Kritéria pro výběr v rámci meziuniverzitních dohod

Cílem dokumentu je představit studentům koncepci posuzování přihlášek na výměnné studijní pobyty na základě meziuniverzitních dohod Univerzity Karlovy se zahraničními partnery. Představuje kritéria, na která je při výběrovém řízení kladen důraz a může tak studentům zároveň poskytnout i určitý návod, jak si přihlášku připravit.


Úvodní doporučení

Studentům doporučujeme přistupovat k přihlášce zodpovědně. Je třeba si s dostatečným předstihem nastudovat nejen univerzitní kritéria, ale také požadavky zahraniční univerzity. Výběru univerzity a stejně tak přípravě požadovaných dokumentů je třeba věnovat dostatek času. Univerzita Karlova hodnotí kvalitu uchazečů o výměnné pobyty tak, aby byli schopni ji reprezentovat a úspěšně zvládnout studium na zahraniční univerzitě. Laxní přístup bývá často důvodem neúspěchu přihlášky, protože není možné kvalitu studenta efektivně ověřit. Vyslání vhodného kandidáta vždy upřednostňujeme před snahou naplnit místa, která jsou univerzitě poskytnuta, proto se stává, že je studentova přihláška zamítnuta i v případě, že není žádný jiný kandidát a místo zůstane prázdné. Všechny požadované dokumenty je třeba předložit v požadované formě a kvalitě. Není vhodné nahrávat jiné dokumenty, než které jsou po žadatelích požadovány. Poskytnutí nepravdivých informací v přihlášce povede k jejímu zamítnutí.

U všech odevzdávaných textů je třeba dbát kromě obsahové stránky také o gramatickou a stylistickou správnost. Stejně tak celkový počet bodů snižuje neúplnost a nedostatečnost dokumentů.

Všechny texty se do online aplikace nahrávají ve formátu PDF.V rámci výběrového řízení student předkládá následující dokumenty: 

 • strukturovaný živototpis (v angličtině, není-li stanoveno jinak)

 • motivační dopis (v angličtině, není-li stanoveno jinak)

 • studijní plán na zahraniční univerzitě (v angličtině, není-li stanoveno jinak)

 • doporučení pedagoga (preferujeme v angličtině, není-li stanoveno jinak)

 • oficiální doklad o jazykové způsobilosti min. úrovně B2

 • potvrzený výpis studijních výsledků

 • potvrzený aritmetický průměr za celé studium na UK

 • studenti doktorského studijního programu dodají k výběrovému řízení navíc ještě příslib přijetí od akademického pracovníka partnerské univerzity

 

Všechny výše uvedené dokumenty jsou povinnou součástí přihlášky a absence některého z nich je důvodem k vyřazení kandidáta z výběrového řízení.  


Bodové hodnocení dokumentace

V rámci výběrového řízení je možné získat 25 bodů (+ 2 body mimořádné bonifikace za doložení jazykového certifikátu). Pro úspěšné absolvování výběrového řízení je třeba získat minimálně 13 bodů. Dle počtu dosažených bodů bude stanoveno pořadí studentů a na jeho základě jim budou přidělena místa na partnerských univerzitách. Dosažení minimální bodové hranice tedy ještě neznamená, že student uspěl, záleží dále na pořadí úspěšných kandidátů a počtu míst. V případě shodného počtu bodů dvou kandidátů dostane přednost student vyššího stupně studia, případně ročníku.


Bodována jsou tato kritéria

studijní průměr

10 bodů

motivace k výjezdu

10 bodů

ročník

5 bodů

Student může dále obdržet mimořádnou bonifikaci 2 body za mezinárodně uznávaný jazykový certifikát, dokládající úroveň B2 a vyšší.


Studijní průměr (0-10 bodů)

Student předkládá studijní průměr za celé své studium na UK. Jedná se aritmetický průměr, který student najde ve výsledcích zkoušek v SIS. Průměr potvrdí pracovník studijního oddělení.

Pro účast ve výběrovém řízení student musí předložit nenulový průměr a rovněž výpis studijních výsledků. Studenti v prvním semestru bakalářského stupně studia, kteří zatím nemohou svůj prospěch doložit, jsou proto z výběrového řízení v ZS automaticky vyloučeni. Magisterští studenti, kteří jsou v prvním semestru svého studia, a doktorandi doloží prospěch za předchozí stupeň studia (a to i za předpokladu, že získali titul na jiné vysoké škole).


Přepočet aritmetického průměru na body

1,0 – 1,09

10

1,1 – 1,19

9,5

1,2 – 1,29

9

1,3 – 1,39

8,5

1,4 – 1,49

8

1,5 – 1,59

7,5

1,6 – 1,69

7

1,7 – 1,79

6,5

1,8 – 1,89

6

1,9 – 1,99

5,5

2,0 – 2,09

5

2,1 – 2,19

4,5

2,2 – 2,29

4

2,3 – 2,39

3,5

2,4 – 2,49

3

2,5 – 2,59

2,5

2,6 – 2,69

2

2,7 – 2,79

1,5

2,8 – 2,89

1

2,9 – 3

0


Motivace k výjezdu (0-10 bodů)

Své záměry a cíle student dokládá v motivačním dopise a v životopisu. Mohou být podpořeny také doporučením pedagoga. Hodnotíme především následující aktivity a fakta týkající se studentova profilu:


 • Souvislost se psaním kvalifikační práce (4 body)

  Pokud výjezd přímo souvisí se studentovou kvalifikační prací a jedná se tedy o sběr materiálu, přístup k potřebným zdrojům/pramenům či kontakt se zahraničním odborníkem (konzultantem), je tato skutečnost v rámci VŘ hodnocena 4 body, je však třeba ji doložit. K motivačnímu dopisu v takovém případě doporučujeme přiložit sken SIS se zadaným tématem práce, v textu motivačního dopisu rozvést svůj výzkumný záměr a podtrhnout přínos výjezdu pro vlastní vědecké bádání. Pokud student ještě nemá práci v SIS založenou, je třeba, aby doporučující dopis napsal předpokládaný vedoucí studentovy práce (školitel) a tento úmysl v něm potvrdil.

 • Motivace k výběru zahraniční univerzity (0-4 body)

  Student zdůvodňuje výběr zahraniční univerzity a dokládá, že se s jejím profilem důkladně seznámil.

 • Deklarovaný zájem o jazyk a kulturu hostitelské země (0-2 body)

  Student deklaruje svůj zájem o jazyk a kulturu přijímající země v rámci svých studijních i mimoškolních aktivit. Opět je možné zahrnout potvrzující dokumenty do příloh motivačního dopisu.


Hodnocení ročníků

Bakalářské studium

1. ročník

0 bodů

2. ročník

1 bod

3. ročník (a další)

2 body


Navazující magisterské studium

1. ročník

3 body

2. ročník (a další)

4 body


Magisterské studium

1. ročník

0 bodů

2. ročník

1 bod

3. ročník

2 body

4. ročník

3 body

5. ročník (a další)

4 body


Ph.D.

Nehledě na ročník

5 bodů


Jednotlivé dokumenty


Studijní plán na zahraniční univerzitě

Studijní plán slouží k posouzení toho, jak se student na výjezd připravuje – tj. jaké předměty hodlá studovat na partnerské univerzitě a zda je jejich výběr v souladu se studijním plánem na domácí fakultě. Studijní plán má poskytnout jasný důkaz o přínosu studia na zahraniční univerzitě. Kromě výpisu kurzů, které má student v plánu navštěvovat, je třeba přidat ke každému z nich také krátký komentář, ve kterém shrne jeho význam pro celkovou koncepci svého studia na UK, případně také odkaz na sylabus kurzu.

Doporučujeme studentům pečlivě si rozmyslet počet předmětů, uváděných ve studijním plánu – měl by být přiměřený jejich kreditové náročnosti a délce pobytu.Častou chybou jsou dlouhé seznamy předmětů, pokrývající všechny kurzy, které studenta na zahraniční univerzitě zaujaly, ale které nelze ani při nejlepší vůli navštěvovat všechny.

Studijní plán předkládá student v podobě standardizovaného formuláře.


Doklad o znalosti jazyka

Student je povinen doložit znalost anglického jazyka alespoň na úrovni B2.


Dokladem může být:

 • Certifikát o úspěšně vykonané jazykové zkoušce (FCE, CAE, CPE, TOEFL, IELTS,…). Za předložení jazykového certifikátu student obdrží mimořádnou bonifikaci 2 body.

 • Potvrzení z katedry jazyků.


Naopak nelze použít:

 • maturitní vysvědčení,

 • absolvovaný jazykový kurz,

 • absolvovanou zkoušku z jazyka pouze vyznačenou ve výpisu studijních výsledků,

 • předmět vyučovaný v cizím jazyce označený ve výpisu studijních výsledků.


V případě, že je podmínkou přijetí na zahraniční univerzitu konkrétní jazykový certifikát a student jej v době podávání přihlášky nemá, odesláním přihlášky stvrzuje, že si jej zajistí, a to do zahájení přihlašovacího procesu na partnerské univerzitě. Doporučujeme se v takovém případě na zkoušku přihlásit neprodleně po úspěšném absolvování VŘ, pozdější termíny bývají často kapacitně vyčerpané.

Partnerské univerzity nepřipouštějí v rámci přihlašovacího procesu žádné výjimky ze svých jazykových požadavků.


Životopis

Musí obsahovat kontaktní údaje (e-mail, telefon), studijní historii (dříve studované obory + aktuální obor). Doporučujeme zahrnout i informace o historii studijních výjezdů (pokud už student nějaké absolvoval) a mimoškolní aktivity.


Doporučující dopis pedagoga

Pokud zahraniční univerzita tento dokument v rámci svého výběrového řízení také požaduje, doporučujeme požádat pedagoga rovnou o text v angličtině, aby bylo možné jej použít jak ve výběrovém řízení, tak případně v přihlašovacím procesu. Pokud student vyjíždí za účelem výzkumu ke své kvalifikační práci, doporučujeme, aby dopis napsal jeho vedoucí KP/školitel, který tak zároveň tento záměr studenta potvrdí.
Poslední změna: 4. duben 2022 16:34 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám