Opatření rektora UK č. 3/2011

Název:

Soutěž vysoce kvalitních monografií na Univerzitě Karlově

K provedení:

-

Účinnost:

28. března 2011

[změněno OR č. 11/2017]


Soutěž vysoce kvalitních monografií na Univerzitě Karlově


Čl. 1

Vyhlášení, způsob nominace a přijímání návrhů


 1. Hodnocení monografií se mohou zúčastnit všechny fakulty UK a další součásti UK, na které jsou v daném kalendářním roce v rámci rozpočtu UK rozdělovány prostředky institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj (dále jen „fakulty“).

 2. V běžném kalendářním roce se hodnotí monografie z předloňského kalendářního roku, které jsou zaznamenány v Registru informací o výsledcích (RIV).

 3. Fakulty vyberou ze své produkce 20 % monografií (horní celou část), které považují za nejhodnotnější, nejméně však jednu monografii.

 4. Ke každé nominované monografii se přikládá stručné zdůvodnění její vědecké excelence podepsané děkanem fakulty (ředitelem další součásti) a dále její recenze, jsou-li dosažitelné.

 5. Má-li monografie více autorů, započítává se do limitu podle odstavce 3 podíl odpovídající části autorského týmu, která je z příslušné fakulty. U kolektivních monografií bude součástí předávacího protokolu i vyznačení podílu autorství fakultních autorů, který musí souhlasit se záznamem v RIV.

 6. Vybrané publikace včetně předávacího protokolu doručí fakulty na adresu Odboru pro vědu a výzkum Rektorátu UK, kde budou k dispozici členům hodnotitelských komisí.Čl. 2

Hodnotitelské komise


 1. Vědecká rada UK ustanoví dvě jedenáctičlenné hodnotitelské komise – jednu pro humanitní obory, druhou pro lékařské a přírodovědné obory.

 2. Členství v hodnotitelské komisi (dále jen „komise“) není slučitelné s funkcí rektora, prorektora, děkana nebo proděkana.

 3. Komise pro humanitní obory bude zahrnovat po jednom odborníkovi z těchto fakult:

  Katolická teologická fakulta, Evangelická teologická fakulta, Husitská teologická fakulta, Právnická fakulta, Filozofická fakulta, Pedagogická fakulta, Fakulta sociálních věd, Fakulta humanitních studií, Ústav dějin a Archivu UK, Centrum teoretických studií a CERGE.

 4. Komise pro medicínské a přírodovědné obory bude zahrnovat po jednom odborníkovi z těchto fakult:

  1. lékařská fakulta, 2. lékařská fakulta, 3. lékařská fakulta, Lékařská fakulta v Plzni, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Farmaceutická fakulta, Přírodovědecká fakulta, Matematicko-fyzikální fakulta, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Centrum pro otázky životního prostředí. Vědecká rada UK do této komise dále jmenuje jednoho odborníka, který nemá pracovněprávní vztah vůči UK.

 5. Člen komise pro humanitní obory může mít uzavřenou pracovní smlouvu pouze na jedné součásti podle odstavce 3. Člen komise pro lékařské a přírodovědné obory může mít uzavřenou pracovní smlouvu pouze na jedné součásti podle odstavce 4.

 6. Členové komisí se musí písemně zavázat k nepodjatému hodnocení prací výhradně dle jejich vědecké kvality.

 7. Činnost člena komise bude honorována.

 8. Akademický senát UK nominuje do každé komise svého pozorovatele.Čl. 3

Proces hodnocení a určení finančního ocenění


 1. Každý člen komise přidělí hodnocené monografii celočíselný počet bodů, nejméně jeden a nejvýše čtyři body.

 2. Stejným počtem bodů smí každý hodnotitel hodnotit nejvýše třetinu jím hodnocených monografií.

 3. Člen komise nesmí hodnotit publikace nominované z fakulty, na které má uzavřenou pracovní smlouvu.

 4. Výsledné hodnocení každé monografie bude dáno součtem bodů od všech deseti hodnotitelů.

 5. Na základě součtu všech výsledných hodnocení bude stanovena finanční hodnota jednoho bodu a přidělené finanční ocenění pro každou monografii bude určeno výsledným hodnocením této monografie.

 6. Na podporu monografií hodnocených se v běžném kalendářním roce vyčleňuje částka stanovená v rozpočtu UK.

 7. Výsledky hodnocení monografií se zveřejňují do 31. května běžného kalendářního roku.

 8. Prostředky dané finančním oceněním příslušných monografií se přidělují dané fakultě s tím, že jejich významná část musí být využita pro ocenění autora monografie, nebo části autorského týmu, která je z příslušné fakulty.
V Praze dne 28. března 2011


prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor UK

.doc ke stažení


Poslední změna: 21. leden 2018 23:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám