Zápis ze zasedání Ekonomické komise AS UK ze dne 20. října 2020

Přítomní: Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF), Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), Mgr. Jan Bičovský, Ph.D. (FF), Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF), Bc. Andrej Farkaš (MFF), Mgr. Michael Glogr (PF), PhDr. David Greger, Ph.D (PedF), Doc. Dr. Phil. Mgr. Pavel Himl (FHS), ThDr. Jaroslav Hrdlička (HTF), Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF), Tomáš Jan (FaF), MUDr. Karel Ježek, Ph.D. (LF P), PhDr. Petr Jüptner, Ph.D (FSV), MUDr. Anna Malečková (LFP), Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV), PhDr. Dana Hůlková Nývltová, Ph.D. (součásti), MUDr. Anna Olšerová (2. LF), Mgr. Jan Pačes (PřF), Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. (1. LF), Metoděj Renza (3. LF), JUDr. Michal Říha (PF), Doc. Ing. Stanislav Smrček (PřF), Tomáš Sychra (3. LF), Mgr. Karel Šima, Ph.D. (FF), Mgr. Barbora Štindlová, Ph.D. (součásti), Doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc. (FaF), Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS), Doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D. (FF), MUDr. Josef Fontana (3. LF), Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. (PřF), Doc. MUDr. Václav Liška, Ph.D. (LF P), Doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc. (MFF), PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D. (MFF), MUDr. Josef Štorm (2.LF),


Omluvení: Mgr. Tomáš Gryc, Ph.D. (FTVS),


Hosté: MUDr. Milan Prášil (kancléř UK), JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. (kvestor UK), prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. (prorektorka pro studijní záležitosti), PhDr. Radka Římanová, Ph.D. (ředitelka ÚKUK), Mgr. Lucie Panchártek Suchá (vedoucí oddělení EIZ), Hana Kubátová, Ph.D. (FSV), Bc. Martin Čihák (FF), Mgr. Tomáš Konečný (FF)


Program


  1. Zahájení

  2. Čerpání rozpočtu Univerzity Karlovy a rekapitulace hospodaření jejich součástí k 30.6.2020

  3. Zajištění financování EIZ v roce 2021: návrh na řešení prostřednictvím dodatku k Principům rozdělování příspěvků a dotací na Univerzitě Karlově pro rok 2021

  4. Návrhy na změnu Principů pro rozdělování příspěvků a dotací na UK pro rok 2020 a pro rok 2021

  5. Různé


1 – Zahájení

Doc. Tomáš Nigrin, předseda Ekonomické komise AS UK, přivítal přítomné senátory i hosty, kteří se připojili k online jednání Ekonomické komise. Zeptal se, zda nejsou námitky k návrhu programu, ale žádné nebyly.

2 – Čerpání rozpočtu Univerzity Karlovy a rekapitulace hospodaření jejich součástí k 30.6.2020

Doc. Tomáš Nigrin předal slovo JUDr. Horáčkovi, kvestorovi UK, který se ujal představení materiálu. Ten informoval o tom, že se jedná o materiál průběžný, který rekapituluje průběžné hospodaření univerzity. Až na doplňkovou činnost vychází vše velmi dobře, propad je zejména u Správy budov a zařízení. Zejména u Hotelu Crystal je obrovský propad. Na první pohled se zda, že čerpání za rok 2020 je až na doplňkovou činnost velmi dobré, ale nevíme, co se stane v posledních měsících tohoto roku. Naštěstí se z velké části povedlo zachránit koleje, ale i tam jsou propady.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK bere na vědomí informaci o čerpání rozpočtu Univerzity Karlovy a o rekapitulaci hospodaření jejích součástí k 30.6.2020.

Hlasování 26-0-0

Schváleno


3 - Zajištění financování EIZ v roce 2021: návrh na řešení prostřednictvím dodatku k Principům rozdělování příspěvků a dotací na Univerzitě Karlově pro rok 2021

Doc. Tomáš Nigrin předal slovo JUDr. Horáčkovi, kvestorovi UK, který se ujal představení materiálu. Ten informoval o tom, že se jedná o úpravu Principů navazující na změnu financování EIZ.


Dr. Římanová informovala Ekonomickou komisi AS UK o tom, že materiál prošel již kolegiem rektora a rozšířeným kolegiem rektora. Materiálu předcházela výzva fakultám s žádostí o vyjádření se, jak by si přály EIZ financovat. Financování EIZ jednotným způsobem je typické na většině konkurenčních univerzit, a tak naše dosavadní rozpočítávání financování bylo dosti atypické, navíc i administrativně náročné. Na začátku 2020 se konala porada tajemníků a ředitelů knihoven, kteří se připojili k názoru, že budou páteřní multioborové zdroje hrazeny centrálně, celouniverzitně z jedné položky. Oborové zdroje zůstanou v režimu, že se na financování skládají fakulty, které je využijí (obvykle 1-5 fakult). Finanční rozpočty, jak se která fakulta na zdroje skládá, jsou přílohou předkládaného materiálu.


Doc. Nigrin poděkoval za představení a otevřel rozpravu.


Doc. Brom – Děkanům MFF a PřF se nelíbí, že by se měly EIZ financovat čistě z RVO, protože tyto fakulty by platily skoro polovinu, a proto navrhuje rozpočítat podíl na financování mezi RVO a příspěvek na vzdělávací činnost.


MUDr. Prášil – Prezentovaný způsob financování byl zvolen z důvodu, že v RVO čekáme navýšení, ale pakliže na půdě AS UK bude panovat shoda na tom, že máme najít nějaké pravidlo pro rozdělení financování mezi RVO a příspěvek, tak tomu předkladatel nebude nijak bránit.


Dr. Greger – Toto je na širokou diskusi v akademické obci – pokud budeme financovat EIZ dle počtu přístupů, tak bude tlak na to ty zdroje využívat méně. V minulosti si všiml, že je zvláštní, že nemá přístup ke všemu a musí kvůli přístupům kontaktovat jiné kolegy. Ve výsledku pak omezování vede k tomu, že pak studenti ani akademici nemají ke zdrojům přístup. Rád by tedy poukázal na to, že rozpočítávání má i tento negativní dopad.


Dr. Kuthan – Děkuje svým předřečníkům a ještě doplní, že je jasné, že EIZ musíme financovat, a je fajn uvažovat i o variantě A), jelikož varianta B) by vedla k nestřídmosti. Např. na MFF se EIZ platí dle toho, jak kdo co reálně používá. Rád by tedy měl nějaký rozumný klíč k rozdělení nákladů. Klíč používaný na MFF je podle něj spravedlivý a podobné mechanismy jsou využívané při jiných mezifakultních platbách. Klíč v předloženém návrhu tedy nepovažuje za vhodně zvolený a přikláněl by se k tomu, aby byla platba na EIZ rozložena mezi fakulty více spravedlivě.


MUDr. Prášil – Vracíme se tím do situace, kdy bychom museli předělat samotnou podstatu materiálu, a to je v tuto chvíli daleko složitější než se bavit o tom rozdělit to mezi dva různé zdroje financování. Materiál procházel konzultacemi s vedeními fakult – je opravdu nezbytné, abychom toto podstupovali znovu? Není vhodnější, abychom šli cestou rozdělení zdrojů?


Doc. Brom – Bral to tak, že se bavíme o variantě A), a navrhoval spojit to financování ze dvou zdrojů – z vědy a výuky, ale pochopil, že spousta senátorů navrhuje rozpočítávat to dle přístupů. Chtěl by se zeptat, zda máme k dispozici data stran přístupů a stran stažení publikací z jednotlivých fakult? Přijde mu totiž složité rozpočítávat to takto na drobné.


Dr. Římanová – Dovolí si udělat malé historické okénko. V roce 2000 začalo MŠMT dotovat nákup EIZ, a zpočátku byla dotace 100 %, následně klesala a v roce 2016 se ustálila dotace na 50 %. V letech 2016-20177 probíhala intenzivní diskuse na UK, kde se vytipovávalo, které licence objednat. Licenční smlouvy jsou za UK uzavírané na dobu 5 let a nyní jsme v polovině tohoto období. Navrhovala by proto, abychom diskusi o rozpočítávání směřovali spíše do roku 2021. Měrná jednotka „full time empoyee“ (FTE) je počet nevypovídající reálným potřebám, jelikož mnoho fakult zaměstnává externisty, a i jejich studenti používají EIZ. Není jí však jasné, jak se platí „za přístupy“, protože licence poskytované ÚKUK jsou ve formě předplatného, takže se nedá platit zpětně dle počtu přístupů. K EIZ navíc neexistuje jen jeden přístup – lze se tam dostat přes Google, Discovery systém, portál EIZ atd. Pokud chceme zjistit, z jaké fakulty jsou přístupy, musíme znát IP adresu osoby, která přistupuje. Tam jsou navíc velké oborové rozdíly. Lékaři např. nepřistupují k EIZ přes EZ proxy, jelikož často pracují mimo fakultní pracoviště. Data o počtu přístupů má ÚKUK k dispozici, ale je to za celou UK, protože nelze rozlišit, kdo a odkud k EIZ přistupuje. Úhrada EIZ je však na dlouhá jednání a jeden z argumentů, proč se fakulty přiklonily k oddělenému financování, je proto, že i financování na fakultách je založeno na různých zdrojích. Některé fakulty to již hradí z RVO, některé z projektových prostředků, další z jiných zdrojů. To je důvodem, proč se se rada tajemníků shodla na tomto řešení.


MUDr. Prášil – Ještě doplní, že dostali stanoviska od všech děkanů a od každé fakulty mají zpětnou vazbu s tím, k jaké variantě financování se přiklánějí.


MUDr. Fontana – O výsledku těchto debat bylo hovořeno 29.9. na rozšířeném kolegiu rektora. O tom, že je záměr zaplatit 25 mil. a financovat to dle verze A), tam proběhla informace.


Dr. Greger – Děkuje dr. Římanové za objasnění. Rozpočítávání tedy asi není úplně cesta, kterou bychom se mohli vydat. Zaznamenal, že doc. Brom navrhoval, aby to nešlo čistě k bedrům RVO, protože se to využívá i pro výuku. Cesta je bavit se o tom podílu – alternativní návrh byl 50:50, ale klonil by se k jinému podílu. Ve výuce zahraniční EIZ moc využívány nejsou a na humanitních oborech nejsou příliš využívány, na rozdíl od lékařských a přírodovědných oborů. Klonil by se k financování 80 % z RVO a 20 % z příspěvku na výuky, nebo to hradit centrálně. Dohady mohou být různé, ale bere jako ústupek 70:30.


Doc. Nigrin – Tento návrh velmi vítá, sám plánoval navrhnout podíl 1/3 z výuky a 2/3 z vědy.


Doc. Dolejší – Připadá mu, že argumenty toho typu, že na výuku se EIZ využívají méně, nejsou ideální. Měli bychom řešit i to, co je naším cílem – měli bychom studenty učit, že toto se dělá. Učit studenty, aby „kašlali“ na to, co se ve světě děje, není ideální.


Prof. Zahálka – Přiklání se k tomu, že centrální věci se mají platit centrálně. Není nejjednodušší řešení zaplatit to čistě z RVO? Diskuse o tom, jaká procenta budou, to mu přijde zbytečná, když se mají peníze pro příští rok navýšit a šlo by to platit z RVO.


Dr. Kuthan – Jakýkoliv jiný klíč přeci nepopírá princip centrálního placení. Tam jde jen o to, jakým způsobem to účtovat. Domnívá se, že rozdělení mezi RVO a výukové peníze nevyřeší problém nerovnoměrného zatížení fakult. Tato data máme k dispozici a tato analýza je založena na FTE. Chápe, že to technicky není jednoduché, a že tyto případné nápady znamenají předělání celého konceptu, ale dává ke zvážení, zda to i přesto není cesta.


Doc. Brom – Chtěl by na prof. Zahálku zareagovat, jelikož debata vzniká proto, že MFF a PřF se nezdá férové, aby zaplatily většinu nákladů. Jemu osobně přijde vhodné to, co navrhoval dr. Greger, jelikož je to jednoduché a elegantní řešení. Ano, šlo by to rozpočítávat přes FTE, ale nemyslí si, že je návrh reálný. Jsou zde fakulty např. PedF, kteří vědu moc nedělají. Za něj je poměr 7:3 dobrou variantou.


MUDr. Prášil – Ať už se dohodneme na jakémkoliv poměru, tak je to pro tuto chvíli nejlepší řešení. Nebrání se tomu, pokud budeme mít všechny podklady. Zajímalo by jej, jak se to doúčtování promítne na jednotlivé fakulty, zda to vůbec umíme spočítat, zda jsou výsledky relevantní a interpretovatelné. Můžeme si tím připravit půdu i pro zpracování budoucích Principů.


Doc. Liška – Postaví se za prof. Zahálku. Myslí si, že se kdysi dohodli, že by bylo nejlepší vše hradit z jednoho zdroje. Nebude daleko komplikovanější to rozpočítávat? Čím složitější budou mechanismy, tím složitější to bude pro další roky.


Doc. Brom – Chce zmínit, že se nejedná o malou částku, jelikož pro MFF a PřF je to asi 12 milionů Kč a z toho důvodu to navrhují rozpočítat takto. Rozpočítávají tímto způsobem více zdrojů, není to zas tak složité, je to jen víc férové.


Dr. Stráský – Chtěl by podpořit dr. Gregera s poměrem 7:3, neměli bychom se snažit rozpočítávat to dle FTE. Chce se zeptat, zda jedna věc nemůže být rozpočítání a jiná věc placení? Mohlo by se to rozpočítat 7:3 na fakulty s tím, že fakulty si to můžou zaplatit z RVO?


MUDr. Prášil – To by asi i možné bylo.


Doc. Nigrin – Tady jde jen o rozložení zdrojů pro fakulty. Sám by se tedy přiklonil k orientačnímu hlasování o návrhu podílu 7:3. Přesně to spočítat nyní neumíme, ale jedná se o centrální věc a měla by se hradit centrálně. I tak v poměru 7:3 bude zvýšené břímě na bedrech MFF a PřF, ale pokud se jejich zástupci budou cítit konformně, tak by byl pro toto.


Dr. Kuthan – Nejde o to, že se cítí nekonformně, ale jde spíše o finance. Nepovažuje tento systém za spravedlivý a jedná se o další zdanění velkých fakult. Myslí si, že toto dopadne nespravedlivou rukou na větší fakulty.


MUDr. Prášil – Technicky se chtěl ujistit, že rozumí správně: pokud bychom se bavili o rozpočítání 70:30, tak se bavíme o 30 % z příspěvku na vzdělávací činnost a 70 % z RVO, což by zůstalo ve výši zhruba 17,5 mil?


Doc. Nigrin – Ano, přesně tak. Navíc i většina přítomných byla orientačně pro tento návrh, takže si dovolí zformulovat text usnesení.Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala materiál „Zajištění financování EIZ v roce 2021“ s kladným stanoviskem s doplněním rozdělení zdrojů 70 % z RVO a 30 % z příspěvku na vzdělávací činnost.

Hlasování 26-2-2

Schváleno


Doc. Nigrin děkuje všem za debatu a myslí si, že do budoucna bude tato diskuze přínosná i pro projednávání dalších materiálů.

4 - Návrhy na změnu Principů pro rozdělování příspěvků a dotací na UK pro rok 2020 a pro rok 2021

Doc. Tomáš Nigrin seznámil členy Ekonomické komise se zněním usnesení, které přijala na včerejším jednání Sociální komise AS UK: „Sociální komise AS UK navrhuje s ohledem na současnou situaci dofinancování pobíraného sociálního stipendia o částku 1350,- Kč z prostředků na jednorázovou podporu sociálně slabých studentů (odst. 1 bodu g čl. 4 Principů), za tím účelem doporučuje převést do této kapitoly 250 000,- Kč z dosud nevyčerpaných prostředků.“ Následně doc. Nigrin předal slovo MUDr. Prášilovi, kancléři UK, aby přítomné seznámil s návrhy změn Principů


MUDr. Prášil – Aby nedošlo ke zmatení: de facto Principy 2021 byly vyřešeny již v předchozí debatě, jelikož jejich změna není nic jiného než reflexe financování EIZ. Bere to tak, že z bodu financování EIZ vyplývá modifikace ve smyslu, na kterém se komise usnesla. Nyní hovoříme o Principech 2020, v nichž navrhují změny, které vyplývají z úspor, ke kterým v průběhu roku došlo v následujících kapitolách: antiplagiátorský systém byl nakonec financován z institucionálního plánu. Tuto částku 3,1 mil. Kč jsme navrhli přerozdělit mezi 3 položky. První je navýšení financování Centra audiovizuální historie Malach. Vzhledem k jeho důležitosti navrhují navýšit letošní alokaci na něj o 0,5 mil. Kč. Dále je navrhováno navýšit finance na havárie a nečekané události o 1,6 mil. Kč a poslední 1 mil. Kč dát na staff center. Jeho tajemníci budou do budoucna centralizovat poradenství ohledně výjezdů pracovníků UK do zahraničí a příjezdu cizích pracovníků, což bylo plánováno financovat z „HR Award 2“, ale tam to bylo zamítnuto. S částkou 250.000 Kč na sociální stipendia souhlasí, mohli by je alokovat z rezervy podle bodu h) dle usnesení Sociální komise AS UK. Tolik k prvnímu bodu návrhu na změnu Principů 2020, který se týkal za změnu kvůli úspoře za antiplagiátorský systém.

V čl. 4 odst. 2 (prostředky vydávané na zdroje z DKR, neboli RVO) došlo k úspoře 5,4 mil Kč, které se generovali na základě toho, že bylo odstoupeno od jednoho projektu Primus na HTF a menší úspory z Primusu byly generovány tím, že řešitelé získali jiné granty. Z 90 mil. Kč je tak 5,4 mil. Kč volných. Navrhují tedy následující – nyní chybí 2 mil. Kč na hodnocení vědy, protože bude potřeba uhradit DPH, které je potřeba zaplatit zahraničním hodnotitelům. Tímto tedy chtějí požádat o navýšení bodu „hodnocení vědy“ o 2 mil. Kč, které použijí na uhrazení práce zahraničních hodnotitelů. Zbylé 3,4 mil. Kč navrhují převést do fondu účelových projektů a v příštím roce by byly opět použity na projekty Primus.


Dr. Šima – Rád by podpořil stanovisko Sociální komise AS UK, jelikož se nejedná o velkou částku. Všichni chápeme, že se studenti dostali do tíživé situace a je rád, že je chce podpořit i vedení UK. Pokud je to ale možné čerpat z bodu h), tak na co je tato částka běžně čerpána? Není v závislosti na to možné použít prostředky na další aktivity, na další podporu sociálních stipendií?


MUDr. Prášil – Děkuje za otázku. Tato částka byla do Principů zařazena primárně na situace, kdy se sociálně slabý student nenadále dostane do tíživé situace. Nyní zbývá technicky doladit to, aby studenti mohli navíc čerpat 500 Kč měsíčně na obědy, což by se čerpalo také z této částky. Není si tedy vědom toho, že by během letošního roku byla tato částka čerpána. Aby si mohl být úplně jist, tak by k tomu potřeboval informaci hlavního ekonoma, který je však v tuto chvíli indisponován.


Mgr. Glogr – Chtěl by rozšířit dotaz dr. Šimy. O těchto opatřeních pro sociálně znevýhodněné studenty se bavili v průběhu léta s pror. Králíčkovou a chtěl by se zeptat, v jakém stavu je příprava těchto předpisů?


Prof. Králíčková – Opatření rektora, které by 500 kč stravného poskytovala, jsou v přípravě.


Doc. Nigrin – Vrátí se ještě k projektům Primus. Je možné, aby tato přesunovaná částka byla primárně alokována na humanitní projekty?


MUDr. Prášil – Tato otázka již byla avizována a bylo o ní hovořeno na kolegiu rektora. Názor kolegia je, že bude připraveno k tomu přihlédnout, aby navýšení šlo spíše na projekty ze společensko-vědní oblasti. Není ale ochota napsat to natvrdo, pro případ, že by zrovna v daný rok nebyly ve společensko-vědní oblasti tak kvalitní projekty.


Mgr. Hurný – Bude tedy předložena modifikace Principů se zapracováním přesunu zmiňované částky na sociální stipendia?


MUDr. Prášil – Modifikace v tomto kroku nebude, jelikož částka na sociální stipendia musí být přidělena opatřením rektora, ale s alokací prostředků na sociální stipendia se počítá.


Mgr. Hurný – Bude věřit panu kancléři a pokud se na tomto dohodneme, tak není potřeba usnesení.


Doc. Nigrin – Děkuje vedení UK, že myslí na studenty i v této době.Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu změny Principů pro rozdělování příspěvků a dotací na UK pro rok 2020.

Hlasování 29-0-2

Schváleno


MUDr. Prášil – Děkuje členům Ekonomické komise AS UK za schválení usnesení.


5 - Různé

Doc. Nigrin – Rád by se zeptal pana kvestora, jaká je situace na RUK z hlediska personálního obsazení a úspor na provoz. Podařilo se situaci stabilizovat?


JUDr. Horáček – Spíše by se zeptal, jak se to projevuje u fakult a zda tam mají nějaké problémy. Na RUK jsou v platnosti stejná opatření, jako na jaře. Odbory RUK plošně šetří 20 % prostředků a neotevírají se nová pracovní místa. Pracovní místa (odchody do důchodu a na mateřskou) lze nahrazovat. Dohodli se s panem kancléřem, že během následujících 14 dnů provedou šetření ohledně toho, jak jsou úsporná opatření naplňovaná na jednotlivých odborech. Je ale třeba si uvědomit, že se většina úsporných opatření projeví až v průběhu příštího roku. Opatření diskutovaná s jednotlivými odbory budou mít svoji reflexi až příští rok, nikoliv v roce 2020.


Dr. Kuthan – Ve změně Principů na rok 2021 nevidí změnu ohledně zrušení NPU 2. V jakém stavu je řešení vzhledem k jeho ukončení k 31.12.2020?


MUDr. Prášil – Tohle nebyla poslední změna principů na 2021, kterou předkládají, ale rozhodli se to rozdělit, aby nebylo příliš bodů na řešení najednou. Vedení UK přijde s návrhem na zřízení strategického fondu rektora na podporu vědy a v souvislosti s tím je tam několik dalších oblastí, které se týkají vědy a věří, že tam bude zhodnocené i zrušení NPU 2.


JUDr. Horáček – Tato otázka se diskutovala i ohledně provozu BIOCEVu. Ona ta diskuze není uzavřena ani na vládní, resp. národní úrovni. Momentálně není jasné, zda NPU 2 bude či nebude, a teprve po uzavření těchto debat budou Principy upravovány, resp. doplňovány.


Mgr. Glogr – Rád by informoval členy Ekonomické komise AS UK o tom, že včera byla Sociální komise AS UK seznámena se závěry auditu KaM s tím, že se řešila převážně faktická stránka věci a nezabývali se příliš technickou otázkou.


JUDr. Horáček – Děkuje za otevření tématu. Celou auditní zprávu má u sebe a bylo rozhodnuto, že veřejně rozesláno bude jen stručné shrnutí, ale celá zpráva je k dispozici k nahlédnutí u něj. Na KaM došlo k řadě pochybení, současný pan ředitel je ve výpovědní době, která mu koncem listopadu skončí. Další diskuzi o personálním vedení povedou s panem rektorem, a i v rámci jednotlivých komisí na základě zjištění, které byly v rámci auditní zprávy zjištěny.


Mgr. Hurný – Přimlouval by se, aby s předsedy dotčených komisí AS UK byl konzultován další postup v této věci. Sice projednaly zprávu v tom režimu, že byla přednesena panem auditorem, ale rádi by se úže seznámili s problematikou a byli informováni o dalších krocích ve věci KaM, jelikož na toto téma jsou dotazováni z mnoha stran. Rád by se tedy s tímto připomněl.


JUDr. Horáček – Bude na to myslet a jen pro jistotu vyjasní, že celá podrobná auditní zpráva rozhodně není tajná, ale je považována za dokument interní povahy, a byl by proto nerad, kdyby její plné znění kdekoliv kolovalo v emailové podobě. Je však k nahlédnutí v papírové podobě.


MUDr. Prášil – Hovořil nyní s panem rektorem, který bohužel teprve nyní vychází z jednání a už se zasedání Ekonomické komise AS UK bohužel nebude moci zúčastnit. Posílá však své pozdravy.
Doc. Nigrin, předseda Ekonomické komise AS UK, poděkoval všem připojeným za jejich hojnou účast, a za to, že i v online prostředí se povedlo prodiskutovat velkou řadu bodů. Přeje všem pevné zdraví a těší se na slyšenou v pátek na plénu AS UK.


Prof. Zahálka závěrem pozval všechny na páteční zasedání pléna AS UK, které proběhne v hybridní formě.Zapsala: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK

Za správnost: Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK


Poslední změna: 19. listopad 2020 10:19 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám