Evropa v roce 2050 očima současné generace/ Europe in 2050 through the eyes of the young generation


(Scroll down for the English version)


V úterý 22. 11. 2022 se v prostorách Vlasteneckého sálu Univerzity Karlovy uskutečnila závěrečná evropská konference spojená s vyhlášením výsledků mezinárodní výtvarné soutěže s názvem Evropa, ve které chci žít: Evropa v roce 2050. Panelisté se svých příspěvcích zaměřili na zásadní výzvy v oblasti budoucnosti vzdělávání v širších kontextech.  Řeč byla například o roli umění ve společnosti nebo o tom, jak se daří Českou republiku reprezentovat ve světě v rámci předsednictví. Součástí programu je také vyhlášení výsledků výtvarné přehlídky Evropa 2050, přičemž ocenění bylo předáno autorům z pěti evropských zemí, a to z České republiky, dále pak z Rumunska, Řecka, Slovenska, Španělska. Za realizací projektu stojí Česká centra, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy a W&Art.


Ambicí celodenní závěrečné konference, která se v prostorách Vlasteneckého sálu Univerzity Karlovy uskutečnila poslední listopadový týden, je přiblížit pohled odborníků na aktuální evropská témata. Program byl rozdělen do dvou bloků. V prvním byla řeč o roli občanské společnosti v současné i budoucí Evropě a o pohledu současné mladé generace na budoucí Evropu – Evropu za 30 let. V druhém bloku proběhla panelová diskuse týkající se regionální akce Evropa 2050 a jejího přínosu pro školství či vlivu umění v moderních pedagogických přístupech.  Součástí programu je vyhlášení evropské výtvarné přehlídky Evropa, ve které chci žít, která byla vyhlášena 21. 10. 2021 Univerzitou Karlovou, W&ART a Českými centry coby součást programů organizovaných v rámci českého předsednictví v Radě EU.  S příspěvky na jednotlivá témata vystoupila Markéta Martínková, prorektorka pro studijní záležitosti, Radka Wildová, náměstkyně ministra pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu, Michal Nedělka, děkan Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, Ondřej Černý, generální ředitel Českých center. (Program konference je přílohou této tiskové zprávy.)


BUDOUCNOST OČIMA MLADÉ GENERACE

Projekt Evropa 2050, který vrcholí evropskou konferencí „Evropa, ve které chci žít. Evropa v roce 2050“ je zaměřen na veřejnou diskusi mladé generace o aktuálních tématech napříč českou i evropskou společností. Navazující stejnojmenná výstava pak ukazuje, jak dnešní dospívající děti vidí svou budoucnost v roce 2050 či jaká je jejich vize budoucí Evropy.  Česká centra z pozice vyhlašovatele zajistila zahraniční rozměr projektu a současně jej zařadila do vlastní rozsáhlé programové nabídky, kterou připravila u příležitosti předsednictví. „Chceme hovořit o budoucnosti, o Evropě. Jsme přesvědčeni, že nastupující generace má být u tohoto záměru. Hlavní témata projektu – udržitelnost, kreativita a inovace se objevují v úvahách mladých lidí opakovaně,“ řekl Ondřej Černý, generální ředitel Českých center a dodal: „Projekt pomáhá zviditelnit tyto priority prostřednictvím tématu ‚budoucnost společné Evropy‘. Těší nás, že si na vernisáž přijedou převzít ocenění zahraniční autoři ze čtyř zemí Evropy, z Rumunska, Řecka, Slovenska, Španělska.“


Do projektu se aktivně zapojilo 11 Českých center v zahraničí: Athény, Berlín, Bratislava, Brusel, Bukurešť, Madrid, Mnichov, Varšava, Vídeň, Soul a Paříž. Díky tomu se podařilo oslovit zahraniční školy ze 17 zemí. Současně se v síti Českých center podařilo realizovat některé doprovodné akce např. týdenní kreativní audiovizuální kemp CreaThink Europe 2050, kde se studenti a studentky naučili pracovat s audiovizuálním formátem a výstupy mohli přihlásit do soutěže Evropa 2050. České centrum Paříž představilo vybrané projekty mezinárodní výtvarné soutěže Evropa 2050 formou interaktivní výstavy v rámci projektu Evropa a mládež. Chystají se však další výstavy a představení projektu Evropa 2050 v prostorách Evropské komise v Madridu, v Českém domě Bratislava, v Českém centru Vídeň a Českém centru Paříž.


_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Odkaz na fotografie děl:

https://we.tl/t-sXygQdwmH4


Zapojení v zahraničí 

Do projektu Evropa 2050 je celkem aktivně zapojeno 75 škol ze zahraničí ze 17 zahraničích zemí.


Vybrané akce v zahraničí, které proběhly v rámci projektu Evropa 2050

Bukurešť – CreaThink Europe 2050 – Kreativní audiovizuální kemp pro studenty, kde se studenti naučili pracovat s audiovizuálním formátem a výstupy mohli přihlásit do soutěže; duben 2022.


Paříž – České centrum Paříž představilo vybrané projekty mezinárodní výtvarné soutěže Evropa 2050 formou interaktivní výstavy v rámci projektu Evropa a mládež, říjen 2022; chystá se výstava vybraných děl mezinárodní výtvarné soutěže Evropa 2050 – v roce 2023.


Madrid – Evropa 2050 – výstava prací děl španělských žáků a studentů v rámci projektu Evropa 2050 spolu s pedagogickým kulatým stolem na téma, jak vnímá současná mladá generace Evropu a Evropskou unii; chystá se na listopad 2022.


Bratislava – Výstava Evropa 2050 v Českém domě v Bratislavě – kolekce vítězných prací výtvarné přehlídky s důrazem na slovenské oceněné děti a studenty; jaro 2023.


ČESKÁ CENTRA

Česká centra (ČC), příspěvková organizace Ministerstva zahraničních věcí ČR, jsou stěžejním nástrojem veřejné diplomacie zahraniční politiky České republiky a rozvíjejí kulturní vztahy mezi zeměmi. Jakožto kulturní institut jsou členem sítě zahraničních evropských kulturních institutů – EUNIC. Prezentují naši zemi v široké škále kulturních a společenských oblastí: od umění přes kreativní průmysly až po propagaci úspěchů české vědy a inovací. Věnují se výuce češtiny v zahraničí. Zapojují se do mezinárodních projektů a slouží jako platforma pro rozvoj mezinárodního kulturního dialogu. V současnosti působí v zahraničí celkem 26 poboček na 3 kontinentech – kromě Českých center spravují také Český dům v Moskvě, Jeruzalémě a Bratislavě.

www.czechcentres.cz


UNIVERZITA KARLOVA Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 48 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 600 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 8000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Absolventi UK vykazují dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.

www.cuni.cz


W&ART z.s. je nevládní nezisková organizace, která byla založena v roce 2011. Cílem činnosti je podpora a realizaci veřejně prospěšných projektů a akcí. Významné místo zde zastupují aktivity zaměřené na děti a mládež, žáky a studenty. Svými projekty rozvíjí občanské aktivity, podporuje a propojuje jednotlivce i organizace poskytující v ČR i v zahraničí. Realizované a připravované projekty aktivně podporují formát občanské společnosti s jejími právy i odpovědností, a zároveň rozvíjí kulturní a společenské hodnoty vzájemného porozumění, tolerance a respektu. Koncepčně se věnuje různým oblastem, které vzájemně kooperují a doplňují se (kultura, umění, vzdělávání, přeshraniční spolupráce, mezigenerační vztahy, zviditelňování a propojování aktuálních regionálních i evropských témat, aj.).


Více o akci: zde

https://www.czechcentres.cz/projekty/evropa-2050


Kontakty pro novináře:

Pedagogická fakulta UK

Ondřej Balada

Odd. pro vnější vztahy a organizační záležitosti

M: 777 954 775

E: ondrej.balada@pedf.cuni.cz


Česká centra

Petra Jungwirthová

tisková mluvčí

M: 725 890 030

E: jungwirthova@czech.cz

komunikace@czech.cz


W&AR z.s.

Eva Nytrová

marketingová ředitelka

M: 608 880 792

E: eva.nytrova@e2050.eu

EUROPE IN 2050 THROUGH THE EYES OF THE YOUNG GENERATION


On Tuesday, 22 November 2022, the closing conference of the Europe 2050 project took place at the Vlastenecký sál of Charles University in Prague. The results of the international art competition The Europe I Want to Live in: Europe in 2050 will also be announced. The panellists focused on the major challenges for the future of education in a broader context, such as the role of the arts in our society or how the Czech Republic is being promoted as part of the EU Presidency. The Europe 2050 Awards was awarded to young artists from five European countries – the Czech Republic, Romania, Greece, Slovakia and Spain. The project is jointly organised by the Czech Centres, the Faculty of Education of Charles University and W&Art.


The aim of the conference, which took place at the Vlastenecký sál of Charles University on 22 November 2022, is to bring together the experts’ perspectives on current European issues. The programme was divided into two blocks. The first covered the role of civil society in current and future Europe and the young generation’s view of the future of Europe in 30 years’ time. The second block featured a panel discussion on the regional event Europe 2050, its contribution to education and the influence of art in modern pedagogical approaches. The programme included the Award Ceremony of the European Art Showcase the Europe I Want to Live in, which was launched on 21 October 2021 by Charles University, W&ART and the Czech Centres as part of the Czech EU Presidency Programme. The presentations on individual topics were made by Markéta Martínková, Vice-Rector for Education, Radka Wildová, Deputy Minister for Higher Education, Science and Research; Michal Nedělka, Dean of the Faculty of Education at Charles University; Ondřej Černý, Director General of the Czech Centres.


THE FUTURE THROUGH THE EYES OF THE YOUNG GENERATION

The Europe 2050 project, concluded by the European conference “The Europe I Want to Live in. Europe in 2050” is aimed to support a public discussion of the young generation on current issues across both Czech and European society. A follow-up exhibition of the same name shows how the teenagers of today see their future in 2050 and what their vision of the future of Europe is. The Czech Centres, as one of the project organisers, ensured the international dimension of the project and at the same time included it in its own extensive programme offer launched to mark the Czech EU Presidency. “We want to talk about the future, about Europe. We believe that the next generation should be part of the conversation. The main themes of the project – sustainability, creativity and innovation – appear repeatedly in the young people’s views on the future,” says Ondřej Černý, Director General of the Czech Centres, adding: “The project helps to make these priorities visible through the theme of 'the future of a common Europe'. We are delighted that authors from four European countries, Romania, Greece, Slovakia and Spain, will attend the Exhibition Opening to receive their awards.”


The 11 Czech Centres that have joined the project: Athens, Berlin, Bratislava, Brussels, Bucharest, Madrid, Munich, Warsaw, Vienna, Seoul and Paris. Thanks to this, Europe 2050 reached schools from 17 countries. At the same time, the Czech Centres’ network launched several accompanying events, such as the weeklong creative audio-visual camp CreaThink Europe 2050, where students learned how to work with audio-visual formats and they were able to submit their outputs to the Europe 2050 competition. The Czech Centre Paris presented selected projects from the Europe 2050 international art competition in the form of an interactive exhibition within the Europe and Youth project. There are further exhibitions and presentations of the Europe 2050 project planned at the premises of the European Commission in Madrid, the Czech House Bratislava, the Czech Centre Vienna and the Czech Centre Paris.

________________________________________________________________________________________________________________________________________The Project Abroad

The project Europe 2050 was joined by 75 schools from 17 countries.


Selected Europe 2050 Events  

BucharestCreaThink Europe 2050 – A creative audio-visual camp for students designed to help them learn how to work with audio-visual formats and to submit their outputs to the competition; April 2022.


Paris – The Czech Centre Paris presented selected projects from the Europe 2050 International Art Competition in an interactive exhibition within the Europe and Youth Project, October 2022; an exhibition of selected works of the Europe 2050 International Art Competition is planned for 2023.


Madrid – Europe 2050 – an exhibition of works by Spanish pupils and students in the framework of the Europe 2050 project, together with an educational roundtable on how the current young generation perceives Europe and the European Union; planned for November 2022.


Bratislava – the Europe 2050 exhibition at the Czech House in Bratislava – a collection of winning works from the art show with an emphasis on Slovak award-winning children and students; spring 2023.THE CZECH CENTRES

The Czech Centres (CC) are a cultural institute understanding culture in its broadest sense. They also provide Czech language classes abroad and participate in organising certified language exams. The CC have been an integral part of the EUNIC (The European Union National Institutes for Culture) network since its establishment in 2006.The Czech Centres represent our country in a wide range of cultural and social areas: from art and creative industries to the achievements of Czech science and innovations. They provide Czech courses abroad. The CC participate in international projects and operate as a platform for the development of international cultural dialogue. At present, there are 26 branches across three continents – in addition to the Czech Centres, these also include the Czech Houses in Moscow, Jerusalem and Bratislava.

www.czechcentres.cz


Charles University was founded in 1348 and is one of the oldest universities in the world. At present, it consists of 17 faculties (14 in Prague, 2 in Hradec Králové and 1 in Pilsen), 4 university institutes, 5 other departments for educational, scientific, research, development and other creative activities and a department for providing information services, 5 university-wide special purpose facilities and the Rector's Office – the executive management unit of Charles University. Charles University is the most efficient scientific institution in the Czech Republic, as shown, for example, by the evaluation of scientific outputs by the Council for Research, Development and Innovation. The University has over 8,000 employees, including more than 4,600 academic and scientific staff. There are more than 48,000 students studying at Charles University, which is about one sixth of all students in the Czech Republic, studying in more than 300 accredited study programmes with more than 600 fields of study. Approximately 8,000 students graduate from the University each year. Charles University is one of the five European universities that enjoy the greatest interest of international Erasmus+ students. Charles University graduates have long had the lowest unemployment rate among public universities and their salaries are among the highest in the country.

www.cuni.cz   


W&ART z.s. is a non-governmental, non-profit organisation founded in 2011. Their aim is to support and organise public benefit projects and events. A significant amount of their activities is aimed at children, young people, pupils and students. Through their projects, W&ART z.s. develop civic activities, support and connect individuals and organizations from both the Czech Republic and abroad. Their projects actively support the civil society with its rights and responsibilities, while developing cultural and social values of mutual understanding, tolerance and respect. Conceptually, they focus on various areas that cooperate and complement each other (culture, art, education, cross-border cooperation, intergenerational relations, raising the profile and linking current regional and European issues, etc.).


Contacts for the Press:


Pedagogická fakulta UK

Ondřej Balada

PR and Media

M: 777 954 775

E: ondrej.balada@pedf.cuni.cz


The Czech Centres

Petra Jungwirthová

Spokesperson

M: 725 890 030

E: jungwirthova@czech.cz

komunikace@czech.cz


W&ART z.s.

Eva Nytrová

Marketing Director

M: 608 880 792

E: eva.nytrova@e2050.eu

Poslední změna: 22. listopad 2022 10:47 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám