Zápis ze zasedání Ekonomické komise AS UK ze dne 21. června 2022


Přítomní: doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), Mgr. Kristýna Bubeníková (PřF), prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (PřF), doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF), Mgr. Andrej Farkaš (MFF), Mgr. Michael Glogr (PF), doc. Dr. Phil. Pavel Himl (FHS), PharmDr. Eduard Jirkovský, Ph.D. (FaF), PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. (FSV), Mgr. Josef Kružík, Ph.D. (FHS), Mgr. David Pavlorek (FF), PhDr. Mgr. Pavel Pečený, Ph.D. (Součásti), prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. (1.LF), doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc. (PřF), Ing. Milan Skrbek (FTVS), Mgr. Karel Šima, Ph.D. (FF), Mgr. Eliška Voříšková (FaF), prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS), MUDr. Josef Fontana, Ph.D. (RUK), Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. (PřF), prof. MUDr. Václav Liška, PhD. (LFP), MUDr. Anna Malečková (LFP), doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc. (MFF), JUDr. Miroslav Sedláček LL.M., Ph.D. (PF), PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D. (MFF)


Omluvení: Bc. Dominika Erbeková (PedF)


Hosté: prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. (rektorka UK), JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. (kvestor UK), Mgr. Michal Zima (kancléř UK), PhDr. Pavel Doleček, Ph.D. (prorektor pro strategickou spolupráci a rozvoj), Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D. (děkanka FHS), Mgr. Martin Maňásek (ÚVT), Mgr. David Hurný (RUK), Ing. Miluše Valdová (KaM), prof. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D. (FaF), RNDr. Věra Šťastná, Ph.D. (OAS), Mgr. Karel Strnad (tajemník FHS), PhDr. Radka Římanová, Ph.D. (ÚKUK)

Program:

 1. Zahájení

 2. Právní jednání

    a. 

  2.LF – Dodatek č. 6 ke SoD na Dobudování výukových prostor

    b. 

  Centrum Krystal – Položení telekomunikačního vedení u Centra Krystal

    c. 

  KaM – Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě na pronájem nebytových prostor v koleji Hostivař

    d. 

  KaM – SoSB o zřízení věcného břemene – Bělínského

    e. 

  Kampus Albertov – SoSB s T-Mobile o zřízení služebnosti

    f. 

  LFHK – Smlouva o výpůjčce na zřízení staveniště FN v HK

    g. 

  Mephared – Smlouva o dílo na stavbu Mephared 2

    h. 

  MFF – Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě na pronájem stravovacích prostor v Praze Troji

    i. 

  MFF – Nájemní smlouva na pronájem stravovacích prostor

 3. Novela Opatření rektora o svěření nemovitého majetku – dodatek č. 1

 4. Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy za rok 2021

 5. Bilanční zpráva o plánu realizace strategického záměru

 6. Strategický záměr Univerzity Karlovy 2021-2025 – doplnění Plánu investičních aktivit

 7. Návrh na řešení žádostí o podporu z fondu na investiční rozvoj fakult a dalších součástí („Mikuláš“)

 8. Principy pro rozdělování příspěvků a dotací na UK v roce 2023

 9. Příprava Rámcové smlouvy o centralizovaném zadávání 2023–2027

 10. Zásadní inovace studijního informačního systému UK v rámci Národního plánu obnovy

 11. Různé

    a. 

  Švehlova kolej

    b. 

  Průměrné mzdy na UK – postup výpočtu

    c. 

  Výpověď nájmu Restaurace u Supa


1 – Zahájení

Doc. Cyril Brom, předseda Ekonomické komise AS UK, přivítal všechny přítomné a distančně připojeným poděkoval za připojení se. K navrženému programu nebyly připomínky a byl schválen tichým souhlasem.

2 – Právní jednání

2.a – 2.LF – Dodatek č. 6 ke SoD na Dobudování výukových prostor

JUDr. Horáček, kvestor UK, stručně materiál představil. Jedná se o právní jednání potřebné k další čísti projektu. Během léta bude předložen i dodatek č. 7.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala záměr uzavřít dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 12. 2020, ve  znění dodatku č. 1 ze dne 1. 11. 2021, dodatku č. 2 ze dne 12. 1. 2022, dodatku č. 3 a č. 4 ze dne 26. 4. 2022 a dodatku č. 5 na zhotovení stavby s názvem „Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF UK“ mezi Univerzitou Karlovou jako objednatelem na straně jedné a PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice, IČO: 05042020, jako zhotovitelem na  straně druhé, jehož předmětem je rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné stavební práce a celkové navýšení ceny za provedení díla o částku 7 431 643,26 Kč bez DPH, a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.

Hlasování 15-0-0

Schváleno

2.b – Centrum Krystal – Položení telekomunikačního vedení u Centra Krystal

JUDr. Horáček, kvestor UK, stručně materiál představil. Jedná se o služebnost zřizovanou za účelem uložení telekomunikačního vedení. Smlouva je úplatná, jednorázová úplata stanovena dle znaleckého posudku.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala záměr zřídit služebnost spočívající v umístění telekomunikačního vedení k tíži pozemku parc. č. 278/5, k. ú. Veleslavín, obec Praha, a v právu přístupu a vjezdu na pozemek za účelem zajištění provozu, údržby a oprav telekomunikačního vedení ve prospěch T-Mobil Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4, Tomíčkova 2144/1, PSČ 148 00, IČO 64949681, a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.

Hlasování 15-0-0

Schváleno

2.c – KaM – Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě na pronájem nebytových prostor v koleji Hostivař

JUDr. Horáček, kvestor UK, stručně materiál představil. Jedná se pronájem na koleji Hostivař. Dochází k vyjmutí části kanceláří z nájmu a s tím související úpravě ceny. Rada KaM vyjádřila souhlas.


Doc. Brom – Je to uzavíráno na 10 let, ale je tam inflační doložka?


Ing. Valdová – Ano, součástí smlouvy je, ale 10 let uplatněna nebyla. Bude nyní uplatněna na 3 roky zpětně a v budoucnu bude uplatňována každoročně.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala záměr uzavřít s obchodní společností ČNOS, s.r.o., IČO: 28494628, se sídlem Weilova 2/1144, 102 00 Praha 10, jako nájemcem, dodatek č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 03.05.2013, ve znění dodatku č. 1 ze dne 10.05.2016 a dodatku č. 2 ze dne 09.06.2017, jehož předmětem je zúžení předmětu nájmu o prostory v objektu B, úprava ceny za nájemné, zrušení telefonních linek, snížení poplatku za odvoz odpadu a prodloužení doby nájmu do 31.12.2032, a vyjadřuje k návrhu dodatku kladné stanovisko.

Hlasování 16-0-0

Schváleno

2.d – KaM – SoSB o zřízení věcného břemene – Bělínského

JUDr. Horáček, kvestor UK, stručně materiál představil. Jedná se také o Hostivař. KaM žádá o zřízení SoSB týkající se kabelového vedení, věcné břemeno bude úplatné dle znaleckého posudku, který bude vypracován až po uzavření této smlouvy. Rada KaM se záměrem souhlasila.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednal záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění součásti distribuční soustavy (dále jen „SDS“) k tíži pozemku parc. č. 658/8, k. ú. Dolní Měcholupy, obec Praha, a v právu přístupu a vjezdu na pozemky za účelem zřízení a udržování součásti distribuční soustavy, jakož i práva provádět na SDS úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti ve prospěch PREdistribuce, a.s, Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, IČO: 27376516, a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.

Hlasování 18-0-0

Schváleno

2.e – Kampus Albertov – SoSB s T-Mobile o zřízení služebnosti

JUDr. Horáček, kvestor UK, stručně materiál představil. Také se jedná o kabelové vedení, překládka se uskuteční v souvislosti se statickými pracemi na budově Biocentra. Trvání služebnosti bude totožné s dobou výstavby.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti mezi UK (jako vlastníkem předmětných pozemků) a T-Mobile Czech Republic a.s., (jako provozovatelem sítě elektronických komunikací) v rámci překládky části těchto sítí z důvodu výstavby objektu Biocentra Kampusu Albertov a vyjadřuje k ní kladné stanovisko.

Hlasování 16-0-0

Schváleno

2.f – LFHK – Smlouva o výpůjčce na zřízení staveniště FN v HK

JUDr. Horáček, kvestor UK, stručně materiál představil. Navrhuje se uzavřít smlouvu s FN. Jedná se o jeden pozemek, jež má ve správě LFHK a který nevyužívá. Nemocnice zde žádá o zřízení staveniště, projekt Mephared to nijak neohrožuje. FN jej vyjme z půdního fondu na své náklady.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala záměr uzavřít s Fakultní nemocnicí v Hradci Králové, IČO: 00179906, se sídlem Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové, jako vypůjčitelem, smlouvu o výpůjčce, jejímž předmětem je přenechání bezplatného užívání části pozemku parc. č. 712/1, k. ú. Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové o výměře 4 520 m² s dobou výpůjčky do 30. června 2026 s kladným stanoviskem.

Hlasování 18-0-0

Schváleno

2.g – Mephared – Smlouva o dílo na stavbu Mephared 2

JUDr. Horáček, kvestor UK, stručně materiál představil. Jedná se o smlouvu, jež je součástí zadávací dokumentace na stavbu Mephared 2, dokumentace je nutná pro zadávací řízení. Záměr projednaly AS obou fakult i kolegium rektora a všichni souhlasí.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednal záměr vybrat zhotovitele stavby s názvem „MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové – zhotovitel stavby“ s kladným stanoviskem a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.

Hlasování 18-0-1

Schváleno

2.h – MFF – Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě na pronájem stravovacích prostor v Praze Troji

JUDr. Horáček, kvestor UK, stručně materiál představil. Jedná se o dva související materiály. První je dodatek k dlouhodobě uzavřené smlouvě, MFF je s pronájmem spokojená a žádá o prodloužení. AS MFF vyslovil souhlas, stejně tak KR.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala záměr uzavřít s paní Adelínou Starostovou, IČO: 74400851, se sídlem Nerudova 409, 252 63 Roztoky u Prahy, jako nájemcem, dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 20.10.2017, jehož předmětem je prodloužení doby nájmu do 31.12.2023 v nebytových prostorech stravovacího zařízení a prostor souvisejících v budově Matematicko-fyzikální fakulty v Holešovičkách 747, Praha 8, s kladným stanoviskem.

Hlasování 18-0-1

Schváleno

2.i – MFF – Nájemní smlouva na pronájem stravovacích prostor

JUDr. Horáček, kvestor UK, stručně materiál představil. Zde se jedná o pronájem prostor o cca 650 m2, fakulta záměr podporuje, stejně tak KR.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala záměr uzavřít s paní Adelínou Starostovou, IČO: 74400851, se sídlem Nerudova 409, 252 63 Roztoky u Prahy, jako nájemcem, nájemní smlouvu, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor, stravovacího zařízení a prostor souvisejících v budově Matematicko-fyzikální fakulty na Malostranském náměstí č.p. 25, Praha 1, za měsíční nájemné ve výši 65.394,- Kč bez DPH s kladným stanoviskem.

Hlasování 18-0-1

Schváleno

3 – Novela Opatření rektora o svěření nemovitého majetku – dodatek č. 1

JUDr. Horáček – Materiál je částečně technicistní, částečně novinka. V úvodu řeší svěření 3 nemovitostí, první PřF, druhá FTVS a třetí pozemek pro LFP. Všechny fakulty se svěřením vyslovily souhlas. Dále jsou změny provedené katastrálním úřadem. Zásadnější změna je u ÚJOP, kdy se navrhuje objekt v Mariánských lázních převést na SBZ. ÚJOP tuto nemovitost již nepotřebuje, změna je diskutována dlouhodobě a rozesetí budov ÚJOP napříč republikou jej dosti zatěžovala. Budovy se nezbavujeme, bude nadále provozována v režimu výcvikového střediska, bude sloužit i pro školící akce, letní akce apod.


Mgr. Farkaš – Jaké bude konkrétní využití objektu v Mariánských lázních?


JUDr. Horáček – Současná výcviková střediska jsou určena pro rekreace či sportovní činnost, avšak chybí nám prostory pro školení, což nám Mariánské lázně nabídnou. Bude tam možné dělat jak rekreace, tak budeme moci využít množství školících prostor, které jinde chybí nebo jsou velmi malé. Využití tedy bude, majetek bude efektivně obhospodařován.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala návrh dodatku č. 1 k Opatření rektora č. 57/2021, kterým se svěřuje výkon správy nově nabytého majetku Lékařské fakultě v Plzni, Fakultě tělesné výchovy a sportu a Přírodovědecké fakultě, vyjímá se nemovitý majetek ze správy Ústavu jazykové a odborné přípravy, a provádí se další úpravy v souvislosti s pozemkovými úpravami, které provedl katastrální úřad v k.ú. Nové Město a k.ú. Podolí, oboje obec Praha, a v k.ú. Plzeň, obec Plzeň, a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko.

Hlasování 18-0-0

Schváleno

4 – Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy za rok 2021

Mgr. Zima, kancléř UK, se ujal představení materiálu – Jedná se o každoroční zprávu. Letos je její struktura analogická se strukturou loňskou. Prošla již KR, RKR a Vědeckou radou. Pro nás je povinné vypracovat textovou a tabulkovou část, to jsou požadavky MŠMT. Nad rámec toho doplňujeme i další informace pro širokou veřejnost, tzv. příběhovou část. Výroční zpráva vyhrává mnoho ocenění za kreativitu.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k výroční zprávě o činnosti Univerzity Karlovy za rok 2021.

Hlasování 17-0-0

Schváleno


Mgr. Zima poděkoval komisi za schválení zprávy a dále poděkoval odborům, které na tvorbě participovaly. ÚVT, Odbor vnějších vztahů, OAS, Ekonomický odbor a další, jsou na tom stovky hodin práce.

5 – Bilanční zpráva o plánu realizace strategického záměru

MUDr. Fontana představil materiál – Také se jedná o standardně předkládaný materiál, letos však zaznamenal jednu podstatnou úpravu. Sestává z části textové, kde popsáno, jak jsme dosáhli aktivit. Letos je zde nově druhá část, kde najdete vyhodnocení plnění indikátorů strategického záměru. Loni to bylo projednáváno ve dvou vlnách. Dle doporučení MŠMT jsme doplnili 17 indikátorů, kterých chceme dosáhnout. Dále sledujeme další, vnitřní indikátory, tím vzniká souhrn 44 indikátorů strategického záměru. V některých máme dobré předpoklady je za 4 roky splnit, v jiných naopak budeme muset přidat. Nicméně letošek byl pilotní, a proto i v průběhu následujících let se kvalita datové základny bude zlepšovat. U některých indikátorů budeme sledovat zpočátku omezený rozsah, protože nám chybí nástroje, ale do budoucna budeme sledování rozšiřovat.


Kromě vlastních údajů za rok 2021 byla někde dohledána i starší data až do roku 2016. Pro většinu indikátorů máme k dispozici i rozpad na fakulty, v následujících letech by se kvalita datové základny měla zlepšovat. Většinu dat jsme se pokoušeli sbírat z informačních systémů, kde to možné nebylo, tam se sbírala ručně. Do budoucna chceme ale většinu dat mít automatizovaných.


Co nám to přinese – uvidíme, kam směřujeme, pomůže nám to vypracovat povinnou zprávu. Chceme více provázat Principy a Strategický záměr, a k tomu potřebujeme jasná data.


Mgr. Farkaš – Má dotaz na internalizaci. Inzerujeme na mezinárodních portálech akademické pozice, ale zase pro ně nevytváříme vhodné prostředí. Bylo by dobré, kdyby byly habilitace zahraničních profesorů snazší, oni k nám totiž nastupují jako odborní asistenti.


Co se týče prodlužování studia, tak by rok 2021 nebral v potaz, protože mnoho studentů prodlužovalo kvůli covidu.


RNDr. Šťastná – To je složitá otázka. Novela ZVŠ z roku 2016 udělala vstřícný krok, máme institut mimořádného profesora, nemusí být tedy odbornými asistenty. Cítí velmi nešťastný název „pracovní pozice“, protože mimořádný profesor není vnímán stejně jako „klasický“ profesor, ale je to nyní jediný nástroj, který máme. Je pak jen na nás, jak jej budeme využívat.


MUDr. Fontana – Děkuje za podnět, bude na něj pamatovat. Zaměříme se na to do budoucna.


Mgr. Farkaš – Mimořádný profesor ale nemůže garantovat program.


RNDr. Šťastná – Může, má veškeré kompetence, jako docent.


Mgr. Farkaš – Na několika místech zmiňován transfer, ale jen v souvislosti s CPPT. Proč tam není CUIP?


MUDr. Fontana – Pro letošek se do konce roku nastaví vztah CPPT a CUIP. Letos se řešilo, co se dá započítat pod CUIP, protože nyní máme některé spin-offy pod CPPT, přestože jsou takřka většinově v CUIP. V Bilanční zprávě je to zařazeno dle stávající metodiky. S CUIP se ale počítalo.


RNDr. Šťastná – Je to i tím, jak je vedeno účetnictví na fakultách. Tam často není odlišené ani CPPT, které mnoho z nich má sběrně pod RUK. Je to potřeba dořešit do budoucna.


Doc. Brom – Řeší se čištění dat s fakultami? U MFF mu přijdou zajímavá data stran zahraničních pracovníků.


MUDr. Fontana – To je jeden z ukazatelů, kde jsou data nejméně silná. Tam bude potřeba metodická definice, co vlastně zahraniční akademik je.


RNDr. Šťastná – Čištění probíhá, vycházejí z IT systémů i z výročních zpráv fakult. V neposlední řadě u několika indikátorů postupovali i sběrem od fakult. Zde toto neproběhlo, zde se brala čísla z výročních zpráv. Pro nás byl tento sběr dat velmi pilotní, UK nikdy tyto indikátory nesbírala. Nejedná se o dogma, spíše jen o vhled, jsou otevřeni jakýmkoliv návrhům k upřesnění ukazatelů, dodefinování metodiky apod., aby následující sběr dat v únoru 2023 mohl být lepší než ten letošní.


Doc. Brom – Pokud se něco bude propisovat do Principů, tak je jim potřeba věnovat větší pozornost. To ale zatím není.


PhDr. Jüptner – Mnoho věcí zajišťují fakulty, proto fungují nejlépe samostatně, jinde je však role RUK nezastupitelná, a to je i zde stran dat. Měla by být stanovena absolutní priorita pro sběr těchto dat. Přimlouvá se za to, abychom to vytyčili jako prioritu.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k Bilanční zprávě o naplňování plánu realizace Strategického záměru Univerzity Karlovy pro rok 2021.

Hlasování 19-0-0

Schváleno

6 – Strategický záměr Univerzity Karlovy 2021-2025 – doplnění Plánu investičních aktivit

PhDr. Doleček – Přišly podněty dvou fakult. SZ kromě často obecnějších deklarací obsahuje i konkrétní specifikaci konkrétních investičních aktivit, které stanovují priority. V posledních měsících přibyly 4 potencionální aktivity 2 našich fakult, tedy vzešel i požadavek na jejich doplnění do přílohy SZ. Materiál prošel KR, RKR a následně půjde na Správní radu. Aktuálně je potřeba doplnit Šafránkův pavilon v Plzni, nutné dodat I. etapu, která bude podávána do žádostí o dotaci od MŠMT. U 3.LF se neočekává dotace ze státního rozpočtu, není to akutní doplňovat, ale rádi by doplnili. V jednom případě se jedná o odkup majetku, v materiálu je vše detailně popsáno.


Mgr. Farkaš – K Šafránkovu pavilonu, v původním přehledu pro kulatý stůl bylo cca 200 mil. Kč na náklady, nyní je to předložené za 330 mil. Kč. Odkud budou brány vstupy UK na rekonstrukci? Proč nebyla tato částka uvedena už v minulém materiálu?


PhDr. Doleček – Původně byla částka bez DPH, toto je uvedeno s DPH. V podkladu na kulatý stůl byla navíc uvedena jen I. etapa. Druhá etapa není zatím relevantní, doplňujeme ji do budoucna.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vyjadřuje kladné stanovisko l doplnění přílohy Strategického záměru Univerzity Karlovy 2021-2025 „Plán investičních aktivit“ o akce 3. lékařské fakulty: nákup budovy č. 10 v areálu Státního zdravotnického ústavu a získání pozemku u Fyziologického ústavu; dále o akci Lékařské fakulty v Plzni: Rekonstrukce budovy Šafránkova pavilonu I. a II. etapa.


Hlasování 18-0-0

Schváleno

7 – Návrh na řešení žádostí o podporu z fondu na investiční rozvoj fakult a dalších součástí („Mikuláš“)


Mgr. Brom – Je předloženo několik žádostí, budou představeny dohromady, ale projednány samostatně.


Prof. Králíčková – Děkuje za možnost představit materiál. V obou případech se jedná o opakované žádosti, které již na Ekonomické komisi AS UK byly projednávány, byť s minulým vedením. Obě se týkají známých oblastní. První akcí je Mephared 2, žádost je směřována na přípravnou fázi, vedení UK ji podporuje. Druhá žádost je od FHS, která prosí o snížení částky.


JUDr. Horáček – Důsledkem toho rozhodnutí bude, že do Mikuláše se nevrátí 40 mil. Kč pro Mephared a 10 mil. Kč od FHS, toť bezprostřední dopad. U FHS kladně oceňuje to, že pouze určitá, menší část se žádá jako nevratná, zbytek prosí jako rozdělený splátkový kalendář.


Mgr. Farkaš – Na jaře byly předloženy mimo klasický rozpis mimořádně dvě žádosti, které se nám nakonec vrací, protože se ukázalo, že nám vítěz výběrového řízení na Albertov nedokáže dodat kontejnery na menzu včas. Přijde mu škoda, že tam byla špatná komunikace, protože se to vlastně kouskovat nemuselo.


PhDr. Doleček – Pokud se bavíme o minulých žádostech, tak u ETF byla zadávací dokumentace napsána dobře, kdy nebylo možné zvýšit cenu, avšak dodavatelé odmítli podepsat smlouvu za těchto podmínek. Tam byla špatná komunikace, kdy nebyla ochota cenu zvýšit, proto bude nutné znovu vyhlásit výběrové řízení. U menzy dodavatel skutečně není schopný kontejnery dodat, byl vysvětlen postoj dodavatele, že to jinak neumí, soutěžit znovu to nemůžeme, avšak snažíme se zmenšit dopady na další provoz. Bohužel ale neví, jak toto komunikovat jinak či lépe v čase, kdy se žádosti do Mikuláše podávaly.


MUDr. Fontana – Je to relevantní otázka, avšak požadavek byl oprávněný. To, že se situace změnila, bylo nešťastné, bohužel je nyní trh turbulentní, a tak se s tím nejspíše nesetkáváme poprvé.


JUDr. Horáček – Kdyby nebyla smlouva napsána tak, jak byla napsána, tak by žádali o více prostředků z Mikuláše. Bohužel se nedalo předpokládat, že se situace na stavebním trhu změní tak turbulentně, že raději dodavatel od smlouvy odstoupí, než aby projekt realizoval.


Doc. Brom – Historicky probíhaly debaty o konkrétních částkách, které by se měly poskytovat. Ekonomická komise AS UK žádala opakovaně, aby nebyla v exekutivě, proto dnes nebudeme diskutovat konkrétní částky. Letos do Mikuláše přiteklo 200 mil. Kč a max. polovina z toho by měla být poskytnuta nevratně. Nyní tam máme cca 81 mil. Kč, zbývá nám 19 mil. Kč, které může jít nevratně.


MUDr. Fontana – Počítá se těch 50/50 z těch 200 mil. Kč nebo z celé částky, která doteče do fondu včetně vratek? Není to nikde specifikované.


Doc. Brom – Nad tímto se asi bude muset Ekonomická komise rozmyslet přes léto. Musíme si říct, jak se na vratku díváme.


První žádostí je žádost FHS. Byly potíže se stavbou, bylo jasné, že půjčku bude nutné restrukturalizovat, k čemuž Ekonomická komise vyzvala fakultu koncem 2021.


Mgr. Farkaš – Jde mu o jednu koncepční věc, a tou je diskuze z prosince, která byla zakončena usnesením. Žádostí bylo restrukturalizovat půjčku, aby bylo období změněno tak, aby byli schopni splácet. Období bylo ponecháno stejné, a to do roku 2024. Proč to neprotáhli, když to je zátěží na rozpočet?


Ing. Pětová – Rozumí připomínce. Důvod je takový, že se pohybujeme ve velmi turbulentních časech, kdy plánovat na více let je složité. Z naší strany by bylo těžko uhajitelné dát částky na několik let dopředu.


Mgr. Strnad – Vycházeli z aktuálního hospodářského výsledku za rok 2021, který ukázal, kolik můžeme reálně splatit. Ve fondu provozních prostředků je cca 16 mil. Kč, navrhují splácet 15 mil Kč. Co se týče dalších let, tak vycházejí z dostupných modelací a návrhu Principů na rok 2023. Věří, že i letos se povede uspořit. Nezdá se jim odpovědné rozkládat splátky na roky, do nichž nevidíme.


Mgr. Farkaš – Koncepčně to směřovalo k tomu, že to je nyní maximální zátěž na fakultní rozpočet, toto rozhodnutí respektuje. Ale pokud se mám zadlužit, tak podle něj na co nejdelší období, obzvláště když je to bezúročně.


Ing. Pětová – Rozumí, ale cítí odpovědnost vůči UK jako celku, toto je čestnější a odpovědnější.


Doc. Brom – Druhou žádostí je Mephared, žádost zde již poněkolikáté, opět byla prosba o předložení v řádném termínu. V prosinci předložena vnitrouniverzitní dohoda, k níž se Ekonomická komise také vyjadřovala, ale to by neslučoval a projednával by to samostatně. Nyní se tedy řeší těch 40 mil. Kč.


Mgr. Farkaš – Je rád, že paní rektorka několikrát zdůraznila, že se jedná o přípravnou projektovou fázi. Dá se načrtnout paralela s Kampusem Albertov a zapojení se 50/50 je jasné a komunikovatelné, dle něj by nemělo dojít k odpuštění. Co ale s druhou částí vnitrouniverzitní dohody, tedy samotné stavby, zastropuje se to nějak?


Prof. Králíčková – V současné době vedení obou fakult ví, že je možné, že dohoda bude dále debatována. Nicméně jsme teprve nyní ve dnech, kdy se výzva pro Mephared a Kampus Albertov finišuje a bude zveřejněno. Znění výzvy upraví, jak to nakonec bude pojato. Zatím jsme s vedeními fakult nad konkrétními položkami dohodu neotevírali, ale jednání jsou živá a aktivní. O tom, jaký, způsobem budeme dohodu otevírat, určí znění výzvy.


PhDr. Doleček – Bavíme se o přípravné fázi, tam to je 50/50, tam těch 40 mil. Kč podporuje. Výzva měla být dnes schválena a zveřejněna MŠMT, nemohli jsme draft výzvy zatím vidět, NPO je striktní stran úniku informací. Budeme se dívat na technikálie, budeme dovozovat, jaké to má dopady na realizaci investičních akcí. Parametry výzvy určí další kroky. Na fakulty jsme zaslali výzvu o informace o práci s fondy, plány investic apod., tedy abychom viděli, jak jsou fakulty schopny pracovat s investicemi. Za něj je to téma velmi živé, je to ale do další debaty.


Současně předložená žádost do Mikuláše je zaměřená čistě na přípravnou fázi.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala návrh na řešení žádostí o podporu z fondu na investiční rozvoj fakult a dalších součástí („Mikuláš“) a vyjadřuje k žádostem kladné stanovisko.

Hlasování 15-0-3

Schváleno

8 – Principy pro rozdělování příspěvků a dotací na UK v roce 2023

Prof. Králíčková – K materiálu byly nejen dva měsíce připomínek, debatováno to bylo prvně i s tajemníky, udělali jsme množství úprav.


MUDr. Fontana – Tento materiál se projednáván vícekolově, k první verzi byly tři týdny pro připomínky, následně proběhlo druhé neformální projednání, a to i s Ekonomickou komisí, a nyní je to formálně předloženo. Co se týče zásadních úprav, tak v rámci Principů byla otevírána koheze, která by měla být dvoukolová, prvně zapojeny případné nárůsty fakult, následně se bude započítáván max. 2 % pokles. Takto upravená koheze slouží při případném znovuotevření Principů, pokud nestačí koheze. Druhá úprava je ohledně ukazatelů. Nově navrhujeme přidat ukazatel postdoktorandi, závěrem poměry na údržbu nemovitého majetku. V návaznosti na to upraveny názvy v rámci výkonové části Principů. V čl. 1 navrženo zavedení nového ukazatele postdoci, o to 1 % nám klesají zahraniční akademici. V rámci čl. 2 navrhují vypustit čl. 3a, který nikdy nebyl aplikován, dále navrhují vypustit odst. 4, který byl vložen v zájmu vyrovnat nárůst Mikuláše, aby nedopadl negativně na fakulty, odstavec měl být jen na rok 2022, proto jej dle slibu vypouštějí. Další je Cooperatio, specifikováno v OR, ale chtějí, aby to bylo i v rámci Principů, proto zde jasně uvedeno, aby se nemuselo dohledávat v rámci OR. Centrální pojištění majetku nebylo v roce 2022 uplatněno, od 2023 bude. Bude Ekonomický systém, původní návrh byl rozdělit to paritně do 3 let.


Co se týče e-mailové připomínky dr. Kuthana, tak se ptal na dvojjazyčné prostředí. K tomu vznikla nová příloha, dole je explicitně uvedeno, jak by měl být ukazatel vypočítán. Poslední změnou je bod, který říká, jak se má zacházet s nevyčerpanými prostředky, kdy 50 % z nich půjde do Mikuláše.


Mgr. Farkaš – V připomínkách se zmiňovalo i 12 mil. Kč, tak proč je tam jen 8 mil. Kč?


MUDr. Fontana – Návrh byl na 12 mil. Kč, bylo navrženo tuto připomínku nezapracovat. Částka 8 mil. Kč se jeví jako dostatečná.


Mgr. Farkaš – Má koncepční otázka na fond Mikuláš. Nyní jdeme do poklesu, neuvažovalo se o návratu zpět na 100 mil. Kč? Začínáme klesat a pak se již nebude dát šetřit.


MUDr. Fontana – Bylo to diskutováno, avšak nároky na stavební práce rostou, i přes pokles bohužel náklady na další roky jsou jednoznačné a ETF ukazuje na to, že budeme do budoucna čelit možným zrušeným smlouvám.


Mgr. Farkaš – Fakulty klesají dvojnásobně, roční nárůst nám sežerou energie.


MUDr. Fontana – Proto je žádost o to, aby byl Mikuláš kryt i z nevyčerpané částky, proto je tam tento doplňující zdroj.


Doc. Brom – Prostředky na centrální pojištění jsou na které budovy?


JUDr. Horáček – Je na veškeré budovy, veškerý majetek UK. Co se týče navýšení na 12 mil. Kč, tak byli upozorněni tajemníkem PřF, že jim dobíhá smlouva na pojištění a nová nabídka se liší stran výše. To samé se týče budov RUK, kde chce pojišťovna vyšší částky. Nyní se hýbe i pojistný trh a odhadovalo se, že 8 mil. Kč nebude stačit.


Mgr. Maňásek – Smlouva nebude na celý rok 2023, takže to stačit bude.


Prof. Černý – Zajímá jej ukazatel ohledně zahraničních studentů, kde je váha vysoká a váhy jsou pro každý stupeň studia, doktorandi mají váhu 2. Budeme schvalovat poplatky za studium a celá řada doktorských studijních programů odpustila od poplatků. Proto mu přijde, že je to kontraproduktivní, mohlo by to svádět k účelovému nastavení financování doktorandů.


MUDr. Fontana – Toto nyní neměnili.


Prof. Černý – Jemu to bohužel nedošlo napoprvé, když to četl. Nerozumí tomu, proč je tam taková váha, když chceme, aby cizinci studovali bez poplatků.


PhDr. Jüptner – Neví, zda to proniklo na všechny fakulty. Je totiž pro fakulty extrémně neatraktivní mít studenty v zahraničních programech, protože vytvoření prostředí pro ně je velmi nákladné. V minulosti došlo k ukončení mnoha dotací. Podle něj je v kontradikci s prioritou UK mít zahraniční studenty, protože jsou důležití pro ratingy, a kdyby poklesl jejich počet, tak by UK klesla v mezinárodním srovnání. Jemu tento parametr přijde jako naprosto přirozený a logický. Mnoho fakult najelo na režim, kdy ze zahraničních studentů udělali nesamoplátce. Pojďme si rozklíčovat, kde se režim vzal nebo byl zaveden na samotných fakultách bez zvážení dopadu. Bavme se pak o koordinaci režimů na UK a teprve pak se bavme o Principech.


Doc. Brom – Pokud se o tomto parametru chceme bavit, tak by bylo dobré, kdyby to vedení UK nejdříve prodiskutovalo s vedeními fakult.


Prof. Králíčková – Moc děkuje za debatu. Chce navázat v podobném smyslu, předpokládá, že se to s vedeními fakult bude diskutovat, a to i proto, že bude novela ZVŠ. Část novely se týká i evoluce doktorských programu. Komunikace ohledně doktorských studijních programů bude intenzivnější, ale moc by stála o to, abychom šli tím postupem, jak řekl doc. Brom, tedy to nejdříve diskutovat na úrovni vedení.


Prof. Zahálka – Nepochopil duálnost, o níž mluvil dr. Jüptner. U nich jsou nabíráni zahraniční studenti bez poplatků relativně dlouho, zaznělo již před lety, že pokud chceme zvyšovat kvalitu, tak nesmíme nabírat ty, kteří jen čekají, že si vzdělání zaplatí.


PhDr. Jüptner – Asi je to na každé fakultě jinak. U nich doktorandi platí a platí velmi symbolické školné, aby nadále mohli dostávat stipendium, ale stále si studium platí. Praxe FTVS je velmi vhodná, ale pokud to tak funguje, tak by bylo vhodné to sjednotit na úrovni univerzity.


Prof. Zahálka – Pokud jsou poplatky spojené se studiem předmětem fakult, tak je otázkou, jak a zda to lze centralizovat.


Mgr. Maňásek – Je to tak, že se to na úrovni celé UK řešilo, diskutováno zároveň na mnoha grémiích včetně RKR. Pokyn z centra byl zamyslet se nad tím a doporučili jsme přijímat studenty s poplatkem nulovým nebo velmi nízkým a následně je vykazovat jako nesamoplátce. Můžeme je i přesto vykazovat jako zahraniční studenty. Je jedno, zda poplatek 0, 1000 Kč nebo 15000 Kč, hlavní je, že nedosáhneme normativu celorepublikového. V dané chvíli nám na něj stát přispěje i stipendiem, proto jich má nyní UK minimum, řádově v jednotkách. Proto je koeficient 2 relikt, ale vzhledem k takto nízkým číslům jej není potřeba měnit.


Prof. Černý – Včera se schvalovala modifikace Přílohy č. 2 Statutu, tam 13 ze 17 fakult má 0 Kč, zbytek má mezi 500-700 Eur. Přišlo mu, že když 13 fakult jde tímto směrem, tak by to mělo být běžné, protože jakýkoliv poplatek mu přijde jako účelový a zbytečný. Zároveň mu ale nepřijde, že by se jednalo o dvoukolejnost.


PhDr. Jüptner – Rozumí, ale rád by to vydiskutoval. Samoplátci se nevyskytují, ti, co jsou, tak nejsou jako samoplátci vykazováni. Žádná z fakult se nepohybuje v režimu, že by samoplátce měla, protože by jinak nemohla vyplácet stipendium. Je ale dobrým podnětem, zda tento ukazatel nezměnit obecně na „zahraniční studenty“ nebo nějak podobně.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu Principů pro rozdělování příspěvků a dotací na UK v roce 2023.

Hlasování 19-0-0

Schváleno


MUDr. Fontana poděkoval za schválení, v roce 2024 se bude otevírat velké množství témat.

9 – Příprava Rámcové smlouvy o centralizovaném zadávání 2023–2027

Mgr. Hurný – Předkládá se v návaznosti na kulatý stůl k EIZ. Proběhla diskuze nad tím, co jsou páteřní zdroje a co oborové. Dostali cenovou nabídku, navýšení činí o cca 5 mil. Kč oproti původní částce. Fakulty obeslány, cenové nabídky sděleny, následovalo závazné stanovení oborových zdrojů. Do seznamu páteřních zdrojů jsme již nezasahovali. Smlouva zavazuje NTK pro nás zajistit EIZ na další období, to je různé dle toho, tak se vysoutěžilo. Obsahem podkladu je souhlas s uzavření smlouvy při zastupování UK NTK při této veřejné zakázce.


PhDr. Římanová – Na kulatém stole byla detailní prezentace, v podkladech poskytli detailní Excel, zavazujeme se až do roku 2027. Částka na EIZ se propisuje do Principů.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala předložený materiál „Příprava Rámcové smlouvy o centralizovaném zadávání 2023–2027“ s kladným stanoviskem.

Hlasování 18-0-1

Schváleno


Mgr. Hurný poděkoval, a to zejména fakultám, které během 3 týdnů musely zvýšené náklady vydiskutovat.

10 – Zásadní inovace studijního informačního systému UK v rámci Národního plánu obnovy

Mgr. Maňásek – Začátkem roku informovali, že budou poptávat více dodavatelů, s nimiž budou uzavírat rámcové smlouvy. Vzhledem k velikosti zakázky bude nutné postupné schvalování. Po diskuzi s odborníky na veřejné zakázky je dynamický nákupní systém daleko vhodnější, protože přestože předpokládaný náklad zakázky je velký, tak přihlášení se firem do dynamického nákupního systému je nezavazuje k podpisu žádné smlouvy s UK. Až v rámci minitenderů se budou uzavírat jednotlivé smlouvy, které budou následně pod limitem. Co se týče uvedené částky, tak se jedná o velmi hrubý odhad, který nemusí být dosažen, ale může být i překročen. Zatím mají velmi hrubý plán, jak pracovat s 80 mil. Kč z NPO, co bude poté se jen těžko odhaduje. V červnu 2024 po konci NPO nekončíme, budeme muset vysoutěžit smlouvy na dlouhodobou podporu SIS. Nyní vyhlášen systém na 4 roky, doba se může prodloužit, současně v rámci minitenderů můžeme i přesáhnout dobu dynamického nákupního systému.


Mgr. Farkaš – IT komise o tomto bude zítra jednat, ale bude se jednat o technikálie, starší verzi materiálu projednali a to souhlasně.


Doc. Brom – Co když se nám nikdo nepřihlásí?


Mgr. Maňásek – Můžeme mít více dodavatelů, kteří se budou hlásit průběžně v dalších 4 letech. Kdyby se uzavíraly rámcové smlouvy, tak je jen omezený čas, kdy se mohou dodavatelé hlásit.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK bere na vědomí předložený materiál „Zásadní inovace studijního informačního systému UK v rámci Národního plánu obnovy“ a vyjadřuje kladné stanovisko k vyhlášení zadávacího řízení na zavedení dynamického nákupního systému na rozvoj studijního informačního systému UK.

Hlasování 18-0-0

Schváleno

11 – Různé

11.a – Švehlova kolej

Doc. Brom – Neformální pracovní skupina k tomuto tématu se sešla, prodebatovali jsme možnosti a dospělo se k tomu, že by bylo dobré mít na Švehlovku projekt, vidět, jak vypadá, jak je to se stupněm památkové ochrany a potenciálně mít data, co požadují studenti stran komfortu.


Mgr. Farkaš – Má prosbu na paní ředitelku, aby byly poskytnuty bližší informace k rekonstrukci, tedy zda dojde k přeměně na kolej vyššího standardu. Dále by rád znal informace o úrovni památkové ochrany.


Ing. Valdová – Zadání v lednu bylo dostat Švehlovku v červnu do dotačního programu. Musíme nyní zažádat o stavební povolení, proto bylo nutné vzít původní projekt z roku 2015 a přizpůsobit ho současné legislativě. Dělat nový projekt by se nestihlo. Máme vysoutěženou firmu, která nám do konce června tento projekt upraví. V projektu se nemění vnitřní uskupení budovy, protože se předpokládá, že by s tím památkový úřad nesouhlasil. Budova však potřebuje velmi nutně zrekonstruovat vnitřní rozvody, vnitřní zařízení apod. Z jejího pohledu se kvalita ubytování zvýší, avšak to nepokryje současné požadavky. Studenti nyní poptávají jednolůžkové pokoje nadstandardního typu, to bude na Větrníku a na Hostivaři v budově 5. Projekt koleje Švehlova toto neřeší, do projektu je možné nahlédnout v budově ředitelství KaM, materiály jsou obsáhlé.


Doc. Brom – Sociální zařízení tedy budou nadále na chodbě a nebudou se přesouvat.


Ing. Valdová – Co se týče památkové péče, tak dům je v nejvyšší památkové péči, kdy např. při rekonstrukci toalet bylo nutné 75 % dlaždic zachovat. Co se týče opravy dveří do knihovny, tak bude do nich nutné investovat asi 250 tisíc Kč. Dole ve vstupní hale jsou vitrážové dveře, které by měly být protipožární, avšak v témže vzhledu, a to by bylo přes 1 mil. Kč.


Mgr. Farkaš – Pokud dostaneme některou z dotací, tak bychom se měli přiklánět k rekonstrukcím, které zasáhnout větší množství studentů, jako je Hostivař a Větrník, protože tam kvalitu zvýšíme daleko podstatněji, byť je to menší investiční akce.


Ing. Valdová – Ředitelství KaM má za úkol připravit všech 13 projektů pro podání do výzvy tak, abychom se mohli do dotačního programu přihlásit. To, jakou prioritu tomu dáme, to pak bude na rozhodnutí vedení UK.


Doc. Brom – Kdy by bylo nutné stanovovat priority?


Ing. Valdová – 17. července by měl být vyhlášen dotační program a my tak budeme finalizovat žádosti. My dopředu nevíme, co dotační program bude zvýhodňovat. Může tam být zvýhodněno větší množství studentů či naopak historické budovy. To se ale dozvíme až po vyhlášení výzvy.


Doc. Brom – Chceme někdy dělat hlasování o našich preferencích? Jde o to, zda to vůbec má proběhnout a kdy případně.


PhDr. Doleček – Budou jasně dána kritéria, kdy se budou předkládat žádosti. Až 31.10. bude přihlašování se ukončeno. Teprve po vyhlášení výsledků můžeme zvažovat, zda do některých projektů půjdeme či nikoliv. V tuto chvíli proto nelze priority stanovovat. S AS to rádi prodiskutujeme, ale to až po vyhlášení výzvy.


Doc. Brom – Lze se na projekt podívat, co se týče priorit, tak to si můžeme říct až na podzim.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK bere na vědomí informace k přípravě žádostí stran rekonstrukcí kolejí UK.

Schváleno tichým souhlasem

11.b – Průměrné mzdy na UK – postup výpočtu

Mgr. Maňásek – Dávají se k tomuto dohromady podklady, bude to prezentováno během podzimu.

11.c – Výpověď nájmu Restaurace u Supa

Doc. Brom – Jedna z variant je nechat si do pátku čas na seznámení se s materiálem a udělat o pauze v rámci jednání pléna zasedání Ekonomické komise, poté to nechat per rollam na plénu.


Prof. Králíčková – Byla by ráda, aby mohla popsat, proč byl materiál zaslán takto pozdě. Nebylo jednoduché se dopátrat mnoha dodatků, změn a úprav smlouvy. V průběhu února se zrevidoval smluvní vztah a začala série několika osobních jednání s restaurací, která si prostory pronajímá. Trvali nejprve na snížení nájmu z 500 tisíc na 100 tisíc Kč a zbytek nájmu vázat na zisk, opakovaně se nám pokoušeli prodat pivovar. My v opakovaných jednáních dospěli k tomu, že žádnou z nabídek nepřijmeme. Výsledkem jednání bylo poslední setkání minulý čtvrtek 16.6. Pokud to můžeme v pátek projednat, tak jsou připraveni dohodu podepsat, prostor bude vyklizen, budou podepsány předávací protokoly. Následně bude připraven nový inzerát, abychom mohli prostor co nejdříve obsadit, aby se stihla alespoň část letní sezóny. Dohoda obsahuje např. to, že pivovar nechceme, ale dle čl. 2 odst. 5 započteme rekonstrukci zimní zahrady vůči dlužnému nájemnému. Za ní osobně se jedná o úspěch, ta společnost, která je nyní těsně před insolvencí, nemá kapacitu zaplatit dlužné nájmy a zimní zahradu osobně vnímá jako zhodnocení, protože její stavba stála před 5 mil. Kč. Za ní se jedná o skutečně dobrou dohodu, dostala ji teprve včera, proto šla do konference komise až dnes.


Mgr. Farkaš – Částky ve smlouvě moc nevycházejí, protože tam není uvedeno, zda jsou s/bez DPH. Není si jistý, zda tam má dojít k dodanění, protože pokud k němu nedojde, tak to nevychází. Jistina zmíněná v odst. 6 to samé.


Prof. Králíčková – Poslala nyní ještě dnešní verzi, dříve zaslaná verze je z včerejší noci. Dnes mělo dojít k revizi a kontrole čísel. Souhlasí s tím, že částky potřebovaly kontrolu, dnes to měl vidět ekonomický odbor. První z částek je bez DPH, další jsou včetně DPH, čímž se nyní dostáváme k tomuto rozdílu.


Mgr. Farkaš – Moc děkuje za přepočítání a doplnění toho, zda tam je či není DPH. Zajímalo by jej, zda je nutné toto znovu danit, když částka za stavbu pergoly již zdaněna byla.


Prof. Králíčková – Probírala to s ekonomickým odborem, ještě jednou se zeptá a dá vědět v pátek.


PhDr. Stráský vyjádřil materiálu podporu.


Prof. Zahálka se zeptal, zda je další pátek stále akceptovatelným termínem pro projednání. Pokud to Ekonomická komise doporučí, tak vznese na plénu dotaz, zda je odpor proti zařazení materiálu do programu, pokud ne, tak navrhne spustit per rollam hlasování zkrácené o jeden den.Prof. Králíčková toto projednala i s dr. Stašou a signály byly, že je toto řešení pozitivně kvitováno.


PhDr. Jüptner – Přimlouvá se za to, že to bylo projednáno poměrně zevrubně i přes krátký termín dodání, zdržením bychom mohli UK způsobit škodu. Proto navrhuje, aby o tom nyní Ekonomická komise nyní hlasovala.


JUDr. Říha – Řešíme materiál, ale stále platí, že v mezičase mezi rozhodováním pléna nahrazuje jeho vůli Předsednictvo s tím, že toto rozhodnutí následně ratihabuje plénum.


Doc. Dolejší – Ekonomická komise nedělá definitivní rozhodnutí, jedná se jen o doporučení. Pokud tam najdeme nějaký další problém, tak jej můžeme prodiskutovat v pátek na plénu, ale dnes by to podpořil.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k materiálu „Výpověď nájmu Restaurace U Supa“.

Hlasování 13-0-1

Schváleno


Do rozpravy se již nikdo nepřihlásil, a tak doc. Brom popřál všem klidný večer a rozloučil se.Zapsala: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK

Za správnost: doc. Cyril Brom, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK


Poslední změna: 11. říjen 2022 21:22 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám