Zápis ze zasedání AS UK 13. října 2023


Prezenční listina

Přítomní členové AS UK


1. LF

2. LF

3. LF

Prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. (on)

Matěj Višňa

Prof. MUDr. Richard Škába, CSc.

Prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D.

Matyáš Uvíra

Leona Petlíková

Prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D.

MUDr. Jan Gojda, Ph.D.

MUDr. Alexandra Morozova (on)

MUDr. Veronika Viktoria Matraszek

LF P

LF HK

FaF

MUDr. Karel Ježek, Ph.D.

MUDr. Anna Malečková, Ph.D.

David Kverka

Karel Mikulčák

Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc

MUDr. Tomáš Soukup, Ph.D.

Tomáš Pavelka


PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D.

PharmDr. Eduard Jirkovský, Ph.D.

Mgr. Eliška Mašková (on)

FF

PF

PedF

Mgr. Karel Šima, Ph.D.

Mgr. Jan Bičovský, Ph.D

Mgr. Richard Keračík

Mgr. BcA. Petra Slížková, PgDip

JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.

JUDr. Michal Říha

Bc. Jakub Čech

Pavel Linzer

doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.

PhDr. David Greger, Ph.D. (online)

Bc. Veronika Vohlídková

Bc. Dominika Erbeková

FTVS

PřF

MFF

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

Mgr. Tomáš Gryc, Ph.D.

Mgr. et Bc. Filip Hruša

Ing. Milan Skrbek

Doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc.

Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.

Mgr. Anna Altová

Mgr. Kristýna Bubeníková

Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D.

Doc. PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D.

Mgr. Andrej Farkaš

Ing. Jan Hrabovský

FSV

KTF

HTF

Prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.

PhDr. Petr Jüptner, Ph.D.

PhDr. Jan Křovák

Bc. Marek Boňko

JUDr. Jakub Kříž, Ph.D.

ThLic. Mgr. Karolína Štauberová

Mgr. Martin Boukal

Doc. ThDr. Pavla Damohorská, Th.D.

ThDr. Jaroslav Hrdlička

ThDr. Ing. Anna Müllerová

Mgr. Petra Tesařová

ETF

FHS

Součásti

Mgr. Jan Kranát, Ph.D. (on)

Doc. Jiří Mrázek, Th.D

Františka Keprtová

Mgr. Lenka Martinec Nováková, Ph.D. (on)

Ing. Petr Pavlík, Ph.D.

Marek Lentvorský

Bc. Martina Pustková

PhDr. Mgr. Pavel Pečený, Ph.D.

Mgr. Barbora Štindlová, Ph.D.


Omluvení členové AS UK

Vojtěch Trmal (LF HK)

Amir Dezham (FaF)

Doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. (KTF)


Dále nepřítomni

Kamila Otrubová (1. LF)

Oskar Vogl (ETF)


Hosté

Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., rektorka UK

Prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D., prorektor pro informační technologie

Prof. PhDr. Eva Voldřichová Beránková, Ph.D., prorektorka pro zahraniční záležitosti

Prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D., prorektor pro vědeckou a tvůrčí činnost

Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., prorektor pro akademické kvalifikace

Doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy

Doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti (online)

Mgr. Martin Maňásek, kvestor UK

Mgr. Petra Štanclová, kancléřka UK

MUDr. Josef Fontana, Ph.D. (KR)

Mgr. Jan Jindra (KR)

Mgr. Václav Hájek (OVV)

RNDr. Věra Šťastná, Ph.D. (RUK)

Mgr. Miroslava Hurdová (KaM)

Mgr. Jiří Chvátal (RUK)

Prof. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D. (KTF)

Prof. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D. (KTF)

Doc. David Vopřada, Dr. (KTF)

PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. (KTF)

ThLic. Petr Štica, Th.D. (KTF)

Adéla Zelenková (KTF)

Zuzana Šaldová (KTF)

Bc. Alena Černá (KTF)

Michaela Dvořáková (KTF)

Kateřina Libovická (Deník N)

Michael Kučera (HTF)

Amáta Vohradská (PF), tajemnice AS UK

1. Zahájení

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, v 10:00 hod. přivítal přítomné členy AS UK i hosty. Zasedání se konalo v Malé aule Karolina.


Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, požádal MUDr. Fontanu, člena Hlavní volební komise, aby předal osvědčení nově zvoleným členům AS UK. Ten přivítal dr. Martinec Novákovou (FHS), která je dnes připojena pouze online.


Osvědčení obdržel:


Ing. Petr Pavlík, Ph.D. (FHS)

Program zasedání AS UK

Předsednictvo AS UK navrhlo program zasedání AS UK. Program byl rozeslán členům AS UK a zveřejněn na internetových stránkách senátu.


1. Zahájení a předání osvědčení

2. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS UK konaného dne 23. června 2023

3. Vystoupení J. M. paní rektorky

4. Vnitřní předpis UK

5. Vnitřní předpisy fakult a součástí

6. Čerpání rozpočtu Univerzity Karlovy a rekapitulace hospodaření jejích součástí k 30. 6. 2023

7. Nový systém Výkonových ukazatelů pro vědecký výkon UK a návazná novelizace Principů pro rozdělování příspěvků a dotací na Univerzitě Karlově pro rok 2024

8. Návrh na řešení žádostí o podporu z fondu na investiční rozvoj fakult a dalších součástí („Mikuláš“)

9. Změna OR č. 57/2021, Svěření nemovitého majetku Univerzity Karlovy do správy fakult a dalších součástí, kterým je svěřen výkon správy majetku – dodatek č. 3

10. Návrh OR č. XX/2023 – Pravidla jednotného propagačního vizuálního stylu UK

11. Právní jednání

12. Informace z pracovních komisí

13. Informace z Rady vysokých škol

14. Různé


JUDr. Říha navrhl vypuštění bodu č. 7 „Nový systém Výkonových ukazatelů pro vědecký výkon UK a návazná novelizace Principů pro rozdělování příspěvků a dotací na Univerzitě Karlově pro rok 2024” z programu zasedání AS UK, a to z toho důvodu, že jeho projednávání na komisích bylo poměrně netradiční a ani jedna z příslušných komisí k němu nepřijala kladné stanovisko. Materiál by se měl dle jeho názoru projednávat až na listopadovém zasedání AS UK, aby mohl být do té doby lépe prodiskutován.


Návrh usnesení:

„AS UK z navrženého programu zasedání vyřazuje bod č. 7.”

Pro 27, proti 24, zdržel se 8

Nebylo schváleno


Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje program zasedání.”

Schváleno tichým souhlasemUstanovení komise pro tajné hlasování

Navrženi byli: JUDr. Michal Říha (PF), MUDr. Anna Malečková, Ph.D. (LFP), Mgr. Kristýna Bubeníková (PřF)


Hlasování o komisi pro tajné hlasování

Pro 57, proti 0, zdržel se 3

Schváleno

Předsedou volební komise byl zvolen: JUDr. Michal Říha (PF).

2. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS UK konaného dne 23. června 2023

Amáta Vohradská, tajemnice AS UK, informovala o tom, že do návrhu zápisu ze zasedání AS UK byly zapracovány připomínky technického charakteru, nová verze byla vystavena.


Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje zápis ze zasedání AS UK konaného dne 23. června 2023."

Hlasování

Pro 61, proti 0, zdržel se 1

Schváleno

3. Vystoupení J. M. paní rektorky

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo J. M. paní rektorce.

Personální změny v KR

J. M. úvodem informovala o personálních změnách v kolegiu rektorky. Bývalý prorektor dr. Doleček se stal náměstkem ministryně pro vědu, výzkum a inovace. Jeho agendy jsou momentálně rozděleny mezi Mgr. Maňáska (výstavba) a dr. Fontanu (projektová část). J. M. paní rektorka dále uvedla, že dr. Vymazalová odešla na mateřskou dovolenou a její místo v KR nově zastává proděkanka FTVS Ing. Henebergová.


Rozpočet, ekonomika, legislativa

J. M. paní rektorka poděkovala všem účastníkům jednání na UMPRUM „Betlémská kaple 2”. Je ráda, že se vysoké školy v letních měsících ozvaly a dosáhly změny v projednávání státního rozpočtu. Původní rétorika směřující k snížení rozpočtu VŠ o 10 % se změnila, v příspěvku na vzdělávání jsou veřejné VŠ na stejném objemu, což je vítězství. U DKRVO byl zaznamenán nárůst o 4,4 %. Akce mohla mít jistě větší dopad, ale J. M. paní rektorka je ráda, že proběhla, a je vděčná všem, kteří se na jejím konání podíleli. J. M. paní rektorka opakovaně jednala se členy vlády, přičemž z těchto jednání vyplynul jeden poznatek, a to, že veřejné vysoké školy musí více pracovat na svém vlastním obrazu. Je třeba, aby společnost a politici více rozuměli důležitosti vysokoškolského vzdělání a aby každá bohulibá aktivita byla více viditelná. J. M. paní rektorku čeká řada dalších jednání v Poslanecké sněmovně, v Senátu a jejich výborech. J. M. paní rektorka dále uvedla, že za naprosto nezanedbatelný úspěch považuje, že se podařilo vyjednat spolufinancování ve strukturálních fondech ve výši 10 % oproti původnímu návrhu 50 %. Naopak v položce SVV bohužel pokles 10 % zůstal. J. M. paní rektorka dále uvedla, že ve středu zasedla Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných VŠ, kde bylo otevřeno několik otázek ohledně rozdělování příspěvků a dotací směrem k vysokým školám. Pro UK je podstatné, že bude pravděpodobně zmražen ukazatel C, kterým jsou financována stipendia pro doktorandy. Ve věcech financování probíhá těsná spolupráce s RVŠ, její předseda prof. Pospíšil byl zvolen rektorem VŠCHT a čeká se tedy změna v osobě předsedy. J. M. paní rektorka věří, že spolupráce mezi ČKR a RVŠ bude pokračovat. J. M. paní rektorka dále uvedla, že UK formou usnesení podpořila plánovanou stávku. Závěrem informovala, že UK sleduje, jak se vyvíjí počty zapsaných studentů, přičemž v českých programech došlo k nárůstu o 4 %.


Věda a vzdělávání

J. M. paní rektorka uvedla, že RKR projednávalo otázku získávání komunitárních zdrojů, především Horizon Europe. V nadcházejících měsících se bude zjišťovat, jak jsou na tom v této oblasti jednotlivé fakulty a co jim v podpoře chybí. Výsledkem by mělo být vyšší čerpání z Horizonu. Znovu se otevřely příležitosti ke spolupráci s britskými univerzitami, na což se teď UK rovněž zaměří. J. M. paní rektorka dále potvrdila změnu ve vedení rady pro rovné příležitosti, které nově předsedá dr. Smetáčková místo doc. Sokolové, která byla zvolena děkankou FHS.


Zahraničí

J. M. paní rektorka uvedla, že v srpnu proběhlo na UK setkání s českými velvyslanci. Dále informovala o tom, že 19. října proběhne v Bruselu Den Univerzity Karlovy, na který dorazí mimo jiné Věra Jourová či Jakub Landovský. Dále uvedla, že UK společně s VŠE připravuje zájemce o práci v institucích EU.


Ostatní

J. M. paní rektorka dále pozvala členy AS UK na uctění památky 17. listopadu a stručně představila plánovaný program, kterého by se měla zúčastnit i nová rektorka Oxfordu. Dále uvedla, že 6. prosince se bude konat konference na téma mikrocertifikátů, ve kteréžto oblasti se UK stává velmi viditelnou i mezi hospodářskými svazy. Dne 19. prosince se pak bude konat Vánoční koncert, Ples UK bude v pátek 1. března 2024. Dále uvedla, že UK nominovala celou řadu svých pracovníků na různé zahraniční ceny. Probíhá také vnější hodnocení UK ze strany NAÚ, které koordinuje odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací. Prorektoru Vlachovi se rovněž podařilo dotáhnout memorandum s Pražským jarem. Vedení UK se v letních měsících setkalo s koordinátory udržitelného rozvoje na všech fakultách. UK využije Národní plán obnovy k tomu, aby tuto oblast posunula ke konkrétním krokům. V této souvislosti též proběhlo setkání se spolkem Univerzity za klima, při kterém jeho zástupce J. M. paní rektorka vyzvala k aktivitě v Kampusu Hybernská. Dále J. M. paní rektorka uvedla, že v alianci 4EU+ přibyl jeden člen, Université Paris-Panthéon-Assas, která doplňuje Sorbonnu v paletě oborů. Závěrem J. M. paní rektorka poděkovala studentským senátorům za návrhy kandidátů na studentského zástupce v KR a informovala, že studentskou zástupkyní bude ThLic. Mgr. Karolína Štauberová (KTF).


Situace na KTF

J. M. paní rektorka v tomto bodě zrekapitulovala průběh jednání vedení UK s vedením KTF. Nejprve se J. M. paní rektorka setkala s děkanem prof. Novotným a vyjádřila pochybnosti nad postupem, který byl zvolen směrem ke dvěma akademikům – prof. Petráčkovi a prof. Čechurovi. Z jednání měla J. M. paní rektorka pocit, že vyjádřené pochybnosti povedou k nějakému vývoji, ale děkan Novotný bohužel vzápětí ochořel. Následně J. M. paní rektorka jednala s panem proděkanem doc. Jinkem, kterému zopakovala tyto pochybnosti, zejména týkající se nespokojenosti s pracovněprávním postupem a se způsobem komunikace směrem k doktorandům. Následně byla vydána prohlášení a vedení UK se na základě dalšího postupu vedení KTF rozhodlo uskutečnit vnitřní kontrolu, která již byla zahájena. Jde o sadu devíti položek, které bude analyzovat pracovní skupina. Zároveň běží jednání v RVH, které se věnuje některým otázkám týkajícím se studijních programů na KTF. Také se objevila řada podání, která byla směřována ombudsmance UK, která se jimi bude zabývat. Závěr je tedy takový, že běží několik procesů, které potřebují určitý čas a s jejichž závěry se budeme v nadcházejících týdnech a měsících seznamovat.


Rozprava ke KTF


Mgr. Farkaš se dotázal, jaké jsou konkrétní oblasti zmíněné probíhající vnitřní kontroly. J. M. paní rektorka uvedla, že kontrola se věnuje pracovněprávním, ekonomickým a dalším oblastem. Je zacílena na dodržování zákonů a vnitřních předpisů. Přesně si na všechny oblasti nevzpomene. Mgr. Farkaš požádal, aby byla tato informace časem doplněna.


Dr. Říha doplnil, že RVH si vyžádala údaje o personálním zabezpečení studijních programů, vedle auditu se bude zkoumat, zda jsou zajištěny standardy naplňování studijních programů. Příslušné materiály dorazily od fakulty včera.


Doc. Jinek (KTF) uvedl, že vedení KTF všechny zmíněné procesy vítá. Proces vnitřní kontroly vedení KTF studuje, bodů je celkem devět a jsou velmi různorodé. Domnívá se, že fakulta bude schopna všechny dotazy zodpovědět a podklady dodat, vedení fakulty poskytuje při kontrole plnou součinnost. Co se týče doktorandů, vedení KTF několikrát veřejně deklarovalo, že zvolený postup nebyl úplně citlivý a opakovaně se za něj omluvilo. V otázce pracovněprávní se vedení KTF domnívá, že postup mohl mít dílčí procedurální vadu, ale proběhl správně a náležitě, k čemuž má KTF právní stanovisko. Věří, že ve vnitřní kontrole se vše ukáže.


Mgr. Farkaš uvedl, že mu osobně přijde nešťastné, jakým způsobem se celá situace eskalovala. Domnívá se, že to vážně poškodilo dobré jméno UK a tak by na to mělo být nahlíženo. Připomněl, že podle Etického kodexu UK mají členové akademické obce chránit dobré jméno UK.


Mgr. Boukal se dotázal na časový rámec provedení zmíněného auditu. J. M. paní rektorka uvedla, že pokud součinnost bude taková, jakou pan proděkan Jinek deklaroval, a podklady budou dodány včas, směřuje se k dokončení auditu zhruba za dva měsíce. Ale opravdu záleží na tom, zda budou podklady dodány včas a kompletní.


Prof. Kuklík k otázce ochrany dobrého jména uvedl, že právě to, že k jednáním mezi vedení UK a fakultou došlo velmi brzy po medializaci celé situace, bylo vedeno snahou dobré jméno UK chránit. To, že se to v některých částech nepovedlo, není většinová vina vedení UK. Oblasti auditu vyplynuly z podnětů adresovaných J. M. paní rektorce a vedení UK v uplynulých týdnech. Žádnou oblast vedení UK neprověřuje „umělým způsobem”, ale reaguje na doručené stížnosti a podněty.


Dr. Kříž uvedl, že otázku dobrého jména UK mělo na srdci i vedení KTF. Nemyslí si, že by KTF chtěla dobré jméno UK poškozovat. Zajímalo by ho, kolik člověkohodin už pracovníci RUK na této kauze strávili. Dále uvedl, že AS UK rád seznámí s příslušnými devíti body auditu. Bod 9 se mimo jiné zabývá okolnostmi jeho vystoupení v DVTV, a proto by ho zajímalo, v kolika auditech se prošetřovaly okolnosti vstoupení akademického pracovníka UK v médiích. Dr. Kříž dále upozornil na to, že zhruba před dvěma týdny využil Bc. Čech svého zákonného práva zaslat KTF dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. Když si srovnal text žádosti Bc. Čecha a text požadavků RUK, stoprocentně se shodovaly. Zajímalo by ho, kdo a jakým způsobem od koho opisoval. J. M. paní rektorka uvedla, že pokud vedení UK dostane podnět, reaguje na něj. Podnět Bc. Čecha považovalo za vhodný, proto ho do požadavků implementovalo. Můžeme to nazvat opisování, J. M. paní rektorka by to nazvala tak, že vedení UK obdrželo podnět, kterému se věnovalo a vzalo ho v úvahu. Dále uvedla, že v době, kdy má možnost jednat s politiky o rozpočtu vysokých škol by své člověkohodiny radši věnovala jiným věcem, například lepšímu financování. K dotazu na šetření vystoupení akademiků v médiích uvedla, že jde o první případ, který za jejího vedení nastal. Za minulé vedení odpovědět nedokáže, byť v něm jako prorektorka působila. Do zadání auditu se vedení UK snažilo promítnout všechny podněty, které přišly, protože dveře vedení UK by měly být otevřené.


Bc. Čech uvedl, že oceňuje, že se vedení KTF omluvilo svým doktorandům a dotázal se kdy a za jakých okolností se omluvilo prof. Petráčkovi. Dále uvedl, že KTF při vyřizování zmíněné žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb. třikrát porušila zákon, byť dodržela zákonnou lhůtu. Bohužel nedostal odpověď na to nejpodstatnější, takže se může nyní zeptat přímo dr. Kříže. Dotázal se, z jaké pozice dr. Kříž v DVTV vystupoval, zda to bylo v souvislosti s jeho pracovněprávním vztahem na KTF, nebo tam vystupoval jako člen senátu, případně jako advokát. Bc. Čech to považuje za otázku, která je hodna vysvětlení. Poděkoval J. M. paní rektorce, že jeho podněty vzala v potaz.


Dr. Kříž uvedl, že nikdy neměl podepsanou smlouvu o zastupování s KTF, protože fakultu nikdy nezastupoval. Pouze v několika situacích poskytoval právní poradenství, což je rozdíl. V úvodu rozhovoru v DVTV byl jako právní zástupce představen, ale vyhodnotil, že není vhodné chytat moderátorku za slovo a opravovat ji v tom smyslu, že není právním zástupcem, ale právním poradcem. Byl by rád, aby nikdo nerozporoval, že akademik může vystoupit v médiích. Bc. Čech podotkl, že dr. Kříž v rozhovoru výslovně řekl, že je „právník zastupující instituci”.


Mgr. Farkaš uvedl, že záleží na tom, jaký titulek byl u rozhovoru uvedený a každý by si měl dát pozor, jak vystupuje a za koho jedná, protože je rozdíl, když například on vystoupí jako student MFF nebo člen Předsednictva AS UK, protože ve druhém z případů reprezentuje instituci, jejíž je součástí. Obecně řečeno, když akademici někde vystupují, musí pamatovat na dobré jméno instituce, kterou reprezentují. Někdy je vhodné si předem zvážit, která vystoupení jsou nutná a ku prospěchu věci. Mgr. Farkaš dále vyjádřil podporu Bc. Čechovi a uvedl, že by byl nerad, kdyby se na tomto plénu útočilo na studenty za to, že podávají žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb. a jak je formulují.


Prof. Petráček (KTF) poděkoval řadě senátorů a vedení UK, že se do situace vložilo, hlavně kvůli doktorandům. To podle něj spustilo celou tu bouři a přijde mu skandální, že proděkan pro vědu veřejně zesměšňuje a shazuje doktorandy své vlastní fakulty. Je to bezprecedentní situace, která v českém akademické prostředí ještě nikdy nenastala. Skutečná omluva doktorandům nezazněla, dostali sice e-mail, ve kterém bylo napsáno, že se vedení KTF mohlo vyjádřit citlivěji, ale omluvy se někteří doktorandi dočkali až ve chvíli, kdy proděkanovi pro vědu zaslali seznam svých publikací a on jim na to napsal, že příliš paušalizoval a jich se to netýká. Je rád, že tato kauza konečně umožnila zaměřit se na situaci na KTF a začít ji řešit. Požádal AS UK, aby byl důsledný a věnoval tomu svůj čas, protože jde o fakultu UK a trpí tím v důsledku pověst celé univerzity. Situace, ve které vedení fakulty může vyvěšovat svá stanoviska na web fakulty a rozesílat e-maily studentům a zaměstnancům je asymetrická, a on coby akademik nemá možnost se bránit jinak, než pomocí sociálních sítí a médií. Už jen na zmíněné omluvě je vidět, jak vedení KTF manipuluje s veřejností a s vedením UK.


Prof. Zahálka uvedl, že AS UK se situaci určitě chce věnovat a bude se jí věnovat stejně jako vedení UK. Skutečně věcná diskuse ale musí být podložená příslušnými podklady, jejichž příprava je nyní v procesu.


Doc. Jinek podotkl, že k omluvě skutečně došlo v e-mailu pana děkana příslušným doktorandům i v jeho vyjádření směřovaném předsedkyni asociace doktorandů.


Prof. Zahálka poděkoval všem za vyjádření a uvedl, že k tématu se AS UK vrátí, až bude mít k dispozici výsledky vnitřní kontroly.

Rozprava obecná


Mgr. Farkaš se dotázal na pokles v SVV, ze kterého jsou financovány projekty GA UK. Konkrétně se dotázal, zda je pokles kompenzovaný například tím, že se část na GA UK přesune z DKRVO, či zda pokles SVV bude znamenat i pokles ve financování GA UK. Dále se dotázal na ukazatel C, konkrétně zda se fixuje počet studentů nebo finance v ukazateli C. Pokud se fixuje počet, bude to znamenat pokles možnosti financovat doktorská studia. J. M. paní rektorka uvedla, že stále bojuje za to, aby 10% pokles nenastal. Z pohledu státního rozpočtu není ušetřených 10 % na SVV příliš a stále se bojuje za to, aby k tomu nedošlo. Proto v tuto chvíli nemůže říct, co by se stalo s GA UK, vedení UK by ho nerado snižovalo. Co se týče ukazatele C, vypadá to, že to bude zafixováno na finanční prostředky (5letý průměr finančních prostředků). Debata na repre komisi byla o tom, že fixovat chce především SKRVŠ, a proto je třeba, aby už nyní docházelo ke zdravějšímu chování (nenabíralo se tolik doktorandů, ale byl důraz na vyšší úspěšnost). Rozpor mezi MF a MŠMT se týká přesně této otázky. Nepředpokládá, že se bude fixovat na lidi, ale na finanční průměr. Mgr. Farkaš požádal, aby vedení UK bojovalo za fixaci na počet studentů, protože když zůstanou zafixované finanční prostředky, znamená to poměrně razantní snížení počtu doktorandů. Dr. Fontana doplnil, že na GA UK je v Principech pro rozdělování příspěvků a dotací vytknutá pevná částka.


Prof. Zahálka doplnil, že představa, že pokud se sníží počet doktorandů, tak se zvýší úspěšnost nebo kvalita, je lichá. Mnoho kvalitních doktorandů končí z jiných důvodů, než že nezvládají studium.


Dr. Říha pochválil prohlášení ČKR a UK k situaci v Izraeli, která nás zasáhla všechny. Dotázal se, jaké konkrétní kroky činí či plánuje UK ve vztahu ke studentům z Izraele. J. M. paní rektorka uvedla, že největší procento izraelských studentů má UK v cizojazyčných programech a nejvíce na lékařských fakultách. Paní prorektorka doc. Martínková je ve spojení se studijními proděkany. Pokud studenti z Izraele odjíždějí domů, je snaha o to, aby ten čas díky individuálnímu nastavení výuky úplně nepromeškali. Vedení UK se věc snaží koordinovat tak, aby si fakulty mohly tyto individuální programy nastavit tak, jak jim to vyhovuje. Bohužel bude určitě nezbytná i psychologická pomoc, studenti se mnohdy vrací do rodinných tragédií.


Mgr. Bubeníková jménem 12 studentů, kteří nominovali Karla Mikulčáka do KR, poděkovala za jeho zájem a J. M. paní rektorce poděkovala za to, jakým způsobem k volbě přistoupila. J. M. paní rektorka také poděkovala, aktivních studentů nikdy není dost a s kolegou Mikulčákem se určitě potká při jeho zapojení do dalších aktivit UK.


Dr. Šima uvedl, že ho trápí neobsazenost pozice prorektora pro rozvoj, protože běží celá řada důležitých projektů a ta pozice je velmi důležitá. Mrzí ho ztráta dr. Dolečka, ale bude potřeba ho v jeho práci nahradit, proto se táže na časový rámec obsazení pozice prorektora pro rozvoj. J. M. paní rektorka uvedla, že věří, že na listopadové zasedání AS UK bude konkrétní osoba předložena ke schválení. Poděkovala panu kvestorovi, že se ujal záležitostí výstavby a dr. Fontanovi za to, že obešel všechny fakulty a komunikaci s nimi udržuje. Práce je hodně, ale vedení UK ji zvládá. Dělat prorektora pro rozvoj teď nebude jednoduché, protože investičních věcí má před sebou UK hodně.


Prof. Zahálka uvedl, že dorazil podnět týkající se vyjádření se k plánované stávce 17. října. Dotázal se, zda je vůle se k tomu nějakým způsobem na plénu AS UK vyjádřit. Situace s financováním není jednoduchá a neměli bychom se bát vyjádřit minimálně své vnímání a případnou aktivitu v této oblasti. J. M. paní rektorka uvedla, že minulý týden se ČKR sešla s předsedou RVŠ a podle jejích informací se předseda RVŠ bude úterní akce účastnit. Vedení UK připraví prohlášení, ve kterém zazní slova pochopení a podpory, na půdě ČKR se ke konsenzu ohledně podpory nedospělo.


Dr. Pavlík uvedl, že AS FHS vyjádřil plnou podporu a stávky se účastnit budou. Netýká se to jen humanitních a společenskovědních oborů, jak je prezentováno v médiích. To, že nejsou peníze a vysoké školy jsou podfinancované, vědí všichni. Vyučující odchází ze všech fakult. Učitelé v regionálním školství mají o 20 % vyšší platy než učitelé na teologických fakultách. Vysoké školy nejsou konkurenceschopné v nabízení podmínek svým pedagogům. Zároveň je ČR na chvostu žebříčku EU v počtu vysokoškolsky vzdělaných osob. Můžeme posílat mladé lidi studovat do zahraničí, ale to je podle něj pro zemi našeho charakteru a kulturní historie naprosto nepřijatelné. Považuje za důležité, aby se k tématu AS UK vyjádřil.


Mgr. Slížková představila návrh usnesení. Prof. Zahálka navrhnul upravit formulaci tak, že upozorňujeme na podfinancování celého školství jako takového, nejen humanitních oborů.


Mgr. Slížková uvedla, že je pravda, že podfinancované je celé vysoké školství (proto je v usnesení slovo „zejména”), ale u sociálně humanitních oborů je dluh daleko větší. Navržené úpravě ale rozumí. Linzer uvedl, že se připojuje k názoru Mgr. Slížkové, sociálně humanitní obory jsou na tom opravdu špatně. Dr. Bičovský uvedl, že by také rád odkaz na sociálně humanitní obory zachoval.


Prof. Krejsek uvedl, že by se usnesení mělo týkat podfinancování vysokých škol jako celku, neměla by se vymezovat jedna část proti jiné.


Doc. Brom uvedl, že by se mu líbilo, kdyby usnesení prošlo tak, že jej většina lidí schválí. Má pocit, že pokud v něm bude ponechán odkaz na společenskovědní obory, povede to k tomu, že se někteří zdrží, proto se přimlouvá za usnesení v co nejobecnější rovině.


Dr. Pavlík uvedl, že chápe, že vnitřní problémy by se neměly ventilovat. Usnesení směřuje na MŠMT a ministra Beka, který se místo shánění peněz snaží rozdělovat vysoké školy zevnitř. Účelem akce vždy bylo zatlačit na MŠMT, aby plnilo programové prohlášení vlády, ve kterém je jasně řečeno, že vláda zajistí financování na úrovni průměru OECD, což samozřejmě splněno není. Odkaz na společenskovědní obory vyjadřuje, že si všichni uvědomujeme, že situace na těchto fakultách je krizová, zatímco ostatní ještě mají nějaké rezervy.


Višňa uvedl, že i na lékařských fakultách je problém, že mnoho doktorů nechce učit, protože se jim to nevyplatí. 1. LF stávku podporuje, ale bez odkazu na společenskovědní fakulty.


Dr. Říha uvedl, že při formulaci usnesení se hledělo na to, kdo tvoří stávkový výbor, což jsou zástupci humanitních a společenskovědních fakult. Stávkovou pohotovost bez ohledu na usnesení vyhlásily pouze tyto fakulty.


Linzer uvedl, že nikdo se nemá tak, jak bychom chtěli a potřebovali, nicméně bychom se na věc měli podívat opačným pohledem. Můžeme v usnesení upozornit na to, že situace je špatná všude, ale opravdu se domnívá, že je třeba alespoň nějakým způsobem adresovat to, že na společenskovědních fakultách je situace krizová.


Dr. Greger uvedl, že také podporuje zachování původního znění s podporou humanitních fakult. AS PedF přijal usnesení, ve kterém kromě podpory stávky vyzývá vedení UK, aby situaci řešilo i interními mechanismy. Ať přijme AS UK usnesení jakékoliv, budeme tuto situaci muset interně brzy řešit tak či onak.


Prof. Černý uvedl, že také podporuje původní znění, chápe to jako vyjádření solidarity se segmentem, který je ve větších problémech než ostatní.


Dr. Bičovský uvedl, že pokud není vůle upozornit na to, že někde je situace horší než jinde, měli by se příště stávky účastnit všichni. Není důstojné vyjít ven do ulic s transparenty, ale situace je skutečně zoufalá.


Členové AS UK orientačně hlasovali o tom, zda má širší podporu usnesení v původním znění či usnesení s vypuštěním odkazu na humanitní a společenskovědní obory. Větší podporu zaznamenalo původní znění.


Návrh usnesení:

„AS UK znovu upozorňuje na systémové podfinancování vysokých škol, které se dopadá zejména na humanitní a společenskovědní obory. Z tohoto důvodu vítá iniciativy členů akademické obce včetně výstražné stávky dne 17. října 2023.”

Hlasování

Pro 54, proti 0, zdržel se 4

Schváleno


Návrh usnesení:

„AS UK bere na vědomí informace od J. M. paní rektorky.”

Schváleno tichým souhlasem

4. Vnitřní předpis UK

Tento bod uvedl JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., předseda Legislativní komise AS UK, a představil došlý návrh vnitřního předpisu UK a plánovaný průběh projednávání.

I. Dílčí změna Přílohy č. 2 Statutu UK – Organizační řád (č.j. 167/2023)

JUDr. Staša, předseda Legislativní komise AS UK, předal slovo předkladatelce, J. M. paní rektorce, která požádala o úvodní slovo Mgr. Maňáska, kvestora UK.


Mgr. Maňásek uvedl, že změna spočívá v začlenění Centra Krystal pod Koleje a menzy UK. Hlavní motivací této změny je úspora, nedává smysl mít dvě součásti, které se zabývají něčím podobným. Součástí jsou i úspory v mzdových nákladech a bude to znamenat i optimalizaci počtu pracovníků. Návrh projednalo s kladným stanoviskem kolegium rektorky i Rada KaM.


JUDr. Staša uvedl, že k návrhu nebyly předloženy žádné pozměňovací návrhy.


JUDr. Staša uvedl, že Legislativní komise AS UK vyjádřila k předloženému návrhu souhlasné stanovisko.


Rozprava


Prof. Černý uvedl, že sloučení vítá a doufá, že povede k tomu, že Krystal skončí jako hotel a dojde k navýšení kolejní kapacity. Dotázal se, zda se s takovou změnou počítá. Mgr. Maňásek uvedl, že vedení UK nepředpokládá, že hotel přestane úplně provozovat, ale plánuje se posilovat ubytování jiného typu než hotelového. Sloučení v první fázi povede k navýšení ubytovací kapacity na Hvězdě, kde pokoje slouží jako kanceláře a po přestěhování se pokoje vrátí studentům. Mgr. Hurdová doplnila, že KaM plánují nabídnout ubytování na Krystalu hostujícím profesorům či letním školám.


Bc. Boňko doplnil, že Sociální komise AS UK přijala k předloženému materiálu kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje návrh Dílčí změny Přílohy č. 1 Statutu UK (č.j. 167/2023).“

Hlasování

Pro 52, proti 0, zdržel se 1

Schváleno

5. Vnitřní předpisy fakult a součástí

Tento bod uvedl JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., předseda Legislativní komise AS UK, a představil došlé návrhy fakultních vnitřních předpisů a došlé návrhy vnitřních předpisů dalších součástí UK. Materiály byly řádně zveřejněny ve veřejné části webu AS UK. J. M. paní rektorka předložila k došlým návrhům fakultních vnitřních předpisů kladné stanovisko.

a) Organizační řád Ústavu výpočetní techniky UK (č.j. 166/2023)

Mgr. Maňásek představil předložený návrh. Největší změnou je zrušení sekcí, které byly založeny zhruba 8 let nazpět. Ukázalo se, že víceúrovňová struktura není příliš pružná. V souvislosti s tím se zakládá kolegium ÚVT coby poradní orgán ředitele součásti.


JUDr. Staša uvedl, že Legislativní komise AS UK vyjádřila k předloženému návrhu souhlasné stanovisko.

Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje návrh Organizačního řádu Ústavu výpočetní techniky UK(č.j. 166/2023).“

Hlasování

Pro 52, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

b) Organizační řád Kolejí a menz UK (č.j. 168/2023)

Mgr. Hurdová představila předložený návrh, ve kterém dochází k úpravě textace a neobsahuje žádné zásadní změny mimo zmíněné začlenění Centra Krystal pod KaM.


JUDr. Staša uvedl, že Legislativní komise AS UK vyjádřila k předloženému návrhu souhlasné stanovisko.


JUDr. Staša uvedl, že Sociální komise AS UK vyjádřila k tomuto návrhu kladné stanovisko.

Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje návrh Organizačního řádu Kolejí a menz UK(č.j. 168/2023).“

Hlasování

Pro 53, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

c) Změna Pravidel pro přiznávání stipendií na LFP UK (č.j. 178/2023)

JUDr. Staša uvedl, že Legislativní komise AS UK vyjádřila k předloženému návrhu souhlasné stanovisko.

Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje návrh změny Pravidel pro přiznávání stipendií na LFP UK(č.j. 178/2023) s výhradou legislativně technické opravy.“

Hlasování

Pro 62, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

6. Čerpání rozpočtu Univerzity Karlovy a rekapitulace hospodaření jejích součástí k 30. 6. 2023

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo Mgr. Maňáskovi k představení předloženého materiálu.


Mgr. Maňásek uvedl, že předložený materiál se předkládá pravidelně třikrát ročně, za první i druhé pololetí a po provedení účetní závěrky za celý rok. Průběžné materiály jsou předkládány zejména proto, abychom měli informaci o případném hrozícím problému. V současné chvíli žádný takový problém vedení UK neindikuje. Hospodaření všech fakult je v současné chvíli v kladných číslech, ztrátu zaznamenaly dvě součásti, a to KaM a Centrum Krystal. Hospodaření KaM by mělo být v druhém pololetí výrazně lepší, a to primárně v návaznosti na navýšení cen za ubytování. Centrum Krystal pravděpodobně záporný výsledek zaznamená i za celý rok, ale v rámci konsolidace s KaM by měl výsledek dopadnout kladně.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Mgr. Farkaš uvedl, že by byl rád, kdyby vedení UK optimalizací rozpočtu přistoupilo k tomu, aby UK na konci roku byla na nule. V posledních letech vždy vykazovala poměrně velký zisk, což je v letech, kdy vedeme debatu o podfinancování vysokých škol, špatným signálem. Mgr. Maňásek uvedl, že si je této záležitosti vědom a pokusí se udělat vše pro to, aby byl výsledek jen mírně kladný.Návrh usnesení:

„AS UK bere na vědomí Zprávu o čerpání rozpočtu Univerzity Karlovy a rekapitulaci hospodaření jejích součástí k 30. 6. 2023.“

Hlasování

Pro 59, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

7. Nový systém Výkonových ukazatelů pro vědecký výkon UK a návazná novelizace Principů pro rozdělování příspěvků a dotací na Univerzitě Karlově pro rok 2024

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo J. M. paní rektorce k představení předloženého materiálu.


J. M. paní rektorka uvedla, že když se nové vedení před rokem a půl ujalo funkce, poptávka po hodnocení vědy pomocí ukazatelů, a zejména po tom, aby se hodnocení vědy stavělo na aktuálních datech, byla široká. Tendence mít aktuální data napříč různými tématy je velmi důležité. Do hodnocení vědy se musí promítat věci, ke kterým se musíme společně motivovat, typicky kladení důrazu na zahraniční granty či na citovanost odborných prací. Dále uvedla, že se bude hledat i národní konsenzus na stanovení výkonových ukazatelů a obdobné hodnocení bude i u celorepublikového dělení financí.


Prof. Krištoufek uvedl, že vedení UK předkládá nový set výkonových ukazatelů. Realita je taková, že v současné době je fix založen na datech z let 2011-2015 a UK se potřebuje pohnout dopředu. Cílem je, abychom mohli identifikovat, co je pro nás důležité a postupně to propisovat do rozdělování peněz. Nový systém ukazatelů by se měl postupně propisovat do rozdělování peněz za vědu. Nyní postupujeme pomalu a cílem předloženého materiálu je tento systém postupně rozběhnout a pak případně doladit. V Evropě i ČR jsou podobné tendence, je větší tlak na aplikovaný výzkum a získávání komunitárních zdrojů a na lepší umisťování v mezinárodních žebříčcích. Důležité je zmínit, že je jednoduché zaměnit tento systém a pětileté hodnocení, což jsou stále dvě různé věci. Pětileté hodnocení je pětileté a vedení UK chce v systému rozdělování peněz vyhlazovat potenciální skoky a dostat do něj nějaký dynamický prvek. Jeden z důvodů, který se ukázal jako velmi důležitý, bylo otevření samotné diskuse a srovnání různých přístupů. Samotná diskuse byla velmi přínosná nejen s ohledem na rozdělování peněz za vědu. První věc, která byla evidentní, byla, že to nebude jednoduché. Proto je materiál zodpovědně projednáván na různých plénech, včetně pracovních komisí AS UK, zhruba 8 měsíců. Poděkoval kolegům z odboru analýz a strategií. Prof. Krištoufek dále uvedl, že je třeba identifikovat, které ukazatele jsou důležité. Východisko bylo takové, že chceme vybrat set ukazatelů takový, aby neexistovala vědní oblast či fakulta, která nebude mít obsažen svůj primární výstup ve vědě. Takto se dospělo k setu šesti ukazatelů (3 vstupů a 3 výstupů), ze kterých se každá fakulta minimálně ve čtyřech, ale spíše v pěti, musí najít. Cílem systému je, aby neexistoval nadprůměrný či velmi dobrý výstup, který v něm není zahrnut. Co se týče citací, ty jsou komplikovanější, je špatně zaměřovat se na to, abychom se dostali do dobrého časopisu, a dál neřešit, zda to někdo čte. Český systém není zvyklý citace řešit, což je špatně, protože trend na evropské a světové úrovni je opačný. Dále uvedl, že příslušnou váhu mají i monografie. Výsledek, ke kterému se dospělo, považuje za konsenzuální. Diskuse o kompromisech, které jsou ve společenství 17 fakult nezbytné, probíhala, jak již bylo zmíněno, 8 měsíců a téměř ve všech ukazatelích jsme se postupně dopracovali k jiné variantě, než byla na začátku. Varianta, ke které se dospělo, je podle něj kvalitní, a je to to nejlepší, k čemu jsme v rámci aktuálních možností schopni dospět. Po cestě bylo uděláno mnoho kompromisů, a to je důvod, proč systém považuje za férový. Cílem bylo vytvořit systém, který bude skutečně konsenzuální napříč celou UK, a dobrý bude ve chvíli, kdy nebude vykazovat žádné degenerace, což se bude kontrolovat. První kontrola je, zda je v systému symetrie. Druhá kontrola musí ověřit, zda nevznikají klastry fakult, což by poukazovalo na to, že nějaký prostředek je na tom systematicky lépe nebo hůře. Třetí kontrola spočívá v kontrole extrémů (které fakulty si nejvíce polepší a nejvíce pohorší). Prof. Krištoufek závěrem znovu zdůraznil, že je přesvědčen, že navržený systém je to nejlepší, co lze nyní nabídnout. Přislíbil, že v případě schválení předloženého materiálu bude ustavena pracovní skupina pro monografie, která bude schvalovat seznam nakladatelství.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která hlasovala poměrem hlasů 8 pro – 8 proti – 8 zdrž. a materiál tak ke schválení nedoporučila. Hlasování odráží to, že někteří považují za důležité, aby UK takový materiál měla, ale mají k němu určité výhrady, zatímco jiní mají více výhrad či jim vadí nějaké nejasnosti, které nastaly v procesu projednávání. Komplexitou projednávání došlo například k tomu, že některé informace nebyly přeneseny směrem od děkanů k členům komise. Doc. Brom dále vypíchl tři nejkontroverznější body. Prvním z nich je hodnocení výkonu monografií. Bylo vyjasněno, že 15 % u monografií oproti 60 % u článků je proto, že článků je výrazně více. Vysvětlil průběh projednávání bodu váhy monografií, což bylo téma, u kterého se strhla debata už na jaře a vytvořily se dva tábory. Vedení v návaznosti na to předložilo současný návrh 15 %, ale většina společenskovědních fakult by radši viděla 20 %. Část zástupů sci-med fakult se o 15 procentech vyjádřila v tom smyslu, že je to opravdu hodně, ale je to nejzazší možný kompromis, přes který už opravdu nejede vlak. Doc. Brom stručně přiblížil, co to znamená z hlediska peněz s tím, že poměr aktuálně vychází tak, že za jednu dobře hodnocenou monografii je třeba vyprodukovat 3,6 D1 článků. Členové komise se neshodovali ani na tom, jaký by tento poměr měl být. V systému se bodují i kapitoly v monografii s tím, že jedna kapitola je na úrovni jednoho mediánového článku. Druhá kontroverze byla ohledně článků, které jsou indexované ve SCOPUS a nejsou indexované ve WOS. Váha článku ve SCOPUS je podle navrženého na úrovni 0,7 článku ve WOS. Kontroverzní je to proto, že spoustu oborů SCOPUS vůbec neuznává (lékařské obory) a pro jiné je důležitý (společenskovědní obory). V úplně prvním návrhu byla váha o něco nižší než 0,7. Třetí kontroverze spočívá v problematice článků ve třetím a čtvrtém kvartilu. Původní návrh nechtěl spodní čtvrtinu bonifikovat vůbec a opakovaně zaznívalo, hlavně ze sci-med fakult, že by se tak dít nemělo. Naopak společenskovědní fakulty uváděly, že v jejich oborech tyto výstupy často bývají kvalitní. Starý „kafemlejnek” pravděpodobně způsobil nadprodukci v Q3 a Q4, protože články v nich příliš odměňoval a bylo jednoduché si tím vydělat peníze. Momentálně je to navrženo tak, že se bonifikuje všechno, ale Q4 velmi málo.


Dr. Greger, předseda Komise pro vědu AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Komise pro vědu AS UK, která nedoporučila předložený materiál ke schválení poměrem 7 pro – 3 proti – 4 zdrž. Dr. Greger poděkoval prof. Krištoufkovi a jeho týmu za detailní rozpravu a skvěle připravené materiály, které byly opakovaně aktualizovány. Rovněž poděkoval členům komise za jejich připomínky. Proces byl velmi otevřený a hutný, ale mnoho věcí bylo zapracováno. Mnoho věcí ale také zapracováno nebylo, což se mohlo promítnout v hlasování. Z věcí, které ještě nezazněly, upozornil na diskusi okolo CORE, což je specifická databáze pro obor informatika, která byla přidána. Kontroverze se týkaly toho, zda mají být vůbec sborníkové příspěvky relevantním výstupem. Po diskusi se nastavil parametr takový, že se počítají pouze příspěvky v rozsahu 4 a více stran. Další kontroverze se týkala otázky, jak mají být postaveny core výstupy, které jsou klasifikovány na A+, A, B a C. Z připomínek bylo zapracováno to, že se škrtly výstupy B a C. U citací bylo kontroverzní, že vybrané citace se pronásobují publikacemi jako takovými a počítají se dohromady. Tam došlo rovněž k úpravě. Kontroverzi také budil samotný název indikátoru, ve kterém nebyly zahrnuty citace monografií, které jsou četné, a název se změnil. Co se týče seznamu nakladatelství, původní návrh vycházel ze seznamu MUNI, který byl podivný. Nejlepší alternativou byla databáze CRISTIN. Bylo diskutováno, že by se mělo dále pracovat s tím, jaká česká vydavatelství mají být zahrnuta. Proto padl návrh na vytvoření pracovní komise. Další z návrhů, kterým by se pracovní komise měla také zabývat, byl ten, že česká vydavatelství na seznamu by měla být ponížena nějakým koeficientem. Dr. Greger dále zmínil některé drobnější kontroverze v dalších indikátorech s tím, že jde o technikálie, které se budou postupně ladit.


Prof. Krištoufek uvedl, že zapomněl zmínit, že u modelace, kde jsou vidět propady a nárůsty na těch potenciálních 5 %, jsou také sloupce, které znázorňují rozdělení na celé DKRVO a případný nárůst. Největší pohoršení je o 1,6 %. Pokud ale DKRVO naroste o 4 % či více, tak si žádná fakulta ani součást neklesnou, naopak porostou.


Dr. Šima uvedl, že jeho předřečníci uvedli mnoho detailů, které mohou působit zmateně pro člověka, který se projednávání neúčastnil. Mnoho kontroverzí se povedlo vyřešit, ale ne všechny. Proto nemůže souhlasit s tím, že se jedná o kompromis, či dokonce konsensus. Na začátku projednávání komise orientačně hlasovala, zda se vůbec tímto směrem vydávat, a většina byla pro, protože padla shoda na tom, že systém financování vědy je třeba aktualizovat. Ale jde o to jaká data a jakým způsobem. Setkáváme se s tím, že v různých oborech jsou různé publikační praxe a to, jakým způsobem nastavíme poměr mezi různými typy publikací má i motivační účinky. Pro to, abychom motivovali zástupce společenskovědních fakult, jejichž primárními výstupy jsou publikace, je třeba, aby byly hodnoceny více než 15 %. V poslední fázi projednávání se postoje nepřiblížily a hlasování v komisích svědčí o tom, že se nedospělo ke konsenzu. Dnes v úvodu zasedání hlasoval pro to, aby se materiál neprojednával a našlo se více kompromisní řešení, aby nemusela být část univerzity přehlasována.


Prof. Trka uvedl, že se docela poctivě účastnil projednávaní tohoto materiálu v Komisi pro vědu, která má 28 členů, ale totéž se nedá říct o všech. Na klíčovém hlasování se podílelo jen 14 osob, jednání se mnohokrát účastnilo jen 6 či 7 osob. Pokud dnes někdo říká, že je materiál moc komplikovaný a nemohl se s ním seznámit, tak to není pravda. I kolegové ze společenskovědních oborů budou souhlasit s tím, že parametry se mnohokrát upravovaly. Domnívá se, že stanoviska obou komisí svědčí o tom, že se členové komisí materiálu málo věnovali. Dále uvedl, že součástí Principů pro rozdělování příspěvků a dotací je také zmíněná modelace. Každý se dívá na to, jak podle modelace dopadne jeho fakulta a podle toho bude dnes hlasovat, což je špatně. Jde o princip a principy jsou v navrženém systému v pořádku. Jedna fakulta dostane víc nyní, jiná později.


Prof. Krejsek uvedl, že je proti tomu, aby se omezovala možnost publikovat v časopisech, které jsou řádně vedeny ve WOS.


Mgr. Farkaš uvedl, že ho mrzí, že to vypadá, jako by se ztratil výhled toho, že předložený materiál má být koncepční a má nějakým způsobem určovat směřování univerzity do dalších let. Toho nikdy nedosáhneme, pokud se budeme dívat na to, jak jsme na tom nyní, a budeme se snažit motivační částku napasovat na současný stav, abychom nyní dosáhli nejlepších výsledků. Například u MFF je patrné, že v absolutních číslech při aplikování navrženého systému hodnocení ztratí nejvíc. Přesto bude hlasovat pro schválení materiálu, a to proto, že ho vnímá jako strategii a jako koncepční materiál. Je třeba dívat se na to tak, že vedení dává návod, v kterých oblastech se máme prioritně soustředit, a ne že se snaží někomu přidat či ubrat.


Doc. Stráský uvedl, že materiál řeší složitou otázku, proto vzniká spoustu kontroverzí a pocit nespravedlnosti. Domnívá se, že je chyba se na něj dívat prizmatem vlastní fakulty. MFF prohraje, ať už budou procenta jakákoliv, a nedá se s tím nic dělat. Je třeba se dívat na to, jestli to bude dobré pro univerzitu jako celek a přemýšlet o tom, jaký signál vyšleme ven. Nakonec je skoro jedno, jestli je materiál dokonalý a dopracovaný, nebo jestli ho dopracujeme za rok či dva, ale je třeba s měřením výkonu a kvality vědy začít. Je to pečlivě vyjednaný kompromis, který vadí všem a vadí všem stejně, tedy se jedná o dobrý kompromis, pro který bychom měli hlasovat. Pokud by AS UK neschválil materiál, který vedení předkládá s cílem motivovat k dělání vědy kvalitně, a poctivě ho projedná, signál, který tím vyšle, bude špatný. Raději vydejme pozitivní signál tím, že tento motivační systém zapneme.


Dr. Jüptner uvedl, že současná situace s investicemi do vědy je otřesná, protože v datech jsou publikace i z roku 2011 či 2012 a podle publikací z těchto let se na UK rozdělují finanční prostředky. Motivace pro fakulty investovat do vědy a dělat něco nového a kofinancovat vědecké projekty je nulová, což je nebezpečné. Když AS UK vyšle špatný signál, poškodí to celou UK i jednotlivé fakulty. Naopak, pokud se ho podaří schválit, bude to krok dopředu pro všechny fakulty. Všechny hodnotící systémy mají chyby, protože jsou tak složité, že dokonalé být nemůžou, proto si myslí, že víc času by ničemu nepomohlo. Všechny problémy jsou dle jeho názoru v materiálu citlivě kompenzované. Při jeho zkušenostech je navržený systém ve výsledku fér a plní svou roli.


Dr. Pavlík uvedl, že jakožto nový člen AS UK je z diskuse trochu zmaten. Na jednu stranu se říká, že se dosáhlo konsenzu, ale zároveň jsou stanoviska obou komisí naprosto rozporné. Interpretuje to tak, že poradní orgány AS UK schválení nedoporučují. Návrh systému vnímá jako soutěž o peníze, přičemž základním předpokladem soutěže by měly být rovné podmínky všech soutěžících. Ty však tento systém neposkytuje. Lidé na části fakult dělají výzkum za úplně jiných podmínek než na fakultách jiných a hodnotit za takové situace jejich výkon je velice problematické. Základní předpoklad pro tuto soutěž na UK není naplněn a pokud není naplněn, je pro něj velmi problematické ho zavádět.


Dr. Bičovský uvedl, že bude hlasovat proti materiálu, ale byl by nerad, kdyby to bylo interpretováno tak, že je principiálně proti tomu, co vedení UK v této oblasti podniká. Naopak se domnívá, že to, s čím prof. Krištoufek začal, je velice cenné a debata tak, jak probíhala, jen odhalila, že existují určitá zásadní nedorozumění napříč akademickou obcí, se kterými je potřeba dále pracovat. Na jednáních zaznamenal jistý předsudek vůči tomu, jak věda v některých oborech funguje. Troufá si tvrdit, že tento předsudek nepanuje ze strany humanitních fakult v tom smyslu, že by jejich zástupci nějak napadali kvalitu bádání na ostatních fakultách. Bude hlasovat proti, protože se domnívá, že by měla být dána příležitost k další diskusi o této věci. Zároveň si ale nepřeje pokračovat v rozdělování na základě parametru z 90. let, aktivitu podporuje, ale ne v současné podobě. Pokud se bude hlasovat o tom, zda obecně podpořit tuto aktivitu, pak bude hlasovat pro.


Prof. Zahálka poznamenal, že i z diskuse na komisích vyplývalo, že pokud se někdo zdržel hlasování, neznamená to, že by byl proti změně nastavení. Dále uvedl, že až bude ukončena rozprava, bude se hovořit o procedurální rovině.


Prof. Krištoufek uvedl, že se domnívá, že diskuse proběhla na maximum. Trvala přes 8 měsíců, komisí se v průměru účastnilo 8-10 lidí. V posledním měsíci se diskuse výrazně zintenzivnila a možnost vyjádření byla široká a kompromisů po cestě bylo hodně.


J. M. paní rektorka uvedla, že je pevně přesvědčená, že právě tím, že vytváříme nový systém, napomáháme tomu, abychom pracovali na rovnějších podmínkách pro soutěžící. Z jejího pohledu je bez nového systému tato možnost zablokovaná. Diskuse se týká nejen výkonových ukazatelů ve vědě, ale systému jako takového.


Prof. Zahálka poznamenal, že se domnívá, že kdybychom nyní udělali orientační hlasování o tom, zda má být zaveden nový systém, naprostá většina by byla pro.


Dr. Ježek uvedl, že projevuje velký obdiv vedení UK i členům komisí. Je třeba si přiznat, že nikomu se v současné chvíli návrh nemůže líbit, což je pochopitelné. Jsme jedna univerzita, což často přináší nemalé problémy. Bude hlasovat pro, přestože návrh není dokonalý a předpokládá, že se bude dále ladit. Nápad s tajným hlasováním se mu líbí, protože by mohlo přispět ke snížení tlaku, který může být ze strany vedení fakult vyvíjen.


Prof. Trka uvedl, že na komisích má jednat mnoho lidí, kteří na ně nechodí, materiály nečtou a nepřipomínkují je, ale někteří z nich pak stejně hlasují. Nerozumí tomu, co si má představit pod stejnými podmínkami pro výzkum, které z definice nemůžou být dosaženy, protože každý potřebuje pro výzkum něco jiného.


Prof. Černý uvedl, že skoro poprvé zažil při jednání s lidmi na fakultě ve vztahu k něčemu, co přichází z RUK, pozitivní emoci. Pozitivní je, že to pojmenovává slabiny naší současnosti navázané na minulost. To, že se zastavil „kafemlejnek“ není tak důležité jako to, že materiál vznikal evolučním způsobem a měl pocit, že byl provázen snahou dosažení konsensu. Sám se při hlasování na komisích zdržel, protože je málo ambiciózní, 5 % je podle něj málo. Materiál je jeden z nejlepších produktů vedení UK za dlouhou dobu a je ostuda, že už ho dávno nemáme.


Dr. Kříž uvedl, že přestože vnímá s materiálem spojené problémy, chtěl by ocenit prof. Krištoufka za ochotu k vyjednávání, a proto bude hlasovat pro.


Dr. Říha uvedl, že bylo řečeno všechno, ale ještě ne všemi, a vyjádřil se k proceduře hlasování.


Mgr. Altová uvedla, že se účastnila většiny jednání komisí a bude hlasovat pro materiál bez ohledu na způsob hlasování. Na materiálu je nejdůležitější to, že nás posouvá směrem k tomu, čemu bychom se měli snažit přiblížit. Je pravda, že projednávání na komisích se účastnilo málo mladých vědců, kteří by měli tuto diskusi posouvat kupředu.


Proběhla diskuse o tom, zda by se o tomto materiálu mělo hlasovat tajně či nikoliv.


J. M. paní rektorka poděkovala za proběhlou diskusi s tím, že pokud se shodneme na tom, že materiál je z 95 % dobře, pojďme navržený systém rozjet. Požádala o podporu předloženého materiálu.


Prof. Zahálka shrnul procesní náležitosti s tím, že schvalovat se budou samostatně ukazatele a návrh na změnu Principů pro rozdělování příspěvků a dotací. Nejprve se ale bude hlasovat o tom, zda se bude hlasovat tajně, přičemž je třeba, aby minimálně 1/3 členů AS UK byla pro.

Hlasování o tajném hlasování

Pro 42, proti 7, zdržel se 5

SchválenoJUDr. Říha, předseda komise pro tajné hlasování, zahájil hlasování. Po hlasování vyhlásil přestávku.


Po přestávce JUDr. Říha, předseda komise pro tajné hlasování, seznámil plénum senátu s výsledky hlasování.


Výsledky tajného hlasování:

Vydáno bylo 56 hlasovacích lístků.

Odevzdáno bylo 56 hlasovacích lístků, z toho 56 bylo platných.

5 osob se zúčastnilo hlasování distančně.


Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje materiál „Nový systém Výkonových ukazatelů pro vědecký výkon UK“ ve znění modifikace předkladatele.“

Hlasování

Pro 39, proti 15, zdržel se 7

Schváleno

JUDr. Říha, předseda komise pro tajné hlasování, zahájil hlasování. Po hlasování vyhlásil přestávku.


Po přestávce JUDr. Říha, předseda komise pro tajné hlasování, seznámil plénum senátu s výsledky hlasování.


Výsledky tajného hlasování:

Vydáno bylo 51 hlasovacích lístků.

Odevzdáno bylo 51 hlasovacích lístků, z toho 51 bylo platných.

5 osob se zúčastnilo hlasování distančně.


Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje novelizaci Principů pro rozdělování příspěvků a dotací na Univerzitě Karlově pro rok 2024 ve znění modifikace předkladatele.”

Hlasování

Pro 40, proti 8, zdržel se 8

Schváleno

8. Návrh na řešení žádostí o podporu z fondu na investiční rozvoj fakult a dalších součástí („Mikuláš”)

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo J. M. paní rektorce i k představení předloženého materiálu. J. M. paní rektorka požádala o úvodní slovo Mgr. Maňáska.


Mgr. Maňásek uvedl, že do 31. srpna 2023 byly podány tři žádosti o restrukturalizaci zápůjček, a to z MFF, SBZ a FHS. Dále byla podána žádost z FaF a LFHK o dorovnání 50% spoluúčasti v rámci konečného vyúčtování za přípravné práce v projektu MEPHARED 2.

Doc. Brom, předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila veškerým žádostem vyhovět.Návrh usnesení:

„AS UK projednal návrh na restrukturalizaci půjčky MFF z fondu na investiční rozvoj fakult a dalších součástí („Mikuláš“) a doporučuje J. M. paní rektorce žádosti vyhovět.”

Hlasování

Pro 44, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

Návrh usnesení:

„AS UK projednal návrh na restrukturalizaci půjčky SBZ z fondu na investiční rozvoj fakult a dalších součástí („Mikuláš“) a doporučuje J. M. paní rektorce žádosti vyhovět.”

Hlasování

Pro 45, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

Návrh usnesení:

„AS UK projednal návrh na restrukturalizaci půjčky FHS z fondu na investiční rozvoj fakult a dalších součástí („Mikuláš“) a doporučuje J. M. paní rektorce žádosti vyhovět.”

Hlasování

Pro 43, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

Návrh usnesení:

„AS UK projednala žádost o dofinancování přípravných prací projektu MEPHARED 2 na základě Vnitrouniverzitní dohody uzavřené dne 17. ledna 2022 z fondu na investiční rozvoj fakult a dalších součástí („Mikuláš“) a doporučuje J. M. paní rektorce žádosti vyhovět.”

Hlasování

Pro 42, proti 0, zdržel se 1

Schváleno

9. Změna OR č. 57/2021, Svěření nemovitého majetku Univerzity Karlovy do správy fakult a dalších součástí, kterým je svěřen výkon správy majetku – dodatek č. 3

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo Mgr. Maňáskovi, kvestorovi UK, k představení předloženého materiálu


Mgr. Maňásek uvedl, že jde o standardní záležitost, která se předkládá obvykle dvakrát do roka. Za určité časové období se sbírají podněty od fakult a součástí a vedení UK následně navrhne změny v souhrnné podobě. Předložený materiál představuje první letošní změnu. Mgr. Maňásek dále stručně informoval, v čem jednotlivé změny spočívají.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK projednal návrh změny – dodatku č. 3 k opatření rektora č. 57/2021, Svěření nemovitého majetku Univerzity Karlovy do správy fakult a dalších součástí, kterým je svěřen výkon správy majetku, ve znění opatření rektora č. 30/2022 a č. 40/2022, vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko a doporučuje dodatek č. 3 vydat ve formě opatření rektora.“

Hlasování

Pro 46, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

10. Návrh OR č. XX/2023 – Pravidla jednotného propagačního vizuálního stylu UK

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo J. M. paní rektorce k představení předloženého materiálu.


J. M. paní rektorka uvedla, že předložený materiál je cestou k tomu, aby propagace UK na příslušných místech byla do budoucna odlehčená a blížila se tomu, co od UK například uchazeči očekávají. Nový vizuální styl se bude používat tam, kde propagace musí odpovídat 21. století, což neznamená, že se UK vzdává svého tradičního loga.


Doc. Vlach uvedl, že materiál popisuje více než roční projekt. UK byla téměř jediná univerzita ve střední Evropě, která neměla vlastní propagační brand. Jak již bylo zmíněno, UK se nezbavuje své krásné pečeti, nejde tedy o re-branding, pouze o vytvoření propagačního stylu. Materiál prošel mnoha diskusemi na různých fórech a všechny smysluplné připomínky byly zapracovány. Cítí, že se nám konečně daří ukázat světu, že UK je jednotný celek a jednotný propagační styl tímto směrem míří také. Zároveň se materiál zabývá sjednocením zkratek, původní ambicí bylo i sjednotit zkratky v angličtině, ale pochopili, že to bude proces na delší dobu. Jediná anglická zkratka, která se zavádí, je „CU” pro označení UK v angličtině. Čeká nás ještě mnoho práce, protože nyní bude následovat debata o tom, jak sjednotíme i tu reprezentativní stránku UK. Přichází i doba, kdy budeme muset v souvislosti se změnou vysokoškolského zákona brzy otevřít vnitřní předpisy fakult a šlo by této možnosti využít pro nadefinování zkratek a začít se s fakultami koncepčně zabývat jejich vizuálními styly. Snahou bylo udělat také celouniverzitní písmo, což je třeba ještě domyslet. Dále uvedl, že se lehce rozvolňuje použití pečeti. Závěrem vyjádřil naději, že směr, kterým se UK v této oblasti vydává, je správný.


Mgr. Bubeníková, předsedkyně Komise pro třetí roli AS UK, seznámila členy AS UK se stanoviskem Komise pro třetí roli AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k Opatření rektora č. XX/2023 – Pravidla jednotného propagačního vizuálního stylu Univerzity Karlovy.”

Hlasování

Pro 43, proti 0, zdržel se 1

Schváleno

11. Právní jednání

a) FTVS – odpis pohledávky

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo Mgr. Maňáskovi, kvestorovi UK, k představení předloženého materiálu. Mgr. Maňásek uvedl, že na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu je pohledávka nevymahatelná, proto je třeba ji formálně vyřešit a odepsat ji.


Prof. Zahálka doplnil, že je to záležitost stará 14 let, která skončila pracovněprávním sporem a výpovědí osoby zodpovědné za tento problém.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.

Návrh usnesení:

„AS UK projednal návrh odpisu pohledávky společností FK DUKLA PRAHA, a.s. a s odpisem pohledávky souhlasí.“

Hlasování

Pro 40, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

b) FTVS – Uložení optického vedení (Vodafone)

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo Mgr. Maňáskovi, kvestorovi UK, k představení předloženého materiálu. Mgr. Maňásek uvedl, že byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí a následně, po ocenění znalcem, byla smluvena jednorázová úplata za služebnost.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.

Návrh usnesení:

„AS UK projednal záměr zřídit služebnost spočívající v umístění optického vedení k tíži pozemku parc. č. 302/6, k.ú. Veleslavín, obec Praha, a v právu přístupu na pozemky za účelem prohlídky, opravy nebo údržby stavby ve prospěch Vodafone Czech Republic, a.s., IČO: 25788001, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření smlouvy.“

Hlasování

Pro 41, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

c) Dodatek k nájemní smlouvě Autocentrum Plzeň

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo Mgr. Maňáskovi, kvestorovi UK, k představení předloženého materiálu.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko. Doplnil, že dodatek neobsahuje inflační doložku.

Návrh usnesení:

„AS UK projednal návrh dodatku č. 7 k nájemní smlouvě ze dne 9. 6. 2017 se společností Autocentrum Plzeň, s.r.o. a s uzavřením dodatku č. 7 souhlasí.“

Hlasování

Pro 41, proti 0, zdržel se 1

Schváleno

d) SBZ – odpis pohledávky

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo Mgr. Maňáskovi, kvestorovi UK, k představení předloženého materiálu. Mgr. Maňásek uvedl, že příslušná pohledávka spadla do exekuce, avšak společnost je zcela bez majetku a pravděpodobnost vymožení pohledávky je prakticky nulová, proto navrhují její odepsání.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.

Návrh usnesení:

„AS UK projednal návrh odpisu pohledávky za společností U Bakaláře s.r.o. a s odpisem pohledávky souhlasí.“

Hlasování

Pro 40, proti 0, zdržel se 1

Schváleno

12. Informace z pracovních komisí

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, vyzval předsedy pracovních komisí AS UK, aby plénum informovali o činnosti komisí.


JUDr. Josef Staša, předseda Legislativní komise AS UK uvedl, že Legislativní komise se již v průběhu zasedání vyčerpala.

                                                                                                                

Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl, že Ekonomické komisi AS UK byla představena strategie mezisektorové spolupráce, což je materiál, který AS UK projednávat nebude. Dále uvedl, že 2.LF představila plán stavby své multifunkční budovy, přičemž se jedná se o jednu z velkých staveb, na kterou budou žádat o financování mimo jiné i z fondu Mikuláš.


Bc. Boňko, předseda Sociální komise AS UK, uvedl, že Sociální komise AS UK se věnovala poplatkům, stipendiím a zajištění zdravotní péče pro studenty UK. Ředitelka KaM dále seznámila komisi s novinkami z KaM, jmenovitě s novými nabídkami veganských a vegetariánských jídel či s řešením stížnosti, která byla podána na kolej Větrník. Komise se dále zabývala podporou zájmové činnosti, konkrétně čtyř studentských akcí, které byly podpořeny. V této souvislosti bylo zjištěno, že financování sportu na UK není v ideálním stavu a bylo by záhodno, aby bylo ztransparentněno fungování a rozhodování Rady sportu. Závěrem informoval o otevřeném dopisu o podpoře manželství pro všechny a odkázal na e-mailem rozeslané usnesení komise.


Bc. Vohlídková uvedla, že Studijní komise AS UK se tento měsíc nesešla.


Mgr. Andrej Farkaš, předseda Komise pro IT AS UK, uvedl, že Komise pro IT AS UK se seznámila s novým tvarem studentských e-mailů. Fakulta může přiřadit i jiný tvar emailu nad rámec toho společného. Komise dále projednávala zápisy rozvrhů v SIS, kde ÚVT udělalo mnoho práce za Erudio, což komise hodnotila velmi kladně. V této souvislosti vyzvala Studijní komisi AS UK, aby se věnovala problematice „klikacích zápisů”. V závěru se projednaly novinky v tvorbě mobilní aplikace a podpis dodatku s Erudiem, který snižuje paušál, který UK platí za SIS.


Mgr. Kristýna Bubeníková, předsedkyně Komise pro třetí roli AS UK, uvedla, že Komise pro třetí roli AS UK se kromě již projednaného věnovala doméně pr.cuni a dále debatě o prezentaci UK mimo ČR a Slovensko. V závěru zasedání byl řešen otevřený dopis, ke kterému bylo rozesláno usnesení.


Mgr. Kristýna Bubeníková jménem Mgr. Filipa Hruši, předsedy Petiční komise AS UK, uvedla, že Petiční komise AS UK zasedala distančně a projednávala podněty studentů z KTF UK. Přijala k této problematice tři usnesení, vyjádřila se k výrokům proděkana pro vědu a ke způsobu odvolání školitelů.


Rozprava


Prof. Zahálka informoval, že Rada sportu se sejde v příštím týdnu. Prof. Zahálka se jí bude účastnit a podněty předá, požádá také o vystavení zápisů.


Dr. Kříž upozornil na to, že na KTF nedošlo k žádnému odvolání školitelů, ke kterému se vyjádřila Petiční komise. Dr. Štauberová uvedla, že v dotčeném emailu se objevila informace, že po určitém datu nebude prof. Petráček nadále školitelem a proti postupu pana proděkana se ohradila i oborová rada. Dr. Kříž uvedl, že děkan fakulty vycházel z právního stanoviska, že spolu se zánikem pracovněprávního poměru dojde i k zániku funkce školitele, k odvolání školitele ale nedošlo.


Prof. Zahálka upozornil, že školitelů, kteří nejsou v pracovněprávním vztahu s UK, je mnoho, ale má větší smysl se tím zabývat až budou dostupné výsledky kontroly.


Návrh usnesení:

 „AS UK bere na vědomí informace z pracovních komisí.”

Schváleno tichým souhlasem

13. Informace z Rady vysokých škol

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo Bc. Boňkovi.


Bc. Boňko uvedl, že v SKRVŠ se přes prázdniny moc nového neudálo, řeší se financování vysokých škol a SKRVŠ bude mít sněm příští čtvrtek v Brně.


Prof. Zahálka doplnil, že už bylo avizováno, že ve funkci předsedy RVŠ bude končit prof. Pospíšil. Nominantem na nového předsedu bude prof. Skládanka. Dále uvedl, že chodí zprávy, že akademické senáty vyjadřují podporu plánované stávce.


Návrh usnesení:

„AS UK bere na vědomí informace Rady vysokých škol.”

Schváleno tichým souhlasem

14. Různé

Bc. Vohlídková informovala o již zmíněném otevřeném dopisu, který se týkal podpory manželství pro všechny, a který projednávala Komise pro třetí roli a Sociální komise. Z e-mailové komunikace vyplynulo, že jde o kontroverzní téma především proto, jakým způsobem je dopis formulován. Bylo navrženo usnesení, které je formulováno tak, aby nebylo pro AS UK příliš kontroverzní. Usnesení nepodporuje přímo znění daného dopisu, ale jeho myšlenku.


Bc. Boňko uvedl, že se přiklání k navrženému usnesení.


Bc. Čech rovněž podpořil usnesení, které podle něj představuje dobrý kompromis, protože pokud byl AS UK osloven s otevřeným dopisem, měl by se k tomu nějak postavit.


Dr. Kříž uvedl, že AS UK se podílí na správě věcí veřejných a jedním z principů správy věcí veřejných je, že dané orgány respektují svoji působnost. AS UK má řešit otázky řízení naší univerzity a ne legislativy. Pokud chceme dělat politiku, dělejme ji na jiných platformách. Nebude vyjadřovat svůj názor, protože tato otázka podle něj AS UK nepřísluší. O diskriminaci se nejedná, řekl to již Ústavní soud i ESLP, které oba potvrdily, že definice manželství má být ponechána národním právním řádům.


Bc. Čech uvedl, že AS UK běžně přijímá deklaratorní usnesení. Ústavní soud nikdy nepřezkoumával definici manželství v občanském zákoníku a nikdy neřekl, že je tato definice ústavně konformní. Judikatura ESLP říká, že státy nemusí přijmout rovná manželství, ale musí umožnit alespoň něco ve stylu registrovaného partnerství. Zcela určitě je ale úprava diskriminační ve smyslu politickém.


Dr. Šima uvedl, že ve druhé větě navrženého usnesení nevidí překračování naší kompetence. Je to obecné tvrzení, řadu podobných prohlášení AS UK již přijal.


Doc. Mrázek uvedl, že navržená formulace se mu celkem líbí, ale neví, do jaké míry navozuje dojem spojení s otevřeným dopisem, který by byl nehlasovatelný. Potřebovali bychom právní rozbor toho, co znamená „manželství pro všechny”, což může znamenat více věcí.


Bc. Boňko poděkoval za proběhlou diskusi. Navrhované usnesení nic o podpoře dopisu neříká, pouze deklaruje, že jsme dopis přečetli a seznámili se s ním. Část druhá usnesení je velmi obecná a na dopis nenavazuje.


Mgr. Hrabovský uvedl, že znění dopisu mu připadá nedůstojné a navrhl první větu usnesení upravit tak, že se AS UK seznámil se společenskou problematikou situace.


AS UK orientačně hlasoval o tom, které ze dvou variant usnesení, kdy jedno zahrnovalo odkaz na otevřený dopis a druhé nikoliv, preferuje. Výsledkem byla preference znění s odkazem na otevřený dopis.Návrh usnesení:

„AS UK se seznámil se zněním otevřeného dopisu akademických obcí na podporu zákona manželství pro všechny páry. AS UK podporuje snahy o zrovnoprávnění LGBTQ+ osob ve společnosti a odmítá jakékoliv formy diskriminace.“

Hlasování

Pro 32, proti 1, zdržel se 5

Schváleno


Návrh usnesení:

 „AS UK bere na vědomí informace z bodu Různé.”

Schváleno tichým souhlasemProf. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, poděkoval senátorům za jejich účast na zasedání AS UK a oznámil termín příštího zasedání, které se bude konat dne 10. listopadu 2023 v 10:00. Zasedání ukončil v 15:56.prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.,

předseda AS UKZapsala: Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK


Zápis ke stažení zde.


Poslední změna: 10. listopad 2023 17:26 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám