Programy EU - ERASMUS+

I. Obecné informace

Mobilita zaměstnanců (akademických i neakademických) je nedílnou součástí internacionalizační strategie Univerzity Karlovy a vedle mobility studentů jednou z klíčových aktivit evropského výměnného programu Erasmus+.


Mobilita zaměstnanců má primárně za cíl zejména:

- získávání mezinárodních zkušeností s výukou v zahraničí, hosting zahraničních lektorů, sdílení příkladů dobré praxe např. při rozvoji cizojazyčných studijních programů apod.

- zvyšování odborné či jazykové kvalifikace zaměstnanců UK.

v důsledku pak:

- rozvoj vztahů se zahraničními partnerskými univerzitami

- prohlubování spolupráce za účelem společné projektové činnosti

- zviditelnění a propagaci dobrého jména UK doma i v zahraničí


V rámci programu ERASMUS+ 103/131 (tzv. "evropský" Erasmus) je možné realizovat dva základní druhy pobytů:

Výukové pobyty (STA) - jen akademičtí pracovníci

Školení zaměstnanců (STT) - akademičtí i THP pracovníci


III. Podmínky účasti


KDO:

Zaměstnanec s pracovním poměrem na UK, tj. s pracovní smlouvou případně DPP/DPČ.

Zaměstnanec, nominovaný v řádném výběrovém řízení, vyhlášeném a zaštítěném OZV RUK.


KDY:

Po nominaci v rámci jednoho projektového období (aktuálně 2020 do 31.5.2023, resp. do vyčerpání rozpočtu)


CÍLOVÁ ZEMĚ:

Zaměstnanec může realizovat cestu v kterékoli z tzv. programových zemí Erasmus+, která však nesmí být zemí jeho původu či trvalého pobytu.


Rakousko
*


(* Velká Británie programovou zemí pouze do 31.5.2023, resp. v rámci výzvy 2020)


PŘIJÍMAJÍCÍ INSTITUCE:

U výukového pobytu partnerská zahraniční VŠ, jenž je držitelem ECHE a s níž má UK platnou interinstitucionální smlouvu.

V případě školení partnerská zahraniční VŠ s ECHE nebo jiný podnik, organizace či instituce - nabídka například zde na portálu iMotion .

Interinstitucionální smlouva v případě školení zaměstnanců není povinná.


JAK DLOUHO:

Minimální doba pobytu činí 2 po sobě jdoucí kalendářní dny, maximální doba pobytu činí 60 kalendářních dní mimo dny cesty.

U výukového pobytu nutno odučit nejméně 8 hodin za týden (či kratší mobilitu), u delších mobilit počet týdnů násoben osmi.

U školení není minimální počet hodin stanoven.


OPRÁVNĚNÉ AKTIVITY:

Výukový pobyt: soustavná pedagogická činnost, tj. zejména zahraniční přednášky, vedení seminářů, spolupráce na studijních joint/double degree programech, konzultace apod.

Školení zaměstnanců: široká škála aktivit zahrnující odbornou přípravu, jazykové a jiné vzdělávací kurzy, účast na tzv. staff weeks, job shadowing apod.


Výjimky: účast na konferenci je v obou případech považována za nezpůsobilou aktivitu v rámci programu Erasmus+. Stejně tak nelze pobyt využít k samostatnému výzkumu nebo pro účel tzv. přípravné návštěvy, tj. dojednávání spolupráce či nových projektů, monitoringu účastníků apod. Tyto aktivity mohou být přidanou hodnotou uznatelného školení či výuky, avšak ne jeho jedinou a primární náplní.


Administrativní postup


PŘED VÝJEZDEM


Zaměstnanec UK se přihlásí do výběrového řízení, které 4x ročně dle stanoveného harmonogramu vyhlašuje ve spolupráci s fakultami OZV RUK.

Přihláška je podávána elektronicky prostřednictvím modulu PAS (Projekty a soutěže) v IS Věda na adrese: https://is.cuni.cz/veda.

Postup řádného podání přihlášky je popsán v manuálu pro žadatele.


Účastník nominovaný ve výběrovém řízení sestavuje ve spolupráci s přijímající institucí Program mobility, tento podepisuje jeho nadřízený či proděkan fakulty pro zahr. vztahy.


Na základě oboustranně schváleného Programu mobility kontaktuje OZV vyjíždějícího účastníka za účelem podpisu Účastnické smlouvy, která stanovuje:

1. práva a povinnosti obou smluvních stran

2. výši finanční podpory pro výjezd z prostředků programu Erasmus+, případně dalších zdrojů.


Účastník současně připravuje a žádá na své fakultě o schválení cestovního příkazu k ZPC a případně o vyplacení zálohy (převodem na účet nebo hotově na pokladně).


FINANČNÍ PODPORA


Finanční podpora programu Erasmus+ se skládá z dvousložkového grantu.


1. pobytový grant - příspěvek na krytí zákonných diet, ubytování, místní MHD či dalších nutných vedlejších výdajů (poplatky za kurzy, vstupy do veřejných institucí, případně také např. hrazený PCR test apod.)

Maximální výše pobytového grantu je určena násobkem počtu dní oprávněných aktivit dle Staff Mobility Agreementu a paušální částky pro danou cílovou zemi.


Za den oprávněných aktivit (tj. den, kdy probíhá výuka či školení) lze při doložení takové skutečnosti považovat i dny pracovního volna.


Den oprávněných aktivit může být dnem cestovním, pokud to vyplývá ze situace, tj. zejména u krátkých cest na blízké destinace.

.

2. cestovní grant - příspěvek na krytí letenky, jízdenky 2. třídy či náhrad za schválené použití automobilu, případně návazné dopravy z/na letiště či nádraží v cestovních dnech.


Maximální výše příspěvku je dána dle kilometrové vzdálenosti vypočtené nástrojem Distance Calculator, přičemž výchozím bodem je adresa pracoviště (Praha, Hradec Králové či Plzeň), a konzultované s aktuálními sazbami pro cestovné.


PO NÁVRATU

Účastník doloží originál Potvrzení o době a náplni pobytu na OZV RUK do 10 dní po návratu, tento dokument je třeba vyžádat na zahraniční instituci ještě před návratem (tiskopis UK nebo zahraniční ekvivalent)


Potvrzení musí obsahovat zejména: celé jméno účastníka, konkrétní data oprávněných aktivit od-do (opět BEZ dní cesty), potvrzení uskutečněných činností dle programu Mobility, počet uskutečněných výukových hodin (u STA), případně potvrzení o výuce/školení a víkendech.


Účastník dále vyplňuje online zprávu tzv. EU Survey, k níž mu přijde odkaz na kontaktní e-mail a závěrečnou zprávu k vyúčtování cesty.


VYÚČTOVÁNÍ a dokumenty pro RUK - Evropskou kancelář

Po ukončení cesty je účastník povinen dle opatření kvestora (RUK) či tajemníka (fakulty)řádně vyúčtovat ZPC.

Fakulta následně žádá OZV RUK o refundaci oprávněných nákladů do výše dané účastnickou smlouvou, resp. do výše potrvzených dní oprávněných aktivit + čerpaného cestovného.


Žádost o refundaci fakulta zasílá do 30 dní od skončení ZPC účastníka.

Přílohami žádosti (vnitrofaktury) jsou:

- kopie cestovního příkazu nebo potvrzená žádost o povolení pracovní zahraniční cesty

- kopie všech účetních dokladů za jízdné (letenky včetně faktury, kopie jízdenek s cenou či doklad o zaplacení; při použití vozu kopie TP vozidla a výpočet amortizace a spotřeby PHM.

- kopie všech účetních dokladů za pobytové náklady (doklad o ubytování, cestovní pojištění, výpočet diet apod.


  • KONTAKT:

    E-mail:

    MS Teams: id 60592748
Poslední změna: 20. leden 2023 10:15 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor zahraničních vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám