze členové Ekonomické komise. Když to zpřístupníme celé akademické obci, tak budeme mít přetíženou platformu, na níž bude schůzka probíhat.

PhDr. Greger – Opakovaně jej trápí financování zahraničních doktorandů, jelikož zrušení školného se do Principů příliš nepromítlo a dotčené fakulty následně prostředky na financování činnosti doktorandů nemají.

MUDr. Prášil, kancléř UK – Financování zahraničních doktorandů, pakliže jim fakulty odpustily poplatky, je převedeno na financování typu 1, tzn. fakulty za ně dostávají příspěvky jako za české doktorandy.

Doc. Nigrin – A pokud platí nějaké minimální školné, tak toto platí také?

MUDr. Prášil, kancléř UK – Toto bohužel z hlavy neví. Jak ale v minulosti zdůrazňoval pan prorektor Konvalinka – soupeření mezi univerzitami o zahraniční doktorandy je velké a je tedy vhodné poplatky za jejich studium postupně snižovat až skoro k nule.

PhDr. Greger – A kolik konkrétně peněz jde skutečně za doktorandy? Rád by toto více rozklíčoval, ať již na jednání či prostřednictví emailu.

MUDr. Prášil, kancléř UK – Spojí se s kolegou Maňáskem, který na této agendě pracuje, ověří si u něj odpovědi na tyto otázky a zodpoví je na příštím jednání.

Doc. Nigrin – Do tohoto samém módu spadají i ti doktorandi, kteří platí školné třeba 500 Euro ročně?

Doc. Dolejší – Také považuje setkání za vrcholně důležité. Rád by zadal „domácí úkol“ účastníkům příštího zasedání, kteří by si měli připravit otázky, na které se následně budou ptát.

Doc. Nigrin – Bylo by možné dát deadline na otázky např. do pondělního poledne? Aby byla následná debata více věcná.

MUDr. Prášil, kancléř UK – Rozhodně nic nenamítá, ale předpokládá, že se dotazy budou dát rozdělit do několika oblastí, kterých nebude tolik. Jistě kolegové a kolegyně své otázky zaslat mohou, a když dotazy přijdou do 12 hodin, tak je bude možné projednat i na kolegiu rektora.

Doc. Nigrin – Děkuje za odpověď. Má otázku na prof. Zahálku: Má si vzít na starost zformulování dopisu směřovaného na vedení fakult či to udělá on?

Prof. Zahálka – Dohodnou se na tom spolu později, po skončení zasedání.

PhDr. Stráský – Má jako „začátečník“ v Ekonomické komisi dotaz, zda jsou Principy někde veřejně přístupné s veškerými daty, výpočty a komentářem, aby to bylo možné celé projít a propočítat.

MUDr. Prášil, kancléř UK – Principy byly vždy dostupné Ekonomické komisi a před jednáním pléna byly vyvěšeny i na veřejných webových stránkách. Pokud jde o výpočty – při tvorbě Principů se nedělají výpočty.

Doc. Nigrin – Principy jsou wordový dokument, nejedná se o Excel. To je pak záležitost rozpočtu-

PhDr. Stráský – Tomu rozumí, ale přeci nejde předpisovat Principy ve Wordu, aniž bychom si spočítali na datech, jak to vyjde?

Doc. Nigrin – Principy jsou v zásadě textově-deklaratorní dokument, který přikládá váhy určitým oblastem a činnostem stojícím za podporu, aby se univerzita rozvíjela a podporovala takto oblasti s potenciálem.

MUDr. Prášil, kancléř UK – My se samozřejmě dopady některých opatření snažíme modelovat, ale nejednáme nad konkrétními čísly, jelikož se snažíme, aby byly Principy vysvětlené způsobem jiným, než modelací nebo kalkulací, která by pak způsobovala, že se významným způsobem zohlední pohled jednotlivých fakult. Před dvěma lety se k mnoha číslům uchýlili v souvislosti s fixováním ukazatele A, tyto debaty byly velmi dramatické, a nakonec jsme se shodli na tom, že je důležité nutné najít konsensus. Určitě se budou snažit popsat možné dopady, ale standardně se při jednání o principech složité modelace nedělají.

Doc. Nigrin – Diskuze je obvykle širší a směřuje především na to, co by UK měla chtít. Neviděl sice zatím nové Principy, ale asi by se v tomto nechal překvapit. Bude se každopádně jednat teprve o první čtení a bude čas se nad dokumentem pořádně zamyslet, jelikož se finální dokument bude představovat až v červnu.

PhDr. Stráský – Děkuje moc za odpovědi, ale nechápe, jak by šlo do pondělka zformulovat otázky, když nemáme konkrétní data a výpočty.

Doc. Nigrin – Otázky jsou spíše na příchozí nečleny Ekonomické komise, na naslouchače, kteří se budou ptát na spíše obecné údaje.

Mgr. Kuthan – Toto dvojkolové projednávání, kdy nejprve jdou Principy a tabulky, resp. faktické finanční podklady až následně, jsou v podstatě filozofií toho, jak se k financování stavíme. UK není firma a nechce být firma. Samozřejmě kdyby měl firmu tak naprosto rozumí, že si něco namodelujeme a pak se tím řídíme s ohledem na to, zda budeme mít větší nebo menší zisk. Touto logikou bychom jinak museli 2/3 UK zavřít. My ale v Principech vlastně deklaratorně řešíme, že i když víme, že nějaká konkrétní aktivita není sice výdělečná činnost, ale i tak ji podporujeme, protože benefity z aktivity plynoucí nemusejí být jen finančního rázu. V Principech se bavíme se o nějakých zásadách, jak a kam chceme směřovat.

PhDr. Stráský – Omlouvá se, ale značně jej uráží, že se používá slovník současného pana premiéra, jelikož nic takového neřekl a vůbec mu nejde o zisk. V těch Principech se ale přeci jedná o rozdělení peněz! Neumí si představit, že budeme nějak filozoficky uvažovat, co bychom měli podpořit, když si neřekneme, jakými penězi to na konci podpoříme.

Doc. Nigrin – Musí se zastat Mgr. Kuthana, coby dlouholetého předsedy Ekonomické komise. Nějaký obrat v jeho poznámce možná nebyl padnoucí, nicméně je třeba od sebe oddělit Princip, tedy filozofii, od samotných čísel. Tedy musíme si určit, zda chceme podpořit zahraniční projekty, výjezdy nebo něco jiného. Ano, s tím půjde nějaký odhad peněz, ale ve výsledku žádná fakulta nemůže dostat žádnou likvidační ránu. Principy jsou impulzem a bavíme se u nich o tom, co můžeme podpořit a co ne. Před lety jsme se bavili o tom, jak se hodnotí mobilita. Bavíme se o tom, jak uchopit důležité věci a jak je následně kvantifikovat a převést do peněz.

MUDr. Prášil, kancléř UK – Děkuje za příspěvky, včetně příspěvku PhDr. Stráského, jelikož si stále pamatuje své názory z doby před 5 lety a naprosto rozumí. Přesto je zastánce postupu, kterým nyní postupují. Mnoho z těch věcí, které se v Principech projednávají, by nikdy nebylo možné modelovat v konkrétních číslech, jelikož se počítají až na konci kalendářního roku a promítají se až pak až v Rozpočtu.

Doc. Nigrin – Děkuje všem, je poznat, že úterní jednání bude skutečně důležité a užitečné. Jde mu o to, aby materiál vznikal transparentně a prodiskutovaně, aby každý mohl říci svůj názor, jelikož i pro členy Ekonomické komise a vedení UK je to důležité. Mnoho členů v komisi zůstává po mnoho let, avšak oživení názorů neškodí. Jelikož už se nikdo do debaty nehlásí, tak se se všemi loučí, připomíná kulatý stůl 15.6. a hybridní zasedání Ekonomické komise v úterý 26. května.Zapsala: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK

Za správnost: Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK


Poslední změna: 27. květen 2020 16:04 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám