Opatření rektora UK č. 1/2011

Název:

Statut komise pro přidělování startovacích bytů

K provedení:

Čl. 3 odst. 2 Pravidel pro přidělování startovacích bytů na Univerzitě Karlově (opatření rektora č. 31/2009)

Účinnost:

7. února 2011

[zrušeno OR č. 34/2018]


Statut Komise pro přidělování startovacích bytů


Čl. 1

Úvodní ustanovení


Komise pro přidělování startovacích bytů (dále jen „komise“) je poradním orgánem rektora Univerzity Karlovy (dále jen „univerzita“) ve věci posuzování žádostí mladých akademických a vědeckých pracovníků univerzity o přidělení startovacího bytu.Čl. 2

Složení komise a členství v komisi


 1. Složení komise a členství v komisi upravují pravidla stanovená v čl. 3 odst. 1 opatření rektora č. 31/2009.

 2. V čele komise stojí předseda komise, který jedná jménem komise ve všech záležitostech a odpovídá za její činnost rektorovi.

 3. V případě nepřítomnosti předsedy komise plní jeho funkci místopředseda komise.Čl. 3

Působnost komise a předsedy komise


 1. Do působnosti komise patří:

    a. 

  posuzování žádostí o přidělení startovacích bytů a vydávání kladných či záporných doporučení rektorovi ve vztahu k jednotlivým žádostem,

    b. 

  ověřování pravdivosti informací obsažených v žádosti o přidělení startovacího bytu, příp. vyžádání si dalších, doplňujících informací v případě, dojde-li komise k závěru, že je takového doplnění třeba, neodporuje-li to právním předpisům,

    c. 

  losování mezi žádostmi, na něž komise vydává kladné doporučení, pokud počet žadatelů, u kterých komise dospěla ke kladnému hodnocení žádosti, je větší než aktuálně volná kapacita startovacích bytů,

    d. 

  stanovování termínů pro podávání žádostí s přihlédnutím k novým nebo uvolněným kapacitám startovacích bytů, a to na základě schválení návrhu předsedy komise dle čl. 3 odst. 2 písm. d) formou e-mailové komunikace mezi členy komise,

    e. 

  volba a odvolání předsedy komise a místopředsedy komise a

    f. 

  řešení dalších otázek, pokud tak stanoví rektor.

 2. Do působnosti předsedy komise patří:

    a. 

  svolávání zasedání komise formou elektronické pozvánky zasílané do e-mailových schránek členům komise,

    b. 

  řízení zasedání komise,

    c. 

  rozhodování o způsobu losování dle čl. 3 odst. 1 písm. c) tohoto opatření a čl. 4 odst. 3 opatření rektora č. 31/2009,

    d. 

  navrhování termínů pro podávání žádostí s přihlédnutím k novým nebo uvolněným kapacitám startovacích bytů,

    e. 

  zveřejňování termínů pro podávání žádostí prostřednictvím sítě Internet,

    f. 

  pořizování zápisů z jednání komise a jejich zveřejňování prostřednictvím sítě Internet, pokud to neodporuje právním předpisům,

    g. 

  vydávání stanovisek komise a jejich zveřejňování prostřednictvím sítě Internet a

    h. 

  řešení dalších otázek, pokud je tím předseda komise pověřen rozhodnutím komise nebo rektorem.

 3. Předseda komise je povinen zasedání komise svolat vždy, pokud o to požádá rektor nebo alespoň polovina všech členů komise.Čl. 4

Usnášeníschopnost a způsob rozhodování komise


 1. Komise se schází dle potřeby, nejméně však dvakrát za kalendářní rok.

 2. Zasedání komise jsou neveřejná. Výjimku tvoří případy, kdy komise na základě předchozího souhlasu rektora rozhodne o připuštění veřejnosti při jejím zasedání.

 3. Komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů komise.

 4. Každý člen komise má jeden hlas. Komise rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů; v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise.Čl. 5

Závěrečné ustanovení


Toto opatření rektora nabývá účinnosti dne 7. února 2011.


V Praze dne 4. února 2011


prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor UK

.doc ke stažení


Poslední změna: 6. září 2018 13:03 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám