Zápis ze zasedání Ekonomické komise AS UK ze dne 29. března 2021

Přítomní: Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF), Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), ) Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (PřF), Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF), Bc. Andrej Farkaš (MFF), MUDr. Jan Gojda, Ph.D. (3. LF), PhDr. David Greger, Ph.D (PedF), Mgr. Tomáš Gryc, Ph.D. (FTVS), Doc. Dr. Phil. Mgr. Pavel Himl (FHS), Martina Horáková (3. LF), ThDr. Jaroslav Hrdlička (HTF), Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF), Prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D. (1. LF), MUDr. Karel Ježek, Ph.D. (LF P), PhDr. Petr Jüptner, Ph.D (FSV), MUDr. Anna Malečková (LFP), Veronika Viktoria Matraszek (3. LF), Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV), PhDr. Dana Hůlková Nývltová, Ph.D. (součásti), Kamila Otrubová (1. LF), Mgr. Jan Pačes (PřF), Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. (1. LF), JUDr. Michal Říha (PF), Ing. Milan Skrbek (FTVS), Mgr. Karel Šima, Ph.D. (FF), Doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc. (FaF), Matěj Višňa (1. LF), Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS), MUDr. Josef Fontana (3. LF), doc. MUDr. Václav Liška PhD. (LFP), doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc. (MFF), PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D. (MFF),


Hosté: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA (rektor UK), MUDr. Milan Prášil (kancléř UK), JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. (kvestor UK), prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. (prorektorka pro studijní záležitosti), Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. (PřF), Mgr. Michal Zima (OVV), Ing. Petra Wehrenberg, M.A. (ekonomický odbor UK)


Program:

  1. Zahájení

  2. Návrh na změnu Principů pro rozdělování příspěvků a dotací v roce 2021 – navýšení rezervy pro havárie a mimořádné události v souvislosti s opatřeními proti šíření koronavirové infekce

  3. Různé


1 – Zahájení

Doc. Tomáš Nigrin, předseda Ekonomické komise AS UK, přivítal všechny na mimořádném jednání komise, jehož předmětem je jediný bod – konkrétně změna Principů pro rozdělování příspěvků a dotací v roce 2021.


2 – Návrh na změnu Principů pro rozdělování příspěvků a dotací v roce 2021 – navýšení rezervy pro havárie a mimořádné události v souvislosti s opatřeními proti šíření koronavirové infekce

MUDr. Prášil – Omluvil J. M. pana rektora, který se k jednání připojí později. Na letošní rok jsou do této kapitoly Principů alokováno 4 mil. Kč na havárie. Zůstatek z minulého roku je ve výši 1 mil. Kč. Nyní tedy je fondu 5 mil. Kč. Již loni hradili z tohoto fondu výdaje týkající se boje s pandemií a letos jsou výdaje ještě vyšší. Peníze jdou zejména na testování, kde jsou náklady nejen na nákupy testů, ale i personální a technické. Provozují testovací centrum na Albertově a dále mají i mobilní testovací týmy, jež objíždějí jednotlivé fakulty. Testy jsou nyní povinné pro všechny zaměstnance, aby mohli být osobně přítomni na pracovišti. Zajišťují nyní i nákupy respirátorů FFP2, jež jsou povinné pro vnitřní prostory. Není samozřejmě příjemné chodit a žádat o navýšení rezervy, ale dle aktuálních informací a odhadů nákladů bude zhruba do poloviny roku významná část prostředků utracena, a to se ještě neví, zda se nezpřísní testování na 2 testy/týden apod. Prostředky od pojišťoven tam nejsou započítané, protože budou mít významné zpoždění oproti výdajům. Za normálních okolností dorazí nejdříve za půl roku, ale spíše počítá s termínem splatnosti za rok. Jsou samozřejmě ochotni navrhnout následné rozpuštění přebytku ve fondu do Principů 2022, až bude na konci roku 2021 jasné, jak hospodaření v této kapitole dopadlo. Nechávají samozřejmě otevřenou možnost, že prostředky vrátí, ale vzhledem k stávající situaci se snaží připravit dopředu a mít raději připravenou rezervu.


Doc. Nigrin – Předsednictvo AS UK materiál převzalo na svém minulém jednání a rozhodlo se svolat mimořádné zasedání pléna na 9. dubna 2021.


Prof. Jech – To rozdělení dotace do fondu půjde podle klíče jednotlivých fakult, tedy lékařské fakulty budou přispívat více než jiné. Je to tak správně?


MUDr. Prášil – Navýšení je v čl. 4 odst. 1, jedná se tedy o navýšení z příspěvku. Půjde to poměrně za fakultami podle toho, jak participují na příspěvku. Fakulty, jež mají více studentů a vyšší KEN budou participovat více.


Prof. Jech – Lékařské fakulty mají nyní větší personální zátěž a výdaje, a navíc je většina zaměstnanců již proočkována, takže nepotřebují tolik testování.


MUDr. Prášil – Zátěž nenesou jen lékařské fakulty, ale jsou zde i další fakulty, jež mají vysoký KEN i vysoký počet studentů. Proočkovanost zohledněna není, rozumí tedy poznámce, že je to vůči lékařským fakultám nefér, ale rezerva je pro havárie a mimořádné události, na něž se skládáme dle Principů. Pokud by se jednalo o jiné havárie, tak by z nich lékařské fakulty čerpaly automaticky, např. když v Plzni spadla římsa a bylo ji nutné bezodkladně opravit.


Prof. Jech – Chápe to, že se na havarijní fond běžně přispívá poměrně, ale v kontextu toho, že lékařské fakulty mají nyní veškeré náklady vyšší, by bylo vhodné udělat nějakou revizi materiálu a např. pro další rok navýšit rozpočet pro lékařské fakulty. Bude se brzy připravovat rozpočet na rok 2022, tak by se toto mělo vzít v potaz. Je mu ale jasné, že nyní se jedná jen o doplnění materiálu, takže to nebude více rozvádět, ale do budoucna by byl rád za revizi materiálu.


Doc. Liška – Není již pozdě dávat něco do fondů? Např. LFP má již nakoupené testy a respirátory a předpokládá, že se mnoho fakult zařídilo také po své vlastní ose. Proč to nenecháme na jednotlivých subjektech, aby si testy a respirátory nakoupily a zaplatily za ně z vlastních fondů?


MUDr. Prášil – Samozřejmě můžeme říct, ať si každý jede vlastní linii, ale některé fakulty mají k tématice blíže a jiné dále. Věří, že centrálně jsme schopni dosáhnout lepší ceny, než když si bude testy a respirátory kupovat 17 subjektů zvlášť.


Doc. Liška – Je otázka, jak předpovědět, kolik budeme skutečně potřebovat, ale předpokládá, že se většina fakult již sama zařídila. Co ale bude za čtvrt roku, to nejde predikovat.


Mgr. Zima – Funguje to tak, že v současné době jsou požadavky z 28 různých pracovišť, přičemž každý týden vykonají 18 zastávek fyzicky. LFP je jedna ze 2-3 fakult, které se zařídily samy, což mobilnímu týmu velice usnadňuje práci. Většina pracovišť ale využívá testování ze strany mobilních testovacích týmů a Albertova. Týdně se provede 2000-2500 testů. Většina fakult se ale sama nezařídila.


Dr. Jüptner – Chtěl by se přimluvit za racionalizaci dnešního jednání. Jsou otvírány důležité věci, a byl by rád, abychom byli efektivní a jednali kvalitně. Je zde potřeba pokrýt náklady za cca 10 mil. Kč. Rád by se držel čistě tohoto bodu. Co se týče KENů, tak se již v minulosti dohodlo, že je chceme otvírat co nejméně, ale pojďme o tomto povídat na jiné schůzi, ne dnes. Částka 10 mil. Kč je po rozpočítání na fakulty velmi bagatelní. Jednáme tedy o poměrně jednoduché věci. Co se týče otázky: „Co máme řešit na fakultách a co centrálně?“, tak to by mělo řešit rozšířené kolegium rektora, neměla by to řešit Ekonomická komise AS UK. Pojďme tedy ostatní dnes otevřená témata zařadit na program jiného jednání.


Doc. Nigrin – Jsou zde dvě věci: materiály prochází rozšířeným kolegiem, kde je možnost je připomínkovat. Bohužel v poslední době nebývají děkany podávány žádné připomínky a řeší se to pak na Ekonomické komisi. Rád by, aby se ty připomínky říkaly již na rozšířeném kolegiu rektora, nikoliv až na Ekonomické komisi, které se vůči tomu vymezila již několikrát. To samé pak k rozpočtu a Principům. Prof. Jech nechtěl otvírat KENy, ale otevřel otázku toho, že určité fakulty příspěvek na výdaje spojené s covidem nepotřebují, že zde může být pocit nespravedlnosti, ale na druhou stranu to rozpočítání peněz a úhrada výdajů z této kapitoly odpovídá Principům, které zde máme. Druhá otázka je výše prostředků a distribuce prostředků na fakulty, ale to je mimo téma, držme se materiálu.


Doc. Brom – Podporuje žádost tak, jak je, ale je potřeba udělat opatření. Lékařských fakult je pět a přispívají cca 30 % celkové částky, ale to je nevyhnutelné, pokud se něco platí centrálně a není to rozdělné po fakultách. Neví, co jiného by se dalo dělat než žádost podpořit, pokud nebude navržen alternativní způsob, jak 10 mil. Kč rozpočítat mezi fakulty jinak.


Dr. Šima – Původně nechtěl vystupovat, protože návrh podporuje a je mu jasné, že je nutné vyčlenit prostředky předem. Rád by ale okomentoval materiál spolu s příspěvkem, co dostal od 1.LF. Ve zprávě se dočetl ostrá slova i např. vůči FF a její „donebevolající mobilitě“. Rád by, abychom vedli debatu racionálně v rámci existujících mantinelů. Takovéto vstupy do debaty nepatří a nespadají do solidarity.


Doc. Nigrin – Spolu s prof. Zahálkou vyslal e-mailový dotaz na 1.LF a dostal informaci, že se nejedná o oficiální stanovisko fakulty, ale spíše o interní materiál, který nebyl oficiálně předložen. Pokud by byl, tak by jej měli projednat děkani, nikoliv Ekonomická komise.


Dr. Greger – Myslí si, že na výukovou činnost nelze lékařským fakultám přidat, protože mají vysoký KEN. Oproti tomu humanitní fakulty mají nízký KEN, ale rozpočet jim také roste. Druhá rovina je, že si pro centralizované prostředky nedovede představit jiné rozdělení než dle Principů, maximálně by to šlo rozdělit podle příspěvků na vzdělávání, vědu, nebo v jiných poměrech dle Principů. Podporuje ale návrh tak, jak byl předložen. Nyní schvalujeme změnu Principů, ale přitom bychom již potřebovali znát rozpočty jednotlivých fakult. Zajímalo by jej, kdy se Principy uzavřou, zda po tomto jednání nebo později.


MUDr. Prášil – Již informoval vedení AS, že strategický fond rektora na podporu vědy nebude zařazen do letošních Principů, ale do Principů 2022. Pan rektor představí první záměr v bodu Různé. Bude o něm jednáno separátně.


Dr. Greger – Po schválení tohoto materiály pak již půjde rozpis na fakulty a nic dalšího tomu nebude bránit?


MUDr. Prášil – Toto je poslední plánovaná změna Principů. Návrh rozpisu byl již rozeslán tajemníkům a děkanům k připomínkám, aby se minimalizovaly chyby. Na 30.4. bude rozpis předložen ke schválení a poté by měl být rozeslán na fakulty.


Doc. Liška – Není proti velkorysosti, ale má podobný zájem jako lékařské fakulty, tedy aby velkorysost byla vnímána jako velkorysost. V Plzni se nevyužívá mobilní tým, ale zhruba 3-4 jednání zpět se svedla bitva o poplatky za publikace. Jen abychom to vnímali tak, že se každá fakulta brání tam, kde se bránit může. Chápe ale, že se tato situace potřeba vyřešit. Je ale třeba o nějakou součinnost a je třeba, aby RUK včas řekl, že se to bude financovat centrálně, a ne aby si fakulty, jež se zařídily včas, platily za sebe z vlastního rozpočtu a následně ještě přispívaly ostatním.


Prof. Raboch – za sebe by chtěl říci, že dnešní změnu Principů podporuje. Senátoři z lékařských fakult nejsou ti, kteří obvykle komplikují jednání. Nicméně dostali materiál od ekonoma 1.LF, což je skutečně materiál neoficiální, který neprobíralo kolegium děkana, ani AS fakulty, ale bude se jím zabývat Ekonomická komise fakultního AS na svém dalším jednání. Při minulých dlouhodobých jednáních se říkalo, že KEN přestal platit. Jak to tedy je?


MUDr. Prášil – Děkuje za dotaz. KENy samozřejmě nejsou v tuto chvíli živé, protože máme zafixovaný podíl A+K, ale samozřejmě k těm podílům ve fixní části se dostáváme tak, že si spočteme reálný normativ, tedy počet studentů a KEN, a tím získáme podíl za daný rok a následně za poslední 3 roky vypočteme reálný podíl fakulty. Po dobu fixace 3 let nám aktuální KEN roli nehraje, ale při začátku určování fixovaného období KEN roli hraje. Jinak se na to ale nedostaneme.


Doc. Boháč – V rámci diskuse se chtěl zeptat, zda by nebylo možné hradit navýšení z jiných položek Principů, které v roce 2021 pravděpodobně nebudou čerpány (např. mobility). Jinak vynaložení těchto prostředků považuje za nezbytné a jejich financování na centrální úrovni podporuji.


MUDr. Prášil – Mají v Principech nějaký řád, nějaké kapitoly, a v situaci, kdy je zde kapitola „rezerva na havárie a mimořádné události“, tak jsou zvyklí brát úhrady z této kapitoly. Pokud jde o mobility, tak se možná nečerpá na klasickou plnou mobilitu, ale dávají se dohromady možnosti na čerpání na virtuální mobility a podpora dalších forem mobility. Pokud bychom nyní začali převrtávat určení peněz na mobility, tak by to bylo daleko složitější, než když zde máme extra rezervní fond. Samozřejmě rezervu nemusíme vyčerpat, ale pak ji vypustíme zpátky. Neví, jak by to jinak bylo v případě mobilit.


JUDr. Říha – Otázka spíše směřovala na to, zda se nedá plnění zajistit z nějaké vnitřní úspory, kdy např. u mobilit je úspora pravděpodobnější než jinde, jelikož neroste.


MUDr. Prášil – Neví, kde bychom tyto peníze reálně vzali. V mobilitách jsou peníze určeny účelově. Co se týče jiných prostředků, tak si není jist zda, odkud a jestli by tyto příspěvky šly vzít.


J. M. pan rektor – To, že se bude testovat 1x týdně, popř. v budoucnu 2x týdně, tak to si UK nevymyslela. Systém nyní je, že se uvolní peníze centrálně, aby vše fungovalo a následně by se to vrátilo do rezervy nebo ne. Nevíme, zda situace bude trvat do května nebo zda se na podzim zase situace obnoví. Děti školou povinné se s největší pravděpodobností nenakazí ve škole, ale spíše v domácnosti. Záleží ale, zda někdo bude s daty pracovat nebo ne. Je otázka, zda testování bude dělat UK z centrálních zdrojů, nebo jak. Máme zde nárůst příspěvků na vědu a neodhadneme tak, z čeho dalšího vezmeme peníze. Ale pokud finance nebudou, tak se testy budou dělat na fakultách a bude nám jedno, zda si to zvládnou zorganizovat samy nebo ne. Jsou fakulty, které chtěly školy zavřít a nepustit tam studenty vůbec, protože to pro ně bylo nejjednodušší řešení. Pokud se rezerva nevyčerpá, tak můžeme hovořit o přesunech do jiných kapitol. K strategickému fondu bude jen ústní informace, materiál bude později.


Dr. Greger – Tomu rozumí. Chápe, že je dobré to navýšit v kapitole, kam to patří, ale zase chápe oprávněný dotaz, zda se bude čerpat z jiných kapitol či nikoliv. Bylo by asi vhodné si projít jednotlivé kapitoly a řešit, co se z nich (ne)čerpá. Pokud zde bude větší porozumění, kam ty prostředky jdou, tak bude pro toto lepší pochopení. Pokud by na konci roku získali informaci o čerpání jednotlivých fakult z jednotlivých fakult, tak by za ni byl rád.


Dr. Jüptner – Pokud má Plzeň náklady na svůj testovací tým, může si ho nechat proplatit právě z té dnes navyšované rezervy?


MUDr. Prášil – Samozřejmě, v tom nevidí žádný problém.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu na navýšení rezervy na havárie a mimořádné události (čl. 4, odst. 1, písm. h) Principů pro rozdělování příspěvků a dotací na UK) o 10 mil. Kč v souvislosti s opatřeními proti šíření koronavirové infekce.

Hlasování 24-0-3

Schváleno


3 – Různé

J. M. pan rektor – O strategickém fondu se hovořilo již dlouho. Jednali o něm i v kolegiu rektora a je již připraven stručný dokument, který však ještě nebyl AS UK oficiálně předložen. Bude se o něm jednat na rozšířeném kolegiu rektora dne 19.4. a pak bude předložen na plénum AS UK na 30.4. Fond bude sloužit pro podporu 4 kategorií: slabě hodnocených oborů s předpokládaným rozvoje, pro špičková malá pracoviště s málo penězi, pro již zavedené skupiny, jimž ale hrozí výpadek financování, a případně pro zavádění nových oborů. Předpokládá, že za celou UK tam bude alokováno 50 mil. Kč. Pro porovnání: na vědu jde celkově na UK 1,3 mld Kč. Navrhuje proceduru tak, že žádosti budou podávány maximálně na dva roky a na jeden projekt půjde alokovat maximálně 10 mil. Kč. Podmínkou žádosti je složení týmu, zhodnocení týmu, návrhy, jak se rozvinou a co konkrétně budou dělat, vyjádření vědecké rady fakulty či součásti, podání žádosti v anglickém jazyce. Co se týče hodnotícího procesu: návrh se bude podávat rektorovi ze strany děkana či ředitele součásti. Pokud bude žádost formálně v pořádku, tak bude postoupena kolegiu rektora a mezinárodní radě pro hodnocení. Bude zároveň i informován AS o tom, kolik bylo podáno žádostí. Finální posouzení bude na vědecké radě, rozhodnutí je pak na rektorovi. Je zde zapojena i mezinárodní rada UK a v prvním kroku je nutné posouzení vědecké rady fakulty či součásti a následně posouzení vědecké rady UK. Tyto záležitosti by se rozběhly na podzim, popř. na jaře 2022. Samotná realizace bude pak z kraje roku 2022.

Hodnocení UK mezinárodním panelem již proběhlo, fakulty již nyní vědí výsledky. V pátek se konal rozhovor s hodnotícím boardem a dále jednal s vládou v rámci metodiky 17+. Tam je hodnocení UK opět A a dále je hodnocení rozděleno na jednotlivá vědní pracoviště. Materiál byl nyní projednán vědeckou radou UK, další půjde na následující vědeckou radu a následně půjdou oba na rozšířené kolegium rektora dne 19.4. Tolik k jeho informaci. Je připraven na krátké rychlé dotazy. Ještě ke jménu fondu: bude se jmenovat „Strategický fond UK na podporu tvůrčí činnosti“. Žádné podklady zatím nešly, jedná se jen o ústní informaci, písemné podklady budou po jednání RKR.


Bc. Farkaš – Příspěvky by do tohoto fondu šly již tento rok s tím, že budou akce realizovány až příští rok?


J. M. pan rektor – Ano, to je to samé jako s Cooperatio. Letos nebude nic financováno, ale letos proběhne první kolo žádostí.


Dr. Greger – Obává se, že dvě strany A4 nebudou dost, protože si myslí, že budou potřeba jasná a transparentní pravidla pro hodnocení a rozdělování. Pokud budou jen čtyři kritéria, tak je to pro něj málo, jelikož by rád viděl kritéria pro rozdělení peněz rozepsána více detailněji. Vědecká rada ví lépe než kdo jiný, že (a co) potřebujeme dotovat. Budou nové obory již v Cooperatiu nebo až později? Vezměme si, že již přerozdělení pouhých 10 mil. Kč je citlivé pro mnohé fakulty a nyní se bavíme o částce pětkrát vyšší, kdy se bojí, že fakulty tento návrh podpoří jen když z něj budou moci čerpat. Také rád počká na materiály, ale aby pak nebylo překvapení, že je požadavek, aby byly daleko detailnější.


J. M. pan rektor – O žádných nových oborech neví, to si fakulta musí rozhodnout sama, zda si žádost podá. Zmíněné čtyři věci nejsou hodnotící kritéria, ale možnosti, na co půjde z fondu čerpat. Předpokládá, že v tomto roce nebude žádná žádost o čerpání, toto jsou tedy jen obecné informace o tom, kdo může čerpat. Velkým problémem je fragmentace oborů, např. u psychologie. Ale buď jsme UK a máme nějakou sounáležitost – pokud bychom předpokládali, že toto podpoří jen fakulty, pro něž to bude výhodné, tak nemůžeme platit nic. Rozpočet fakultám se nezmenšuje, jedná se o příspěvky navíc. Relevantnost žádostí bude posuzována fakultami, vědeckou radou a následně i mezinárodní hodnotící radou.


Dr. Šima – Rád by toto podpořil a líbí se mu kontrolní principy, jež zde jsou. Při té částce to je vyvážené, co se týče metod hodnocení i co se týče zapojení mezinárodní rady. Některé ty účely, možná všechny, budou potřebovat víceletou podporu. Bude se v tom rozložení počítat s tím, že nebude stačit podpora jen na jeden rok?


J. M. pan rektor – Projekt je až na dva roky a částka 10 mil. Kč je na rok. Za dva roky se musí ukázat dostatečný progres. Je nutné ale v žádosti napsat, co konkrétně se za dva roky uskuteční. Souhlasí, že jeden rok je málo, ale za dva roky se dá udělat hodně.


Doc. Nigrin – Byl by rád, aby se nerozebíral dopodrobna materiál, který jsme ještě neviděli.


J. M. pan rektor – Materiál bude dostatečně podrobný, ale zároveň nebude příliš rozsáhlý. Ve stručnosti je krása.


Dr. Greger – Přišlo mu, že 50 mil. Kč není mnoho, ale 20 mil. Kč na jeden projekt za dva roky to už není tak málo. Jak došli k této výši částky? Co se bude dít, pokud se ukáže, že se za dva roky nedostal žádný progres?


J. M. pan rektor – Jeden projekt si může žádat maximálně 10 milionů Kč, ale není nutné, aby byl za tolik. Tuto částku stanovili ale proto, že jsou obory, které se bez vysoké počáteční investice neposunou. Ale mnohým oborům bude stačit 2-3 mil. Kč např. k rozšíření týmu. Kritériem bude dobrá příprava projektu a reálné cíle v žádosti. Věří, že fakulta si ohlídá, aby se podávaly žádosti jen pro klíčové obory. Je pravda, že zatím tam není žádná penalizace, ale mohou tam zakotvit, že fakulta bude muset vrátit 50 % částky, pokud se nedojde k stanoveným cílům.Doc. Brom – Má spíše technický dotaz. V DKR bude v prvním kole přerozdělováno 85 % celkové částky. Je odhad, jak velkou částku dostanou fakulty?


J. M. pan rektor – Nyní přesně neví, rozhodnutí o DKR dostali asi před týdnem. Předpokládá, že se 85 % rozdělí průřezově a pak MŠMT zbytek doplatí. Loni to bylo podobně, kdy se v říjnu uvolnil zbytek. Půjde to přes Principy. Rozpis a rozpočet půjdou pak na dubnový senát.

MŠMT je rozčarováno z toho, kolik studentů si prodloužilo studium. Na UK to bylo cca 90 %. Kapitola VŠ byla posílena o 1 mld Kč s tím, že 300 mil. Kč šlo na stipendia doktorandů. Reálně se tedy rozdělovalo je 700 mil. Kč. MŠMT nyní chce, ať zrevidujeme počty studentů, protože za posledních několik let absolvuje v předepsané době jen 14 % studentů. Napíše dopis na MŠMT a zároveň upozorní děkany a AS fakult, že pokud nebude zlepšení a poroste počet studentů, tak klesne rozpočet v kapitole na vzdělávání. Jestli letos jde 300 mil. Kč na postgraduály, tak i kdyby bylo příští rok navýšení rozpočtu na VŠ, tak to vše sežerou stipendia doktorandů.


Dr. Greger – Minimálním stipendiem doktorandů se straší opakovaně, ale bude pak potřeba změnit zákon o vysokých školách. Připravuje se tato novela nějak?


J. M. pan rektor – Ano, toto se již řeší. Snahou je, aby si VŠ hlídaly, koho přijmou, a vychovávaly si kvalitní doktorandy. Toto se připravuje na MŠMT.


Dr. Kuthan – Dlouho se ale hovořilo o tom, že se plánuje náhrada národního programu udržitelnosti. Jak to je?


J. M. pan rektor – To neví, kdo o tom mluvil, ale on o ničem neví. Národní program udržitelnosti není a existovat nebude. Prostředky z něj se rozpočetly do RVO.


Ing. Wehrenberg – Upřesní informace k rozdělení prostředků na vědu na fakulty. Nyní zatím neznají motivační složku na vědu, protože MŠMT stále nemá uzavřené výsledky hodnocení VŠ. Máme prý počítat se stejnou částkou jako loni s tím, že bude mírné navýšení. Určitě do schvalování rozpisu na dubnovém plénu AS UK budou vědět všechny prostředky do koruny přesně.


Doc. Brom – Čili těch 85 % není přesných, protože stále neznáme výši motivační složky?


Ing. Wehrenberg – Loni bylo cca 21 % motivační složka, letos kalkulují s cca 20 %. Do toho ale částečně vstoupí i dnes projednávané peníze na havarijní fond. Kalkulovali ale s 20 % k základu, který bych 6,1 mld Kč. Loni se jednalo o 356 mil. Kč a čeká, že letos to bude také cca 350 mil. Kč na motivační složku DKR.


Doc. Brom – Ke Cooperatiu a jeho financování: v nových návrzích jsou rady a koordinátoři, kteří mohou zásadně zasahovat do financování. Pokud to chápe, tak jeden koordinátor může zasahovat do financí více fakult. Je mu jasné, že se to nebude řešit dnes, je to na nějaký kulatý stůl, ale nechápe, jak rada bude rozhodovat o financích, když rozpočet schvaluje senát.


MUDr. Prášil – Kulatý stůl se přesně k těmto dotazům bude konat. Vedoucí odboru vědy již s ním řešil, kdy a kde ho organizovat.


Prof. Zahálka – Přesně tento dotaz položil na minulém kolegiu, ale odpovědí je, že si každá fakulta platí jen to svoje, přestože by obor byl napříč čtyřmi fakultami.


Dr. Greger – Všiml si téhož a psal ohledně toho panu prorektorovi Konvalinkovi. Jemu to vadí nejen napříč fakultami, ale vadí mu to i uvnitř fakulty. Podobné formulace byly již u progresů, kde se ale nic moc nedělo. Zde mu přijde, že materiál vnáší do hry další aktéry, kteří nejsou jinde zahrnuty. Vadí mu, že by do rozdělení prostředků měl mluvit někdo jiný, kdo k tomu není povolán vyššími legislativními předpisy. Byl by rád, kdyby toto zmizelo, protože je to naprosto zbytečné.


Doc. Nigrin – Jako vedoucí pracoviště si také nedovede představit, že by mu někdo mluvil do rozdělení prostředků. Rád by, aby se toto projednalo na zmíněném kulatém stole. Toto by bylo dobré vyřešit ještě předtím, než se budou projednávat Principy na rok 2022.


Dr. Greger – Toto je ale opatření rektora, takže jej vlastně nemusíme schvalovat. Sice nemá reálný finanční dopad, ale na druhou stranu provokuje část akademické obce.


MUDr. Prášil – Rozumí a děkuje za to, rozhodně není v jejich zájmu schvalovat něco, co akademické obci vadí, aniž by to alespoň vysvětlili. On osobně také vítá možnost kulatého stolu a chápe, že by to byl problém pro Principy 2022. Přesto by se daly paralelně projednávat odlišné kapitoly Principů a zároveň Cooperatio.


Dr. Greger – Rád by při debatě o Principech 2022 věděl, jak bude dodržen čl. 5, protože např. vyčlenění peněz na fond rektora bude mít dopad na malé fakulty. Bohulibé záměry přerozdělování je nutné dát do souvislosti s čl. 5 a zajímalo by jej, jak to interpretovat, co se pak bude s tímto dít, pokud náš rozpočet nebude růst.


Doc. Nigrin – V následujících letech se bude v rámci UK měnit rozpočítávání prostředků tzv. institucionálních rozvojových projektů na fakultách a rád by je zahrnul do tabulky kohezí, protože se nejedná o malé peníze. Změnil se poměr výpočtu mezi fakultami a např. FSV půjde s těmito prostředky na 30 %. I toto by tam mělo být znát v nějakém sloupci, aby bylo vidět, co bylo loni a co je letos.


MUDr. Prášil – Opět bude možné Principy připomínkovat, na Ekonomické komisi AS UK i na rozšířeném kolegiu rektora. Navnímal, co bylo řečeno, a pobavíme se jistě o tom, že příští rozpis nemusí být růstový, jaký to bude mít dopad a jak se v takovém případě budeme chovat k nově navrženým věcem, jež vyčerpávají peníze.Doc. Nigrin všem poděkoval za účast, popřál zdraví a užité Velikonoce. Doufá, že brzy budou možné jiné formy jednání než pouze online.
Zapsala: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK

Za správnost: Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK


Poslední změna: 9. duben 2021 10:47 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám