Kritéria výběru studentů

V RÁMCI MEZIUNIVERZITNÍCH DOHODStudentům doporučujeme přistupovat k přihlášce zodpovědně. Je třeba si s dostatečným předstihem nastudovat nejen univerzitní kritéria, ale také požadavky zahraniční univerzity.


Univerzita Karlova dbá na to, aby ji byli vybraní uchazeči schopni reprezentovat a úspěšně zvládnout studium v zahraničí. Vyslání vhodného kandidáta upřednostňuje před snahou naplnit místa, která jsou univerzitě poskytnuta. Studentova přihláška tak může být zamítnuta i v případě, že není žádný jiný kandidát a místo zůstane neobsazeno.


V rámci výběrového řízení student předkládá: 

1. Životopis

2. Motivační dopis

3. Doklad o jazykové způsobilosti

4. Studijní plán

5. Doporučující dopis pedagoga

6. Výpis studijních výsledků a průměr za celé studium na UK

(7.) Příslib přijetí z partnerské univerzity (vyžadován pouze u postgraduálních studentů)


Všechny výše uvedené dokumenty se nahrávají do online aplikace ve formátu PDF a jsou povinnou součástí přihlášky. Do aplikace nenahrávejte jiné dokumenty než výše požadované.


Absence některého z dokumentů může být důvodem k vyřazení kandidáta z výběrového řízení. Totéž platí pro poskytnutí nepravdivých informací.  

U všech odevzdávaných dokumentů je třeba dbát kromě obsahové stránky také na gramatickou a stylistickou správnost.


Životopis (v AJ, není-li stanoveno jinak)

Strukturovaný životopis musí obsahovat kontaktní údaje (email, telefon), studijní historii (dříve studované obory + aktuální obor).


Doporučujeme zahrnout i informace o historii studijních výjezdů a mimoškolních aktivitách.Motivační dopis (v AJ, není-li stanoveno jinak)

Blíže viz sekce Motivace k výjezdu.Doklad o jazykové způsobilosti

Student je povinen doložit znalost anglického jazyka (případně jazyka, ve kterém bude probíhat výuka na partnerské univerzitě) a to alespoň na úrovni B2.Dokladem může být:

 • Certifikát o vykonané jazykové zkoušce (FCE, CAE, CPE, TOEFL, IELTS,…)

 • Potvrzení z katedry jazyků / jazykového centra fakulty

 • V případně objektivní překážky bránící předložení některého z výše uvedených dokumentů je možné akceptovat potvrzení vyučujícího daného jazyka (z domovské fakuty) o dosažení úrovně B2


Naopak nelze použít:

 • maturitní vysvědčení,

 • absolvovaný jazykový kurz,

 • absolvovanou zkoušku z jazyka /předmět vyučovaný v cizím jazyce vyznačený ve výpisu studijních výsledků


Výjimku z povinnosti předložit doklad o znalosti jazyka má pouze:

 • rodilý mluvčí angličtiny

 • student zapsaný na Karlově univerzitě do programu vyučovaném v anglickém jazyce

 • student zapsaný do programu Anglistika-amerikanistika, programu Překladatelství: čeština – angličtina či programu Tlumočnictví čeština – angličtina


V případě, že je podmínkou přijetí na zahraniční univerzitu konkrétní jazykový certifikát a student jej v době podávání přihlášky nemá, odesláním přihlášky stvrzuje, že si jej zajistí, a to do zahájení přihlašovacího procesu na partnerské univerzitě. Doporučujeme se na zkoušku přihlásit neprodleně po úspěšném absolvování VŘ. Partnerské univerzity nepřipouštějí v rámci přihlašovacího procesu žádné výjimky ze svých jazykových požadavků.


V případě, že se o výměnný pobyt uchází rodilý mluvčí anglického jazyka, je třeba doložit čestné prohlášení o této skutečnosti.


Studijní plán (v AJ, není-li stanoveno jinak)

Studijním plánem student dokládá, jaké předměty hodlá studovat na partnerské univerzitě. Zkoumá se soulad výběru kurzů se studijním plánem na domácí fakultě.


Student předloží výpis kurzů, které má v plánu navštěvovat. Ke každému kurzu doplní krátký komentář, ve kterém shrne jeho přínos pro své studium na UK. 


Doporučujeme studentům pečlivě si rozmyslet počet předmětů uváděných ve studijním plánu – měl by být přiměřený jejich kreditové náročnosti a délce pobytu. Doporučujeme uvést 3-5 kurzů/semestr.


Studijní plán předkládá student v podobě standardizovaného formuláře.
Doporučující dopis pedagoga

Pokud zahraniční univerzita tento dokument v rámci svého výběrového řízení také požaduje, doporučujeme předkládat v rámci výběrového řízení text v angličtině.


Pokud student vyjíždí za účelem výzkumu ke své kvalifikační práci, doporučujeme, aby dopis napsal jeho vedoucí KP/školitel, který tak zároveň tento záměr studenta potvrdí.Výpis studijních výsledků

Student předkládá výpis studijních výsledků za celé vysokoškolské studium na UK či jiné vysoké škole. Aktuální výpis studijních výsledků z programu, ve kterém je student řádně zapsán, musí být včetně aritmetického průměru.


Studenti zapsaní v postgraduálním programu dodají aritmetický průměr z předchozího studia.Příslib přijetí

Příslib přijetí od akademického pracovníka partnerské univerzity je požadován v případě, že žadatelem je student doktorského studijního programu, který vyjíždí na výzkumný pobyt.Bodové hodnocení


V rámci výběrového řízení je možné získat 25 bodů (+ 2 body bonifikace).

Pro úspěšné absolvování výběrového řízení je třeba získat minimálně 13 bodů.


Dle počtu dosažených bodů bude stanoveno pořadí studentů a na jeho základě jim budou přidělena místa na partnerských univerzitách. Dosažení minimální bodové hranice tedy ještě neznamená, že student uspěl, záleží na pořadí úspěšných kandidátů a počtu míst. V případě shodného počtu bodů dvou kandidátů dostane přednost student vyššího stupně studia, případně ročníku.


Bodována jsou tato kritéria

Studijní průměr

10 bodů

Motivace k výjezdu

10 bodů

Ročník

5 bodů


Student může dále obdržet mimořádnou bonifikaci 2 body za mezinárodně uznávaný jazykový certifikát dokládající úroveň B2 a vyšší.Studijní průměr (0-10b)


Student předkládá studijní průměr za aktuální studijní program na UK. Jedná se o aritmetický průměr, který student najde ve výsledcích zkoušek v SIS.

Pro účast ve výběrovém řízení student musí předložit nenulový průměr a rovněž výpis studijních výsledků. Studenti v prvním semestru bakalářského stupně studia, kteří nemohou svůj prospěch doložit, jsou z výběrového řízení v ZS vyloučeni. Magisterští studenti, kteří jsou v prvním semestru svého studia, a doktorandi doloží prospěch za předchozí stupeň studia (a to i za předpokladu, že získali titul na jiné vysoké škole).


Přepočet aritmetického průměru na body

1,0 – 1,09

10

2,0 – 2,09

5

1,1 – 1,19

9,5

2,1 – 2,19

4,5

1,2 – 1,29

9

2,2 – 2,29

4

1,3 – 1,39

8,5

2,3 – 2,39

3,5

1,4 – 1,49

8

2,4 – 2,49

3

1,5 – 1,59

7,5

2,5 – 2,59

2,5

1,6 – 1,69

7

2,6 – 2,69

2

1,7 – 1,79

6,5

2,7 – 2,79

1,5

1,8 – 1,89

6

2,8 – 2,89

1

1,9 – 1,99

5,5

2,9 – 3

0
Motivace k výjezdu (0-10b)


Své záměry a cíle student dokládá v motivačním dopisu a v životopisu. Mohou být podpořeny také doporučením pedagoga. Hodnotíme především následující aktivity a fakta týkající se studentova profilu:


 • Souvislost se psaním kvalifikační práce (4 body)

  Pokud výjezd přímo souvisí se studentovou kvalifikační prací, rozvede student v rámci motivačního dopisu také svůj výzkumný záměr a přínos výjezdu pro vědecké bádání. Souvislost se psaním kvalifikační práce (sběr materiálu, přístup k potřebným zdrojům/pramenům či kontakt se zahraničním odborníkem) je třeba doložit jedním z následujících způsobů:

  • skenem SIS se zadaným tématem práce

  • potvrzení tématu vedoucím studentovy práce (školitelem)

  Tyto dokumenty student připojí jako přílohu motivačního dopisu. V případě nedoložení příslušného dokumentu nebude studentovi bonifikace započítána.


 • Motivace k výběru zahraniční univerzity (0-4 body)

  Student zdůvodňuje výběr zahraniční univerzity a dokládá, že se s jejím profilem důkladně seznámil.


 • Deklarovaný zájem o jazyk a kulturu hostitelské země (0-2 body)

  Student deklaruje svůj zájem o jazyk a kulturu přijímající země v rámci svých dosavadních studijních i mimoškolních aktivit. Opět je možné zahrnout potvrzující dokumenty do příloh motivačního dopisu.Ročník (0-5b)


Bakalářské studium

Magisterské studium

1. ročník

0 bodů

1. ročník

0 bodů

2. ročník

1 bod

2. ročník

1 bod

3. ročník (a další)

2 body

3. ročník

2 body

4. ročník

3 body

Navazující magisterské studium

5. ročník (a další)

4 body

1. ročník

3 body

2. ročník (a další)

4 bodyPh.D. studium

Nehledě na ročník

5 bodů


Poslední změna: 21. prosinec 2022 12:38 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor zahraničních vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám