Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 14. června 2000

Zápis z mimořádného zasedání předsednictva AS UK, které se konalo dne 14. 6. 2000


Přítomni:

Dohalská, Geršl, Mokrejš, Staša, Šobr


Hosté:

Prof. Wilhelm - rektor UK,

Doc. Vopálka - prorektor UK,

Mgr. Jelínek - kancléř UK


 1. Doc. Geršl, předseda AS UK uvítal členy předsednictva a přítomné hosty.

 2. Prof. Wilhelm, rektor UK podal zprávu o dosavadním vývoji situace na KTF UK. Podrobněji vysvětlil situaci po volbách a úlohu Velkého kancléře, Miloslava kardinála Vlka. Prof. Wolf, kterého 8. 12. 1999 zvolil AS KTF kandidátem na funkci děkana KTF, byl na základě dřívějšího konfliktu, (který byl hlubšího charakteru) pro p. kardinála absolutně nepřijatelný. Výsledkem tohoto postoje bylo negativní stanovisko p. kardinála, které bylo připojeno k žádosti o vyjádření Kongregace pro katolickou výchovu v Římě. 28. 2. 2000 Velký kancléř volbu písemně vetoval. 15. března končilo funkční období děkana prof. Polce. Dopisem ze 17. března 2000 předal Velký kancléř fakulty Akademickému senátu kopii prohlášení Kongregace pro katolickou výchovu ze dne 13. března 2000, z něhož vyplývalo, že kandidát na funkci děkana KTF UK zvolený 8. 12. 1999 nebude kongregací potvrzen, a je tedy třeba navrhnout novou volbou jiného kandidáta. Pan rektor pověřil prof. Polce výkonem funkce děkana do 30. června vzhledem k přípravě přijímacího řízení a zajištění plynulého chodu fakulty s upozorněním, že nehodlá termín prodlužovat. Dne 14. dubna vyhlásil AS KTF přípravu nové volby kandidáta na funkci děkana s možností podávat návrhy na kandidáta pro volby na začátek května. P. rektor v tomto období několikrát navštívil fakultu a jednal se všemi zúčastněnými stranami. Podmínky pro vyhlášení voleb byly vpořádku, i když ještě nebyl schválen Statut a ostatní vnitřní předpisy, které se schvalují se souhlasem církve, zastoupenou Velkým kancléřem. Proběhlo několik setkání u p. rektora, přítomen byl vždy p. pror. Vopálka, který má na starosti teologické fakulty. Již 10. května byl p. rektor informován o tom, že Velký kancléř o volebním programu nového kandidáta nic neví. 11. května proběhla schůzka u p. rektora s účastí prof. Polce a Velkého kancléře fakulty o změnách, které se ještě dají uskutečnit. Ve většině argumentací Velkého kancléře byla prosba o sepsání problémů, předložení a následné diskuse. 12. května proběhla nová volba, kandidátem na funkci děkana byl zvolen opět prof. Polc. Následně došlo k přerušení komunikace mezi církví a fakultou. 17. května požádal AS KTF Velkého kancléře o potvrzení volby Kongregací pro katolickou výchovu. Velký kancléř se vyjádřil, že může odeslat jedině záporné stanovisko. Pozice p. kardinála je v kongregaci silná. Při nové schůzce s prof. Polcem, novým předsedou AS KTF dr. Klinderou a Velkým kancléřem, p. kardinál změnil svůj názor a prohlásil, že za určitých okolností by mohl doporučit prof. Polce, pokud bude vypracován dlouhodobý záměr fakulty, aktualizace pro nejbližší období a jeho projednání ve vědecké radě. P. rektor uvítal tento návrh vzhledem k rozšířeným zprávám o uzavřenosti fakulty. Od 15. března se o záměru již hovořilo, p. rektor byl vždy ochoten pomoci, jeho realizace však byla neustále protahována z důvodu časovému zaneprázdnění předkladatelů. S p. kardinálem bylo vyhlášeno příměří za předpokladu, že text bude prokonzultován s p. rektorem, kvestorem a Velkým kancléřem. 7. června byl dlouhodobý záměr vypracován, byl poslán v písemné podobě Velkému kancléři a ještě téhož dne 7. 6. byl Akademickým senátem KTF schválen bez připomínek bez předešlé konzultace s p. rektorem a Velkým kancléřem KTF. Pro Velkého kancléře i pro pana rektora UK však není ve schválené podobě přijatelný, a proto Velký kancléř nehodlá poslat kladné stanovisko do Říma. Pokud by se rozhodl poslat negativní stanovisko, je velká pravděpodobnost, že se kongregace vyjádří k návrhu na kandidáta děkana negativně. Pokud se vyjádří pozitivně, znamenalo by to, že na fakultě nedojde k žádným změnám. Zdá se, že konstruktivní způsob dohody je nemožný, je zdokladována neochota přistoupit k diskusi.

 3. Doc. Geršl požádal o předložení textu dlouhodobého záměru předsednictvu AS UK.


  V diskusi bylo konstatováno, že chyba byla v tom, že nikdo nepřišel s dlouhodobým záměrem za p. rektorem a Velkým kancléřem na poradu, tím se mohlo předejít nedorozumění. nyní nastává situace, ze které vyplývají 2 možnosti řešení: nucená zpráva nebo předělání dlouhodobého záměru a změna postoje k němu. Na návrh p. rektora je především nutné přijímat nové lidi do pedagogického sboru.


  Doc. Šobr je skeptický k dané situaci - nyní všichni deklarují neschopnost změnit tuto situaci. Navrhuje radikální řešení, i když nezná úskalí, která by z toho plynula.


  P. rektor o situaci na KTF ještě nehovořil s ministrem školství a tedy nezná jeho názor. Na fakultě je nyní 600 posluchačů, 22 lidí v pedag. sboru, spousta lidí odešla z fakulty. Podle prof. Polce nyní chybí fakultě 800 tis. Kč. P. rektor je ochoten pomoci, až bude mít přehled o náplni.


  Dr. Staša konstatuje, že situace na KTF zřejmě spěje ke krizi. Vidí 3 možnosti řešení. Buď fakultu zrušit, nebo zavést nucenou zprávu, nebo nechat fakultu tak, jak je. Signál musí přijít od nás - s výrazem naší síly nikoli slabosti. Klíčová je osoba správy fakulty.


  P. rektor - při narušení současné podoby fakulty odejdou pedagogové, na kterých nyní všechno stojí. Pokud dojde ke kontrole od akreditační komise, fakulta neprojde.


  Podle pí prof. Dohalské studenti již v nyní zvažují rozhodnutí, zda studovat na KTF či na ETF.


  Doc. Šobr - pedagogové riskují, že bez nich to nepůjde, ale za současně situace také ne. Pokud to nejde, je nutné vyhledat lidi, aspoň na tři roky a pak dalších 10 - 15 lidí v rámci celé UK, připravit se aktivně na kampaň v médiích, stanovit kompetence definované ministrem.


  Dr. Staša - má obavu, zda takováto rozhodnutí bude podporovat církev?


  Doc. Vopálka - lidé v pedag. sboru KTF mají svoji pozici a postavení a jsou ve věku, že si s tím nedělají problémy. Některým postojům z hlediska církve nerozumíme. Fakulta si zvolila kandidáta. Pokud kongregace bude souhlasit, nucená zpráva je neschůdná. V případě nucené správy - konflikt na KTF bude vždy širší, nechají rozhodnutí na vedení UK, osobnosti ze světa pravděpodobně nucená správa odradí. Takové řešení je krajní, ale pokud by byla šance tlakem na vedení, bylo by to vhodnější. Záleží na p. ministrovi, může se z politických důvodů postavit proti.


  Doc. Šobr - zdá se mu to jako potenciální řešení. Všechny možnosti už byly vyčerpány. Bylo by vhodné pracovat na krajní možnosti už teď.


  Doc. Geršl pozitivně zhodnotil nasazení p. rektora při jednáních. Zvolení prof. Polce kandidátem je záležitostí jednoho měsíce, navrhl řešení ještě cestou dohody, a to přepracování dlouhodobého záměru včetně konzultace s p. kardinálem a p. rektorem.


  Dát ještě poslední možnost.


  Dr. Staša, pokud bude zvolena nucená zpráva, prof. Polc musí mít prodloužený mandát.


  Mgr. Jelínek připomněl, že nucená zpráva nemusí zlikvidovat všechny orgány fakulty.


  P. rektor - komplikace a hloubka rozporu má 2 závažné informace. Při každém jednání vyvstává problém - všechno je založeno na přijímání nových habilitovaných lidí, podle vnitřních předpisů po konzultaci s p. kardinálem, což se neděje. Bez podpory senátu UK se nedá učinit rozhodnutí. Předešlí rektoři se tomu vyhýbali.


  Doc. Geršl navrhuje - dát ještě rozumný čas, poslední šanci a pak promyslet nutnost nucené zprávy.


  Dr. Staša - možností je víc, některé zavřené. Otevřené: Pokud prof. Polc získá souhlas kongregace, p. rektor nemá důvod jej jmenovat. Jedině v případě zdrženlivého, přijatelného stanoviska. Vidí zde dvě strategie:


  1. prof. Polc se stane děkanem, role senátu by mohla být aktivnější a mohl by pomoci.

  2. specifikace nucené správy, konzultace s ministrem, získat vyjádření předsednictva a to před odesláním dopisu.


  P. rektor - pokud předsednictvo nemá námitek k postupu, termín pověření zastupování děkana do 30. června by mohl být prodloužen max. o měsíc. V dohledné době se má KTF sejít s p. kardinálem.


  Doc. Šobr navrhuje prodloužení poslední šance na 2 měsíce a to s okamžitou platností.


  Závěr diskuse: Předsednictvo AS UK navrhuje dát ještě šanci KTF k dopracování dlouhodobého záměru fakulty a k předložení p. rektorovi a Velkému kancléři před schválením Akademickým senátem KTF.Zapsala: A. KřížováPoslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám