Programy EU - ERASMUS+

Informace pro vyjíždějící zaměstnance v programu ERASMUS+

V rámci programu Erasmus+ lze uskutečnit vedle mobility studentů také mobilitu pedagogů a zaměstnanců Univerzity Karlovy. Tento typ výjezdů se realizuje na základě podepsaných Inter-institucionálních dohod (vzor inter-institucionálních dohody ke stažení - v této verzi platná pro programové země pro rok 2021/2022; pro Velkou Británii až do května 2023) o spolupráci a zahrnuje výukové pobyty pedagogických pracovníků v zahraničí, příjezdy odborníků z partnerských škol na fakulty UK a rovněž je umožněna mobilita zaměstnanců na aktivitu staff training - školení.


Mobility podporované z prostředků programu Erasmus+ se dělí na tři kategorie:

Všechny mobility lze uskutečňovat ve fyzické podobě, popř. v mimořádných či výjimečných situacích (uzavření VŠ přijímající země z důvodu koronaviru apod.) ve virtuální formě. Od roku 2021/2022 je možné realizovat v odůvodněných případech také kombinované mobility (blended mobilities) s částí fyzickou v zemi přijímající instituce a částí virtuální v zemi vysílající instituce. Za fyzickou část mobility vzniká nárok na grant podle standardních podmínek; za virtuální část mobility nárok na grant nevzniká. Tyto části nelze překrývat. Mezi těmito částmi je možné nefinancované období přerušení.


Podmínky účasti:

Zaměstnanec (též „účastník“) musí mít na Univerzitě Karlově pracovní poměr, tj. pracovní smlouvu, případně DPP/DPČ.


Zaměstnanec musí být k účasti na pobytu v rámci programu Erasmus+ nominován ve výběrovém řízení, které je v kompetenci vysílající instituce. Toto výběrové řízení musí být řádně vyhlášené, transparentní a zdokumentované písemným zápisem, který fakulta/součást archivuje a je na vyžádání k dispozici pro audity a monitorovací návštěvy.


Výukového pobytu se mohou účastnit pouze akademičtí pracovníci, případně odborní asistenti, kteří mají v náplni práce na UK pedagogickou činnost.


Školení či přípravných a monitorovacích návštěv se mohou účastnit akademičtí i neakademičtí pracovníci UK.


Účast na konferenci není považována za oprávněnou aktivitu v rámci programu Erasmus+.


Mobilita se musí odehrávat v zahraniční tzv. programové zemi, tj. v zemi zapojené do programu Erasmus+ na zahraniční vysokoškolské instituci (země EU, EFTA a kandidátské země do EU), která je držitelem Erasmus Charter for Higher Education (STA i STT), nebo jiné vzdělávací instituci, která má přidělen tzv. PIC kód (pouze STT).


Délka pobytu musí být minimálně 2 po sobě jdoucí pracovní dny, maximální délka je 60 kalendářních dní (včetně cestovních). Doporučená délka je 5 pracovních dnů.


Celá mobilita se musí odehrát v rámci daného projektového období. Jednotlivá projektová období jsou:


1) Projektové období Výzvy 2019 je prodlouženo do 30. 9. 2021.

2) Projektové období Výzvy 2020 je platné od 1. 6. 2020 do 31. 5. 2023.

POZOR! Univerzita Karlova bude z Výzvy 2020 čerpat finance pro mobility s evropskými zeměmi do 31. 8. 2022 a pro Velkou Británii do 31. 5. 2023.

3) Projektové období Výzvy 2021 je platné od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2023.


Výukový pobyt obnáší učit na zahraniční partnerské instituci nejméně 8 hodin týdně (přičemž týdnem se rozumí 2-5 dní).


V případě kombinovaného výjezdu na STA a STT je minimální počet odučených hodin 4 za jeden týden. V závěrečné zprávě musí být specifikováno, které dny probíhala výuka a které školení.


Výuková mobilita vědecko-pedagogických pracovníků


Před výjezdem


Před výjezdem je nezbytné sestavit tzv. výukový program, který je schválen vysílající i přijímající institucí. Výukový program musí obsahovat: údaje o trvání mobility, konkrétní výukový program přednášek a dalších pedagogických aktivit, počet odučených hodin. Za vysílající instituci tento dokument schvaluje fakultní koordinátor programu Erasmus na doporučení (podpis) vedoucího pracoviště, kde pedagog působí.* Formulář ke stažení: Mobility Agreement Staff Mobility For Teaching


Na základě schváleného výukového programu je možné vystavit ÚČASTNICKOU smlouvu. Účastnická smlouva je opatřená evidenčním číslem podle fakulty a pořadí mobility a je k dispozici ke stažení zde:  Účastnická smlouva o poskytnutí grantových prostředků - Výzva 2019 a nebo Účastnická smlouva o poskytnutí grantových prostředků - Výzva 2020. Součástí smlouvy jsou rovněž Všeobecné podmínky mobility.Tato smlouva je uzavřena na fakultní úrovni mezi vyslaným zaměstnancem (oprávněným příjemcem) a děkanem fakulty (vysílající instituce). Kopie (či druhý originál) této dohody je zaslána do Evropské kanceláře na RUK. Vyjíždějící pracovník může požádat na příslušném oddělení fakulty o zálohu na úhradu cestovních náhrad.


Příloha II Účastnické smlouvy je formulář Confirmation of Teaching Period (ke stažení zde: Příloha II Účastnické smlouvy).


Výpočet a výše podpory - POBYTOVÉ a CESTOVNÍ NÁKLADY


V důsledku Corona krize Covid-19 prodloužil DZS MŠMT čerpání finančních prostředků přidělených na akademický rok 2019/20 až do 30. 9. 2021.


Používejte tedy formuláře pro Výukový pobyt na rok 2019/20 a pokračujte tak i v číselném pořadí fakulty.

Finanční prostředky na mobilitu dle zemí a taxy na cestu se nemění, zůstávají stejné, protože využíváte rok 2019/20.


Vyúčtování akademického roku 2019/20 bude mít uzávěrku k 31. 8. 2021. Podmínky pro refundaci cestovních a pobytových nákladů zůstávají až do 31. 8. 2021 beze změny.


Finanční podpora z Výzvy 2019 na výukové pobyty prodloužená do 30. 9. 2021 byla stanovena DZS - Domem zahraniční spolupráce následující diferenciací: Tabulka rozdělení finančních prostředků pro mobility dle zemí, Výzva 2019

Finanční podpora z Výzvy 2020 platná do 31. 5. 2023 byla stanovena DZS - Domem zahraniční spolupráce takto: Tabulka rozdělení finančních prostředků pro mobility dle zemí, Výzva 2020


Diferenciace určuje výši maximální podpory do jednotlivých zemí a následně stanoví odlišné částky na pracovní den pobytu v zahraničí.

Za pracovní den lze považovat i den pracovního volna nebo pracovního klidu, pokud pedagog v těchto dnech doloží na potvrzení pedagogickou aktivitu.

K pobytovým nákladům lze individuálně připočítat i 1-2 dny cesty, pokud je splněna podmínka čerpání části diet dle cestovního příkazu.


Kromě této diferenciace má každý zaměstnanec nárok na proplacení cestovného v maximální výši dle vzdálenosti v km viz. taxy na cestu.

Jako výchozí bod se zadává místo pracoviště (Praha, Plzeň, Hradec Králové) a sazba platí na obě cesty (tam / zpět).

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm


Trvání výukového pobytu

Doporučená délka výukového pobytu je 5 pracovních dnů. V odůvodněných případech je možné uskutečnit kratší pobyt v minimální délce alespoň 2 po sobě jdoucí pracovní dny vyjma cesty. Maximální délka pobytu je 60 kalendářních dní.

Je třeba odučit minimálně 8 vyučovacích hodin (limit na týden pobytu). Minimální počet výukových hodin pro mobility přesahující týden je pro dny navíc vypočítán následovně: 8 hod. / 5 dní, další dny: počet dní x 1,6.


Po návratu

Vyjíždějící pedagog se v souladu s Účastnickou smlouvou o poskytnutí grantových prostředků zavazuje předložit po ukončení výukového pobytu na Odbor zahraničních vztahů RUK:

 • potvrzení o délce výuky podepsané přijímající institucí obsahující Confirmation of Erasmus+ for teaching

  * jméno účastníka

  * datum zahájení a ukončení výuky

  * počet odučených hodin, téma přednášek

  * případně rozpis dní (pokud se jedná o So nebo Ne)


 • závěrečnou zprávu Závěrečná zpráva

  a vyplnění online dotazníku EU Survey v nástroji Mobility Tool


VYÚČTOVÁNÍ a dokumenty pro RUK - Evropskou kancelář

Po ukončení cesty je účastník povinen do 10 kalendářních dnů cestu vůči své fakultě / pracovišti řádně vyúčtovat. Vyúčtování pracovní cesty je na EK RUK nutné dodat nejpozději do 1 měsíce po ukončení cesty. Pro vyučtování služební cesty do zahraničí v rámci programu Erasmus+ můžete využít níže uvedené formuláře:

* vyučtování nákladů cesty formulář čerpání finančních částek zálohy

* skutečné náklady zahraniční cesty celkem a refundace z prostředků Erasmus+ formulář celkového vyúčtování

* částky diet dle jednotlivých států Vyhláška č. 310/2019 Sb. - Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2020

a Vyhláška č. č. 510/2020 Sb. - Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2021

Účastník předloží k vyúčtování veškeré účetní doklady k proplacení.


 • Pro refundaci cestovních a pobytových nákladů na rok 19/20 a období 1. 10. 2020 - 30. 9. 2021 fakulta doručí do 30 kalendářních dnů od skončení mobility svého pedagoga vnitrofakturu Evropské kanceláři. Poslední faktury budou refundovány nejpozději ze dne 31. 8. 2021. Po tomto termínu (realizace mobility od 1. 9. 2021 včetně) již faktury budou z jiné Výzvy a budou využívat jiné sazby!


 • Finanční podpora je poskytována formou částky na proplacení cestovních náhrad podle zákona č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce v platném znění.


 • Přílohami této vnitrofaktury jsou:

  - kopie cestovního příkazu nebo potvrzená žádost o povolení pracovní zahraniční cesty

  - kopie všech účetních dokladů za jízdné (letenky včetně faktury, kopie jízdenek s cenou či doklad o zaplacení; při jízdě osobním autem kopie technického průkazu vozidla a výpočet amortizace a spotřeby paliva). Různé druhy dopravy lze kombinovat – např. letenka+vlak, taxi…

  - kopie všech účetních dokladů za pobytové náklady (doklad o ubytování, cestovní pojištění, výpočet diet a případně kapesného, bylo-li schváleno)


 • Pozn.:

  * místní MHD se započítává do pobytových nákladů.

  * v den příjezdu a odjezdu, je-li účtován jako den cesty, se doprava (včetně MHD) započítává do cestovného

  * dálniční známka je součástí dopravy z místa bydliště/pracoviště na partnerskou instituci, proto se řadí do nákladů cestovného

  * testy na Covid-19 je možno hradit z paušálu (pobytové náklady), popř. z OM/OS prostředků fakulty • Kontaktní osoba mobility pedagogů a zaměstnanců: Ing. Ivana Halašková

  E-mail:

  Telefon: +420 224 491 584Mobilita zaměstnanců - školení


V důsledku Corona krize Covid-19 prodloužil DZS MŠMT čerpání finančních prostředků přidělených na akademický rok 2019/20 až do 30. 9. 2021.


Používejte tedy formuláře pro Výukový pobyt na rok 2019/20 a pokračujte tak i v číselném pořadí fakulty.

Finanční prostředky na mobilitu dle zemí a taxy na cestu se nemění, zůstávají stejné, protože využíváte rok 2019/20.


Vyúčtování akademického roku 2019/20 bude mít uzávěrku k 31. 8. 2021. Podmínky pro refundaci cestovních a pobytových nákladů zůstávají až do 31. 8. 2021 beze změny.


Před výjezdem je nezbytné sestavit tzv. pracovní program Mobility Agreement Staff Mobility For Training , který je schválen vysílající i přijímající institucí. Za vysílající instituci tento dokument schvaluje děkan nebo jím pověřená osoba, popřípadě vedoucí pracoviště. Minimální délka školení jsou 2 po sobě jdoucí pracovní dny. Celková délka trvání školení nesmí překročit 60 kalendářních dní. Pobyt na konferenci není možné brát jako výjezd na školení.


Výjezdy zaměstnanců Rektorátu UK podléhají Opatření kvestorky č.7/2018 - viz: služební cesta - náležitosti


Na základě schváleného pracovního plánu je možné vystavit Účastnickou smlouvu na školení. Tato smlouva je uzavřena na fakultní úrovni mezi vyslaným zaměstnancem (oprávněným příjemcem) a děkanem fakulty (vysílající instituce). Kopie (nebo druhý originál) této dohody je zaslána do Evropské kanceláře na RUK. V případě školení pracovníků RUK podepisuje tuto smlouvu prostřednictvím Evropské kanceláře prorektor pro zahranicni vztahy a mobilitu.


Účastnická smlouva je opatřená evidenčním číslem podle fakulty a pořadí mobility a je k dispozici ke stažení zde: Účastnická smlouva o poskytnutí grantových prostředků - Výzva 2019 a nebo Účastnická smlouva o poskytnutí grantových prostředků - Výzva 2020 Součástí smlouvy jsou rovněž Všeobecné podmínky mobility.


Příloha II Účastnické smlouvy je formulář Confirmation of Training Period (ke stažení zde: Příloha II Účastnické smlouvy).

Vyjíždějící pracovník může požádat na příslušném oddělení o zálohu na úhradu cestovních náhrad. Finanční podpora je poskytována formou částky na proplacení cestovních náhrad podle zákona č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce v platném znění.


Finanční podpora z Výzvy 2019 na výukové pobyty prodloužená do 30. 9. 2021 byla stanovena DZS - Domem zahraniční spolupráce následující diferenciací:

tabulka rozdělení finančních prostředků pro mobility dle zemí - Výzva 2019 Finanční podpora z Výzvy 2020 platná do 31. 5. 2023 byla stanovena DZS - Domem zahraniční spolupráce takto:

tabulka rozdělení finančních prostředků pro mobility dle zemí - Výzva 2020


Tato diferenciace určuje výši maximální podpory do jednotlivých zemí a stanoví částky na pracovní den pobytu v zahraničí.


Kromě této diferenciace má každý zaměstnanec nárok na proplacení cestovného v maximální výši dle vzdálenosti v km viz. taxy na cestu.

Jako výchozí bod se zadává místo pracoviště (Praha, Plzeň, Hradec Králové) a sazba platí na obě cesty (tam / zpět)

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm


Vyjíždějící zaměstnanec se v souladu s Účastnickou smlouvou o poskytnutí grantových prostředků zavazuje předložit po ukončení školení na odbor pro zahraniční vztahy RUK:


VYÚČTOVÁNÍ a dokumenty pro RUK - Evropskou kancelář

Po ukončení cesty je účastník povinen do 10 kalendářních dnů cestu vůči své fakultě / pracovišti řádně vyúčtovat. Vyúčtování pracovní cesty je na EK RUK nutné dodat nejpozději do 1 měsíce po ukončení cesty. Pro vyučtování služební cesty do zahraničí v rámci programu Erasmus+ můžete využít níže uvedené formuláře:

* vyučtování nákladů cesty formulář čerpání finančních částek zálohy

* skutečné náklady zahraniční cesty celkem a refundace z prostředků Erasmus+ formulář celkového vyúčtování

* částky diet dle jednotlivých států Vyhláška č. 310/2019 Sb. - Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2020 a Vyhláška č. č. 510/2020 Sb. - Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2021

Účastník předloží k vyúčtování veškeré účetní doklady k proplacení.


 • Pro refundaci cestovních a pobytových nákladů na rok 19/20 a období 1. 10. 2020 - 30. 9. 2021 fakulta doručí do 30 kalendářních dnů od skončení mobility svého pedagoga vnitrofakturu Evropské kanceláři. Poslední faktury budou refundovány nejpozději ze dne 31. 8. 2021. Po tomto termínu (realizace mobility od 1. 9. 2021 včetně) již faktury budou z jiné Výzvy a budou využívat jiné sazby!

 • Finanční podpora je poskytována formou částky na proplacení cestovních náhrad podle zákona č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce v platném znění.


 • Přílohami této vnitrofaktury jsou:

  - kopie cestovního příkazu nebo potvrzená žádost o povolení pracovní zahraniční cesty

  - kopie všech účetních dokladů za jízdné (letenky včetně faktury, kopie jízdenek s cenou či doklad o zaplacení; při jízdě osobním autem kopie technického průkazu vozidla a výpočet amortizace a spotřeby paliva). Různé druhy dopravy lze kombinovat – např. letenka+vlak, taxi…

  - kopie všech účetních dokladů za pobytové náklady (doklad o ubytování, cestovní pojištění, výpočet diet a případně kapesného, bylo-li schváleno)


 • Pozn.:

  * místní MHD se započítává do pobytových nákladů.

  * v den příjezdu a odjezdu, je-li účtován jako den cesty, se doprava (včetně MHD) započítává do cestovného

  * dálniční známka je součástí dopravy z místa bydliště/pracoviště na partnerskou instituci, proto se řadí do nákladů cestovného

  * testy na Covid-19 je možno hradit z paušálu (pobytové náklady), popř. z OM/OS prostředků fakulty • Kontaktní osoba mobility pedagogů a zaměstnanců: Ing. Ivana Halašková

  E-mail:

  Telefon:+420 224 491 584


Přípravné a monitorovací návštěvy (PV, MV)

Kromě výukového pobytu nebo školení je možné v zahraničí realizovat přípravnou (PV) nebo monitorovací (MV) návštěvu. Smyslem realizace takové návštěvy je uzavření nové Inter-institucionální smlouvy programu Erasmus, navázání další spolupráce s partnerskou institucí nebo seznámení se a hodnocení zahraniční vzdělávací organizace, nebo monitorování pobytu studentů či zaměstnanců (kupř. u studentů / zaměstnanců se specifickými potřebami). Zaměstnanec fakulty pro uskutečnění této zahraniční cesty předloží Žádost o realizace PV/MV, kterou schvaluje děkan příslušné fakulty.


Finanční prostředky na realizaci přípravné nebo monitorovací návštěvy mohou být čerpány z organizačních prostředků (OM/OS) programu Erasmus+ přidělených fakultě na organizaci mobilit studentů a zaměstnanců v příslušném akademickém roce. Vyúčtování nákladů na realizaci této zahraniční cesty podléhá pravidlům pro vyúčtování organizačních prostředků (OM/OS) programu Erasmus+. Finanční podpora je zaměstnanci poskytnuta formou grantu na proplacení cestovních náhrad podle zákona č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce v platném znění, část VII, hlava II.


Po návratu z přípravné nebo monitorovací návštěvy zaměstnanec předloží hodnotící zprávu a předpokládané výstupy fakultnímu koordinátorovi programu Erasmus+.


Kontaktní osobou je PhDr. Ivana Herglová Ph.D., email .


Poslední změna: 14. červenec 2021 13:58 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám