Zápis ze zasedání Ekonomické komise AS UK ze dne 1. března 2022


Přítomní:

doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), Mgr. David Pavlorek (FF), Tomáš Jan (FaF), Mgr. Andrej Farkaš (MFF), PhDr. David Greger, Ph.D. (PedF), Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. (PřF), MUDr. Anna Olšerová (2.LF), doc. Dr. Phil. Pavel Himl (FHS), doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc. (MFF), doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF), Veronika Viktoria Matraszek (3.LF), PharmDr. Eduard Jirkovský, Ph.D. (FaF), Kristián Lux (LFHK), PhDr. Mgr. Pavel Pečený, Ph.D. (ÚJOP), Mgr. Kristýna Bubeníková (PřF), Bc. Martin Čihák (FF), Bc. Dominika Erbeková (PedF), PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. (FSV), Ing. Milan Skrbek (FTVS), Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS), MUDr. Josef Fontana, Ph.D. (RUK), Prof. PharmDr. František Trejtnar, CSc. (FaF),

Hosté:

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. (rektorka UK), JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. (kvestor UK), Mgr. Michal Zima (kancléř UK), PhDr. Pavel Doleček, Ph.D. (prorektor pro strategickou spolupráci a rozvoj), RNDr. Věra Šťastná, Ph.D. (OAS)

Program:

 1. Zahájení

 2. Právní jednání

    a. 

  Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo na realizaci projektu „Rekonstrukce a přístavba areálu UK Jinonice“

    b. 

  Trafostanice Myslíkova

    c. 

  Výměna kabelového vedení k trafostanici u Nové koleje

    d. 

  Výměna kabelového vedení u koleje Kajetánka

 3. Různé

1 – Zahájení

Doc. Cyril Brom, předseda Ekonomické komise AS UK, přivítal všechny přítomné a distančně připojeným poděkoval za připojení se. K navrženému programu nebyly připomínky a byl schválen tichým souhlasem.


Jak již sdělil e-mailem, per rollam hlasování nebylo platné, jelikož hlasovala méně než polovina členů komise. Proto všechny přítomné vyzval, zda by mohli znovu hlasovat o tom, že členové komise, kteří jsou dnes připojení distančně, se považují za přítomné na zasedání. Hlasovat o tomto mohou zatím jen fyzicky přítomní.


Návrh usnesení:

Členové Ekonomické komise AS UK považují distančně připojené členy komise za přítomné na zasedání, kteří mohou hlasovat.

Hlasování 8-0-1

Schváleno


Doc. Brom poděkoval za schválení a oznámil, že o následujících usneseních mohou hlasovat i distančně připojení.

2 – Právní jednání

2.a – Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo na realizaci projektu „Rekonstrukce a přístavba areálu UK Jinonice“

JUDr. Horáček, kvestor UK, se ujal představení materiálu – Jedná se o další z řady materiálů týkajících se areálu v Jinonicích. K dodatku č. 6 dal souhlas AS fakulty a byl schváleno i na kolegiu rektorky.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k záměru uzavřít dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo ze dne 1.10.2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.1.2020, dodatku č. 2 ze dne 06.12.2020, dodatku č. 3, dodatku č. 4 a dodatku č. 5, na vyhotovení projektové dokumentace a provedení stavby s názvem „Rekonstrukce a přístavba areálu UK Jinonice“, mezi Univerzitou Karlovou jako objednatelem na straně jedné a společností OHL ŽS, a.s., IČO: 46342796, jako zhotovitelem na straně druhé, jehož předmětem je zvýšení ceny za provedení díla o 2 565 352,35 Kč bez DPH, úprava změnových listů a změna personálního složení týmů na obou smluvních stranách.

Hlasování 17-0-0

Schváleno

2.b – Výměna kabelového vedení u koleje Kajetánka

JUDr. Horáček, kvestor UK, se ujal představení materiálu – Věcné břemeno nám bude ku prospěchu, opět máme kladné stanovisko kolegia rektorky. Cena byla stanovena dle znaleckého posudku.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k záměru zřídit věcné břemeno spočívající v umístění kabelového vedení NN a telekomunikačního vedení k tíži pozemku parc. č. 605/2, k.ú. Břevnov, obec Praha, a v právu přístupu a vjezdu na pozemky za účelem zajištění provozu, údržby a oprav kabelového vedení ve prospěch PRE Distribuce, a.s., se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00, IČO 27376516, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření smlouvy.

Hlasování 18-0-1

Schváleno

2.c – Výměna kabelového vedení k trafostanici u Nové koleje

JUDr. Horáček, kvestor UK, se ujal představení materiálu – Jedná se o další věcné břemeno, opět cena určena na základě znaleckého posudku. Kladné stanovisko od kolegia rektorky.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k záměru zřídit věcné břemeno spočívající v umístění kabelového vedení VN a zemního optického kabelu k tíži pozemku parc. č. 1246/3, k.ú. Brandýs nad Labem, obec Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, a v právu přístupu a vjezdu na pozemky za účelem zajištění provozu, údržby a oprav kabelového vedení ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035.

Hlasování 18-0-0

Schváleno

2.d – Trafostanice Myslíkova

JUDr. Horáček, kvestor UK, se ujal představení materiálu – Tato trafostanice je poněkud neobvyklá svou velikostí, na rozdíl od ostatních není zabudována do země, ale jedná se o samostatnou nadzemní jednotku. Z toho důvodu je i cena za zřízení tohoto věcného břemena vyšší.


Doc. Brom – Komu jdou finance za zřízení věcného břemene?


JUDr. Horáček – Fakultě, jelikož břemeno zatěžuje její svěřený majetek. Výše částky je opět stanovena znaleckým posudkem.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k záměru zřídit věcné břemeno spočívající v umístění zařízení distribuční soustavy – trafostanice - k tíži pozemku parc. č. 993, jehož součástí je budova č.p. 208, k.ú. Nové Město, obec Praha, a v právu přístupu a vjezdu na pozemek za účelem zajištění provozu, údržby a oprav zařízení distribuční soustavy ve prospěch PRE Distribuce, a.s., se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00, IČO 27376516 za jednorázovou náhradu ve výši 943 900,- Kč + DPH.

Hlasování 19-0-0

Schváleno

3 – Různé

Doc. Brom krátce informoval o tom, že vedení UK iniciovalo vznik dočasné pracovní skupiny pro ekonomiku. Jako zástupce AS UK si paní rektorka zvolila prof. Zahálku, předsedu AS UK, a doc. Broma, coby předsedu Ekonomické komise AS UK. Více řeknou zástupci vedení UK.

Druhá informace je, že se pomalu připravuje kulatý stůl Ekonomické komise. Dle orientačního hlasování by komise chtěla být více proaktivní. Nejčastěji opakovaným tématem byla problematika velkých staveb, což zahrnuje jejich cashflow, možnosti úvěrového financování a v neposlední řadě záležitost restrukturalizace půjčky FHS. Jako vhodný termín pro kulatý stůl se jeví konec dubna či začátek května, aby se stihly tyto důležité otázky předjednat ještě před projednáváním Principů na rok 2023. Osobně by byl rád, kdyby byla na úvod prezentace od vedení UK o tom, jaké všechny stavby jsou v plánu, v jakém časovém horizontu a jaký je případný odhad rozpočtu na ně. Zkrátka aby komise dostala k dispozici jasnou přehledovou tabulku, v níž by bylo nastíněno i cash flow. Následně se můžeme bavit o dvou okruzích otázek: první je kde vzít finance na stavby, a druhá je záležitost „spravedlnosti“ ve smyslu „kdo to nakonec zaplatí“. Většina staveb nyní dopadá tak, že má nakonec jedna nebo několik součástí objekt ve správě. Zde se můžeme bavit o tom, jaký poměr z celkového rozpočtu na stavbu mají zaplatit zapojené fakulty. Centrum UK totiž nemá žádné vlastní investiční prostředky, a tak se jakékoliv jeho investice nakonec rozpočítají na fakulty. Měli bychom usilovat o systém, který budeme moci používat dlouhodobě, nikoliv abychom ad hoc dohadovali financování konkrétních projektů.


Dr. Jüptner – Rád by mírně zpřesnil prosbu na úvodní prezentaci, kterou zde již nastínil doc. Brom. Nebylo by špatné, kdybychom pro větší efektivitu kulatého stolu měli materiály k dispozici dopředu. Za něj je ideální mít je min. týden předem, ať si je můžeme v klidu pročíst. Minulé období bylo velmi bolestné pro děkany, vedení UK i pana kvestora, nevěděli jsme, co a kdy bude za investice a jaké vlastně budeme mít k dispozici finance. Měli bychom využít toho, že máme nové vedení UK a měli bychom představit novou investiční strategii na další 4 roky, stanovit naše priority a zároveň říci, kde se na to seženou peníze. Ekonomická komise není součástí exekutivy, ale v minulosti byla do této situace postavena, což nebylo příjemné žádné ze zapojených stran. Když se vedení UK k této strategii přihlásí, tak jejich pozice bude jistější a pevnější. Byl by rád, kdyby kulatý stůl přinesl odpověď na otázku, jakým stylem budeme do budoucna fungovat.


Dr. Doleček – Jedna věc jsou strategické investice a druhá pak jak na ně zajistit finance. Hned po nástupu do funkce si udělali interní mini „audit“ ohledně velkých staveb, aby sami pro sebe zjistili, jaký je jejich stav, jak funguje komunikace a jak celkově nastavené interní procesy. Kulatý stůl může odpovědi na nyní položené otázky prezentovat, s tím není problém. Souhlasí, že se musíme podívat na to, jak navzájem spolupracujeme. Musí dojít k reflexi, k čemuž mimo jiné slouží již vzniklá pracovní skupina.


Dr. Greger – Také mu přijde jako velká škoda, že byly minulé kulaté stoly konány bez předchozích podkladů. Pracovní skupina pro ekonomiku má, pokud správně pochopil, podobně vymezený záměr jako plánovaný kulatý stůl, proto je rád, že se vedení UK touto problematikou aktivně zaobírá. O to více čeká, že bude podklad propracovanější: rád by jej proto dostal minimálně 10 dní předem. Kdy tedy budou schopni takový materiál představit? Zároveň by rád tímto požádal i do budoucna, abychom na všechny budoucí kulaté stoly dostávali podklady.

V poznámce doc. Broma že „centrum nemá vlastní finance“: je zde stále otázka úvěrového financování, tedy kdy si vezme úvěr jako centrum. Pak se musí vyřešit kdo to bude následně splácet. Musíme si dále říct, jak a zda bude Mikuláš růst. Objemy financí na investice jsou velké a některé fakulty jsou na tom kvůli nim rozpočtově velmi problémové.


Doc. Brom – Děkuje za zpřesnění. Tím, že požadujeme zaslání detailního materiálu předem, tak čeká svolání kulatého stolu až někdy v květnu.


Prof. Zahálka – Termíny pro jednání pracovní skupiny pro ekonomiku jsou rozplánované až do konce května. Na jejích jednáním se zároveň se otevřela nová zatím blíže neprodiskutovaná témata, včetně již zmíněného úvěrového financování.


Mgr. Pavlorek – Nerad by, abychom opomíjeli projekty, které se netýkají fakult, ale jen součástí. Máme zde i další články naší dceřiné struktury: např. Archiv UK, o kterém zde skoro neslyšíme. Když se bavíme o datu pro jednání, tak potřebujeme od vedení slyšet, kdy nám může podklady dodat, a teprve pak můžeme jednat o svolání kulatého stolu.


Prof. Králíčková – Omlouvá se za pozdní příchod, zdržela se na jiném jednání. Ráda by na tomto místě detailněji představila již zmíněnou pracovní skupinu pro ekonomiku. Ráda by řekla důvod, proč ji zakládala, a co si od ní slibuje. Doufá, že zapletené klubíčko univerzitních ekonomických problémů začneme rozmotávat. Ve skupině jsou zástupci vedení UK, pan kvestor, gesční prorektoři, další členové kolegia rektorky, členové AS UK, čtyři tajemníci z různých typů fakult a dále externista s dlouholetými zkušenostmi s velkými projekty. Termíny pro jednání pracovní skupiny jsou, jak již zmínil prof. Zahálka, stanoveny do začátku června. Problémem však nejsou jen investice. Už dříve přišla nejen Ekonomická komise s dotazem, co dělat s Principy. Nyní sice debatujeme investice, ale víme, že se nedají oddělit od dalších problémů. Nyní nedokáže slíbit, kdy bude materiál v takové podobě, se kterou by byla spokojená. Za ekonomický odbor sedí v pracovní skupině Ing. Wehrenberg a její nová kolegyně. Skupina se však teprve rozjíždí a problémy si zatím definujeme. Je možné, že se tato skupina po 1. červnu rozpadne a rozdělí na několik podskupin řešících jednotlivé oblasti. Zároveň chodí na setkání tajemníků, což jí dává další velmi důležitý vhled do řízení fakult. Je tedy možné, že se v červnu složení komise pozmění v návaznosti na identifikované cíle k řešení. Moc se těší na setkávání na zasedáních Ekonomické komise, jelikož vnímá podněty od ní jako velmi důležité.


Doc. Brom poděkoval za doplnění informací o pracovní skupině a za představení jejích cílů.


Mgr. Pavlorek – Rád by slyšel, co si z má vlastně toho odnést. Začátkem června již budou výstupy z této skupiny. Nemá tedy smysl svolat kulatý stůl až po finálních výstupech ze skupiny v červnu? Nebo to má chápat tak, že zde budou dva kulaté stoly – jeden s mezivýsledky a druhý s výsledky.


Doc. Brom – To souvisí i s tím, kdy budou představovány Principy na další rok. Rád by svolal první kulatý stůl ještě předtím. Předpokládaný termín projednání Principů je v druhé polovině května. Naše komise zasedá 29.4., což je ideální termín pro jejich první předložení ke konzultaci.


Dr. Greger – Chápe správně, že pracovní skupina pro ekonomiku je skupina paní rektorky a vedení a naši zástupci v ní mají jen roli poradní, aby sdíleli postavení AS? Téma Principů je vždy složité, a často se jednání o nich protáhne na několik setkání. Dále má dvě věci k diskuzi, které je třeba spolu s tématem Principů vyřešit, a těmi jsou rozdělování financí za pedagogickou činnost v návaznosti na KENy; druhá věc je promítnutí hodnocení vědy do financování. To bude rozhodně velmi zásadní.

Jemu je vlastně pracovní skupina ve své podstatě jedno, pro něj je pak důležité, že bude o potřebných výstupech Ekonomická komise informována a materiály předkládané k projednání AS UK s ní budou konzultovány.


Prof. Králíčková – Začne odzadu: zhodnotili jsme vědu a v návaznosti na to jsme vynásobili koeficienty. Nyní jsme to sice znásobili, ale rozhodně nebudeme násobit neustále, teď se to na nějakou dobu zafixuje. Nyní se se všemi vědeckými proděkany setkáváme a na toto téma jednáme. Nenásobíme dál, přemýšlíme nad mezihodnocením a o případné úpravě koeficientů po dalším hodnocení.

Co se týče promítnutí výsledků ve vědecké činnosti: nemáme pro to datovou základnu. Nyní chceme dobře pojmout NPO. Potřebujeme pohnout zejména s informačními systémy a s datovou základnou a zlepšit pozici ÚVT. Nyní se však nechceme pouštět do ničeho unáhleného.


MUDr. Fontana – Principy půjdou jak do pracovní skupiny, tak do Ekonomické komise proto, že je tam jasná finanční provázanost a chceme to projednávat společně, abychom neřešili věci ad hoc. Počítáme ale s projednáním Principů na Ekonomické komisi a na plénu AS v několika kolech. V květnu červnu budeme materiál předkládat k finálnímu schválení. Vyhrazujíce si však možnost jejich dodatečné modifikace, např. pokud dojde k avizované reformě doktorského studia či pokud dojde k úpravě specifického vědeckého výzkumu apod.

I v tomto schématu bude předložena technická modifikace Principů 2022, která už částečně proběhla. Některé položky z nich již nebudou nově realizovány: mezi ně patří např. centrální pojištění. Dodají tam však namísto toho novou položku: kyberbezpečnost a protivlivová opatření. Přesné specifikace budou upřesněny spolu s předloženým materiálem, toto jen upozornění dopředu.

Dále se projednává situace na Ukrajině. Posílíme v Principech nástroje na řešení tíživé sociální situace, které jsou již nyní saturovány. To samé se stipendiem Václava Havla, kde očekáváme vyšší poptávku po pomoci. Předběžně se odhaduje vynaložená suma v řádu jednotek milionů, detaily budou brzy dodány.

V návaznosti na navrhované téma „náklady na investiční akce“: rádi by tuto problematiku otevřeli již pro Principy 2022. Nyní vypadá dobře situace s navýšením státního rozpočtu jak pro příspěvky, tak dotace. Rádi bychom část tohoto navýšení vyložili právě na podporu investičních akcí. K tomu samozřejmě předložíme příslušná data, jakmile to bude aktuální.

Principy na rok 2023 budou, jak již bylo zmíněno, projednávány vícekolově od dubna do června. Existuje zde soupis našich priorit dle Strategického záměru. Když vyhodnotíme, že již máme pro některé dostatečnou datovou základnu, tak to můžeme promítnout do Principů.


Doc. Brom – Ano, debata o Principech proběhne, ale nevidí dnes avizovaný kulatý stůl jako místo pro jednání o nich. Stůl bude konán hlavně stran investičních akcí.


Prof. Zahálka – Aby ještě upřesnil: on a doc. Brom jsou v pracovní skupině hlavně jako přenašeči informací a podnětů. Určitě tam nejednají za senát a není jejich cílem obcházet Ekonomickou komisi. Mají primárně poradní roli, aby zintenzivnili komunikaci mezi stranami a nedocházelo k nedorozuměním mezi příslušnými orgány.

Ke KENům: minulý týden byl na MŠMT a přímo z úst ministra slyšel, že „zjistil, že se některé univerzity stále řídí KENy a proto vydá pokyn, aby je již nepoužívaly“.


Dr. Greger – Toto upřesnění vítá a děkuje za něj. Souhlasí, že by se měl být kulatý stůl konat ještě před Principy a před letními prázdninami, abychom věděli, jak jsou částky v Principech poskládány, co tam je a proč. Rozumí, že KENy ani financování vědy nemají na tomto kulatém stole místo. Bude rád, když bude materiál na něj propojený s Principy, abychom věděli, jaký je za tím zároveň příběh. Fakulty a součásti čekají, že porostou, takže potřebujeme slyšet, proč by se tak případně nestalo.Do rozpravy se již nikdo nepřihlásil, a tak doc. Brom popřál všem klidný večer a rozloučil se.Zapsala: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK

Za správnost: doc. Cyril Brom, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK


Poslední změna: 9. březen 2022 23:02 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám