Opatření rektora UK č. 8/2011

Název:

Porovnávání textů závěrečných prací a jejich ukládání - dodatek k opatření rektora č. 6/2010

K provedení:

Čl. 18a odst. 10 Studijního a zkušebního řádu UK a čl. 6a odst. 7 Rigorózního řádu UK

Účinnost:

1. června 2011


[zrušeno OR č. 15/2019]


Porovnávání textů závěrečných prací a jejich ukládání - dodatek k opatření rektora č. 6/2010


Čl. 1

Úvodní ustanovení


Toto opatření upravuje ve smyslu čl. 18a odst. 10 Studijního a zkušebního řádu a Rigorózního řádu Univerzity Karlovy postupy ukládání textů závěrečných prací1 v meziuniverzitní databázi Theses.cz a dále podrobnosti o porovnávání textů prací s využitím systému Theses.cz.Čl. 2

Meziuniverzitní databáze závěrečných prací - systém Theses.cz


 1. Jako meziuniverzitní databáze závěrečných prací slouží systém Theses.cz, který je provozován Masarykovou univerzitou a slouží vysokým školám jako Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podporovaný národní registr závěrečných prací a jako úložiště prací pro porovnávání textů za účelem vyhledávání plagiátů.

 2. Univerzita Karlova (dále "Univerzita") využívá datové rozhraní systému Theses.cz, které umožňuje integraci systému Theses.cz se Studijním informačním systémem Univerzity (dále "SIS"), za účelem porovnávání textů závěrečných prací zpracovávaných na Univerzitě s pracemi z jiných vysokých škol a s dalšími zdroji dle možností systému Theses.cz. Dále je prostřednictvím systému Theses.cz umožněno porovnávání prací jiným subjektům a uživatelům oproti pracím uloženým v systému Theses.cz Univerzitou.

 3. Systém Theses.cz nabízí také webové rozhraní. Univerzita nezajišťuje přístup k tomuto rozhraní; studenti, zaměstnanci a další osoby se vztahem k Univerzitě využívají funkcionalit systému Theses.cz výhradně prostřednictvím SIS.Čl. 3

Ukládání prací a jejich kontroly v systému Theses.cz


 1. Do systému Theses.cz jsou práce odesílány k uložení a kontrole ve dvou režimech:

    a. 

  režim dočasného uložení práce a předběžné kontroly na základě vyžádání provedeného studentem - řešitelem práce nebo vedoucím práce / školitelem,

    b. 

  režim trvalého uložení práce a finální kontroly po odevzdání práce.

 2. Student má po uložení elektronické podoby práce do SIS před provedením jejího elektronického odevzdání v SIS (čl. 5 odst. 4 opatření rektora č. 6/2010) možnost požádat o dočasné uložení práce a předběžnou kontrolu v systému Theses.cz dle odstavce 1 písm. a). Informace o tom, že student požádal o dočasné uložení a předběžnou kontrolu, a stejně tak informace o výsledku této předběžné kontroly, včetně možnosti stažení protokolu, je v SIS přístupná pouze studentovi, nikoliv vedoucímu práce / školiteli či jiným osobám.

 3. Nestanoví-li děkan fakulty jinak, je vedoucímu práce / školiteli umožněno požádat o dočasné uložení práce a její předběžnou kontrolu v systému Theses.cz dle odstavce 1 písm. a) a to poté, co je v SIS uložena elektronická podoba práce a nebyla-li práce dosud elektronicky odevzdána. Informace o tom, že vedoucí práce / školitel požádal o dočasné uložení a předběžnou kontrolu, a stejně tak informace o výsledku této předběžné kontroly, včetně možnosti stažení protokolu, je v SIS přístupná pouze vedoucímu práce / školiteli, nikoliv studentovi či jiným osobám.

 4. K exportu práce označené k dočasnému uložení a předběžné kontrole dojde následně v rámci hromadného exportu prací dle čl. 4 odst. 4.

 5. Po elektronickém odevzdání práce uložené v SIS systém automaticky vygeneruje požadavek k trvalému uložení práce a její finální kontrole v systému Theses.cz dle odstavce 1 písm. b). Tento požadavek automaticky ruší případný předchozí požadavek na dočasné uložení a předběžnou kontrolu. Informace o vytvoření automatického požadavku na trvalé uložení práce a finální kontrolu, o výsledku této finální kontroly, včetně možnosti stažení protokolu, je v SIS přístupná studentovi, vedoucímu práce / školiteli, oponentům, předsedovi komise a členům příslušné komise pro obhajobu kontrolované práce. Ostatním pověřeným osobám se v SIS zpřístupňuje pouze informace o vytvoření automatického požadavku a jeho stavu.

 6. K exportu práce označené k trvalému uložení a finální kontrole dojde v rámci hromadného exportu prací následujícího po uplynutí lhůty 7 dní od data elektronického odevzdání práce.

 7. Do systému Theses.cz je exportován k dočasnému či trvalému uložení výhradně vlastní text práce v podobě uložené v SIS, nejsou exportovány přílohy práce ani další dokumenty uložené k práci. V případě, že u dané práce existují v době vytvoření požadavku na trvalé uložení a finální kontrolu dva dokumenty s textem práce, přičemž jeden z dokumentů byl uložen studentem a druhý pracovníkem v zastoupení, bude pro export do systému Theses.cz označen dokument uložený v zastoupení.

 8. K dočasnému uložení a předběžné kontrole dle odstavce 1. písm. a) je práce odesílána bez ohledu na existenci žádostí o omezení veřejnosti práce.

 9. Práce, která má být vyloučena ze zveřejnění, nebo které byla prodloužena lhůta pro zveřejnění (čl. 10 a 11 opatření rektora č. 6/2010), anebo u které je v SIS evidován příslušný návrh, je k trvalému uložení a finální kontrole do systému Theses.cz odeslána dle těchto pravidel:

    a. 

  pokud existuje návrh na vyloučení práce ze zveřejnění nebo na prodloužení lhůty pro zveřejnění práce, který dosud nebyl vyřízen, může být automatický požadavek k trvalému uložení a kontrole zpracován až v případě zamítnutí návrhu na vyloučení práce ze zveřejnění či na odklad zveřejnění práce,

    b. 

  pokud byl schválen návrh na prodloužení lhůty pro zveřejnění, přičemž tato lhůta dosud neuplynula, může být automatický požadavek k trvalému uložení a kontrole vyřízen až po uplynutí této lhůty,

    c. 

  pokud byl u práce schválen návrh na její trvalé vyloučení ze zveřejnění, bude požadavek k trvalému uložení a kontrole zamítnut.

 10. V případě smazání dokumentu obsahujícího text práce ze SIS bude zrušen případný požadavek na dočasné či trvalé uložení práce a kontrolu v systému Theses.cz u tohoto dokumentu. Pokud již došlo k odeslání dokumentu do systému Theses.cz, bude tento dokument ze systému Theses.cz odstraněn.Čl. 4

Společná ustanovení


 1. Výsledky kontrol, údaje v protokolech, doba trvání kontrol a další výstupy či parametry systému Theses.cz odpovídají možnostem, stavu a pravidlům tohoto systému, jsou závislé na stavu jeho vyhledávací databáze a nejsou zabezpečovány SIS.

 2. Statistické informace o komunikaci mezi systémy SIS a Theses.cz jsou evidovány v Informačním systému Univerzity.

 3. Systém Theses.cz práce uložené Univerzitou nezveřejňuje, při kontrolách se však v případě nalezení podobnosti ve výsledcích o podobnostech zobrazují shodné či podobné pasáže prací uložených Univerzitou jiným uživatelům systému Theses.cz, kteří kontrolu svých dokumentů provádějí.

 4. Hromadné exporty prací do systému Theses.cz jsou prováděné zpravidla dvakrát týdně dle možností systému Theses.cz.

 5. Komunikace mezi fakultami a Ústavem výpočetní techniky Univerzity v oblasti dané tímto opatřením je zajišťována fakultními koordinátory a pověřenou osobou jmenovanými dle čl. 12 Opatření rektora č. 6/2010.Čl. 5

Přechodné ustanovení


Děkan fakulty může požádat o zapojení fakulty do pilotního provozu běžícího v období před 1. říjnem 2011. Takové žádosti bude vyhověno, nebrání-li tomu organizační či technické důvody. Funkcionalita systému dle tohoto opatření může být v období pilotního provozu omezena nebo změněna.Čl. 6

Závěrečná ustanovení


 1. Ukládání prací a kontroly v systému Theses.cz dle čl. 3 odst. 1. písm. a) a b) bude umožněno od začátku akademického roku 2011/12, tj. od 1. října 2011.

 2. Automatické požadavky na finální uložení a kontrolu budou generovány u prací, jejichž elektronická podoba byla odevzdána počínaje 1. říjnem 2011.

 3. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. června 2011.V Praze dne 31. května 2011


prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor UK

.doc ke staženíPoznámky

1

Jde o práce bakalářské, diplomové, disertační a rigorózní.


Poslední změna: 1. říjen 2019 11:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám