Zápis ze zasedání Ekonomické komise AS UK ze dne 25. ledna 2022


Přítomní:

Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF), Mgr. Andrej Farkaš (MFF), PhDr. David Greger, Ph.D. (PedF), Doc. Dr. Phil. Pavel Himl (FHS), ThDr. Jaroslav Hrdlička (HTF), Tomáš Jan (FaF), MUDr. Karel Ježek, Ph.D. (LF P), PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. (FSV), Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. (LFHK), MUDr. Anna Malečková (LFP), Mgr. Jan Pačes (PřF), Ing. Milan Skrbek (FTVS), Doc. Ing. Stanislav Smrček (PřF), Prof. PharmDr. František Trejtnar, CSc. (FaF), Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS), Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. (PřF), doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc. (MFF), PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D. (MFF)

Hosté:

JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. (kvestor UK), Mgr. Michal Zima (kancléř UK), Prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. (děkan FaF), Doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D. (děkan FaF in spe), Ing. Veronika Mikešová (FaF), Michal Částek (FaF), Ing. Lenka Vlčková (FaF), Ing. Věra Tlapáková (LFHK), Kristián Lux (LFHK), Mgr. Eliška Voříšková (FaF)

Program:

1. Zahájení

2. Deklarace k Vnitrouniverzitní dohodě o společném postupu k dobudování Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové v rámci programu MEPHARED 2

1 – Zahájení

Doc. Brom, pověřený předsedou Ekonomické komise AS UK doc. Nigrinem k vedení dnešní schůze, všechny připojené přivítal a poděkoval jim, že si udělali čas takto narychlo. Co se týče procesní stránky věci, tak se dnes materiál pouze projedná, ale samotné usnesení bude přijato per rollam.

2 – Deklarace k Vnitrouniverzitní dohodě o společném postupu k dobudování Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové v rámci programu MEPHARED 2

Doc. Brom informoval, že byla rozeslána verze, kterou dojednal rektorát. Sám má k její textaci několik připomínek a prof. Králíčková také několik připomínek k deklaraci zaslala.


JUDr. Horáček poděkoval, že se Ekonomická komise AS UK sešla takto narychlo. Jakmile došlo k uzavření memoranda, tak nastala nutnost vyjasnit si v obecné rovině některé sporné body a deklarovat společnou vůli UK a hradeckých fakult takto zakotvený výklad prosazovat. Je sepsána obecně, aby nebylo nutné ji v budoucnu modifikovat. Zdůrazní, že se nejedná o nové memorandum, ale jen o výkladové stanovisko.


Doc. Himl – Má dotaz pro upřesnění terminologie. „Memorandem“ je myšlena „Vnitrouniverzitní dohoda o společném postupu k dobudování Kampusu“? Protože je tam následně zmiňována i „Vnitrouniverzitní dohoda o společném přístupu k vybudování“ – ta je nejspíše uzavřena jen mezi hradeckými fakultami. Chápe to správně?


JUDr. Horáček – Je to tak, jak to říká, „memorandem“ má na mysli tu první zmiňovanou.


Doc. Brom nasdílel dokument a vysvětlil, které části dokumentu má na mysli. Osobně s tím měl také problém a již prosil o sjednocení.


Prof. Šimůnek – Ta dohoda z MEPHARED 1 je tam zakotvena proto, že se jedná o návaznost na nyní uzavírané dohody. Zmatečnosti rozumí a rozpory opraví. V dokumentu jsou zároveň dvě data (17. prosince 2021 a 17. ledna 2022), přestože se jedná o jedinou smlouvu, což může působit zmatky.


Doc. Brom – Děkuje za vysvětlení, bylo by tedy dobré to sjednotit a případně dřívější dohody doplnit do přílohy, ať víme, na co se odkazuje.


Doc. Dolejší – Chtěl říci totéž. Pokud nejsou dohody tajné, tak by bylo dobré je tam doplnit.


JUDr. Horáček – Tajné nejsou, samozřejmě je mohou dát do přílohy, to je to nejmenší.


Doc. Himl – Rád by, kdyby se první odstavec přeformuloval terminologicky správně. 17. prosince žádná dohoda „uzavřena“ nebyla, došlo však k jejímu „schválení“ AS UK. Stejně tak by rád sjednotil názvy dohod v celém textu.


Doc. Dolejší – Byl by rád, kdyby zároveň tyto dokumenty fungovaly trochu i jako referenční, aby stručně shrnuli historii projektu. Měli bychom sledovat běžné citační zvyky, aby byly dohody doplněny do příloh a v samotném textu by na ně byl jen odkaz. V hlavním textu nepotřebujeme mít informace o dni schválení, podpisu a účinnosti, to může být uvedeno jen v té příloze. Potřebujeme mít dokument shrnující vývoj událostí komplexně.


Doc. Brom – MEPHARED zde bude s námi velmi dlouho a za pár let, při jiném složení senátu, bude tento materiál velmi cenný pro zpětnou vazbu a seznámení se s historií.

K jeho připomínkám: byl by rád, kdyby v úvodu pod písmenem a) bylo upřesněno, kolik ze zmíněných 60 mil. Kč již bylo započítáno. Prof. Králíčková by zároveň chtěla vědět, zda jsou v tom započítány i nějaké finance na KaM.


JUDr. Horáček – V tuto chvíli KaM žádné finance do přípravné fáze nevložily. Jejich příspěvek se bude odehrávat v rovině následné realizace menzy, kde se původně počítalo s částkou okolo 10 mil. Kč.


Mgr. Farkaš – Má bohužel trochu zmatek ve fázích projektu. Bylo by možné toto více upřesnit?


JUDr. Horáček – V tuto chvíli je projektová příprava komplexně zpracovávána fakultami. KaM se do projektu zapojí až ve fázi samotné realizace, na přípravě se podílet nebudou.


Prof. Šimůnek – S KaM to konzultovali, jejich požadavky a návrhy jsou zapracovávány, ale nyní se na tom finančně nepodílejí. Faktury nyní platí fakulty, smlouvu s dodavatelem však podepsala univerzita.


Dr. Greger – Rád by navázal na diskusi k bodu a). Minule bylo zmíněno, že z Mikuláše již byly poskytnuty nějaké příspěvky. Rád by slyšel, v jaké výši, zda vratně či nevratně a zda se započítávají do těchto 60 mil. Kč.


JUDr. Horáček – To by mělo být obsahem posledního odstavce, který byl nově vkládán. Z Mikuláše byly poskytnuty 3 příspěvky: první bylo nevratně 15 mil. Kč a následovaly dvě zápůjčky po 40 mil. Kč. V tuto chvíli činí vnitřní dluh fakult 80 mil. Kč. Ke KaM: pokud poskytnou nějaký příspěvek, tak se bude započítávat do tohoto podílu, pokud však neposkytnou, tak se žádný podíl KaM započítávat nebude. Nyní s námi jen konzultují, ale více se zapojí až ve fázi realizace.


Doc. Brom – Máme zde uváděno 120 mil. Kč, avšak dle jiných podkladů se jedná o 127 mil. Kč včetně DPH. Co je správně?


JUDr. Horáček – Tohle bude ještě upřesněno, dle dnešních informacích o komplikacích je možné, že náklady budou ve výši okolo 130 mil. Kč.


Prof. Šimůnek – Číslo 127 mil. Kč je asi nejpřesnější, dnes dostal číslo okolo 130 mil. Kč. Jedná se však o předběžná čísla, přesnou částku budeme znát až na konci přípravné fáze.


Doc. Brom – Pokud máme přesnější odhad, tak bychom jej měli použít. Pokud se však ví o nějakém velkém kostlivci ve skříni, tak by to mělo být zapracováno.


Prof. Šimůnek – Nic velmi nepřesného by to nemělo být, rozhodně se nebude jednat o nejasnosti ve výši několika desítek milionů. Bude ale samozřejmě možné všechno detailněji rozepsat.


Mgr. Farkaš – Ještě ke KaM: je tam mnoho nejasností a původní dohoda nevyjasňuje předěl mezi přípravnou fází a fází realizace.

Za doplnění informací o Mikuláši děkuje. Má ještě dotaz na to, jakým způsobem se plánuje splnění závazku ve výši cca 60 mil. Kč ze strany RUK, když přeměna zápůjčky na nevratný příspěvek byla zamítnuta? Bude to financováno z jiných fondů RUK či odkud?


Dr. Greger – Jej zajímá, jaký je plán stran splácení zápůjčky ze strany fakult. A také jej zajímá zdroj financí pro fakulty, protože fond Mikuláš by neměl být jediným zdrojem.


JUDr. Horáček – KaM se nepodílejí na projektové přípravě a podílet nebudou. Veškeré náklady hradí nyní fakulty. KaM do toho budou vstupovat příspěvkem až při závěrečném vybavení menzy, který bude odhadem činit něco mezi 20-30 mil. Kč v závislosti na tom, jak realizace bude pokračovat. V průběhu můžeme zjistit, že se technologie v průběhu projektu vyvinula na tolik, že bude vhodné investovat do novějších zařízení. Ještě upřesní, že v areálu nebude menza jako taková, ale jen výdejna. Vařit se bude i nadále na Kotli.

K financování ze strany RUK: dle minulých debat je možné téma MEPHAREDU v budoucnu znovu otevřít na plénu Ekonomické komise AS UK a znovu požádat o transformaci zápůjčky příspěvek z Mikuláše. To je jedna možnost. Pokud by k tomu senát zaujal negativní stanovisko, tak bude na RUK aby hledal jiné možnosti financování, kterými může být například i komerční úvěr. S jednou z bank již téma úvěru otevřeli a poprosili ji o předložení podmínek pro čerpání, abychom věděli, s čím můžeme do budoucna pracovat.


Doc. Brom – Děkuje za upřesnění. Jestli může poprosit, tak by bylo fajn do toho bodu a) dopsat, že se nepředpokládá, že by KaM nějakým způsobem na přípravnou fázi přispíval.

Další jeho připomínky směřují k tomu, že v bodu b) není moc jasné, zda se „dohodnuté podíly“ vztahují jen na přípravnou fázi či pak na fázi realizace. Bohužel text není přímo jednoznačný. Pokud se tedy v bodě a) bavíme o přípravné fázi a v bodě b) o fázi realizace, tak by to tam mělo být explicitně napsáno. Pokud jsou pro fázi realizace nějaké podíly dohodnuté, tak o tom nevíme, takže by to chtělo upravit.


Dr. Greger – Také chápe, že bod b) je fáze realizace. Jeho dotaz míří k DPH. Zatím z toho, co vidí u jiných projektů NPO, tak se tam počítá s tím, že fakulty si hradí DPH samy. Hlavně jej zajímá, co by to znamenalo, kdyby fakulty to DPH skutečně platily, jak velké finanční břímě by to pro ně bylo?


Prof. Šimůnek – Přípravnou fází jsou ve smyslu podepsané dohody oba body, a) i b). Bod a) je příprava, kterou nyní finalizujeme, u níž můžeme až na 90 % přesně vyčíslit konkrétní částky. Část b) je také přípravná fáze, jelikož celá dohoda je o přípravné fázi. V budoucnu bude následovat dohoda o tom, jak kampus provozovat. Část a) je projektová dokumentace, projektování, příprava a to b) je stavba.


Doc. Brom – Teď se opět ztratil. Myslel, že a) je příprava, a proto se k ní vztahuje dohoda s podíly 50:50, a že b) je realizační fáze, na kterou se dohoda nevztahuje. Chápe správně, že na část b) se dohoda a v ní sjednané podíly také vztahují, jen se nedá říct ta částka?


Prof. Šimůnek – Ano.


Doc. Brom – To je pro většinu přítomných překvapení, protože měl za to, že se dohoda týká jen té částky okolo 130 mil. Kč. Tady se najednou objevuje další balík, který má být také přípravnou fází, ale jehož objem vůbec neznáme. To je velmi překvapivá situace.


JUDr. Horáček – Odpoví na otázku k DPH: v tuto chvíli stále věří, že se tato problematika nějak na úrovni státu vyřeší, protože s ním bude problém nejen v tomto projektu, ale i v jakýchkoliv jiných projektech. Ve hře je i to, že se DPH bude moci zaplatit až při dokončení stavby samotné, takže bude dostatek času na vytvoření budgetu pro zaplacení. Výše DPH bude záviset i na výpočtu koeficientu, který nyní neznáme. Část DPH bude započitatelné jako vratka a část ne, což závisí na koeficientu. Jeho odhad je, že cca 12 % z 21 % nebude uznatelných, ale to zatím nevíme. Pohybujeme se však v rovině několika set Kč jen za DPH.


Mgr. Farkaš – Fázi realizace by bylo dobré nenazývat přípravnou fází, protože máme jiné pochopení, co pod to spadá. Přijde mu silně nestandardní, aby byla z centra placená polovina stavby, a je to nestandardní i u jiných projektů. Samozřejmě poskytujeme zápůjčky a nevratné příspěvky z Mikuláše, ale většinově jsou poskytované kvůli konkrétním problémům. Osobně mu přijde to písmeno b) velmi nestandardní. Můžeme tam vyjádřit vůli, že si centrum vezme na sebe úvěr a tím vyjádří vůli projekt podporovat. Držet se ale podílů 50:50 se mu nelíbí, je to neférové vůči ostatním stavbám.


Doc. Brom – Stále přesně nechápe, co je zač bod b). Vždy si představoval, že je fáze přípravy a fáze realizace. Zde si není jistý, zda b) je součást přípravné fáze, nebo je to částečně realizace či zda se tam skrývá ještě nějaká část c). Rád by tedy slyšel ještě jednou přesně, co je zač ta část b), ať víme, o čem se bavíme.


JUDr. Horáček – Bod b) je tak, jak jej vnímá on, fáze realizace, který trvá až do samotné kolaudace. Případný bod c) by byl pak fází provozu, ale provoz není řešen zatím v žádném z již uzavřených dokumentů.

Tak, jak vnímal tvorbu memoranda, tak to nemělo kopírovat dosavadní úzus, jaký zde byl u jiných projektů, ale chtěli jsme se vydat novou cestou. Důvodem byla skutečnost, že projekt MEPHARED nelze srovnávat s jinými projekty. Jedná se o velmi mimořádný projekt, u něhož je jasné, že fakulty jej nebudou moci financovat samostatně. Jedná se o projekt s celouniverzitním významem, a proto se na něm musí univerzita jako celek také podílet. To ale nevíme, možná se situace vyvine podobně jako UniMec, který jsme před dvěma lety plánovali financovat úvěrem, ale za stávající situace to není a nebude nutné. Smyslem nyní uzavřené deklarace je jasně říci, že fakulty musí přijmout všechna opatření směřující k tomu, aby nebylo zapojení univerzity třeba – najdou vlastní zdroje, zapojí fondy, udělají úsporná opatření apod. Kdyby však i přes to fakulty neměly na realizaci, tak se univerzita musí zavázat k tomu, aby jej financovala centrálně.


Doc. Brom – Ekonomická komise již v minulosti vyjádřila vůli fakulty podpořit a chápe, že centrum se bude muset nějakým způsobem zapojit. Zmatení však vzniká z toho, že zmiňovaná dohoda se týká přípravné fáze. Nyní tedy vůbec nechápe, proč se zde řeší bod b), který není součástí přípravné fáze. Možná se ale jedná jen o nepochopení a původní dohoda byla uzavřena i stran realizace. On ale až doteď měl za to, že původní dohoda je jen o fázi přípravy, a proto je nyní zmatený.


JUDr. Horáček – Tohle byla otázka, která vznikala již v souvislosti s uzavřením memoranda. Příprava bude za 130 mil. Kč a bude dělena 50:50. Realizace není vyčíslená, univerzita se do toho bude muset zapojit, ale to nastane až ve chvíli, kdy fakulty vyčerpají své možnosti.


Doc. Brom – Děkuje za vysvětlení. Jedná se o komplikovanou situaci. Rád by nyní jednal jen o přípravné fázi, a nikoliv o realizaci, a proto by navrhoval bod b) zcela vyškrtnout, pokud to tak komise chápe také tak.


MUDr. Malečková – Souhlasí s řečeným, tedy že bychom se měli soustředit na přípravnou fázi, a další fáze realizace bychom měli probrat později, a to zejména proto, že přesné částky fáze realizace zatím neznáme. Ze zkušeností z Plzně víme, že pokud nebude jasně stanoven podíl, kterým se budou KaM podílet na dalších fázích, tak se to bude financovat fakultou a centrem.


Dr. Greger – Vnímá to stejně a děkuje panu kvestorovi na shrnutí. Má trochu dojem, že protistrana často podsouvá i fázi realizace. Pan děkan hovořil o tom, že by se měla univerzita významně podílet i na té fázi realizace, což je důvod, proč jsou tato jednání tak emocionální. On také vnímá formulaci bodu b) jako nešťastnou. Chápe, že fakulty potřebují nějaké ujištění, že je podpoříme, ale např. používat slovo „podíl“ je nešťastné. Zavázat se ke spolufinancování je možné, až budeme znát alespoň orientační rozpočet. Za něj do tohoto dokumentu část b) vůbec nepatří.


Doc. Dolejší – Z celého jednání je v rozpacích. Chápe, že bod b) do dnešní diskuse nepatří, ale na druhou stranu cítí potřebu, abychom měli obecnou představu o tom, co nás může čekat. Velmi by uvítal, kdybychom měli přehled již vynaložených prostředků, očekávaných výdajů a zdrojů financí. Nyní by se staral o jasná fakta – očekávaný rozpočet, očekávané dotace, schopnost fakult splácet atd. Rád by, aby tento přehled měl obecnou povahu, aby mu mohli porozumět všichni členové AS UK, nejen několik zasvěcených členů Ekonomické komise.


Doc. Brom – Prof. Králíčková k tomu píše, že LFP předkládala různé predikce vývoje projektu, kterými dokládala možnou míru zapojení fakult. To by bylo ideální získat i v případu MEPHAREDu.


Prof. Šimůnek – Došlo zde ke srovnání s UniMec v Plzni, který však stavěl v minulém projektu, v němž bylo kofinancování 5 %. Bohužel MEPHARED je stavěn v NPO, kde je kofinancování 10 %. Budova děkanátu bude kofinancována 13 %. Což bude dělat asi 580 mil. Kč, z čehož 130 mil. Kč je část projektové dokumentace, na kterou nezískáme žádnou dotaci. Na podzim 2018 jim od MŠMT byly slíbeny finance na projektovou dokumentaci, proto uzavřeli smlouvu na celou přípravu. Jaká budou celkové náklady nejde nyní odhadnou. Od toho budeme odečítat prodej budov fakulty, ale jejich přesnou cenu také nelze přesně odhadnout. Znalecké posudky hovoří o hodnotě několika desítek milionů, ale celková cena závisí na době, kdy budeme budovy prodávat.

Spoluúčast centra musí být dána poměrem, protože pokud bychom řekli, že budou moci dát jen určitou částku, tak to samé bude platit i o fakultách. Dostali bychom se do bodu, kdy by nám nějaké finance chyběly. Musíme si říci, zda se skutečně jedná o strategický projekt, a pokud ano, tak bychom na to měli finance hledat.

Obecně chápe přípravnou fázi jako projektování i dobu realizace, což tak bylo definováno i v uzavřené dohodě. Přípravná fáze dle této dohody trvá až do doby kolaudace stavby.


Doc. Brom – Všichni chceme fakultám pomoci, ale v jednu chvíli je přípravnou fází jen dokumentace, v druhé chvíli přípravná fáze zahrnuje i stavbu a je to celé dosti zvláštní. Rád by tedy z deklarace vyhodil bod b) a podíly na tuto část bychom měli řešit až s novým vedením. Je jasné, že se financování na zbylých 580 mil. Kč musí najít, ale to nemělo být předmětem dnešního jednání, to musíme vyřešit s novým vedením.


Prof. Šimůnek – Jen doplní, že v těch 580 mil. Kč je těch 130 mil. Kč za projektovou dokumentaci již zahrnuto. Ještě od toho bude odečtena částka za odprodej budov. Pokud je cílem memoranda upřesnit financování části a) přípravné fáze, tak dobrá, ale by dobré si vyřešit i ostatní věci do budoucna.

Co se týče DPH, tak to se může vyšplhat i na další až půl miliardu Kč, pokud nám na něj stát nepřispěje.


Doc. Brom – Asi by bylo dobré mít k dispozici číselný přehled včetně možných predikcí a variant vývoje, jak navrhoval doc. Dolejší. V deklaraci k podílům by rád zůstal jen k bodu a).


Mgr. Farkaš – Přijde mu, že fakulty a pan kvestor nejsou na stejné linii co se týče definice přípravné fáze. On chápe přípravnou fázi dle definice dohody, tedy až do převzetí stavby. To je ale matoucí z pohledu dnešní debaty.

Článek I. odst. 1 dohody je dosti nešťastný bianco šek, protože je to dosti likvidační pro jakékoliv další investiční projekty univerzity. Přimlouval by se za to, aby byl článek b) vysvětlující v tom, že u stavby nebudeme financovat dle poměrů. Zároveň tam upřesníme, že když fakulty budou maximalizovat své přispění, tak se centrum zaváže pomoci se získáním úvěru. Nechce ale, aby tam zůstalo 50:50, přestože to tak může dopadnout. Rád by, aby fakulty skutečně vyčerpaly všechny své možnosti kofinancování, než se do financování zapojí centrum.


JUDr. Horáček – Chtěl by především vyjádřit, že moc děkuje za tuto diskuzi, přestože není jednoduchá. Je to velmi důležitá věc a je to potřeba. Doba, kdy jsme se jako univerzita pouštěli jen do projektů financovatelných od fakult, skončila, a to nejen v souvislosti s NPO. Budeme si muset položit otázku, zda budou všechny fakulty ochotny se podílet na financování strategických projektů. I kdybychom si vzali dlouhodobý úvěr, tak to nemusí znamenat, že na jeho splácení fakulty budou mít. Rozumí nyní vedené diskuzi a pro zjednodušení má návrh: pojďme najisto postavit, že se nyní na projektové případě dle písm. a) podílet 50:50. Částka bude cca 130 mil. Kč a poprosíme fakulty, aby tuto částku rozepsaly. Zároveň by k písm. b) deklaroval, že stále existuje jistá míra nejistoty stran realizace a financování, a že se k této otázce Ekonomická komise ještě vrátí v souvislosti s tím, jak budou daná čísla upřesňována. Je zde zájem MEPHARED realizovat a detaily financování odsuneme do doby, až budeme znát detaily NPO. Zatím jsme se nezavázali k účasti v NPO, takže do něj stále nemusíme jít.


Doc. Brom – Souhlasí, jen poprosí, aby bylo i v deklaraci vyjasněné, že přípravná fáze má dva významy, a ujasnit, kterou číst z ní bod a) pokrývá. Mělo by být jasné všem, kteří dokument čtou.


Dr. Greger – Podporuje to, co říká doc. Brom. Opakovaně zaznívá, že fakulty si mohou dovolit jen část a projekt nejsou schopni financovat. Jak řekl pan kvestor, měli bychom podporovat i takové projekty, které fakulty samy neutáhnout. Na čem se ale neshodneme je to, na co fakulty reálně mají. Chce připomenout projekt FHS a dát jej do rámce. Nyní zde hovoříme o nějakých 520 mil. Kč a rád by zmínil, že provozní rozpočet obou fakult je něco málo přes 400 mil. Kč. FHS má roční provozní rozpočet 130 mil. Kč a dluhy, které za nimi jdou, ve výši zhruba jejich ročního rozpočtu. Ekonomická komise se za ně postavila a pomohla jim, ale řekla, že preferujeme zápůjčky. Zde u MEPHAREDU bychom měli vzít v potaz i to, že by hradecké fakulty vzhledem k jejich rozpočtu tuto část projektu mohly zvládnout financovat samy, byť při rozložení půjčky na několik let. Obrovský benefit získání peněz z centra je, že jsou poskytovány bezúročně. Částka okolo 500 mil. Kč mu nepřijde nerealizovatelná.


Doc. Himl – Dr. Greger mu trochu vzal z úst, co chtěl říct. Stran formulace bodu b) prosí o větší určitost. Zároveň připomene, že se u FHS řešilo, zda je připravena propouštět a snižovat si platy, přestože má mnoho jejích zaměstnanců mzdu na hranici skoro minimální.


Mgr. Farkaš – Osobně souhlasí s tím, že fázi stavby budeme řešit až v budoucnu, jakmile budeme znát přesnější parametry a částky. Bod b) by měl být dovysvětlením a dočasným vysvětlením, že oproti původní dohodě bude část stavby upravena separátní dohodou, která bude uzavřena teprve v budoucnu. Je nutné to tam takto doplnit, protože jakmile se za pár let obmění vedení, tak se bude jen těžko dohledávat, jak to bylo myšleno, a dojde k odlišným výkladům. Chápe, že je to vůči fakultám trochu nefér, ale došlo k nedorozumění ohledně konkrétního obsahu přípravné fáze.


Doc. Brom – Ekonomická komise před Vánoci zřetelně řekla, že nejdříve musíme vést debatu v obecné rovině, a teprve poté předkládat dohodu. To bylo řečeno v prosinci i panem kvestorem, a i přesto byla tato dohoda předložena senátu již nyní. Původně si myslel, že připomínky budou technického rázu a bude možné toto per rollam schválit, ale nyní o reálnosti této možnosti silně pochybuje.


MUDr. Malečková – LFP vynaložila na UniMec nejen 15 % na kofinancování, ale i další náklady a celkově přispěla asi 480 mil. Kč na stavbu, což je více než čtvrtina celkové ceny projektu. Pokud se budeme bavit o bodě a), který jsme si nyní vyjasnili, tak bychom u těch 130 mil. Kč placených z centra měli zároveň říci, odkud je budeme platit. Ve fondu Mikuláš jsou totiž nyní cca jen 3 mil. Kč.


Doc. Brom – Má nyní otázku na pana kvestora stran dalšího postupu. Je zjevné, že tato deklarace se bude muset do velké míry upravit. Zároveň zde máme různé názory na bod b). Rád by, aby Ekonomická komise viděla i druhou verzi dokumentu a mohla ji odpřipomínkovat. Je trochu na pochybách, zda toto stíháme do konce ledna.


JUDr. Horáček – Toto může být dobrý podklad pro fakulty, aby znovu požádaly o transformaci půjčky z Mikuláše na nevratný příspěvek. Nyní si dovede představit, že v této deklaraci může mírně upravit bod a), doplnit do něj částku 130 mil. Kč, a místo bodu b) napsat, že tato otázka byla diskutována a fáze realizace stále není jasná, a že se zavazujeme o tomto problému do budoucna dále aktivně hovořit. Rád by, aby tam zazněla věta, že panuje všeobecný zájem na podpoře tohoto projektu.

Druhou alternativou je, že to nyní odložíme, připravíme novou verzi a tu budeme diskutovat na další Ekonomické komisi. Nyní by se tedy žádná deklarace nepřijala. Pro fakulty je sice nyní důležité vyřešit alespoň tu první část přípravné fáze, ale to by se nedalo nic dělat.


Doc. Brom vyhlásil orientační hlasování o tom, jaký postup nyní komise preferuje. Rád by, kdybychom do budoucna otevřeli i téma úvěrového financování. Dále potřebujeme vidět i celkový přehled, ať víme, jaké částky a fáze nás ještě čekají.


Mgr. Farkaš – K první předložené možnosti ještě doplní, že by v deklaraci mělo být jasně řečené, že fáze realizace bude upravená separátní dohodou, která bude teprve schválena.


JUDr. Horáček – Ta deklarace je jen výkladové stanovisko, v něm by neměl být žádný závazek, navíc by měl být jakýkoliv závazek zavřen až novým vedením. Pokud budeme deklaraci zaplňovat závazky, tak se nejedná o deklaraci, ale o dodatek původní smlouvy, kterou modifikuje.


Mgr. Farkaš – Rozumí, ale nové vedení bude tak či onak zatížené tímto závazkem, pokud nezakotvíme jasně, že původní ujednání dohody se na fázi stavby vztahovat nebude. Obě strany si musí uvědomit, že toto musíme ujasnit.


Doc. Brom – Klade si otázku, zda to nejde udělat kompromisem, abychom tam napsali, že bod b) je zmatečný a bude o něm ještě v budoucnu hovořeno.


Prof. Šimůnek – Pan rektor jen realizuje to, co je v dlouhodobém zájmu univerzity. Financování poloviny ze strany fakult je velký závazek, nebude to pro ně jednoduché. Samozřejmě je snaha sehnat co nejvíce prostředků na fakultách, ale nedají se dělat zázraky. Cílem této deklarace by podle něj mělo být vyjasnění pojmů z dohody. Pokud by měla tato deklarace mít ještě jiný účel, tak by její uzavření rád ponechal na novém vedení a nynější schválení bychom tím pádem odložili.


Doc. Brom – Přimlouval by se za to, abychom měli jasně na papíře napsané, co jsme si vydiskutovali. Napadá jej, že poměr 50:50 bude pro fakulty ještě horší ve chvíli, kdy by na nás spadlo DPH. To, co není jasné, také vymezíme a ujistíme se, že se k této problematice v budoucnu vrátíme.


Dr. Greger – Toto také podporuje. Rád by ale, aby těch 130 mil. Kč bylo plným naplněním memoranda, kdy další částky budou projednány s novým vedením.


Doc. Brom vyhlásil orientační hlasování o tom, zda Ekonomická komise souhlasí s postupem, že pan kvestor připraví novou verzi deklarace, která se bude primárně věnovat části a) a zpřesnění částek s tím, že vyjasnění zbytku přesuneme na další jednání.

Hlasování 12-0-1


Doc. Brom poprosil pana kvestora, zda by tedy připravil novou verzi deklarace. Zajímá jej, do kdy nová verze dorazí a jaký bude další postup.


JUDr. Horáček – Aby se ujistil: deklarace tedy bude jasně definovat již uzavřené dohody a následně bude obsahovat písm. a), kde vyčíslíme částky související s projektovou přípravou a rozklíčují se ve výši cca 130 mil. Kč. Bod b) pak bude obsahovat informaci, že dosavadní jednání dosud nevyjasnila otázku spolufinancování a že se k tomu bude nutné vrátit v budoucnu. Totéž stran fáze realizace stavby.

Ty ostatní části, které tam jsou, tedy závazky fakult stran jejich postupu a číst týkající se úvěrového financování – ty tam mají zůstat nebo se dají pryč?


Doc. Brom – Za něj by tam rozhodně mělo být ještě doplněno, jak vysokou půjčku již fakulty získaly a co vše se do kofinancování započítává. Zároveň by bylo dobré terminologicky upřesnit dva významy spojení „přípravná fáze“. Na ponechání zbylých bodů nemá žádný silná názor.


JUDr. Horáček – Zbylé body souvisejí až s fází realizace. Pokud tedy vypouštíme bod b), tak by dávalo smysl vypustit i zbytek. Očekává, že během zítřka by mohl být nový materiál zaslán.


Doc. Brom – Děkuje moc za upřesnění. Jakmile dokument dojde, tak jej obratem přepošleme komisi a následně bychom o něm per rollam hlasovali s tím, že bude možné ještě dodatečně zapracovat některé legislativně-technické opravy typu špatné datum.


JUDr. Horáček – Při schvalování již nebude možné zapracovat opravy věcného charakteru. Pokud materiál odmítneme, tak jako celek. Pokud však dojde ke schválení do konce týdne, tak bude možné deklaraci podepsat ještě v pondělí.Doc. Brom poděkoval za dnešní jednání, popřál všem klidný zbytek dne a rozloučil se.
Zapsala: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK

Za správnost: Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK


Poslední změna: 1. únor 2022 17:11 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám