Programy EU - ERASMUS+

I. Obecné informace

Mobilita zaměstnanců (akademických i neakademických) je nedílnou součástí internacionalizační strategie Univerzity Karlovy a vedle mobility studentů jednou z klíčových aktivit evropského výměnného programu Erasmus+.


Mobilita zaměstnanců má za cíle zejména:

- rozvoj vztahů se zahraničními partnerskými univerzitami

- prohlubování spolupráce za účelem společné projektové činnosti

- zviditelnění a propagaci dobrého jména UK doma i v zahraničí

- získávání mezinárodních zkušeností s výukou v zahraničí, hosting zahraničních lektorů, sdílení příkladů dobré praxe např. při rozvoji cizojazyčných studijních programů apod.

- zvyšování odborné či jazykové kvalifikace zaměstnanců UK.


V rámci programu ERASMUS+ 103/131 (tzv. "evropský" Erasmus) je možné realizovat dva základní druhy pobytů:

II. Dokumenty ke stažení


 • Program mobility - výuka

 • Program mobility - školení

 • Text účastnické smlouvy (k nahlédnutí)

 • Potvrzení o délce a náplni mobility

 • Sazby grantů pro pobytové a cestovní náklady (2020/2021)

 • Sazby grantů pro pobytové a cestovní náklady (2021/2022)

 • Číselníky kódů

III. Podmínky účasti


KDO:

Zaměstnanec s pracovním poměrem na UK, tj. s pracovní smlouvoumm případně DPP/DPČ.

Zaměstnanec, nominovaný v řádném výběrovém řízení, zaštítěném OZV RUK.


KDY:

Po nominaci v rámci jednoho projektového období.


CÍLOVÁ ZEMĚ:

Zaměstnanec může realizovat cestu v kterékoli z tzv. programových zemí Erasmus+:


Rakousko
*


(* Velká Británie programovou zemí do 31.5.2023)


PŘIJÍMAJÍCÍ INSTITUCE:

U výukového pobytu partnerská zahraniční VŠ, jenž je držitelem ECHE a s níž má UK platnou interinstitucionální smlouvu.

V případě školení partnerská zahraniční VŠ s ECHE nebo jiný podnik, organizace či instituce.

Interinstitucionální smlouva v případě školení zaměstnanců není povinná.


JAK DLOUHO:

Minimální doba pobytu činí 2 po sobě jdoucí kalendářní dny, maximální doba pobytu činí 60 kalendářních dní mimo dny cesty.

U výukového pobytu nutno odučit nejméně 8 hodin za týden (či kratší mobilitu), u delších mobilit počet týdnů násoben osmi.

U školení není minimální počet hodin stanoven.


OPRÁVNĚNÉ AKTIVITY:

Výukový pobyt: soustavná pedagogická činnost, tj. zejména zahraniční přednášky, vedení seminářů, spolupráce na studijních joint/double degree programech, konzultace apod.

Školení zaměstnanců: široká škála aktivit zahrnující odbornou přípravu, jazykové a jiné vzdělávací kurzy, účast na tzv. staff weeks, job shadowing apod.


Výjimka: účast na konferenci je v obou případech považována za nezpůsobilou aktivitu v rámci programu Erasmus+.


Administrativní postup


Před výjezdem


Před výjezdem je nezbytné sestavit tzv. výukový program, který je schválen vysílající i přijímající institucí. Výukový program musí obsahovat: údaje o trvání mobility, konkrétní výukový program přednášek a dalších pedagogických aktivit, počet odučených hodin. Za vysílající instituci tento dokument schvaluje fakultní koordinátor programu Erasmus na doporučení (podpis) vedoucího pracoviště, kde pedagog působí.* Formulář ke stažení: Mobility Agreement Staff Mobility For Teaching


Na základě schváleného výukového programu je možné vystavit ÚČASTNICKOU smlouvu. Účastnická smlouva je opatřená evidenčním číslem podle fakulty a pořadí mobility a je k dispozici ke stažení zde:  Účastnická smlouva o poskytnutí grantových prostředků - Výzva 2019 a nebo Účastnická smlouva o poskytnutí grantových prostředků - Výzva 2020. Součástí smlouvy jsou rovněž Všeobecné podmínky mobility.Tato smlouva je uzavřena na fakultní úrovni mezi vyslaným zaměstnancem (oprávněným příjemcem) a děkanem fakulty (vysílající instituce). Kopie (či druhý originál) této dohody je zaslána do Evropské kanceláře na RUK. Vyjíždějící pracovník může požádat na příslušném oddělení fakulty o zálohu na úhradu cestovních náhrad.


Příloha II Účastnické smlouvy je formulář Confirmation of Teaching Period (ke stažení zde: Příloha II Účastnické smlouvy).


Výpočet a výše podpory - POBYTOVÉ a CESTOVNÍ NÁKLADY


V důsledku Corona krize Covid-19 prodloužil DZS MŠMT čerpání finančních prostředků přidělených na akademický rok 2019/20 až do 31. 5. 2022.


Do odvolání používejte tedy formuláře pro Výukový pobyt na rok 2019/20 a pokračujte tak i v číselném pořadí fakulty.

Finanční prostředky na mobilitu dle zemí a taxy na cestu se nemění, zůstávají stejné, protože využíváte rok 2019/20.


Vyúčtování akademického roku 2019/20 bude mít uzávěrku k 30.4.2022. Podmínky pro refundaci cestovních a pobytových nákladů zůstávají beze změny.


Finanční podpora z Výzvy 2019 na výukové pobyty prodloužená do 31. 5. 2022 byla stanovena DZS - Domem zahraniční spolupráce následující diferenciací: Tabulka rozdělení finančních prostředků pro mobility dle zemí, Výzva 2019

Finanční podpora z Výzvy 2020 platná do 31. 5. 2023 byla stanovena DZS - Domem zahraniční spolupráce takto: Tabulka rozdělení finančních prostředků pro mobility dle zemí, Výzva 2020


Diferenciace určuje výši maximální podpory do jednotlivých zemí a následně stanoví odlišné částky na pracovní den pobytu v zahraničí.

Za pracovní den lze považovat i den pracovního volna nebo pracovního klidu, pokud pedagog v těchto dnech doloží na potvrzení pedagogickou aktivitu.

K pobytovým nákladům lze individuálně připočítat i 1-2 dny cesty, pokud je splněna podmínka čerpání části diet dle cestovního příkazu.


Kromě této diferenciace má každý zaměstnanec nárok na proplacení cestovného v maximální výši dle vzdálenosti v km viz. taxy na cestu.

Jako výchozí bod se zadává místo pracoviště (Praha, Plzeň, Hradec Králové) a sazba platí na obě cesty (tam / zpět).

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm


Trvání výukového pobytu

Doporučená délka výukového pobytu je 5 pracovních dnů. V odůvodněných případech je možné uskutečnit kratší pobyt v minimální délce alespoň 2 po sobě jdoucí pracovní dny vyjma cesty. Maximální délka pobytu je 60 kalendářních dní.

Je třeba odučit minimálně 8 vyučovacích hodin (limit na týden pobytu). Minimální počet výukových hodin pro mobility přesahující týden je pro dny navíc vypočítán následovně: 8 hod. / 5 dní, další dny: počet dní x 1,6.


Po návratu

Vyjíždějící pedagog se v souladu s Účastnickou smlouvou o poskytnutí grantových prostředků zavazuje předložit po ukončení výukového pobytu na Odbor zahraničních vztahů RUK:

 • potvrzení o délce výuky podepsané přijímající institucí obsahující Confirmation of Erasmus+ for teaching

  * jméno účastníka

  * datum zahájení a ukončení výuky

  * počet odučených hodin, téma přednášek

  * případně rozpis dní (pokud se jedná o So nebo Ne)


 • závěrečnou zprávu Závěrečná zpráva

  a vyplnění online dotazníku EU Survey v nástroji Mobility Tool


VYÚČTOVÁNÍ a dokumenty pro RUK - Evropskou kancelář

Po ukončení cesty je účastník povinen do 10 kalendářních dnů cestu vůči své fakultě / pracovišti řádně vyúčtovat. Vyúčtování pracovní cesty je na EK RUK nutné dodat nejpozději do 1 měsíce po ukončení cesty. Pro vyučtování služební cesty do zahraničí v rámci programu Erasmus+ můžete využít níže uvedené formuláře:

* vyučtování nákladů cesty formulář čerpání finančních částek zálohy

* skutečné náklady zahraniční cesty celkem a refundace z prostředků Erasmus+ formulář celkového vyúčtování

* částky diet dle jednotlivých států Vyhláška č. 310/2019 Sb. - Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2020

a Vyhláška č. č. 510/2020 Sb. - Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2021

Účastník předloží k vyúčtování veškeré účetní doklady k proplacení.


 • Pro refundaci cestovních a pobytových nákladů na rok 19/20 a období 1. 10. 2020 - 31. 5. 2022 fakulta doručí do 30 kalendářních dnů od skončení mobility svého pedagoga vnitrofakturu Evropské kanceláři. Poslední faktury budou refundovány nejpozději ze dne 30. 4. 2022. Po tomto termínu (realizace mobility od 1. 9. 2021 včetně) již faktury budou z jiné Výzvy a budou využívat jiné sazby!


 • Finanční podpora je poskytována formou částky na proplacení cestovních náhrad podle zákona č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce v platném znění.


 • Přílohami této vnitrofaktury jsou:

  - kopie cestovního příkazu nebo potvrzená žádost o povolení pracovní zahraniční cesty

  - kopie všech účetních dokladů za jízdné (letenky včetně faktury, kopie jízdenek s cenou či doklad o zaplacení; při jízdě osobním autem kopie technického průkazu vozidla a výpočet amortizace a spotřeby paliva). Různé druhy dopravy lze kombinovat – např. letenka+vlak, taxi…

  - kopie všech účetních dokladů za pobytové náklady (doklad o ubytování, cestovní pojištění, výpočet diet a případně kapesného, bylo-li schváleno)


 • Pozn.:

  * místní MHD se započítává do pobytových nákladů.

  * v den příjezdu a odjezdu, je-li účtován jako den cesty, se doprava (včetně MHD) započítává do cestovného

  * dálniční známka je součástí dopravy z místa bydliště/pracoviště na partnerskou instituci, proto se řadí do nákladů cestovného

  * testy na Covid-19 je možno hradit z paušálu (pobytové náklady), popř. z OM/OS prostředků fakulty • Kontaktní osoba mobility pedagogů a zaměstnanců: Ing. Ivana Halašková

  E-mail:

  Telefon: +420 224 491 584Mobilita zaměstnanců - školeníV důsledku Corona krize Covid-19 prodloužil DZS MŠMT čerpání finančních prostředků přidělených na akademický rok 2019/20 až do 31. 5. 2022.


Používejte tedy formuláře pro Školení na rok 2019/20 a pokračujte tak i v číselném pořadí fakulty.

Finanční prostředky na mobilitu dle zemí a taxy na cestu se nemění, zůstávají stejné, protože využíváte rok 2019/20.


Vyúčtování akademického roku 2019/20 bude mít uzávěrku k 30. 4. 2022. Podmínky pro refundaci cestovních a pobytových nákladů zůstávají beze změny.


Před výjezdem je nezbytné sestavit tzv. pracovní program Mobility Agreement Staff Mobility For Training , který je schválen vysílající i přijímající institucí. Za vysílající instituci tento dokument schvaluje děkan nebo jím pověřená osoba, popřípadě vedoucí pracoviště. Minimální délka školení jsou 2 po sobě jdoucí pracovní dny. Celková délka trvání školení nesmí překročit 60 kalendářních dní. Pobyt na konferenci není možné brát jako výjezd na školení.


Výjezdy zaměstnanců Rektorátu UK podléhají Opatření kvestorky č.7/2018 - viz: služební cesta - náležitosti


Na základě schváleného pracovního plánu je možné vystavit Účastnickou smlouvu na školení. Tato smlouva je uzavřena na fakultní úrovni mezi vyslaným zaměstnancem (oprávněným příjemcem) a děkanem fakulty (vysílající instituce). Kopie (nebo druhý originál) této dohody je zaslána do Evropské kanceláře na RUK. V případě školení pracovníků RUK podepisuje tuto smlouvu prostřednictvím Evropské kanceláře prorektor pro zahranicni vztahy a mobilitu.


Účastnická smlouva je opatřená evidenčním číslem podle fakulty a pořadí mobility a je k dispozici ke stažení zde: Účastnická smlouva o poskytnutí grantových prostředků - Výzva 2019 a nebo Účastnická smlouva o poskytnutí grantových prostředků - Výzva 2020 Součástí smlouvy jsou rovněž Všeobecné podmínky mobility.


Příloha II Účastnické smlouvy je formulář Confirmation of Training Period (ke stažení zde: Příloha II Účastnické smlouvy).

Vyjíždějící pracovník může požádat na příslušném oddělení o zálohu na úhradu cestovních náhrad. Finanční podpora je poskytována formou částky na proplacení cestovních náhrad podle zákona č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce v platném znění.


Finanční podpora z Výzvy 2019 na výukové pobyty prodloužená do 31. 5. 2022 byla stanovena DZS - Domem zahraniční spolupráce následující diferenciací:

tabulka rozdělení finančních prostředků pro mobility dle zemí - Výzva 2019 Finanční podpora z Výzvy 2020 platná do 31. 5. 2023 byla stanovena DZS - Domem zahraniční spolupráce takto:

tabulka rozdělení finančních prostředků pro mobility dle zemí - Výzva 2020


Tato diferenciace určuje výši maximální podpory do jednotlivých zemí a stanoví částky na pracovní den pobytu v zahraničí.


Kromě této diferenciace má každý zaměstnanec nárok na proplacení cestovného v maximální výši dle vzdálenosti v km viz. taxy na cestu.

Jako výchozí bod se zadává místo pracoviště (Praha, Plzeň, Hradec Králové) a sazba platí na obě cesty (tam / zpět)

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm


Vyjíždějící zaměstnanec se v souladu s Účastnickou smlouvou o poskytnutí grantových prostředků zavazuje předložit po ukončení školení na odbor pro zahraniční vztahy RUK:


VYÚČTOVÁNÍ a dokumenty pro RUK - Evropskou kancelář

Po ukončení cesty je účastník povinen do 10 kalendářních dnů cestu vůči své fakultě / pracovišti řádně vyúčtovat. Vyúčtování pracovní cesty je na EK RUK nutné dodat nejpozději do 1 měsíce po ukončení cesty. Pro vyučtování služební cesty do zahraničí v rámci programu Erasmus+ můžete využít níže uvedené formuláře:

* vyučtování nákladů cesty formulář čerpání finančních částek zálohy

* skutečné náklady zahraniční cesty celkem a refundace z prostředků Erasmus+ formulář celkového vyúčtování

* částky diet dle jednotlivých států Vyhláška č. 310/2019 Sb. - Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2020 a Vyhláška č. č. 510/2020 Sb. - Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2021

Účastník předloží k vyúčtování veškeré účetní doklady k proplacení.


 • Pro refundaci cestovních a pobytových nákladů na rok 19/20 a období 1. 10. 2020 - 30. 9. 2021 fakulta doručí do 30 kalendářních dnů od skončení mobility svého pedagoga vnitrofakturu Evropské kanceláři. Poslední faktury budou refundovány nejpozději ze dne 31. 8. 2021. Po tomto termínu (realizace mobility od 1. 9. 2021 včetně) již faktury budou z jiné Výzvy a budou využívat jiné sazby!

 • Finanční podpora je poskytována formou částky na proplacení cestovních náhrad podle zákona č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce v platném znění.


 • Přílohami této vnitrofaktury jsou:

  - kopie cestovního příkazu nebo potvrzená žádost o povolení pracovní zahraniční cesty

  - kopie všech účetních dokladů za jízdné (letenky včetně faktury, kopie jízdenek s cenou či doklad o zaplacení; při jízdě osobním autem kopie technického průkazu vozidla a výpočet amortizace a spotřeby paliva). Různé druhy dopravy lze kombinovat – např. letenka+vlak, taxi…

  - kopie všech účetních dokladů za pobytové náklady (doklad o ubytování, cestovní pojištění, výpočet diet a případně kapesného, bylo-li schváleno)


 • Pozn.:

  * místní MHD se započítává do pobytových nákladů.

  * v den příjezdu a odjezdu, je-li účtován jako den cesty, se doprava (včetně MHD) započítává do cestovného

  * dálniční známka je součástí dopravy z místa bydliště/pracoviště na partnerskou instituci, proto se řadí do nákladů cestovného

  * testy na Covid-19 je možno hradit z paušálu (pobytové náklady), popř. z OM/OS prostředků fakulty • Kontaktní osoba mobility pedagogů a zaměstnanců: Ing. Ivana Halašková

  E-mail:

  Telefon:+420 224 491 584


Přípravné a monitorovací návštěvy (PV, MV)


Kromě výukového pobytu nebo školení je možné v zahraničí realizovat přípravnou (PV) nebo monitorovací (MV) návštěvu. Smyslem realizace takové návštěvy je uzavření nové Inter-institucionální smlouvy programu Erasmus, navázání další spolupráce s partnerskou institucí nebo seznámení se a hodnocení zahraniční vzdělávací organizace, nebo monitorování pobytu studentů či zaměstnanců (kupř. u studentů / zaměstnanců se specifickými potřebami). Zaměstnanec fakulty pro uskutečnění této zahraniční cesty předloží Žádost o realizace PV/MV, kterou schvaluje děkan příslušné fakulty.


Finanční prostředky na realizaci přípravné nebo monitorovací návštěvy mohou být čerpány z organizačních prostředků (OM/OS) programu Erasmus+ přidělených fakultě na organizaci mobilit studentů a zaměstnanců v příslušném akademickém roce. Vyúčtování nákladů na realizaci této zahraniční cesty podléhá pravidlům pro vyúčtování organizačních prostředků (OM/OS) programu Erasmus+. Finanční podpora je zaměstnanci poskytnuta formou grantu na proplacení cestovních náhrad podle zákona č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce v platném znění, část VII, hlava II.Poslední změna: 22. listopad 2021 12:51 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám