Zápis ze zasedání Ekonomické komise AS UK ze dne 18. ledna 2022


Přítomní:

Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), Mgr. Jan Bičovský, Ph.D. (FF), Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (PřF), Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF), Bc. Andrej Farkaš (MFF), Mgr. Tomáš Gryc, Ph.D. (FTVS) ThDr. Jaroslav Hrdlička (HTF), Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF), Tomáš Jan (FaF), MUDr. Karel Ježek, Ph.D. (LF P), Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. (LFHK), MUDr. Anna Malečková (LFP), Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV), PhDr. Dana Hůlková Nývltová, Ph.D. (součásti), MUDr. Anna Olšerová (2. LF), Mgr. Jan Pačes (PřF), Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. (1. LF), JUDr. Michal Říha (PF), Ing. Milan Skrbek (FTVS), Mgr. Karel Šima, Ph.D. (FF), Matěj Višňa (1. LF), Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS), MUDr. Josef Fontana (3. LF), doc. MUDr. Václav Liška PhD. (LFP), Mgr. David Pavlorek (FF), doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc. (MFF),

Hosté:

Mgr. Michal Zima (kancléř UK), JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. (kvestor UK), MUDr. Milan Prášil (RUK), Mgr. Jiří Chvátal (RUK), Ing. Petra Wehrenberg, M.A. (RUK), Mgr. Martin Maňásek (ÚVT), RNDr. Věra Šťastná, Ph.D. (OAS), Bc. Martin Čihák (FF)

Program:

1. Zahájení

2. Souhrnný přehled ukazatelů Strategického záměru Univerzity Karlovy na období 2021-2025

3. Dílčí změna Pravidel hospodaření UK

4. Zpráva o čerpání prostředků AS UK

5. Přeložka plynu pro stavbu Kampusu Jinonice

6. Různé

1 – Zahájení

Doc. Tomáš Nigrin, předseda Ekonomické komise AS UK, přivítal všechny přítomné a poděkoval jim za připojení se. K navrženému programu nebyly připomínky a byl schválen tichým souhlasem.

2 – Souhrnný přehled ukazatelů Strategického záměru Univerzity Karlovy na období 2021-2025

MUDr. Fontana se ujal představení materiálu – Do budoucího období bychom měli šířeji pracovat s ukazateli Strategického záměru. Jedná se o požadavek MŠMT a také jsou na to navázány některé z našich prostředků. Jasně se to projevilo při projednávání dokumentů se zástupci MŠMT. Vybrali jsme nejdůležitějších 16 z celkových 44 ukazatelů a zpracovali je do dokumentu prezentovaného na podzim, z něho vznikl následně dnes předkládaný dokument. Máme nyní jasný způsob výpočtu a formy sledování. Obecně by chtěl říci, že u řady z těchto ukazatelů se jedná o nový sběr dat, k nimž nemáme historická data. U některých ukazatelů došlo k zpřesnění či modifikacím. Konkretizovala se forma sledování u e-learningových metod. Intenzivně budeme sledovat zejména Moodle. Snažíme se, aby fakulty byly zatíženy co nejméně. Primárně budou údaje získávány z informačních systémů UK či jiných evidencí. Pouze v některých případech bude potřeba součinnost fakult, ale těch je jen minimum. Pokud by byl materiál úspěšně projednán, tak následně budou zahájeny práce na přípravě vstupních údajů ze systémů UK.


Doc. Nigrin – Některé body jsou černě a jiné šedivě. Má to nějaký význam?


MUDr. Fontana – Šedivé jsou indikátory, které jsme projednávali již na podzim a odeslali jsme je MŠMT. Na základě nich bylo úspěšně dokončeno projednávání strategických dokumentů. Černé indikátory jsou nové.


Doc. Dolejší – Rád by navrhl mírné modifikace, v bodu I.6 by rád viděl požadavek, aby měli všichni zaměstnanci dlouhodobou zahraniční zkušeností. Dlouhodobý zahraniční pobyt je velmi cenný. Dále by rád slyšel upřesnění, kdo všechno je považován za „odborníky z praxe“, zda jsou to i lidé z AV ČR. V poslední řadě by rád sjednotil doby pro zahraniční pobyty – nejčastěji jsou akce na týden, proto se mu zdá 14 dní jako velmi přísný požadavek.


MUDr. Fontana – Ukazatel IV.3 byl již projednán s MŠMT. Rozdílné doby byly dány skutečností, že akademici často jezdí na kratší pobyty, ale rozumí, že letní školy do tohoto u studentů nespadají. Už tento indikátor nelze vůči MŠMT vykazovat jinak, ale interně to můžeme přepočítávat dle sebe.

Zavazujeme se, že budeme sledovat tyto ukazatele, ale definice „odborníka z praxe“ bude teprve ustálena. Název indikátoru je však mnohem širší. V tuto chvíli není nastaveno, jak dlouhá by měla zahraniční zkušenost být, proto po přechodné období budou sledovat v souladu s OR č. 23/2021. Až poté to přejde do sledování dle těchto indikátorů.


Dr. Šťastná – U postdoktorandů se jedná o novou evidenci, a proto je nutné sběr dat teprve zahájit. Musíme si teprve stanovit, co „dlouhodobá zahraniční zkušenost“ znamená. Je to cíl, který bychom mohli v průběhu tohoto Strategického záměru stanovit a vytvořit si nějakou evidenci a mechanismus, jak to snadněji evidovat. V druhé části můžeme takovou evidenci sledovat. Obdobně cítí, že nějaká diskuze bude potřeba i k definici odborníka z praxe. To připraví. AV je výzkumná instituce, takže tam se o odborníky z praxe jistě jedná. U osob z ostatních VŠ se jedná jistě o přínosné osoby, externisty, ale není si jistá, zda jsou to odborníci. Hlavním cílem dokumentu je najít ukazatele, které na UK chceme mít a které nás pomáhají rozvíjet. Nejsou to však dogmatické ukazatele, mají nám pomoci a ne nás svazovat.


Doc. Brom – Dotaz k bodu I.1, evidenci osob pracujících na projektech: je tam rozmyšlené, jak se bude evidovat výše jejich úvazků?


Mgr. Chvátal – Na začátku budeme evidovat prostý počet, zmenšené úvazky přidáme až časem, jelikož v mzdovém systému nejsou úvazky navázány na studium.


Doc. Nigrin – V nitrofakultním vyhodnocení byli jako zaměstnanci vyhodnoceni i studenti, kteří dostali jednorázový příspěvek na vědu. Pro praxi je tedy potřeba data vyladit.


Mgr. Chvátal – Rozumí. To souvisí i s vylepšením ekonomického systému, abychom poznali, kdo je jak a z čeho placen.


Doc. Nigrin – To se pozná podle střediska, které financuje ten úvazek.


Prof. Zahálka – K hodnocení postdoktorandů: jejich pozice je jasně definovaná co se týče nově příchozích z jiných VŠ. Budeme ale vést debatu o lidech z UK?


MUDr. Fontana – V rámci čl. 2 bod 3 je jasně řečeno, že za postdoktorandy není považován inbreeding student po dokončení studia. V tuto chvíli je nutné přebrat definici dle platného OR, ale pokud se změní jiná definice, tak to bude převzato i jinam.


RNDr. Šťastná – Smyslem ukazatele bylo, abychom počítali lidi odjinud. Pokud by to byl někdo ze stejného pracoviště, kdo má ale dlouhodobou zahraniční zkušenost, tak bychom jej tam měli také počítat, protože tím pracoviště obohacuje.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vzala na vědomí dokument Souhrnný přehled ukazatelů Strategického záměru Univerzity Karlovy na období 2021-2025: Podklad pro každoroční sběr dat.

Hlasování 17-0-1

Schváleno


MUDr. Prášil poděkoval za udělení slova. Na prosincové jednání Ekonomické komise nemohl přijít, tak se přišel rozloučit dnes, přestože ve funkci kancléře skončil již k 1. lednu. Moc děkuje všem za spolupráci, protože právě Ekonomická komise byla tím fórem, které bylo nejdůležitější pro projednání nejrůznějších věcí. Velmi si váží vstřícnosti, které se mu od jejich členů dostalo. Přeje svým nástupcům, aby zažili stejně kvalitní spolupráci. Rád by popřál všem členům akademické obce jen to nejlepší.

3 – Dílčí změna Pravidel hospodaření UK

JUDr. Horáček se ujal představení materiálu – Jedná se pouze o dílčí změnu. Rozšiřujeme tam možnost poskytování příspěvku nejen na školkovné, ale i na dětské skupiny, které byly legislativně vytvořeny daleko později než tento materiál. Je tedy potřeba narovnat vzniklou disharmonii.


Doc. Nigrin – Moc děkuje za tento krok, osobně na tuto disharmonii také narazil a je rád, že bude nyní odstraněna.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k dílčí novele Pravidel hospodaření UK (č.j. 256/2021).

Hlasování 19-0-0

Schváleno

4 – Zpráva o čerpání prostředků AS UK

Prof. Zahálka se ujal představení – Materiál byl rozeslán e-mailem dnes dopoledne, ekonomické oddělení na něm dělalo intenzivně. AS UK hospodaří každoročně s rozpočtem 3 mil. Kč. Náklady jsou v tabulce rozpočteny na osobní a materiálové. Máme kladný hospodářský výsledek. Přiložená tabulka je výpisem z účetního systému UK. Jediné, co jsme o 1 % překročili, jsou náklady na reprezentaci. Je připraven dodat detailní informace, kolik odměn šlo na jednotlivé komory senátu, pokud bude o tuto informaci zájem.


Doc. Nigrin poděkoval za představení.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vzala na vědomí Zprávu o čerpání prostředků AS UK v roce 2021 a vyjadřuje souhlasné stanovisko s převedením kladného zůstatku hospodaření do Fondu na podporu projektů.

Hlasování 19-0-0

Schváleno

5 – Přeložka plynu pro stavbu Kampusu Jinonice

JUDr. Horáček představil jediné právní jednání, které bude projednáváno v lednu – Nastala nutnost zřídit nově věcné břemeno z důvodu výstavby Kampusu. Jedná se o úplatné břemeno s jednorázovou odměnou. Fakulta bude hradit z vlastních prostředků a AS fakulty s tímto vyslovil souhlas.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění stavby plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 764/110, 764/228, 764/267, 764/272 a 764/273, k.ú. Jinonice, obec Praha a v právu přístupu a vjezdu na pozemky za účelem zajištění bezpečného provozu, údržby, oprav a stavebních úprav plynárenského zařízení, včetně oprávnění provádět na plynárenském zařízení úpravy za účelem jeho výměny, modernizace nebo zlepšení jeho výkonnosti a jeho odstranění ve prospěch Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., IČO 27403505, a doporučuje návrh předložit plénu Akademického senátu UK.

Hlasování 20-0-0

Schváleno

6 – Různé

Doc. Brom – Má dotaz na pana kvestora ohledně Mepharedu. Jde mu o to, jak jsme schvalovali v prosinci dohodu mezi UK a Hradcem. Do Ekonomické komise šel e-mail s dalšími informacemi a následně šel od členů komise e-mail s otázkami na upřesnění některých bodů. Poprosil by tímto o vyjádření pana kvestora.


JUDr. Horáček – Moc děkuje za podněty, jež se k tématu Mepharedu sešly. Schůzka s tajemnicemi hradeckých fakult proběhla teprve včera. Výsledkem je deklarace, která je nyní konzultována panem rektorem, paní rektorkou in spe a oběma děkany. Tato deklarace má být jen vysvětlujícím stanoviskem, abychom se ujistili, že fakulta i UK vnímají dohodu stejně. Rozdělení 50/50 v tuto chvíli je jen na přípravné práce na projekt, což činí asi 120 mil. Kč. Co se týče samotné realizace, tak panuje shoda, že nyní není možné predikovat konkrétní částky. Není zde stále výzva NPO, nevíme, jak se bude řešit DPH, není finální rozpočet stavby, a tudíž nemůžeme predikovat výslednou částku za projekt. Deklarace bude obsahovat jasný závazek fakult, že udělají vše pro to, aby minimalizovaly náklady potřebné na spolufinancování od UK. Zazní závazek, že budou prodávat budovy za co nejvyšší cenu a že využijí všechny své fondy. O podrobnostech dohody jistě seznámí pan rektor na plénu.


Doc. Brom – Dostane toto memorandum Ekonomická komise k podrobnějšímu projednání?


JUDr. Horáček – Nejde o memorandu, je to chápáno jako vysvětlující stanovisko, že obě strany prohlašují, že jsou v tomto případě zajedno. Bude ale tlumočit přání panu rektorovi, aby to šlo k projednání na Ekonomickou komisi. Obě fakulty ale vyjádřily přání, aby bylo podepsáno co nejdříve.


Doc. Brom – Ekonomická komise je ale podstatným partnerem v této diskuzi. Přijde mu zvláštní, že by toto memorandum nemělo být probráno s komisí. Ta kvůli tomu nemusí zasedat, můžeme se vyjádřit per rollam či projednat materiál mimořádně mimo harmonogram jednání, ale rád by, aby to na Ekonomickou komisi vůbec šlo.

Cena za přípravné práce je tedy 120 mil. Kč?


JUDr. Horáček – Ano, přípravné práce na projektovou dokumentaci činí 120 mil. Kč. Kampus Mephared jako celek bude nerealizovatelný jen z prostředků fakult. Tam bude třeba, aby si UK pomohla úvěrem. Budeme hledat co nejsnazší cestu úvěru a fakulty budou hledat způsob, jak jeho splátky financovat. Nyní ale nemůžeme říct, kolik to bude stát. Víme již nyní, že fakulty na to mít ze začátku nebudou. Ta částka ale nepůjde z Mikuláše, ale z úvěru.


Doc. Nigrin – Mrzí jej, že smlouva, kterou Ekonomická komise na svém jednání nepodpořila, nakonec na plénu prošla.


Mgr. Farkaš – Nejzásadnější otázka je, že musíme nyní znovu projednat něco, co jsme projednali ve spěchu. Ta dohoda s děkany bude písemná? Bylo by to dobré, abychom se k tomu za pár let mohli vrátit.


JUDr. Horáček – Memorandum je to, co prošlo senátem a bylo schváleno, přestože mu Ekonomická komise nevyjádřila podporu. Pan rektor a oba děkani jej již nyní podepsali. To, o čem se nyní bavíme, není memorandem ale výkladovým materiálem, že všichni chápou podepsaný materiál stejně. A ano, bude písemné a bude podepsáno všemi třemi stranami, abychom tento písemně deklarovaný závazek měli zpětně k dispozici. Nejedná se ale o dodatek memoranda.


Mgr. Farkaš – Nyní ale stále není příliš jasné, co vše je přípravná fáze projektu. Bude v dokumentu vyjádřené kdy přesně končí přípravná fáze? Dá se na ni dívat velmi různé.


JUDr. Horáček – Stanovisko již rozlišuje dvě fáze, tedy přípravnou fázi a realizaci. Přípravná fáze končí dokončením přípravné projektové dokumentace. I fakulty toto rozdělení považují za důležité, že UK je bude podporovat v tomto projektu.


Prof. Zahálka – Na Ekonomické komisi se řešily technikálie, zejména se členům nelíbilo, že tam nebyly řešeny konkrétní detailní částky. V pátek na plénu vystoupili zástupci hradeckých fakult a chtěli slyšet vyjádření vůle, že celý projekt je zájmem UK a že je v tomto projektu podpoříme. Nešlo o konflikt s usnesením Ekonomické komise, ale jednalo se o jiná témata diskuze, o širší vyjádření se k projektu.


JUDr. Horáček – Memorandum má charakter vnitrouniverzitní dohody. Tím se nezavazujeme k ničemu vůči třetím osobám. Jedná se o deklaraci, jež existuje uvnitř UK. Má charakter smluvní deklarace, ale zároveň je vnitřním kompromisem. Je logické, že vzhledem k budoucímu vývoji bude memorandum nutné v budoucnu modifikovat, ale s tím počítáme. Hlavní je to, že budeme projekt podporovat.


Doc. Nigrin – Ekonomické komisi vadilo, že tam nebyla definována doba, do kdy poběží pomoc. Toto je nestandardní prvek, a proto s tím měla komise problém. Projednání v prosinci bylo unáhlené, mohlo to jít na lednové plénum a bylo by to více ujasněné.


JUDr. Horáček – Myslí si, že všechny investiční akce byly doposud takové, že je UK mohla zafinancovat z vlastních prostředků. Nyní nás ale čekají akce, o nichž fakulty již dopředu vědí, že je nebudou moci zafinancovat. Albertov a Mephared jsou však daleko větší. Fakulty chtějí, abychom společně hledali cesty, jak v projektu pokračovat, a podporovali je. Vzhledem k nedávné judikatuře je navíc možné, že se DPH bude vyčíslovat až na konci projektu, což by nám stran nákladů velmi pomohlo.


Doc. Brom – Bude z toho nějaký závěr? Jednáme o tom, jak se budou platit úroky z toho velkého úvěru a jak to budou splácet. My říkáme, že to nebudou platit jen fakulty, ale že se na to budeme skládat všichni. K tomuto by se měl konat nějaký kulatý stůl, protože toto není jen otázkou Hradce.


Prof. Zahálka souhlasil s doc. Bromem. Nedávno měl debatu se zástupci MUNI a my jsme proti nim konfederací fakult. Tam mají všechny prostředky sjednocené centrálně.


JUDr. Horáček požádal, aby bylo možné toto projednat per rollam, protože oba děkani by toto rádi projednali a schválili do konce ledna.


Doc. Nigrin – Rozumí, prosí pak o rozeslání. Kdyby k tomu nebyly připomínky, tak to půjde per rollam, v opačném případě se svolá ad hoc jednání.


Prof. Černý – Pořád doufá, že se celá UK cítí jako jednotná. Máme jedno IČO a měli bychom téma univerzitní jednoty více otevřít. Je rád, že máme do problematiky vhled i zvenčí, že to jinde jde dělat i jinak. V databázi veřejných zakázek je v roce 2018 zakázka za 70 mil. Kč na projektovou dokumentaci. Tam ale nevidí, jak to bylo financováno. Vše, co zde projednáváme, je součástí nějakého příběhu, který se ale pomalu ztrácí z paměti v průběhu mnoha jednání. Projekt je to velmi smysluplný a jistě jej všichni chceme podpořit. Zajímá jej ale v jakém vztahu bude dalších 120 mil. Kč k částce 70 mil. Kč, která byla proinvestována již v minulosti, protože pak se zcela mění optika spoluúčastí fakult a UK. Byl by rád, aby podkladové materiály navazovaly na historické podklady. Co bylo těch 70 mil. Kč, tomu nerozumí.


JUDr. Horáček – Projektová dokumentace se zpracovává poměrně dlouho. Již existuje projektová dokumentace pro stavební povolení. Jeho získání je nyní slaďováno, a přestože se jedná o zájem kraje i města, tak jeho získání není jednoduché. Nyní se zpracovává prováděcí/tenderová dokumentace, jež bude podkladem zadávacího řízení pro výběr dodavatele stavby. Výběr dodavatele je nutný uskutečnit do konce tohoto roku. Zatím zaplacené částky byly vynaloženy na znalecké posudky a další přípravné dokumenty.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK žádá o předložení „Výkladové deklarace" k projektu Mephared.

Hlasování 18-0-0

SchválenoDoc. Dolejší navrhnul, že by se Ekonomická komise mohla někdy v příštím roce sejít v nové budově FHS v Troji, abychom mohli vidět, jak se zakončil jeden z projektů, který jsme zde projednávali mnoho let.


Doc. Nigrin – Je to zajímavý podnět pro jednání komise, děkuje za něj.MUDr. Fontana – Minule se řešily problémy se STARTem. S potěšením může oznámit, že všechny zprávy za listopad byly odevzdány včas, probíhá intenzivní komunikace s řídícím orgánem a všem studentům byl odeslán omluvný e-mail za technické potíže. Je nyní snaha všechny problémy komunikovat co nejdříve a velmi důsledně.


Mgr. Pačes potvrdil řečené, komunikace je nyní velmi dobrá a případné problémy jsou řešeny velmi dobře.Do rozpravy se již nikdo nepřihlásil, a tak doc. Nigrin popřál všem klidný zbytek dne a rozloučil se. Moc poděkoval všem členům komise, jelikož toto je jeho poslední jednání komise z pozice člena senátu a předsedy. Rád by se komise dál účastnil jako její extramurální člen, pokud bude mít příležitost. Je rád za možnost spolupráce.Zapsala: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK

Za správnost: Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK


Poslední změna: 1. únor 2022 17:14 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám