Programy EU - ERASMUS+

Informace pro vyjíždějící zaměstnance v programu ERASMUS+

V rámci programu Erasmus+ lze uskutečnit také mobilitu pedagogů a zaměstnanců Univerzity Karlovy. Tento typ výjezdů se realizuje na základě podepsaných inter-institucionálních dohod o spolupráci a zahrnuje výukové pobyty pedagogických pracovníků v zahraničí, příjezdy odborníků z partnerských škol na fakulty UK a rovněž je umožněna mobilita zaměstnanců na aktivitu staff training - školení.

Výuková mobilita vědecko-pedagogických pracovníků


Před výjezdem


Zaměstnanec musí mít na UK pracovní poměr na základě pracovní smlouvy nebo dohodu formou DPP či DPČ. Je požadováno, aby na vysílající instituci vykonával pedagogickou činnost, kterou stanovuje jeho pracovní smlouva uzavřená s vysílající institucí. Místo vykonávání aktivity je v programové zemi EU kromě ČR a země bydliště zaměstnance.


Před výjezdem je nezbytné sestavit tzv. výukový program, který je schválen vysílající i přijímající institucí. Za vysílající instituci tento dokument schvaluje fakultní koordinátor programu Erasmus na doporučení (podpis) vedoucího pracoviště, kde pedagog působí.* Mobility Agreement Staff Mobility For Teaching


Na základě schváleného výukového programu je možné vystavit ÚČASTNICKOU smlouvu opatřenou evidenčním číslem - podle fakulty a pořadím mobility.

*Účastnická smlouva o poskytnutí grantových prostředků jejíž přílohou jsou Všeobecné podmínky viz. Příloha III účastnické smlouvy.

Tato dohoda je uzavřena na fakultní úrovni mezi vyslaným zaměstnancem (oprávněným příjemcem) a děkanem fakulty (vysílající instituce). Kopie (či druhý originál) této dohody je zaslána do Evropské kanceláře na RUK. Vyjíždějící pracovník může požádat na příslušném oddělení fakulty o zálohu na úhradu cestovních náhrad.


Výpočet a výše podpory - POBYTOVÉ a CESTOVNÍ NÁKLADY


Finanční podpora na výukové pobyty v roce 2018/2019 byla stanovena DZS - Domem zahraniční spolupráce následující diferenciací: Tabulka rozdělení finančních prostředků pro mobility dle zemí

Diferenciace určuje výši maximální podpory do jednotlivých zemí a následně stanoví odlišné částky na pracovní den pobytu v zahraničí.

Za pracovní den lze považovat i den pracovního volna nebo pracovního klidu, pokud pedagog v těchto dnech doloží na potvrzení pedagogickou aktivitu.

K pobytovým nákladům lze individuálně připočítat i dny cesty, pokud je splněna podmínka čerpání části diet dle cestovního příkazu a je tato žádost pedagoga schválena vysílající fakultou. Jedná se o položku dobrovolných nikoliv povinných nákladů. Jinak na cestovní dny přísluší pouze proplacení cestovného.


Kromě této diferenciace má každý zaměstnanec nárok na proplacení cestovného v maximální výši dle vzdálenosti v km viz. taxy na cestu.

Jako výchozí bod se zadává místo pracoviště (Praha, Plzeň, Hradec Králové) a sazba platí na obě cesty (tam / zpět).

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm


Trvání výukového pobytu

Doporučená délka výukového pobytu je 5 pracovních dnů. V odůvodněných případech je možné uskutečnit kratší pobyt v minimální délce alespoň 2 po sobě jdoucí pracovní dny vyjma cesty. Maximální délka pobytu je dva měsíce.

Třeba je však odučit minimálně 8 vyučovacích hodin (limit na týden pobytu). Minimální počet výukových hodin pro mobility přesahující týden je pro dny navíc vypočítán následovně: 8 hod. / 5 dní, další dny: počet dní x 1,6


Po návratu

Vyjíždějící pedagog se v souladu s Účastnickou smlouvou o poskytnutí grantových prostředků zavazuje předložit po ukončení výukového pobytu na odbor pro zahraniční styky RUK:

 • potvrzení o délce výuky podepsané přijímající institucí obsahující Confirmation of Erasmus+ for teaching

  * jméno účastníka

  * datum zahájení a ukončení výuky

  * počet odučených hodin, téma přednášek

  * případně rozpis dní (pokud se jedná o So nebo Ne)


 • závěrečnou zprávu Závěrečná zpráva

  a vyplnění online dotazníku EU Survey v nástroji Mobility Tool


VYÚČTOVÁNÍ a dokumenty pro RUK - Evropskou kancelář

Pro vyučtování služební cesty do zahraničí v rámci programu Erasmus+ můžete využít níže uvedené formuláře:

* vyučtování nákladů cesty formulář čerpání finančních částek zálohy

* skutečné náklady zahraniční cesty celkem a refundace z prostředků Erasmus+ formulář celkového vyúčtování

* částky diet dle jednotlivých států Vyhláška č. 401/2017 Sb. - Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2018


 • Pro refundaci cestovních a pobytových nákladů na rok 17/18 fakulta doručí do 30 kalendářních dnů od skončení mobility svého pedagoga fakturu Evropské kanceláři. Poslední faktury budou refundovány nejpozději ze dne 30.8.2018. Po tomto termínu již faktury nebudou zahrnuty do vyúčtování uplynulého akademického roku 2017/2018.

  Pro refundaci cestovních a pobytových nákladů na rok 18/19 fakulta doručí do 30 kalendářních dnů od skončení mobility svého pedagoga fakturu Evropské kanceláři. Poslední faktury budou refundovány nejpozději ze dne 30.8.2019. Po tomto termínu již faktury nebudou zahrnuty do vyúčtování uplynulého akademického roku 2018/2019.

 • finanční podpora je poskytována formou částky na proplacení cestovních náhrad podle zákona č. 262/2006 Sb zákoníku práce v platném znění.

  Je třeba doručit na rektorát - cestovní příkaz či žádost o povolení pracovní zahraniční cesty

 • kopie letenky včetně faktury, kopie jízdenek s cenou (či doklad o zaplacení), při jízdě osobním autem kopie technického průkazu vozidla a výpočet amortizace a spotřeby paliva. Lze také kombinovat různé druhy dopravy – např.letenka+vlak, taxi…

  * kopie jízdenek MHD - místní MHD se započítávají do pobytových nákladů.

  *dálniční známka je součástí dopravy z místa bydliště/pracoviště na partnerskou instituci, proto se řadí do nákladů cestovného

 • doklad o ubytování, cestovní pojištění, výpočet diet a kapesného • Kontaktní osoba mobility pedagogů a zaměstnanců: ing. Ivana Halašková

  E-mail:

  Telefon:+420 224 491 584Mobilita zaměstnanců - školení


Před výjezdem je nezbytné sestavit tzv. pracovní program Mobility Agreement Staff Mobility For Training , který je schválen vysílající i přijímající institucí. Za vysílající instituci tento dokument schvaluje děkan nebo jím pověřená osoba, popřípadě vedoucí pracoviště. Minimální délka školení jsou 2 po sobě jdoucí pracovní dny. Celková délka trvání školení nesmí překročit 2 měsíce. Pobyt na konferenci není možné brát jako výjezd na školení.


Výjezdy zaměstnanců rektorátu podléhají opatření kvestorky č.7/2018 - viz. služební cesta - náležitosti


Na základě schváleného pracovního plánu je možné vystavit účastnickou smlouvu na školení. Tato smlouva je uzavřena na fakultní úrovni mezi vyslaným zaměstnancem (oprávněným příjemcem) a děkanem fakulty (vysílající instituce). Kopie (nebo druhý originál) této dohody je zaslána do Evropské kanceláře na RUK. V případě školení pracovníků RUK podepisuje tuto smlouvu prostřednictvím Evropské kanceláře prorektor pro zahranicni vztahy a mobilitu.

Účastnická smlouva o poskytnutí grantových prostředků jejíž přílohou jsou Všeobecné podmínky viz. Příloha III účastnické smlouvy.

Vyjíždějící pracovník může požádat na příslušném oddělení o zálohu na úhradu cestovních náhrad. Finanční podpora je poskytována formou částky na proplacení cestovních náhrad podle zákona č. 262/2006 Sb zákoníku práce v platném znění.


Finanční podpora na školení v roce 2018/2019 byla stanovena DZS - Domem zahraniční spolupráce následující diferenciací:

tabulka rozdělení finančních prostředků pro mobility dle zemí

Tato diferenciace určuje výši maximální podpory do jednotlivých zemí a následně stanoví odlišné částky na pracovní den pobytu v zahraničí.


Kromě této diferenciace má každý zaměstnanec nárok na proplacení cestovného v maximální výši dle vzdálenosti v km viz. taxy na cestu.

Jako výchozí bod se zadává místo pracoviště (Praha, Plzeň, Hradec Králové) a sazba platí na obě cesty (tam / zpět)

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm


Vyjíždějící zaměstnanec se v souladu s Účastnickou smlouvou o poskytnutí grantových prostředků zavazuje předložit po ukončení školení na odbor pro zahraniční vztahy RUK:


Přípravné a monitorovací návštěvy (PV, MV)

Kromě výukového pobytu nebo školení je možné v zahraničí realizovat přípravnou (PV) nebo monitorovací (MV) návštěvu. Smyslem realizace takové návštěvy je uzavření nové bilaterální dohody programu Erasmus, navázání další spolupráce s partnerskou institucí nebo seznámení se a hodnocení zahraniční vzdělávací organizace. Zaměstnanec fakulty pro uskutečnění této zahraniční cesty předloží Žádost o realizace PV/MV, kterou schvaluje děkan příslušné fakulty.


Finanční prostředky na realizaci přípravné nebo monitorovací návštěvy mohou být čerpány z organizačních prostředků (OM) programu Erasmus+ přidělených fakultě na organizaci mobilit studentů a zaměstnanců v příslušném akademickém roce. Vyúčtování nákladů na realizaci této zahraniční návštěvy podléhá pravidlům pro vyúčtování organizačních prostředků (OM) programu Erasmus+. Finanční podpora je zaměstnanci poskytnuta formou grantu na proplacení cestovních náhrad podle zákona č. 262/2006 Sb zákoníku práce v platném znění, část VII, hlava II.


Po návratu z přípravné nebo monitorovací návštěvy zaměstnanec předloží hodnotící zprávu a předpokládané výstupy fakultnímu koordinátorovi programu Erasmus+.


Kontaktní osobou je PhDr. Ivana Herglová Ph.D. email


Poslední změna: 4. únor 2019 16:20 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám