Zápis ze zasedání Ekonomické komise AS UK ze dne 17. ledna 2023


Přítomní: doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), Mgr. Jan Bičovský, Ph.D. (FF), prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (PřF), doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF), Mgr. Kristýna Bubeníková (PřF), Mgr. Andrej Farkaš (MFF), Mgr. Michael Glogr (PF), Mgr. Tomáš Gryc, Ph.D. (FTVS), MUDr. Karel Ježek, Ph.D. (LFP), PharmDr. Eduard Jirkovský, Ph.D. (FaF), doc. Dr. Phil. Pavel Himl (FHS), Mgr. Josef Kružík, Ph.D. (FHS), JUDr. Michal Říha (PF), Mgr. Eliška Voříšková (FaF), Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS), MUDr. Josef Fontana, Ph.D. (RUK), Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. (PřF), MUDr. Anna Malečková (LFP), doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc. (MFF), PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D. (MFF), Kamila Otrubová (1.LF), PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. (FSV), doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc. (PřF)


Omluveni: Mgr. Karel Šima, Ph.D. (FF),


Hosté: prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. (rektorka UK), Mgr. Martin Maňásek (kvestor UK), PhDr. Pavel Doleček, Ph.D. (prorektor pro strategickou spolupráci a rozvoj), Ing. Marie Klečková (RUK), Ing. Petr Pavlík, Ph.D. (FHS)


Program:

 1. Zahájení

 2. Informace od vedení UK

 3. Principy 2024 – informace k procesu schvalování

 4. Dílčí změna Pravidel hospodaření UK

 5. Zpráva o čerpání prostředků AS UK

 6. Právní jednání

    a. 

  Kupní smlouva o převodu budovy děkanátu LFP

    b. 

  Smlouva o výpůjčce na provoz kantýny FaF HK

    c. 

  Smlouva o dílo na akci „UK – KAMPUS ALBERTOV – BIOCENTRUM“

 7. Trendy ve vývoji mezd na UK – prezentace

 8. Různé


1. Zahájení

Doc. Cyril Brom, předseda Ekonomické komise AS UK, přivítal všechny přítomné a distančně připojeným poděkoval za připojení se. K navrženému programu nebyly připomínky a byl schválen tichým souhlasem.

2. Informace od vedení UK

Prof. Králíčková stručně informovala o průběhu novelizací zákonů relevantních pro UK. K zákoníku práce vyjádřila své připomínky ČKR, nyní bylo vráceno zpět k minimalistické transpozici a nachází se v mezirezortním řízení. Dojde k úpravě dohod: bude zaveden institut samorozvrhování pracovní doby a dohodáři budou mít nárok na dovolenou.


PhDr. Doleček – Bude vypracován nový zákon o podpoře výzkumu, již existuje draft jeho paragrafového znění, v němž bude zapracovaná novela z roku 2020 a zároveň se zapracují i nové záležitosti. Vypustí se podpora specifického VŠ výzkumu, který bude financován jinak.


Prof. Králíčková – Na plénu bude informovat o dění v oblasti vědy a zahraničí, komisi si nyní dovolí pozvat dne 29.5. od 10:00 na kulatý stůl s prorektorkou z Harvardu věnující se digitálnímu kampusu. Představí nám, jak bude IT ekosystém transplantován na jejich instituci.


Mgr. Maňásek – K rozpisu příspěvků veřejných VŠ na rok 2023: minulý týden jsme obdrželi první verzi části dat k rozpisu, situace se vyvíjí poměrně dobře. V ukazateli A jsme nepoklesli, bude přiznán v plné výši. V ukazateli K nám nejspíše připadne o 102 mil. Kč více než v minulém roce, přestože náš podíl oproti loňsku mírně poklesl. V dílčích indikátorech se nám dařilo, největší posun jsme zaznamenali v graduation rate, narostl nám počet studujících v cizojazyčných programech. Nikde jsme si významně nepohoršili. MŠMT zatím nepřistoupilo k přepočítávání příspěvku v návaznosti na studentské mobility, nyní se započítávají pouze ty delší 30 dnů, ministerstvo plánovalo započítat všechny delší 14 dnů, k tomu zatím nedošlo. Pokles na doktorandy bude naprosto minimální, a to pod 1 %.

3. Principy 2024 – informace k procesu schvalování

Doc. Brom informoval, že se jedná jen o předběžné představení změn, materiál není předložen k projednání na plénu, bude o něm jednat až nové složení AS.


Prof. Králíčková – Dnes se jedná o ideové představení, budou rádi za veškeré připomínky a postřehy a za zpětnou vazbu. Snaží se posílit Mikuláše, aby si každá fakulta mohla investovat. Bude se jednat zejména o půjčky, které budou fakulty splácet. Snažíme se tím vyhnout komerčním půjčkám. Často zaznívá, že rozpočítávání peněz na vědu probíhá stále na základě starých dat, že nebereme příliš v úvahu nová data o vědeckém výkonu. Budeme se proto snažit do určitých částí Principů dostat aktualizovanou datovou základnu, stále ještě na konkrétní podobě pracujeme a budeme to průběžně komunikovat.


MUDr. Fontana se ujal představení materiálu a představil východiska pro Principy pro rok 2024. Nyní se jedná o prezentaci, která bude překlopena do textového dokumentu a zaslána komisi k připomínkám. Co se týče prostředků, tak sice dojde k absolutnímu nárůstu příspěvku, ale dojde k reálnému poklesu z důvodu inflace. Výdaje na rok 2024 jsou neznámé, nevíme, jak se budou pohybovat ceny energií apod. S ohledem na míru nejistoty navrhují, aby se otevřely jen některé části Principů. Řešení fixní části příspěvku chceme částečně modifikovat, měli bychom plovoucí fixační období, kdy bychom počítali s posledními třemi roky. Dále navýšíme paušální příspěvek pro fakulty s nízkým normativním počtem studentů a CERGE. Oblasti KENu nebudeme otvírat, vrátíme se k němu až bude stabilnější situace.

U výkonové části příspěvku půjde o mírnou evoluci, budeme navrhovat nové parametry a zohlednění zaměstnanecké mobility. U dotace bychom rádi část příspěvků, nyní rozepisovaných dle hodnocení vědy, rozepisovali dle aktuálnějších dat. Vše bude předloženo k detailnější diskuzi. Nyní je zamýšlený poměr 90 % dle Progresu a 10 % dle aktuálních dat. Dále debatujeme o reformě programu DONATIO, o úpravě systému odměn členů rad Cooperatií a rádi bychom opustili záměr zřídit strategický fond.

K Mikuláši představují dva návrhy, jak by se mohla alokace posílit: prvním návrhem je navýšit vlastní alokaci na 250 mil. Kč a zároveň bychom tam chtěli alokovat i prostředky z tzv. „zlatého dělení“, tedy nevyčerpané prostředky od MŠMT.

Reforma doktorského studia by neměla v roce 2024 ještě být aplikována, ale budou s ní souviset náklady na realizaci, kdy nám dodatečné zdroje nebudou dokryty. Proto se tomu chceme věnovat v dostatečném předstihu. Rádi bychom zapojili dodatečné zdroje z SVV, popř. z DKRVO.

Po dnešním projednání nasdílí textový dokument, kde bude základní ideové shrnutí a změnový režim textace Principů. Po sesbírání primárních připomínek bychom rádi zorganizovali diskuzi nad nimi. Předpokládáme, že se finální projednání bude konat v červnu 2023, popřípadě na podzim.


Doc. Brom – Panuje shoda nad postupem, tedy v průběhu týdne bude dokument na cloudu a do 19. února bude možné vše připomínkovat, čemuž bude následovat několikahodinové setkání komise.


JUDr. Říha – Má otázky k termínu 19. února. Ustavující schůze AS UK bude až 3.2., takže dává ke zvážení, zda to o týden neposunout.


Doc. Brom – Zvažovali to, ale nemyslí si, že by to příliš pomohlo. Domluví se ale s vedením na termínech a vše následně zašle e-mailem. Primárně by počítal s prezenčním projednáním, v případě nedostatku připomínek klidně můžeme zasedání zorganizovat distančně.


Prof. Zahálka – Respektuje, že není vůle otvírat KEN, ale nelíbí se mu zdůvodnění, jelikož jeho otevření rozkolísá finanční situaci tak či onak, není to podle něj důvodem proč to neotevřít.


Prof. Králíčková – Kdybychom měli nárůst, který nám umožní to otevřít a kdybychom s KEN mohli pracovat, tak jej otevřeme. Nyní ale máme stejný, resp. menší balík peněz, a podle ní tedy nemá smysl nyní přelívat finance pouze v rámci jednoho balíku peněz.


Prof. Zahálka – Rozumí, ale dle něj to není navázáno na balík peněz, protože se ve výsledku stejně někomu přidá a jiným ubere.


PhDr. Doleček – KEN stanovuje MŠMT, my si vlastně jen interně říkáme, jak budeme příspěvek interně rozpočítávat.


Doc. Dolejší – K sousloví „hodnocení vědy“: co vlastně plánujeme? Měli jsme zevrubné hodnocení, ale nyní to musíme přepsat do financí. Co to tedy znamená?


Prof. Králíčková – Podklad, který odpoví na tuto otázku, připravuje prof. Krištoufek, stále je v procesu tvorby. První hodnocení chceme dobře doladit. Čím chceme datovou základnu aktualizovat, to je teprve v přípravě.


MUDr. Fontana – Hodnocení vědy je velký proces konaný jednou za delší dobu, ale toto budou data, jež bude možné sledovat každoročně za daleko menší úsilí než celé hodnocení.


JUDr. Říha – Minule se hovořilo o kulatém stolu.


Prof. Králíčková – Datum ještě není stanoveno, setkání kontaktních osob proběhlo v pondělí, ale složení pracovní skupiny bylo doplněno teprve před 3 dny. Nejdříve musí materiál připravit, zatím není co prezentovat a prosí o trpělivost, ať prezentujeme skutečně dobré materiály.


Doc. Dolejší – V univerzitním prostoru je mnoho otázek, s nimiž nemůžeme nic udělat. Jedná se např. o KENy. Je třeba to komunikovat a přiznat si problém, byť s tím nic neuděláme.


Prof. Králíčková – Nyní potřebujeme k otevření KENů obrovské množství dat, která nemáme k dispozici. Rádi by se nyní věnovali jiným strategickým plánům.

4. Dílčí změna Pravidel hospodaření UK

Mgr. Maňásek – Motivací pro změnu jsou prostředky z NPO, které jsou formálně příspěvkem. MŠMT nás předfinancovává, část peněz nám spadne do fondů. Čekáme, že takovýchto akcí bude více, proto chceme v návaznosti na to změnit v Pravidlech tři články.


Mgr. Farkaš – Předpokládá se, že všechny indikátory budou splněné. Jaký mechanismus nastane tehdy, když indikátory nebudou splněné? Co budou muset fakulty vykonat?


Mgr. Maňásek – To se může stát, prostředky si chceme řídit interně. Pokud dojde k nesplnění indikátorů, tak to budeme řešit.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k předloženému návrhu změny Pravidel hospodaření Univerzity Karlovy.

Hlasování 21-0-0

Schváleno

5. Zpráva o čerpání prostředků AS UK

Prof. Zahálka – Jedná se o podklad vypracovaný účetním oddělením. Ve zprávě je kompletní tabulka, odprezentoval i stručnější, přehlednější tabulku. Stručně okomentoval jednotlivé položky. Veškeré nevyčerpané prostředky se převádějí do fondu Mikuláš.


Mgr. Glogr – Měl dotaz k položce „Přeposláno na FAS“ – jedná se o fakultní AS?


Prof. Zahálka – Ano, to odpovídá, jedná se o stipendia a odměny. Ale raději to ještě zkontroloval: za letní semestr bylo čerpáno 165000 Kč na odměny pro akademiky, 207000 Kč na stipendia pro studenty. V zimním semestru šlo o 136000 Kč pro akademiky a 136000 Kč pro studenty.


Doc. Brom – Rozumí tomu správně, že proplácíme letenky těm, kteří cestují ze zahraničí?


Prof. Zahálka – Není to běžná praxe, ale i k tomu v loňském roce došlo.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK bere na vědomí Zprávu o čerpání prostředků AS UK v roce 2022 a vyjadřuje souhlasné stanovisko s převedením kladného zůstatku hospodaření v oblasti „mimo granty a projekty“ do Fondu na podporu projektů.

Hlasování 23-0-0

Schváleno

6. Právní jednání

a. Kupní smlouva o převodu budovy děkanátu LFP

Mgr. Maňásek – Byl dokončen projekt UniMec, děkanát LFP se přestěhoval do nových prostor. Budova se stala nepotřebnou v rámci UK, byla nabídnuta ostatním fakultám i součástem, zájem o ni nebyl projeven. Prodej byl zorganizován elektronickou aukcí, přihlásili se dva zájemci, vítězná nabídka činí 42,2 mil. Kč. Vyvolávací cena vycházela ze znaleckého posudku, vítězná nabídka je přitom vyšší než cena tržní, stanovená znalcem. Vítěz se identifikoval a nyní čekáme na složení kupní ceny do notářské úschovy. Jakmile k tomu dojde, tak s ním uzavřeme kupní smlouvu, jež je nyní předkládána. Záměr projednal AS LFP 21.10.2022 a KR 9.1.2023, oba orgány s kladnými stanovisky.


Doc. Brom – Příjem se propisuje na LFP?


Mgr. Maňásek – Je to formálně příjmem centra, ale chceme se o to s fakultou podělit, na poměru zatím nejsme dohodnuti. Fakulta na prodeji odpracovala množství práce, podílela se i na organizaci elektronické aukce. LFP počítá, že utržené prostředky využije na splátky Mikuláše, takže by rádi získali významnou část příjmu. Plánují vydat opatření rektora, v němž budou určeny rámcové limity pro rozdělení příjmů mezi fakultami a centrem.


Prof. Králíčková – Je to otevřená debata, chceme se zachovat férově.


Dr. Kuthan – Chtěl připomenout, tak se historicky hovořilo o tom, že LFP tyto peníze dostane. V ekonomických modelech se podle něj počítalo s vyššími částkami, je to tak? Kde došlo ke změně?


Mgr. Maňásek – Při debatě s fakultou samozřejmě vezmou v úvahu závazek fakulty sanovat své dluhy z prodeje. Fakulta původně počítala s částkou až ve výši 200 mil. Kč, ale je to tím, že se nyní povedlo prodat jen jednu ze tří zbytných budov, u zbylých nebyl dostatečný počet zájemců.


Mgr. Farkaš – Vítá, že fakulta nezapomněla na své sliby, a bude rád za další informace o postupu. Fakulta si skutečně vše tvrdě odpracovala, měli bychom jim tedy dát většinovou částku. Nezapomeňme také na to, že dostali významnou půjčku z Mikuláše, kterou musí platit.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK bere na vědomí souhrnnou informaci o prodeji nemovitostí Lékařské fakulty v Plzni, projednala záměr uzavřít kupní smlouvu mezi Univerzitou Karlovou jako prodávajícím a STYL PLZEŇ, s.r.o., IČO: 00029050, jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc. č. 10117, jehož součástí je stavba č.p. 657, pozemku parc. č. 10118, jehož součástí je stavba č.p. 654, pozemku parc. č. 10119 a pozemku parc. č. 10120, to vše v katastrálním území Plzeň, obec Plzeň, za kupní cenu ve výši 42 200 000,- Kč, s kladným stanoviskem.

Hlasování 22-0-0

Schváleno

b. Smlouva o výpůjčce na provoz kantýny FaF HK

Mgr. Maňásek – Jedná se o návrh FaF uzavřít smlouvu s fyzickou osobou. Je v zájmu fakulty, aby zde tato služba pokračovala, jedná se o symbolické nájemné ve výši 1 Kč, nájemkyně si platí energie. Od března do konce roku 2024 půjde o bezplatnou výpůjčku. V navrhované smlouvě jsou podmínky pro ukončení výpůjčky, např. i při potřebě prostor UK. AS FaF vyjádřil kladné stanovisko 23.11.2022, KR projednalo 12.12.2022 také s kladným stanoviskem.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala záměr uzavřít s Monikou Orlovskou, IČO: 06644708, se sídlem S. K. Neumanna 489/11, 500 02 Hradec Králové, jako vypůjčitelkou, smlouvu o výpůjčce, jejímž předmětem je přenechání bezplatného užívání prostorů sloužícího podnikání – skladu, bufetu a přípravny v budově č.p. 1203, jež je součástí pozemku parc. č. st. 1587, k.ú. Hradec Králové, obec Hradec Králové, pro provoz kantýny, s dobou výpůjčky od 1.3.2023 do 31.12.2024, s kladným stanoviskem.

Hlasování 22-0-1

Schváleno

c. Smlouva o dílo na akci „UK – KAMPUS ALBERTOV – BIOCENTRUM“

Mgr. Maňásek – Smlouva je zde pouze pro diskuzi, není předložena plénu AS UK. V rámci výstavby Biocentra se předpokládalo, že budou provedeny dvě veřejné zakázky: na stavební jámu a na vlastní stavbu. Po konzultaci s MŠMT a s ohledem na podmínky NPO jsme došli k závěru, že je vhodnější obě zakázky sloučit do jediné, předložená smlouva bude součástí zadávací dokumentace. Zakázku chtějí vyhlásit v dubnu 2023. Důvodem, proč to není předloženo i plénu, je, že k návrhu poběží i předběžné tržní konzultace, které nám vyjasní technické aspekty. Chceme si ověřit, zda námi navrhované smluvní pokuty jsou vhodně nastaveny. Inflační doložka je součástí, ale navrhujeme zároveň zastropovat částku, o níž lze cenu díla navýšit.


Prof. Zahálka – Zadavatelem veřejné soutěže budeme my, nebo si na to najmeme externisty?


Mgr. Maňásek – Přípravu zadávací dokumentace provádí Mgr. Lašmanský, externí právník, s nímž je uzavřena práce o spolupráci. Jedná se tedy o mix, část děláme my, část je delegována.


Prof. Zahálka – Bude se jednat o jednu veřejnou zakázku, ale budou dvě projektové dokumentace, pochopil to správně?


PhDr. Doleček – Bude se jednat o dvě fáze, proto s ohledem na to budou i dvě projektové dokumentace.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK bere návrh smlouvy o dílo na vědomí a souhlasí s jeho dopracováním na základě výsledku předběžných tržních konzultací, po němž bude návrh smlouvy postoupen k projednání na plénu AS UK.

Hlasování 23-0-0

Schváleno

7. Trendy ve vývoji mezd na UK – prezentace

PhDr. Kružík – Jedná se o kolektivní dílo, není to jen jeho práce. Do komise byla zaslána rozsáhlá tabulka i popis metodiky vypracování. Záležitost představí pro teď ústně, textový dokument je zatím jen konceptem. Až po vypořádaní připomínek budou dokument považovat za dokončený. K historii: v prosinci roku 2021 jsme dostali od prof. Zimy analýzu, která obsahovala mediány a průměry měsíčních mezd za rok 2020 po jednotlivých fakultách, následná debata ale nevedla nikam. Důvodem bylo, že debata nebyla věcná, jelikož dodaná čísla bez dalšího kontextu nelze dále srovnávat, na fakultách se účtování dosti liší. Cílem bylo zjistit a ověřit na kolik jsme schopni připravit analýzu, jež bude srovnávat srovnatelné. Nechceme srovnávat absolutní hodnoty mediánů a průměrů mezd, jde nám spíše o to postihnout trendy na jednotlivých fakultách za období 2013-2021. Připravili jsme zároveň některá doporučení, která představíme. Napříč fakultami se lišil i přístup k užívání DPP a DPČ.

Nová analýza nenavazuje na mzdové třídy, ale pracujeme s kategoriemi prací EGJE v mzdovém systému. V případě, že měla osoba více úvazků, tak jsme jí přiřadili nejvyšší kategorii práce. Pracujeme pak s přepočtenou měsíční mzdou, kdy je vše přepočteno na úvazek 1,0.

Medián přepočtené měsíční mzdy byl zpracován jen pro kategorie prací profesor, docent a odborný asistent. Za základ byly zvoleny hodnoty mediánů za rok 2013, od té doby jsme sledovali nárůst. Až na 3 výjimky nerostly mzdy výrazně pomaleji než inflace. Na žádné fakultě zároveň nerostly mzdy výrazně rychleji, než je nárůst minimální mzdy.

Následně odprezentoval konkrétní data. Závěrem dodal, že data nebyla v příliš dobrém stavu, tak by nebylo vhodné s nich vyvozovat silné závěry. Do budoucna by bylo dobré sjednotit metodiku kategorií prací s EGJE a harmonizovat mzdovou politiku fakult. Poté teprve půjde srovnávat absolutní hodnoty. Z analýzy dle jeho názoru neplyne nutnost urgentních zásahů, ale je dobré na toto myslet při budoucích změnách.


Prof. Králíčková – Moc děkuje za práci, data byla perfektně odprezentována, moc si udělané práce váží. Souhlasí s tím, že by k sobě mzdy postupně měly konvergovat. Bilance na mnoha fakultách je dlouhodobě neudržitelná. Nově ČKR pracuje na tom, aby byla stálým hostem tripartity. Předseda ČKR jedná s ministrem. Jako VŠ musíme být více vidět navenek. Je moc ráda za dnešní debatu, stejně jako je ráda každý rok za debatu nad Principy. Rektorát by zároveň měl více pomáhat fakultám v zisku evropských grantů a se ziskem investičních programů.


PhDr. Kružík – Minimální mzda narostla několikanásobně oproti nárůstu VŠ. Vazba mezi trendem mezd a příchodem prostředků na UK je jednoznačná. Mimorozpočtové zdroje tam hrají roli, ale příliš se v čase nemění podíly mimorozpočtových zdrojů jednotlivých faktul. Provazba tam tedy je, ale není to jediný faktor. Vede to k tomu, že sociální status zaměstnanců VŠ se snižuje. Je třeba se bavit o tom, jak si vláda představuje financování školství.


Prof. Králíčková – TOP 09 hovoří otevřeně o možnosti zavedení školného, ale osobně si nemyslí, že je to řešením.


PhDr. Kružík – Souhlasí, naštěstí se k tomu ani současná vláda nepřihlásila.


Doc. Dolejší – Děkuje za výsledky analýzy i za její podobu, vítá to i včetně dodatečných komentářů. Cena analýzy je v tom, že je podkladem pro veřejnou diskuzi o tom, jak mzdy (ne)rostou. Přijde mu smutné, že mnoho dobrých osob VŠ opouští, protože mají málo financí. Rád by doplnil, že by měla za srovnatelnou práci náležet srovnatelná odměna.


PhDr. Kružík – Je dalek toho říkat, že mají všichni mít stejné platy, což ani není možné. Je ale přesvědčen o tom, že by medián mzdy v kategorii profesor napříč UK k sobě konvergovat měl.


Doc. Dolejší – Dovede si představen, že by to bylo alespoň harmonizováno, a to včetně systému bonusů.


Doc. Himl – Odměny by měly odrážet i to, kolik práce je na jednotlivých fakultách.


JUDr. Říha – V RVŠ je diskuze o mzdách vedena často, ve VŠ školství je největší část mezd dána výkonnostní složkou, která může a nemusí přijít. Můžeme udělit až 100% osobní ohodnocení, a také nemusíme, čímž můžeme hodnotit kvalitu jednotlivých osob.


MUDr. Fontana – Zajímá jej, jak počítají s parametrem P, tedy nárůstem na lékařské fakulty? Může to být ukryto i v institucionálním financováním, ale může to s výsledky dost zahýbat. Zároveň tam mají poznamenáno, že externí příjmy neovlivňují tento trend, ale zároveň to má vliv na absolutní rozpočet.


PhDr. Kružík – Průměr za UK je 26 % u mzdových peněz, které jdou z jiných zdrojů. Zároveň je externí peníze na mzdy možno použít, ale ne nutně, jde je zainvestovat i jinde. Ale nejde to rozklíčovat detailněji, abychom zjistili, kolik ze mzdy konkrétního pracovníka jsou peníze z externích zdrojů.


Prof. Černý – Chtěl by se na to podívat ze zahraničního úhlu pohledu. Máme různé typy zařazení do akademických pozic, ale v zahraničí jsou podmínky pro zisk titulů odlišné. Přišlo by mu mít korektní mít srovnatelné odměňování i u zahraničních osob.


PhDr. Kružík – Moc si váží této poznámky, ale konvergence, o které hovořil on, neznamená srovnání mezd napříč fakultami, ale srovnání trendů. Když celá UK bohatne, tak by měly všechny její složky bohatnout stejně. Mít stejné odměny by bylo ideální, ale je velmi těžké toho nyní dosáhnout.


Prof. Králíčková – Fakulty mají autonomii, mohou si tedy prostředky rozdělovat dle sebe. Každá fakulta používá „záchranné brzdy“ různě – někde naberou více zahraničních studentů, jinde dojde k propouštění. Myšlenka prof. Černého jej zaujala, ale nedovede si představit, že by se to dalo udělat na celouniverzitní úrovni, měly by si to nejdříve zkusit odpilotovat fakulty samy.


Doc. Brom – Připomínky je možné zasílat do dalšího týdne, pak budeme považovat dokument za finální.


Prof. Králíčková – Ráda by toto odprezentovala i na RKR, stojí za to to probrat se zástupci fakult.

8. Různé

Prof. Zahálka všechny srdečně zve do prostor Vinohradského pivovaru na čtvrteční předsenátní posezení od 19:00 hod.


Mgr. Glogr – Rád by otevřel otázku náhrad členům AS UK za jednotlivá zasedání, resp. za náhrady příslušející předsedům senátu a tajemnicím. Tato odměna byla zaváděna v roce 2018 a od té doby se náhrada stává spíše symbolickou, rád by toto téma otevřel, hlavně i do budoucna. Co se týče otázky finančního zajištění, tak rozpočet nám to umožňuje, navýšení by rozpočet v současné době unesl.


Prof. Černý – Rád by reflektoval vůči MŠMT OP-JAK, aby se inflační spirála omezila, nyní se dostala na absolutně neúnosnou úroveň. Je to dehonestující vůči akademické obci, aby bylo vyžadováno tolik byrokracie kvůli tak drobným částkám.


Prof. Králíčková – Když to nenapíšeme my, tak to napíšou regionální univerzity.


Prof. Černý – Má za to, že MŠMT žije ve vlastní bublině, ale dle něj to dělá velmi špatně. Rád by, aby tato zpětná vazba byla dána i prostřednictvím ČKR.


Prof. Králíčková – Výzvy operačního programu JAK MŠMT nezmění, strukturální fondy končí, od EU již žádné finance nedostaneme. V současné chvíli asi nic moc nezměníme. 


Doc. Stráský – Podporuje, že problematika mezd patří na RKR.Do rozpravy se již nikdo nepřihlásil, a tak doc. Brom popřál všem klidný večer a rozloučil se.Zapsala: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK

Za správnost: doc. Cyril Brom, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK


Poslední změna: 28. březen 2023 20:53 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám