Zápis ze zasedání Ekonomické komise AS UK ze dne 10. května 2022


Přítomní:

doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), Mgr. Eliška Voříšková (FaF), Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS), MUDr. Jan Gojda, Ph.D. (3.LF), ThDr. Jaroslav Hrdlička (HTF), prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D. (1.LF), Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. (1.LF), PhDr. Mgr. Pavel Pečený, Ph.D. (Součásti), Tomáš Jan (FaF), Ing. Milan Skrbek (FTVS), MUDr. Anna Malečková (LFP), MUDr. Josef Fontana, Ph.D. (RUK), doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc. (MFF), Prof. MUDr. Václav Liška, PhD. (LFP), Mgr. Kristýna Bubeníková (PřF), doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF), Mgr. Andrej Farkaš (MFF), doc. Dr. Phil. Pavel Himl (FHS), PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. (FSV), JUDr. Michal Říha (PF), Mgr. Karel Šima, Ph.D. (FF), Matěj Višňa (1.LF), JUDr. Miroslav Sedláček LL.M., Ph.D. (PF)

Omluvení:

PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D. (FaF), Mgr. Tomáš Gryc, Ph.D. (FTVS), PhDr. David Greger, Ph.D. (PedF)

Hosté:

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. (rektorka UK), JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. (kvestor UK), Mgr. Michal Zima (kancléř UK), PhDr. Pavel Doleček, Ph.D. (prorektor pro strategickou spolupráci a rozvoj), doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D. (prorektor pro vnější vztahy), Mgr. Otomar Sláma, MBA, MPA (CUIP), Ing. Marie Klečková (LFP), Ing. Miluše Valdová (KaM), Ing. Petra Wehrenberg, M.A. (RUK),

Program:

1. Zahájení

2. Výroční zpráva o hospodaření UK za rok 2021

3. Rozpis příspěvku a dotací na UK pro rok 2022

4. Nominace členů do Komise pro komunikaci a PR Univerzity Karlovy (KaPR)

5. Návrh provozního a kapitálového rozpočtu UK na rok 2022

6. Právní jednání

7. Záměr zvýšení základního kapitálu CUIP

8. Investiční akce KaM

9. Různé

1 – Zahájení

Doc. Cyril Brom, předseda Ekonomické komise AS UK, přivítal všechny přítomné a distančně připojeným poděkoval za připojení se. K navrženému programu nebyly připomínky a byl schválen tichým souhlasem.

2 - Výroční zpráva o hospodaření UK za rok 2021

JUDr. Horáček, kvestor UK, se ujal představení – Výsledek hospodaření je v celkovém výsledku kladný, celkový nárůst činí 6,5 %. Jen dvě součástí mají záporný výsledek: centrum Krystal a CERGE, tam je však důvodem úbytek studentů. Centrum Krystal nedostalo dotaci v roce 2021, ale přislíbené prostředky ve výši 7,5 mil. Kč byly uvolněny až v dubnu roku 2022, proto ta ztráta v roce 2021 byla vyšší. Dotace se propíše do výsledku hospodaření až v roce 2022.


Ing. Wehrenberg – Výrok auditora bude k dispozici až dne 12.5., v pátek bude na plénu prezentován.


Doc. Brom – Jak se bude postupovat v případech ztrát CERGE a Krystalu? Bude schodek pokryt?


JUDr. Horáček – Nárůst to nepokryje. Prozatímní výsledky Krystalu jsou ale tak dobré, že by jeho výsledek hospodaření měl pokrýt ztrátu z loňska a letos být výnosný. Co se týče CERGE, tam bude muset být ztráta uspokojena z výsledku hospodaření z letošního roku, tam ale nemáme žádné predikce o výsledcích.


Doc. Brom položil dotaz na likvidaci AB Pharma – Má to na univerzitu negativní dopad? UK v ní má totiž podíl.


JUDr. Horáček – Likvidace proběhla bez jakýchkoliv majetkových důsledků pro UK, neovlivňuje to výsledek hospodaření.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k Výroční zprávě o hospodaření Univerzity Karlovy za rok 2021 s výhradou doplnění zprávy auditora.

Hlasování 23-0-0

Schváleno

3 - Rozpis příspěvku a dotací na UK pro rok 2022

JUDr. Horáček, kvestor UK, se ujal představení – Letošek by měl být mimořádně prorůstový. Jak je vidět z rozpisu, tak celková výše příspěvku a dotace činí 6,561 mld Kč, což představuje nárůst o 6,3 %. Rozpis je proveden dle Principů ve znění posledních změn.


Mgr. Farkaš – V tabulce Bilance v položce 4.3.a) se odvolávají u celouniverzitních aktivit na roky 2020 a na další události, které však proběhly v jiných letech. Při kopírování nejspíše v tabulce zůstaly poznámky z minulého roku.


Ing. Wehrenberg – Doplní, že rozpis byl měněn před půl hodinou, byli jsme upozorněni na chybu, která se dotkla 5 fakult u rozdělování příspěvků K. Jedna z fakult prokázala zpětně dodržení požadavků na dvojjazyčné předpisy.

Co se týče chyby upozorněné Mgr. Farkašem, tak sumy jsou v tomto řádku správně, aktivita trvá, jen popisek je překopírovaný z minulého roku.


JUDr. Říha – Zeptal se, zda je opraven ukazatel K u PF.


Ing. Wehrenberg – Ano, u nové verze už je to opraveno. PF prokázala dvojjazyčnost, a proto jí byl započítán tento ukazatel, čímž získala cca 600 tis. Kč. Nová verze bude distribuována co nejdříve.


Doc. Brom – Do roku 2017 byl vždy zasílán Excel, od té doby každý rok apelují, abychom jej dostali i my, prosí tímto o zaslání, ideálně ještě nyní před plénem.


Dr. Doleček – Doplní, že tabulka je konstruovaná podle vzoru MŠMT.


Dr. Jüptner – Jak se sbírají data o dvojjazyčném prostředí? Na FSV je, ale je možné, že se nějakou chybou nedoložilo.


JUDr. Horáček – Přesný postup nezná, ale fakulty byly požádány, aby dvojjazyčnost samy doložily. PF má texty předpisů ne na anglických stránkách, ale dvojjazyčně za českou verzí předpisů na českých stránkách, proto se to zprvu přehlédlo.


Doc. Dolejší – Jen podotkne, že hovoříme o nárůstu, přestože je nárůst pod inflací. Je to až naivně optimistické.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k Rozpisu příspěvků a dotací na UK pro rok 2022 v modifikaci předkladatele.

Hlasování 23-0-0

Schváleno

4 – Nominace členů do Komise pro komunikaci a PR Univerzity Karlovy (KaPR)

Doc. Vlach se ujal představení materiálu – Statut komise je inovací, kterou již avizoval na senátu i na rozšířeném kolegiu rektorky. Jedná se o strategický poradní orgán paní rektorky a prorektora pro vnější vztahy, který nám zde doposud chyběl. Z fakult již došly nominace do tohoto tělesa, má nyní více než 20 navržených jmen. KaPR by měl mít 9 stálých členů a k tomu další přidružené členy. Tři členy má možnost nominovat AS, z toho mohou být maximálně dva studenti a dva obvykle nominuje Ediční komise AS UK.


Prof. Zahálka – Dle rozhodnutí Předsednictva AS UK bude Ediční komise AS UK nominovat dva členy a jednoho člena navrhne Ekonomická komise AS UK. O všech třech členech bude AS UK hlasovat tajnou volbou. Co se týče dnešní volby, tak to nechá na panu předsedovi, zda nominujeme již nyní nebo bude nominant ohlášen např. ve čtvrtek.


Doc. Brom – Pro komisi je to nová věc, prosí tedy o zaslání návrhů do čtvrtka, pokud se nevygeneruje nějaké jméno již nyní.


Prof. Zahálka – Kdokoliv z Ekonomické komise může navrhnout nominanta, je jedno zda to půjde per rollam, ale ideální by bylo to vyřešit do čtvrtečního večera, aby se stihlo vše před plénem připravit.


JUDr. Sedláček – Navrhnul JUDr. Michala Říhu, který má s touto agendou již zkušenosti.


JUDr. Říha s nominací souhlasil, vzhledem k jeho jiným aktivitám dává členství v tomto orgánu smysl.


Doc. Brom konstatoval, že jelikož nebylo navrženo jiné jméno, tak bude komise o tomto návrhu hlasovat.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK nominuje do Komise pro komunikaci a PR Univerzity Karlovy (KaPR) JUDr. Michala Říhu (PF).

Hlasování 24-0-2

Schváleno

5 - Návrh provozního a kapitálového rozpočtu UK na rok 2022

JUDr. Horáček, kvestor UK, představil – Jedná se o každoroční záležitost. Pokud jsou k materiálu připomínky či otázky, tak je samozřejmě k dispozici.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k Návrhu provozního a kapitálového rozpočtu UK na rok 2022 a střednědobého výhledu UK na roky 2023 a 2024.

Hlasování 26-0-0

Schváleno

6 - Právní jednání

6a) 2.LF - Dodatek č. 5 k SoD

JUDr. Horáček, kvestor UK, představil – Jedná se o dobudování teoretických ústavů, konkrétně o úpravu vzduchotechniky a chlazení. Navýšení bude hrazeno z rozpočtu fakulty, AS 2.LF vyjádřil kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednal záměr uzavřít dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 30.12.2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 01.11.2021, dodatku č. 2 ze dne 03.01.2022, dodatku č. 3 a dodatku č. 4 na zhotovení stavby s názvem „Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF UK“ mezi Univerzitou Karlovou jako objednatelem na straně jedné a PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice, IČO: 05042020, jako zhotovitelem na straně druhé, jehož předmětem je rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné stavební práce a celkové navýšení ceny za provedení díla ve výši 651 669,13 Kč bez DPH, a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.

Hlasování 24-0-0

Schváleno

6b) FF – Návrh SoSB o věcném břemeni

JUDr. Horáček, kvestor UK, představil – Další z řady věcných břemen, opět se jedná o technikálie spojenou s výstavnou.


Dr. Šima doplnil, že AS FF projedná tento materiál až ve čtvrtek 12.5., ale nečeká se žádná překážka k přijetí. Bude samozřejmě v pátek plénum informovat o výsledku jednání.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene v souvislosti s přeložkou zařízení distribuční soustavy ve prospěch PREdistribuce, a. s., za jednorázovou náhradu 10.000,-Kč bez DPH, a na dobu neurčitou a vyjadřuje k němu kladné stanovisko s výhradou kladného projednání AS FF UK.

Hlasování 25-0-0

Schváleno

6c) FTVS – Kupní smlouva na pozemek

JUDr. Horáček, kvestor UK, představil – Jedná se o pozemek pro potřeby FTVS. Kupní cena byla stanovena znaleckým posudkem, prostředky půjdou z fakultních peněz.


Ing. Skrbek doplnil, že senát AS FTVS materiál projednal a schválil bez výhrad, přestože tento údaj v podkladech zatím chybí.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala záměr uzavřít kupní smlouvu mezi Univerzitou Karlovou jako kupujícím a Danielou Holou, bytem Sestupná 289/1, Praha 6 a Jaromírem Šestákem, bytem Rybničná 14/3a, Praha 6, podílovými spoluvlastníky jako prodávajícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc. č. 302/100, k. ú. Veleslavín, obec Praha, za kupní cenu ve výši 26 500,- Kč, a vyjadřuje k němu kladné stanovisko s výhradou doplnění stanoviska AS FTVS.

Hlasování 24-0-0

Schváleno

6d) Mephared 2 - smlouva budoucí darovací

JUDr. Horáček, kvestor UK, představil – Jedná se o společnou žádost LFHK a FaF o budoucí darovací smlouvě ve prospěch správy silnic Královéhradeckého kraje pro účely napojení komunikace na kampus. Schváleno bylo senáty obou fakult.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala záměr uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě darovací mezi Univerzitou Karlovou jako budoucím dárcem a Správou silnic Královéhradeckého kraje, příspěvkovou organizací, IČO: 70947996, se sídlem Kutnohorská 59, Plačice, PSČ 500 04, Hradec Králové, jako budoucím obdarovaným, jejímž předmětem je bezúplatný převod pozemku o výměře 1 m² odděleného z pozemku parc. č. 725/190 k. ú. Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové, a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.

Hlasování 23-0-0

Schváleno

6e) 3.LF – Kupní smlouva budova č. 10

JUDr. Horáček, kvestor UK, představil – Jedná se o koupi od soukromého vlastníka. Budova je v prostorách areálu Vinohradské nemocnice nedaleko budov fakulty a jedná se o skutečně unikátní příležitost. Vše řádně projednáno AS 3.LF, fakulta má zájem o co nejrychlejší koupi. Fakulta bude hradit z vlastních zdrojů.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala záměr uzavřít kupní smlouvu mezi Univerzitou Karlovou jako kupujícím a Svatomírem Prokopcem, bytem U krbu 1434/14, 100 00 Praha 10, jako prodávajícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc. č. 3972, jehož součástí je budova č.p. 2551, k. ú. Vinohrady, obec Praha, za kupní cenu ve výši 31 044 500,- Kč, a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.

Hlasování 23-0-1

Schváleno

6f) LFP – Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na výstavbu menzy a děkanátu v kampusu UniMeC

JUDr. Horáček, kvestor UK, představil souhrnně tento a následující materiál – První dodatek se týká víceprací na vzduchotechnice a dovybavení menzy. AS projednal a bude hradit z vlastních zdrojů. Dodatek č. 3 se týká doplnění zdravotechniky, navýšení o 16 mil. Kč bude hrazeno z vlastních zdrojů fakulty.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala záměr uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na stavební práce s názvem „UK-LFPL-Výstavba menzy a děkanátu v kampusu UniMeC“ ze dne 08.12.2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.03.2022 mezi Univerzitou Karlovou jako objednatelem na straně jedné a GEMO a.s., IČO: 13642464, jako zhotovitelem na straně druhé, jehož předmětem je navýšení ceny za provedení díla ve výši 4 076 015,70 Kč bez DPH, a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.

Hlasování 21-0-0

Schváleno

6g) LFP - Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na stavbu UniMeC 2

JUDr. Horáček, kvestor UK, představil materiál v minulém bodě.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala záměr uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na stavební práce s názvem „UniMeC – II. etapa – zhotovitel stavby 2“ ze dne 27.08.2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 25.02.2020 a dodatku č. 2 ze dne 25.02.2022 mezi Univerzitou Karlovou jako objednatelem na straně jedné a GEMO a.s., IČO: 13642464, jako zhotovitelem na straně druhé, jehož předmětem je navýšení ceny za provedení díla ve výši 16 405 250,95 Kč bez DPH, a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.

Hlasování 22-0-0

Schváleno

7 - Záměr zvýšení základního kapitálu CUIP

MUDr. Fontana uvedl tento bod – Navazují tímto materiálem na vícekolové projednávání, naposledy byla tato problematika projednána 9.11. na Ekonomické komisi a 12.11.2021 plénem AS UK. Byl zadán úkol vedení UK vymyslet, jak vložit finance do CUIP. Tento materiál navazuje na již schválenou a projednanou vizi. Navrhují zvýšení ve třech fázích. Aktuálně se do CUIP vloží 6 mil. Kč z aktuálních zdrojů, jedná se o prostředky z fondu Frim vzešlých z prodeje menzy Větrník. Dále 2 mil. Kč pro dostavbu kanceláří CUIP navrhují nevkládat do základního kapitálu, ale byl by o to navýšen rozpočet SBZ z prostředků RUK. Druhá fáze je navýšení základního kapitálu o 6 mil. Kč, zdroj prostředků bude specifikován, ale půjde nejspíše z doplňkové činnosti. O zdroji bude AS informován v druhé polovině roku. Přílohou je materiál z loňského roku a prováděcí dokumentaci k první fázi. Fáze tři bude s AS UK projednána znovu na podzim.


Doc. Brom – Základní kapitál tedy bude navýšen o 12 mil. Kč, a ne o 14 mil. Kč. Domácí úkol byl zatím splněn na polovinu, zdroje nalezeny jen pro první polovinu prostředků.


Mgr. Farkaš – Je rád, že byl domácí úkol splněn, byť z poloviny. Zaujaly jej však přílohy a návrh valné hromady. Dle str. 11 se má paní rektorka jménem UK vzdávat práva na přednostní úpis akcií. Moc nechápe, proč se tak stane, když mají jít akcie primárně UK.


Mgr. Sláma – Jde o to, že UK drží 94 % akcií. Je tam klauzule, že nelze akcie volně nabývat, ale vzhledem k tomu, že zbylých 6 % budou držet minoritní akcionáři, tak je nutné se práva na tyto akcie vzhledem k nim vzdát.


Mgr. Farkaš – Děkuje za odpověď, ale je zvláštní, že se bude paní rektorka vzdávat práva vůči celé částce.


Doc. Brom – Nemohou z toho vzdání se práva plynout nějaké negativní důsledky pro UK?


Mgr. Sláma – Žádný zakopaný pes tam není, jedná se pouze o právní opis toho, abychom mohli docílit požadovaného stavu.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k záměru navýšit základní kapitál CUIP o 6 mil Kč, převést 2 mil Kč z RUK na SBZ v rámci kofinancování dostavby kanceláří a zbývajících 6 mil Kč navýšit do základního kapitálu v druhé polovině roku 2022.

Hlasování 19-0-2

Schváleno

8 - Investiční akce KaM

Ing. Valdová se ujala představení materiálu – Tyto investice budou podány do dotačního programu MŠMT, který bude vyhlášen v červnu tohoto roku. Na začátku tohoto roku byla před námi otázka, které akce máme pro dotační program připravit. Jsme limitováni časem, vyhlášení dotačního programu bude v červnu a půjde přihlásit jen akce, které mají minimálně požádáno o stavební povolení. Převzali jsme akce, které byly předpřipravené minulým vedením KaM. Akce zahrnují opravy kolejí, které jsou v havarijním stavu. Nejdůležitější akcí je oprava koleje Švehlovka, která je památkově chráněná. Druhou akcí je rekonstrukce Šafránkova pavilonu v Plzni. Tato oprava by byla realizována za finanční účasti LFP. Další akce jsou menší, avšak z celkového dopadu neméně důležité. Pokud zrekonstruujeme budovy v Hostivaři, tak získáme nových 150 lůžek. Oprava koleje Na Kotli v Hradci Králové je neméně důležitá.


Doc. Brom – Jedná se o materiál, který byl diskutován na kulatém stolu nebo byl od té doby aktualizován?


Ing. Valdová – Aktualizován byl, ale jen co se týče údajů o projekční dokumentaci, personálním zajištění apod. Jednotlivé akce se ale neměnily. Měnili cenu u Švehlovky, dnes zároveň dostali doporučení, aby v červnu při žádosti o dotaci všechny tyto ceny navýšili o koeficient 1,2 z důvodu zohlednění navyšování cen stavebních prací, to se ale zatím do materiálu nepromítlo.


Mgr. Farkaš – Má dotaz na budovu Švehlovy koleje. Je důležité podotknout, že se všechno podává do jednoho dotačního programu, a tak si budou jednotlivé akce konkurovat. Švehlovka je krásná budova, ale nepříliš ideální pro kolej. Dává ke zvážení, zda by nebylo vhodné finance použít místo na rekonstrukci Švehlovky na stavbu nové koleje na pozemcích, které vlastníme v Troji. Neví, zda má cenu rekonstruovat památkově chráněnou budovu, která nás bude dlouhodobě finančně zatěžovat.


Prof. Králíčková – Snaha zařadit Švehlovu kolej je vedena tím, že ji studenti mají rádi. Na druhou stranu chápe, že ti, kteří tam nebydlí, mají podobný názor jako Mgr. Farkaš. Snaha byla kolej do dotace zařadit, jak bude naloženo s kolejí, pokud dotaci nedostaneme, je pak na další diskuzi.


Ing. Valdová – Investice do koleje by činila 600 mil. Kč nebo i více a není v silách KaM toto financovat, a to ani kdyby si vzaly úvěr. Provozujeme sociální bydlení i bez toho, aby bylo dotováno. Je to na diskuzi do budoucna, zda budeme nadále provozovat sociální bydlení, kdy ale budou KaM dotovat všechny fakulty, nebo zda půjdeme komerční cestou a navýšíme ceny. Kdybychom chtěli vše zrekonstruovat, tak potřebujeme 3 mld Kč.


Mgr. Farkaš – Životní cyklus studenta je velmi krátký v porovnání s dobou potřebnou pro rekonstrukci. Po dokončení rekonstrukce tam již nenastoupí ti, kteří tam dříve bydleli, a studenti v budoucnu by možná více ocenili modernější kolej.


Ing. Valdová – Nekloní se ani k jedné variantě. UK má ale morální odpovědnost starat se o kulturní památky a o majetek jí svěřený. To je velmi důležitý argument, který musí zaznít.


Ing. Skrbek – Obvykle je pro žádost o dotaci potřebné mít vydané stavební povolení a nemyslí si, že to stíháme, když zatím není žádost o povolení podána.


Ing. Valdová – Dotační program bude vyhlášen k 30.6., k tomuto datu musíme mít podáno stavební povolení. Uzavření přihlášek bude pravděpodobně 30.9. Do jednoho roku od uzavření je nutné vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele stavby. Zatím ale nevíme, zda bude mít dotace nějaké limity, takže nelze odhadnout, zda nám Švehlovka nevypadne už jen kvůli podmínkám od ministerstva. Je možné, že v průběhu dotačního titulu nebo při žádosti o stavební povolení narazíme a nebudeme moci pokračovat.


Dr. Doleček – Je zde problém s výzvou, zatím totiž není vyhlášena. Ověřil si ale, že budou takřka stejné parametry jako v jiných letech. Lhůta pro podání žádostí běží až do konce září a hodnotit se nebude dříve, než tato lhůta skončí. Podmínkou pro čerpání není pravomocné stavební povolení, ale alespoň žádost o něj, kterou lze podat však až koncem září, není nutné jj podávat v červnu. Během října a listopadu dojde k hodnocení výzev. Samozřejmě výzvy s již vydaným stavebním povolením budou v jistém směru benefitovány, ale to neovlivníme. Můžeme však vzít kdykoliv naši žádost zpět, pokud bychom narazili na závažnou překážku, která by nám bránila v dalším pokračování.


JUDr. Říha – Pokud má některá kolej potenciál být převedena do komerčního bydlení, tak je to právě kolej na Žižkově, protože tato lokalita je dosti lukrativní. Kdybychom něco takového prodávali, tak zde bude začneme veřejnou diskuzi, jakému developerovi jdeme na ruku.


Doc. Brom – Pokud bychom se měli vyjadřovat ke Švehlovce, tak by bylo dobré svolat jednání jen k tomu.


Dr. Jüptner – Tato rozhodnutí bychom měli nechat na vedení UK a dát mu důvěru v těchto strategických rozhodnutích. Má ale strach, co se stane, když je 40 % spoluúčast a zároveň práce převýší jednotkové ceny MŠMT. Není to tedy tak, že reálná spoluúčast bude ještě vyšší, než 240 mil. Kč?

Co se týče sociálního bydlení, tak na UK máme několik různých skupin osob. Mnoho z nich má zájem o daleko vyšší standardy a také je očekává, takže by bylo dobré zároveň vypracovat i plán určení, abychom tam dostali i správné cílové skupiny.


Dr. Doleček – Akce se registruje s určitým rozpočtem. Pokud se vysoutěží za víc nebo pokud jsou vícepráce, tak tyto nadbytečné náklady jdou za žadatelem. Je tedy skutečně možné, že dojde k tomu, že bude naše spoluúčast vyšší. Pokud ji ale vysoutěžíme za tak draho, že to nebudeme moci kofinancovat, tak můžeme od žádosti odstoupit.


Ing. Valdová – Je možné, že u části prací dostaneme dotaci jen na část nákladů, nebo tam budeme moci započítat jen část nákladů, zbytek nebude uznatelný.


Dr. Doleček – Že Švehlovka je specifická se projeví i v hodnocení samotné žádosti. Obsluhuje ale velké množství studentů na metr čtvereční, čímž je také unikátní. Od 1.10. můžeme v žádosti i udělat změny, např. si říci o méně, případně žádost můžeme stáhnout. Výzva má svá hodnotící kritéria, ale zároveň dbají na specifičnost jednotlivých žádostí.


Doc. Brom – Pochopil to tak, že 300 mil. Kč je konzervativní odhad toho, v jaké výši by bylo kofinancování z našich prostředků.


Dr. Doleček – Tu částku je nyní těžké říct, je zde mnoho proměnných, které budou mít vliv na finální částku, a tohle zjednodušení je silně zavádějící.


Prof. Králíčková – Čísla v těchto materiálech jsou podrobována hlubší finanční analýze. Ta probíhá, a nyní již ukázala první výsledky. Možností, jak financování uskutečnit, je více a varianty budou třeba pestřejší.


Mgr. Farkaš – Nadstandardně žádaná poloha je jistě pravda, ale vzhledem k tomu, že se jedná o památkově chráněnou budovu, tak nelze zajistit takový komfort, který by studenti požadovali – nyní se zvedají požadavky na samostatné bytové jednotky, vnitřní žaluzie nebo změnu vnitřního rozložení. Nic z toho nelze realizovat kvůli památkářům. I kdybychom dotaci nezískali, tak nevěří tomu, že jsme schopni z budovy vytvořit úspěšný komerční projekt. Zajímalo by jej, zda bychom si mohli alespoň indikativně prozkoumat možnost, zda je ta budova vůbec prodatelná. I když prodáme budovu developerovi za cenu dle znaleckého posudku, tak ve výsledku bude komfort studentů zajištěn, byť ne přímo přes UK.


Doc. Brom poděkoval za příspěvek, ale opět navrhl zorganizovat samostatné jednání přímo ke Švehlově koleji.


Ing. Valdová – Doporučovala by, abychom se nyní soustředili na to, že chceme připravit Švehlovu kolej na dotační program a na tento cíl se zaměřili. Pokud se v září dovíme, že se jedná o slepou uličku a na projekt rekonstrukce nebudeme mít finance, tak by navrhovala tuto variantu probírat až na podzim. Jen odhad proveditelnosti prodeje bude stát několik set tisíc, proto by tuto variantu minimálně do října nepodporovala. Třeba Švehlovka projde a finance na ní budou, proto by s tímto počkala na podzim.


Doc. Brom – Ceny jsou bez DPH? Platíme jej nebo ne?


Ing. Valdová – KaM je plátcem DPH, které je uplatňováno jako odpočet, proto jsou ceny uváděny bez DPH. Ve výsledku jej tedy neplatíme, není tam přenesená daňová povinnost.


Doc. Brom – Že můžeme nějaké žádosti stáhnout, to je jasné. Ale může nám třeba MŠMT nařídit, ať projekty poskládáme podle našich priorit?


Dr. Doleček – Situace, kdy bychom si museli říkat priority nastat, nemůže. Ministerstvo musí transparentně posoudit všechny žádosti a samo je seřadit. Můžeme odstoupit před i po zveřejnění finálního seznamu a pokud budeme mít nějaké projekty nad čarou, tak odstoupením od těch, které prošly, tam ty pod čarou dostaneme. Určitě se nás ale nebudou ptát na naše priority.


Prof. Králíčková – Budeme ale ještě před uzavřením lhůty pro podávání žádostí vědět, jaká budou kritéria pro přidělování bodů. Když tam bude jako kritérium s velkou vahou, že má projekt sloužit většímu množství studentů, tak budeme vědět, které z našich akcí mají šanci větší a které menší.


Doc. Dolejší – Musíme brát v úvahu všechny možné cesty, ale nemůžeme předvídat konkrétní cestu. Není to ale debata na toto jednání, možných cest je příliš mnoho.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK bere na vědomí materiál Investiční akce KaM.

Hlasování 16-0-1

Schváleno

9 – Různé

Prof. Králíčková – První její oznámení se týká Restaurace U Supa. Plánujeme ukončení nájemního vztahu. Odkoupíme od současného nájemce pergolu, pivovar si odvezou. Zatím nám dluží na nájemném, ale tato záležitost se posouvá ke konci.

Druhou věcí je, že jsme dostali dvě žádosti do Mikuláše, které budou předloženy na červnový senát, a to žádosti od FHS a Mephared.


Dr. Stráský – Zaznělo zde, že bychom mohli prodat Švehlovku a Zahrádky. Navrhuje Švehlovku nechat, ale Zahrádky prodat.


Prof. Králíčková – Na UK probíhá testování transakčního poradce, což je externí specialista na prodej nemovitostí. Zatím je toto testováno. Co se týče Zahrádek, tak budeme muset získat souhlas všech relevantních orgánů, ale sdílí tento záměr.


Doc. Brom – Dostali jsem první návrh Principů na rok 2023, které se budou schvalovat v červnu. Jemu změny připadají malé, nicméně projednat je musíme stejně. Vedení dalo termín 24. května na připomínky, které může kdokoliv poslat. Chceme k tomu jako Ekonomická komise samostatné jednání, nebo to pojede po vlastní ose?


Dr. Stráský – Navrhuje pořádat další kulatý stůl.


Doc. Brom – Nechal by to tak, aby se každý vyjádřil individuálně do 24. května. Zároveň bychom to projednali v řádném termínu v červnu. Kdybychom narazili v mezičase na nějaké kontroverze, tak je samozřejmě možné svolat k tomuto samostatnou komisi.


MUDr. Fontana – Rád by měl jedno formální předjednání s Ekonomickou komisí ještě před řádným termínem komise, např. v úterý 7. června, a to nad novou podobou materiálu dle toho, jak moc připomínek a jak závažných k materiálu dorazí. Aktualizace bude dle množství připomínek zaslána v týdnu od 30. května.


Doc. Brom – Samozřejmě možné je si toto datum rezervovat, informace k tomuto půjde. Pokud budou připomínky zásadní, tak komisi svoláme. Je ale důležité, aby měla komise podklady k dispozici dostatečně předem.Do rozpravy se již nikdo nepřihlásil, a tak doc. Brom popřál všem klidný večer a rozloučil se.Zapsala: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK

Za správnost: doc. Cyril Brom, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK


Poslední změna: 18. červen 2022 21:43 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám