Opatření rektora UK č. 5/2011

Název:

Uskutečňování mezinárodně uznávaných kursů na Univerzitě Karlově

K provedení:

čl. 36a odst. 4 Statutu Univerzity Karlovy

Účinnost:

12. dubna 2011

[zrušeno OR č. 47/2017]


Uskutečňování mezinárodně uznávaných kursů na Univerzitě Karlově


Čl. 1

Záměr uskutečňovat mezinárodně uznávaný kurs


 1. Záměr fakulty nebo vysokoškolského ústavu uskutečňovat mezinárodně uznávaný kurs orientovaný na zvýšení odbornosti studentů nebo absolventů zahraniční vysoké školy 1) (dále jen „záměr“ a „kurs“) obsahuje zejména

    a. 

  název kursu,

    b. 

  charakteristiku kursu a jeho zaměření,

    c. 

  profil absolventa kursu,

    d. 

  délku kursu vyjádřenou v semestrech,

    e. 

  předměty vyučované v rámci kursu, počet vyučovacích hodin,

    f. 

  způsob a požadavky na přijímání uchazečů do kursu,

    g. 

  podmínky, které musí účastník splnit během studia kursu a způsob jejich hodnocení,

    h. 

  podmínky, které musí účastník splnit pro absolvování kursu,

    i. 

  mezinárodně uznávaný titul, má-li být absolventům kursu udělován,

    j. 

  výši úplaty za účast na kursu,

    k. 

  personální zabezpečení výuky v kursu, včetně základní charakteristiky dosavadní vědecké a pedagogické práce předpokládaných vyučujících a

    l. 

  prostorové a informační zabezpečení pro uskutečňování kursu.

  Součástí záměru podle písmena b) a i) je doložení, že kurs, popř. titul, splňuje podmínky podle § 60a zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění.

 2. V záměru se též uvede, v jakém období má být kurs uskutečňován.

 3. Náležitostí záměru je též doporučení alespoň dvou renomovaných zahraničních profesorů příslušného oboru k uskutečňování kursu, včetně odůvodnění.

 4. Záměr musí též obsahovat kalkulaci výnosů a nákladů na uskutečňování kursu; výše úplaty za účast na kursu podle odstavce 1 písm. j) musí být stanovena na základě této kalkulace.

 5. Záměr předkládá děkan fakulty nebo ředitel vysokoškolského ústavu rektorovi spolu s vyjádřením vědecké rady fakulty nebo vysokoškolského ústavu.

_______________________

1) § 60a zákona o vysokých školách.


Čl. 2

Přijímání uchazečů


 1. Do kursu přijímá fakulta nebo vysokoškolský ústav uchazeče podle svých kapacitních možností a v souladu s opatřením děkana fakulty nebo ředitele vysokoškolského ústavu.

 2. Splnění požadavků na přijetí do kursu může být ověřováno doklady nebo přijímací zkouškou.Čl. 3

Absolvování kursu


 1. Absolventům kursu vydá univerzita osvědčení.

 2. V osvědčení se též uvede mezinárodně uznávaný titul, je-li absolventům tohoto kursu udělován.

 3. Osvědčení podepisuje rektor a děkan fakulty nebo ředitel vysokoškolského ústavu.

 4. Vzor osvědčení stanoví rektor.

 5. Podmínkou absolvování kursu je vždy vykonání závěrečné zkoušky, jejíž součástí může být písemná práce.Čl. 4

Úplata


 1. Výši úplaty za účast na kursu stanoví děkan fakulty nebo ředitel vysokoškolského ústavu v souladu se schváleným záměrem; tato úplata je příjmem dané součásti univerzity.

 2. Výši úplaty za vydání osvědčení o absolvovaném kursu vzdělávání stanoví na základě kalkulace rektor; tato úplata je příjmem univerzity.

 3. Zaplacení úplaty podle odstavce 1 se prokazuje zpravidla nejpozději při zahájení kursu; podrobnosti, včetně způsobu zaplacení, určí opatřením děkan fakulty nebo ředitel vysokoškolského ústavu.

 4. Zaplacení úplaty podle odstavce 2 je podmínkou pro vydání osvědčení.Čl. 5

Rozhodnutí rektora o uskutečňování kursu, hodnocení kursu


 1. O uskutečňování kursu rozhoduje rektor.

 2. Rektor záměr neschválí zejména v případě, kdy vědecká rada univerzity k tomuto záměru zaujala nesouhlasné stanovisko.

 3. Součástí kladného rozhodnutí rektora o uskutečňování kursu je zejména schválený záměr kursu a dále určení

    a. 

  období, ve kterém se mezinárodně uznávaný kurs může uskutečňovat a

    b. 

  období, za které bude vypracováno hodnocení kursu a náležitosti tohoto hodnocení.

 4. Způsob vypracování hodnocení kursu stanoví v přiměřené lhůtě rektor nebo prorektor (čl. 7 odst. 3). Období, za které bude vypracováno hodnocení kursu nemůže překročit dvojnásobek délky kursu.

 5. K hodnocení kursu přihlédne rektor, popř. vědecká rada univerzity, zejména při

    a. 

  posuzování žádosti děkana fakulty nebo ředitele vysokoškolského ústavu o prodloužení období, ve kterém se mezinárodně uznávaný kurs může uskutečňovat nebo

    b. 

  rozhodování o zkrácení tohoto období z vlastního podnětu.Čl. 6

Zveřejňování informací o kursech


 1. Fakulta nebo další součást zveřejňuje informace o kursu prostřednictvím sítě Internet.

 2. Uchazeči o přijetí do kursu musí být s tímto opatřením, prováděcím opatřením děkana fakulty nebo ředitele vysokoškolského ústavu podle čl. 7 odst. 1, schváleným záměrem a dalšími podstatnými skutečnostmi předem seznámeni.Čl. 7

Společná a závěrečná ustanovení


 1. Další podrobnosti mohou být v souladu s tímto opatřením upraveny opatřením děkana fakulty nebo ředitele vysokoškolského ústavu.

 2. Jde-li o společný záměr více součástí univerzity, je součástí záměru též vymezení vzájemné spolupráce a odpovědnosti těchto součástí.

 3. Uskutečňování kursů na univerzitě je koordinováno prorektorem, do jehož agendy spadá celoživotní vzdělávání.

 4. Toto opatření nabývá účinnosti dnem 12. dubna 2011.V Praze dne 12. dubna 2011


prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor UK

.doc ke stažení


Poslední změna: 21. leden 2018 23:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám