Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 4. března 2022

 1. AS UK schvaluje program zasedání.

 2. AS UK schvaluje zápis ze zasedání AS UK konaného dne 21. ledna 2022.

 3. AS UK schvaluje zápis ze zasedání AS UK konaného dne 4. února 2022.

 4. AS UK bere na vědomí informace J. M. paní rektorky.

 5. AS UK schvaluje návrh změny Statutu FF UK (č.j. 55/a/2022) s výhradou legislativně technických oprav.

 6. AS UK schvaluje návrh změny Jednacího řádu AS FF UK (č.j. 55/b/2022).

 7. AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k obsahu materiálů Mission Statement 4EU+ a souhlasí s jejich předložením Evropské komisi.

 8. AS UK bere na vědomí informaci o stavu naplňování akčního plánu HR Award ke konci roku 2021.

 9. AS UK projednal záměr uzavřít dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo ze dne 1.10.2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.1.2020, dodatku č. 2 ze dne 06.12.2020, dodatku č. 3, dodatku č. 4 a dodatku č. 5, na vyhotovení projektové dokumentace a provedení stavby s názvem „Rekonstrukce a přístavba areálu UK Jinonice“, mezi Univerzitou Karlovou jako objednatelem na straně jedné a společností OHL ŽS, a.s., IČO: 46342796, jako zhotovitelem na straně druhé, jehož předmětem je zvýšení ceny za provedení díla o 2 565 352,35 Kč bez DPH, úprava změnových listů a změna personálního složení týmů na obou smluvních stranách. Akademický senát doporučuje dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření dodatku.

 10. AS UK projednal záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění zařízení distribuční soustavy – trafostanice - k tíži pozemku parc. č. 993, jehož součástí je budova č.p. 208, k.ú. Nové Město, obec Praha, a v právu přístupu a vjezdu na pozemek za účelem zajištění provozu, údržby a oprav zařízení distribuční soustavy ve prospěch PRE Distribuce, a.s., se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00, IČO 27376516 za jednorázovou náhradu ve výši 943 900,- Kč + DPH, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření smlouvy.

 11. AS UK projednal záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění kabelového vedení VN a zemního optického kabelu k tíži pozemku parc. č. 1246/3, k.ú. Brandýs nad Labem, obec Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, a v právu přístupu a vjezdu na pozemky za účelem zajištění provozu, údržby a oprav kabelového vedení ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření smlouvy.

 12. AS UK projednal záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění kabelového vedení NN a telekomunikačního vedení k tíži pozemku parc. č. 605/2, k.ú. Břevnov, obec Praha, a v právu přístupu a vjezdu na pozemky za účelem zajištění provozu, údržby a oprav kabelového vedení ve prospěch PRE Distribuce, a.s., se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00, IČO 27376516, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření smlouvy.

 13. AS UK bere na vědomí informace z pracovních komisí.

 14. AS UK bere na vědomí informace z Rady vysokých škol.

 15. AS UK v duchu humanitních tradicí naší univerzity a v souladu s částí I. odst. 18 Etického kodexu UK odmítá jakékoli projevy diskriminace zahrnující omezení možnosti studovat na základě etnické příslušnosti nebo národnosti.

 16. AS UK bere na vědomí informace z bodu Různé.
prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK


Za správnost: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK


Ke stažení zde.


Poslední změna: 4. březen 2022 14:54 
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám