Opatření rektora č.14/2024

Název:

Statut Ceny Univerzity Karlovy za přínos k rovným příležitostem – Ceny manželů Coriových

K provedení:

-

Gestor:

UK Point

Účinnost:

8. března 2024


Statut Ceny Univerzity Karlovy za přínos k rovným příležitostem – Ceny manželů Coriových.

Čl. 1

Tento statut stanoví pravidla pro udělování Ceny Univerzity Karlovy za přínos k rovným příležitostem (dále jen „cena“ a „univerzita“). Cena je pojmenována po manželích Coriových, kteří v roce 1947 společně obdrželi Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství. Gerty Theresa Coriová se tak stala první ženou na světě, která získala toto ocenění v lékařství a je jedinou Češkou, držitelkou Nobelovy Ceny.


Čl. 2

Cena se uděluje za jednorázovou činnost nebo dlouhodobé působení, například projekt či významný osvětový počin, který napomáhá vytváření rovných příležitostí.


Čl. 3

 1. Cenu může získat osoba nebo kolektiv z řad členů akademické obce a ostatních zaměstnanců univerzity.

 2. Členové Rady pro rovné příležitosti univerzity (dále jen „Rada“) nemohou být na cenu nominováni.


Čl. 4

 1. Návrhy na udělení ceny mohou podat členové akademické obce univerzity i ostatní zaměstnanci univerzity, stejně tak i orgány univerzity a jejích jednotlivých součástí.

 2. Každá osoba či orgán může podat nejvýše jeden návrh v daném roce.

 3. Návrh na udělení ceny se podává elektronicky na e-mailovou adresu rovneprilezitosti@cuni.cz na předepsaném formuláři. Formulář se zasílá podepsaný elektronickým podpisem či naskenovaný s vlastnoručním podpisem a zároveň v upravovatelné verzi. Vzor formuláře je přílohou č. 1 tohoto opatření.

 4. Termín pro podávání návrhů je nejpozději do konce května příslušného kalendářního roku.


Čl. 5

 1. Poradním orgánem rektora univerzity pro posuzování návrhů na udělení ceny je Rada.

 2. Rada posuzuje došlé návrhy na udělení ceny a předkládá rektorovi zpravidla pět návrhů na udělení ceny.

 3. V daném roce mohou být uděleny nejvýše dvě ceny.


Čl. 6

Hlavním kritériem pro udělení ceny je dopad aktivity a její přínos pro vyrovnávání příležitostí.


Čl. 7

 1. Cenu za přínos k rovným příležitostem předává rektor univerzity na slavnostním aktu.

 2. Udělení ceny se osvědčuje diplomem, který je opatřen znakem univerzity a podpisem rektora univerzity.

 3. S udělením ceny je spojena finanční odměna ve výši nejméně třicet tisíc korun českých. O konkrétní výši rozhoduje rektorka.


Čl. 8

Na udělení ceny není právní nárok.


Čl. 9

Toto opaření nabývá platnosti dnem jeho vydání a účinnosti dnem 8. března 2024.


Praze dne 5. března 2024

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

rektorka.pdf ke stažení

.doc ke stažení


Příloha č. 1 – Vzor formuláře Nominace na Cenu Univerzity Karlovy za přínos k rovným příležitostem – Cenu manželů Coriových


Příloha č. 1 - Vzor formulářePoslední změna: 30. duben 2024 12:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám