Meziuniverzitní dohody

Výběrové řízení pro obsazení mobility akademiků, doktorandů a post-doktorandů


Většina meziuniverzitních dohod, které Univerzita Karlova uzavírá se zahraničními partnerskými univerzitami, podporuje mobilitu vědecko-pedagogických pracovníků, doktorandů a post-doktorandů.  Jedná se o krátkodobé (jedno- až třítýdenní) výzkumné, studijní a přednáškové pobyty, které si pracovníci předem dojednají se svými zahraničními partnery.


Počty akademických mobilit jsou vymezeny smluvně (počty dnů a osob za rok), za předpokladu reciprocity a dle aktuálních finančních podmínek na obou univerzitách. Účast v akademické mobilitě není nikterak nároková, ani automatická.


Seznam meziuniverzitních dohod a další související informace naleznete zde.

Pokyny k výběrovému řízení

Podrobné informace naleznete zde.

Náležitosti žádostí

Žadatel osloví svého stávajícího/potenciálního vědeckého partnera na smluvní zahraniční univerzitě a dojedná s ním konkrétní náplň a účel svého pobytu. Na základě této dohody vyhotoví žádost v jednom originálu (prosíme nesešívat) zahrnující:


  • Academic Visitor Application

  • zvací dopis zahraničního partnera dokládající souhlas s účelem pobytu žadatele,

  • odůvodnění vícečetného pobytu (při žádostech o více než 2 výjezdy za rok do jedné země).

Žádost splňující veškeré náležitosti schvaluje vedoucí pracoviště/katedry. V celofakultním výběrovém řízení rozhodne o nominacích proděkan pro zahraniční záležitosti. Termín uzávěrky si stanoví fakulta.

Termín pro odevzdání přihlášek na kalendářní rok 2022:

  • na všechny zahraniční partnerské univerzity je termín do 10. prosince 2021

  • pobyty vědeckých pracovníků do mimoevropských zemí je možno projednat individuálně kdykoliv během roku.

Vyplněnou žádost se všemi náležitostmi odevzdáte na zahraničním oddělení Vaší fakulty k dřívějšímu termínu, který si stanoví každá fakulta sama.

Povinnosti účastníků mobility

  • nahlásit nejméně měsíc dopředu sjednaný termín pobytu na zahraniční oddělení fakulty a OZV RUK (pokud nebylo specifikováno v žádosti, či došlo ke změně),

  • neprodleně nahlásit případné storno pobytu na zahraniční oddělení fakulty, aby OZV RUK mohlo nabídnout uvolněné místo jiným zájemcům,

  • do 14 dnů po návratu vyplnit formulář Zprávy ze zahraniční cesty a podepsaný vedoucím pracoviště/katedry  jej předložit zahraničnímu oddělení fakulty, které jej dále postoupí OZV RUK.

Kontakt

Mgr. Dita Faifrová

Odbor zahraničních vztahů

E-mail: dita.faifrova@ruk.cuni.cz

Tel.: +420 224 491 303


Poslední změna: 7. listopad 2021 20:44 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám