Univerzita Karlova je aktivní na cestě k udržitelnosti a drží si své místo ve světové špičce

English see below


Praha, 12. 6. 2024 – Udržitelný rozvoj na Univerzitě Karlově (UK) je strategicky i obsahově naplňované téma. Univerzita podporuje konkrétní udržitelné projekty, které zlepšují prostředí na univerzitní půdě i mimo ni. Současně si dle dnes vydaného světového žebříčku Times Higher Education University Impact Rankings stabilně drží také unikátní postavení mezi světovými univerzitami, které o udržitelný rozvoj systematicky usilují.

Univerzita Karlova prohlubuje udržitelnost v celé její škále zahrnující, ať enviromentální, sociální i ekonomické aspekty. UK přijala svou vlastní Strategii udržitelného rozvoje Univerzity Karlovy: Na cestě k udržitelnosti 2030, jejímž hlavním cílem je udržitelné fungování s odpovědným přístupem ke svému provozu, ale i k vzdělávacím a tvůrčím činnostem. Doménami, v nichž univerzita v porovnání s organizacemi obdobného charakteru bezesporu vyniká, je především udržitelné stravování a odpovědné nakupování. Vedle bezpočtu různorodých akcí, přednášek a workshopů zprostředkovává téma udržitelnosti na UK zejména podcast Udržitelná Karlovka či soutěž na podporu udržitelného rozvoje UK.  Konkrétní udržitelné studentské projekty  

Aktivní studentky a studenti Univerzity Karlovy v soutěži Podpora udržitelného rozvoje na UK ukazují, že i drobné změny mohou přispět k lepšímu světu kolem nás. Ve druhém ročníku grantové výzvy jich univerzita podpořila účelovým stipendiem hned několik.Jedním z nich je například vznik komunitní zahrady v areálu Lékařské fakulty v Plzni UK. Péče o okrasné rostliny i bylinky studující všech ročníků i zaměstnance propojí na neformálním místě, kde mohou pečovat o zeleň, odpočívat a předávat si zkušenosti v jakési „zelené studovně“. Komunitní zahrada vznikne studentskou aktivitou také na dvoře Pedagogické fakulty UK a rozšíření se dočká i stávající permakulturní zahrada Hofmanka. U budovy Fakulty humanitních studií UK přibyde zahradní domek pro členy včelařského spolku a brigádníky, kteří zde letos očekávají první sklizeň medu z vloni instalovaných úlů.

Protože nejde pouze o udržitelnost v oblasti životního prostředí, ale také udržitelnost sociální, UK ocenila také projekty zaměřené na tuto oblast. Tým studujících Filozofické fakulty UK získal podporu na pořádání letošního ročníku filmového festivalu Zlatý Voči, který povede dle pravidel „green-filmingu“. Na Husitské teologické fakultě UK bude zřízena místnost pro trávení volného času a pořádání seminářů a workshopů. Studující ji vybaví vlastnoručně zrenovovaným nábytkem původně určeným k vyhození. Podporu získal také projekt cirkulace věcí, které mohou sloužit dál – tzv. SWAP. Na Fakultě humanitních studií UK tak vznikne výměník našatstvo a ve sdílené studentské kuchyňce bude jasně označeno vše, co je zde určeno ke sdílení (čaje, káva, nádobí). Studenti kuchyňky a studující zde uspořádají workshopy na témata sdílení a „re-use“. Vzdělávání dětí v oblasti zdravého životního stylu, zejména s ohledem na udržitelné stravováníse bude díky podpoře ze soutěže věnovat studentka z Fakulty tělesné výchovy a sportu UK.Univerzita v mezinárodním srovnání naplňování Cílů udržitelného rozvoje

Příležitost sledovat, jak si v udržitelnosti Univerzita Karlova stojí v porovnání s ostatními vysokými školami nabízí mezinárodní žebříček Times Higher Education University Impact Rankings, jehož výsledky byly dnes zveřejněny. „Mezi téměř dvěma tisíci školami se Univerzita Karlova celkově umístila na 201-300. místě, je tedy v oblasti udržitelného rozvoje mezi třemi sty nejlepšími univerzitami na světě. Tuto pozici navíc obhájila i přes nárůst dalších 400 hodnocených univerzit oproti předchozímu roku. Na udržitelném rozvoji univerzity stále pracujeme. Osobně považuji udržitelnost za neodmyslitelnou součást, na kterou se i do budoucna musíme zaměřovat,“ podtrhla výsledky celosvětového hodnocení rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková.

Univerzita se žebříčku Times Higher Education University Impact Rankings zapojila celkem do devíti hodnocených cílů (ty, kde si Univerzita vedla nejlépe jsou uvedeny ve výčtu níže). Nejlepších výsledků dosáhla ve dvou cílech – Zdraví a kvalitní život a Mír, spravedlnost a silné instituce, kde patří mezi sto nejlépe hodnocených vysokých škol na světě. Jedním z dalších cílů, kde se UK umístila na předních místech mezi dvě stě nejlepšími, je například cíl Méně nerovností. V cíli Zdraví a kvalitní život dosáhla UK skvělého výsledku díky kvalitnímu výzkumu v oblasti lidského zdraví a nemocí, ale i počtu absolventek a absolventů v lékařských a zdravotnických oborech či podpoře zdraví vlastních zaměstnankyň a zaměstnanců a studujících.

Univerzita dosahuje skvělé příčky žebříčku těží také díky řadě výzkumných projektů, které probíhají například v Centru pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. Odborníci a odbornice se zde zabývají například tématy udržitelného lesnictví, budoucím zdravotním rizikům spojeným s vybranými patogeny v pobřežních vodách či posilováním globální solidarity. Na Přírodovědecké fakultě UK zase vědci a vědkyně zkoumají například roli jednobuněčných řas v ekosystému, regulaci růstu rostlin či nové typy multifunkčních jedno atomárních katalyzátorů.

Univerzita Karlova je v letošním žebříčku celkově nejlépe hodnocenou českou vysokou školou.


Více k cílům žebříčku Times Higher Education University Impact, v nichž byla UK hodnocena nejlépe:


Zdraví a kvalitní život

Hodnocené oblasti: výzkum v oblasti lidského zdraví a nemocí, absolventky a absolventi v lékařských a zdravotnických oborech, místní, národní a mezinárodní spolupráce s institucemi zabývajícími se zdravím, programy a dobrovolnické aktivity pro širokou veřejnost přispívající ke zdravému a kvalitnímu životu, dostupnost univerzitních sportovišť pro veřejnost a podpora zdraví zaměstnankyň a zaměstnanců a studujících univerzity.


Kvalitní vzdělávání

Hodnocené oblasti: výzkumu v oblasti vzdělávání, podíl studujících, jejichž rodiče nevystudovali vysokou školu, podíl absolventek a absolventů učitelských studijních programů, kteří jsou oprávněni vyučovat na základních školách, veřejná dostupnost vzdělávacích zdrojů (přednášky, výukové materiály, online kurzy, knihovny), pořádání vzdělávacích akcí, nabídka programů profesně orientovaného celoživotního vzdělávání, uskutečňování komunitního vzdělávání pro veřejnost.


Méně nerovností

Hodnocené oblasti: výzkum v oblasti snižování nerovností, podíl „prvogeneračních“ studujících, tj. těch, jejichž rodiče nevystudovali vysokou školu, podíl studujících z rozvojových zemí, kteří od univerzity obdrželi významnou finanční podporu pro své studium, podíl zdravotně znevýhodněných studujících a zaměstnankyň a zaměstnanců, opatření proti diskriminaci a na vyrovnávání příležitostí (např. přístup k vysokoškolskému vzdělání, podpora znevýhodněných/minoritně zastoupených skupin, dostupnost budov).


Mír, spravedlnost a silné instituce

Hodnocené oblasti: výzkum v předmětné oblasti, správa a řízení vysokých škol (například garance akademických svobod, zastoupení zaměstnankyň/zaměstnanců a studujících v akademickém senátu, politika v oblasti spolupráce se stakeholdery, politika v oblasti korupčního jednání, zveřejňování údajů o hospodaření), spolupráci s institucemi veřejné správy (poskytování expertíz, vzdělávání představitelů veřejné správy, společný výzkum, poskytování neutrálního prostoru pro různé politické světonázory) a podíl absolventů v oblasti práva a správy.


Více o žebříčku najdete ZDE

Tisková zpráva ke stažení zde.


Univerzita Karlova

· založena v roce 1348

· 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni)

· 8 800 zaměstnankyň a zaměstnanců

· 51 000 studentek a studentů

· 8 000 absolventek a absolventů ročně

· 16 000 účastnic a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání ročně

· 86. místo v žebříčku QS World University Rankings: Europe 2024
Charles University is active on the road to sustainability and maintains its place in the world's top 


Prague, 12 June 2024 - Sustainable development is a strategic and substantive issue at Charles University (CU). The university supports specific sustainable projects that improve the environment both on and off campus. At the same time, according to the Times Higher Education University Impact Rankings published today, it occupies a unique position among the world's universities that systematically pursue sustainable development.


Charles University is deepening sustainability in its full range, including environmental, social and economic aspects. The CU has adopted its own sustainable development strategy for Charles University: Towards Sustainability 2030, the main objective of which is to operate sustainably with a responsible approach to its business, educational and creative activities. The areas in which the University undoubtedly excels in comparison to its peers are sustainable catering and responsible purchasing. In addition to a wide range of events, lectures and workshops, the Sustainable Karlovka podcast and the CU Sustainability Competition promote sustainability at CUConcrete sustainable student projects 

The active students of Charles University in the competition Supporting Sustainable Development at Charles University show that even small changes can contribute to a better world around us. In the second year of the competition, the university supported several of them with a special grant. One of them, for example, is the creation of a community garden on the campus of the Medical Faculty in Pilsen. Caring for ornamental plants and herbs will bring together students of all years and staff in an informal place where they can care for greenery, relax and share experiences in a kind of "green study room". A community garden will also be created through student activity in the courtyard of the Faculty of Education at Charles University, and the existing Hofmanka permaculture garden will be expanded. A garden shed will be built at the Faculty of Humanities building for members of the beekeeping association and temporary workers who are expecting the first honey harvest from the hives installed last year.


As well as environmental sustainability, the UK has also recognised projects that focus on social sustainability. A team of students from the Faculty of Arts at Charles University has received support to organise this year's Zlatý Voči Film Festival, which will be run according to the rules of green filming. A room for leisure activities, seminars and workshops will be set up at the Hussite Theological Faculty. The students will furnish it with their own refurbished furniture that was originally destined for the scrap heap. A project to recycle reusable items, known as SWAP, was also supported. The CU Faculty of Humanities will create a clothes changer and the shared student kitchen will clearly label everything that is to be shared (tea, coffee, crockery). The kitchen and students will run workshops on sharing and reusing. Thanks to the support of the competition, a student from the Faculty of Physical Education and Sport of Charles University will educate children about healthy lifestyles, especially sustainable eating.


University among the best in the world

The university in an international comparison of sustainable development goals

The international Times Higher Education University Impact Rankings, the results of which were published today, provide an opportunity to see how Charles University compares with other universities in the area of sustainability. "Among nearly 2,000 schools, Charles University is ranked 201-300 overall, making it one of the top three hundred universities in the world for sustainability. Moreover, it has defended this position despite an increase of 400 other ranked universities compared to last year. We are still working on the sustainable development of the university. Personally, I consider sustainability to be an inherent part that we must continue to focus on in the future," said Milena Králíčková, Rector of Charles University.

The university participated in the Times Higher Education University Impact Rankings in a total of nine ranked objectives (those in which the university performed best are listed below). The University performed best in two of the goals - Health and Quality of Life and Peace, Justice and Strong Institutions - where it was ranked among the top 100 universities in the world. One of the other goals where the UK is in the top two hundred, for example, is the goal of reducing inequalities. In the Health and Quality of Life goal, the CU scored highly for the quality of its research into human health and disease, the number of graduates in medical and health-related fields, and the promotion of the health of its own staff and students.


The university also benefits from its high ranking thanks to a number of research projects, for example at the Centre for Environmental Issues at Charles University. Here, experts and specialists work on topics such as sustainable forestry, future health risks associated with selected pathogens in coastal waters, and strengthening global solidarity. At Charles University's Faculty of Natural Sciences, scientists are investigating the role of unicellular algae in the ecosystem, the regulation of plant growth and new types of multifunctional single atom catalysts.


Charles University is the top-ranked Czech university in this year's ranking.


More about the ranking can be found HERE.
More on the Times Higher Education University Impact ranking objectives in which the UK was ranked highest:


Good health and wellbeing

The areas evaluated: research in the field of human health and disease; graduates in medical and health-related fields; local, national and international cooperation with health-related institutions; programmes and volunteer activities for the general public contributing to healthy and quality life; accessibility of university sports facilities for the public; and health promotion for university staff and students.


Quality education

 

Areas evaluated: educational research, proportion of students whose parents did not graduate from college, proportion of graduates of teacher education programs who are eligible to teach in elementary schools, public availability of educational resources (lectures, instructional materials, online courses, libraries), organization of educational events, offering of career-oriented lifelong learning programs, implementation of community education for the public.


Reduced inequalities

 

Areas assessed: research on reducing inequalities, proportion of 'first-generation' students, i.e. those whose parents did not go to university, proportion of students from developing countries who received significant financial support from the university for their studies, proportion of disabled students and staff, measures against discrimination and to equalise opportunities (e.g. access to higher education, support for disadvantaged/minority groups, access to buildings).


Peace, justice and strong institutions

 

Areas evaluated: research in the subject area, university governance (e.g. guarantee of academic freedoms, representation of staff and students in the academic senate, policy on stakeholder engagement, policy on corruption, disclosure of management data), collaboration with public institutions (provision of expertise, training of public officials, joint research, providing a neutral space for different political worldviews), and the proportion of graduates in law and governance.
Poslední změna: 2. červenec 2024 15:00 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám