I. úplné znění Řádu imatrikulací a promocí UK (neaktuální)

(Toto znění již není aktuální. Aktuální znění předpisu naleznete zde)


I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ

ŘÁDU IMATRIKULACÍ A PROMOCÍ

UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

ZE DNE 30. ČERVNA 2008Akademický senát Univerzity Karlovy

se podle § 9 odst. 1 písm. b) a § 17 odst. 1 písm. i) zákona č. 111/1998 Sb.,

o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

a podle čl. 56 odst. 3 Statutu Univerzity Karlovy

usnesl na tomto Řádu imatrikulací a promocí Univerzity Karlovy,

jako jejím vnitřním předpisu:


Čl. 1 Úvodní ustanovení

Tento řád upravuje postup při imatrikulacích a promocích na Univerzitě Karlově v Praze (dále jen „univerzita“).


Čl. 2 Imatrikulace

Imatrikulace (slavnostní složení akademického slibu) probíhá podle pořadu a způsobem, který je uveden v příloze č. 1 tohoto předpisu.


Čl. 3 Promoce

Promoce (slavnostní slib a převzetí bakalářského, magisterského nebo doktorského diplomu) probíhá podle pořadu a způsobem, který je uveden v příloze č. 2 tohoto předpisu. Promotorem může být profesor nebo docent, v případě doktorské promoce výhradně profesor.


Čl. 4 Doplnění pořadu imatrikulace nebo promoce

Se souhlasem rektora může děkan vzhledem k zaměření fakulty stanovit, že se pořad imatrikulace nebo promoce doplňuje o další úkon, který však nesmí narušit celkový charakter obřadu.


Čl. 5 Zastoupení rektora a děkana

  1. Rektor může být při imatrikulaci nebo promoci zastoupen jím pověřeným prorektorem.

  2. Děkan může být při imatrikulaci nebo promoci zastoupen jím pověřeným proděkanem.


Čl. 6 Závěrečná ustanovení

  1. Tento řád byl schválen akademickým senátem univerzity dne 28. ledna 2000.

  2. Tento řád nabývá platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 1).

  3. Tento řád nabývá účinnosti první den kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy nabyl platnosti.

__________

1) § 36 zákona o vysokých školách. Registrace byla provedena dne 13. března 2000.Prof. RNDr. Jan Bednář, Csc., v. r.

předseda akademického senátu

Prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., v. r.

rektor*****

Změna Řádu Imatrikulací a promocí Univerzity Karlovy v Praze (první změna) byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 23. května 2008. Tato změna nabyla platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, registrována byla dne 30. června 2008 a účinnosti nabývá účinnosti prvním dnem akademického roku 2008/09.


Za správnost I. úplného znění:


JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.

předseda Legislativní komise AS UK

RNDr. Tomáš Jelínek

kancléř UKPříloha č. 1

Pořad imatrikulace:

1. Slavnostní nástup za zvuku hudby do Velké auly Karolina 2) v pořadí:

a) imatrikulovaní studenti ve společenském oděvu,

b) učitelé příslušné fakulty v talárech,

c) proděkan v taláru s insignií,

d) pedel fakulty v oděvu pedela s insignií,

e) děkan v taláru s insignií,

f) pedel rektora v oděvu pedela s insignií,

g) rektor v taláru s insignií.

2. Státní hymna.

3. Rektor zahájí shromáždění, přednese projev a vyzve k projevu děkana.

4. Projev děkana:

„Vaše Magnificence, … . Patří k tradicím této univerzity, že na počátku svých studií skládají studentky a studenti imatrikulační slib. Prosím přítomné, aby povstali, a Vás, honorabilis proděkane, abyste přečetl jeho znění.“

5. Proděkan přednese text slibu (čl. 56 odst. 1 statutu univerzity).

6. Studenti složí slib lehkým dotknutím se žezla, podáním ruky děkanovi a slovem „slibuji“.

7. Rektor:

„Složili jste imatrikulační slib a Univerzita Karlova vás přijímá do akademické obce. Nezapomeňte na tuto chvíli, nezapomeňte, co jste slíbili, a nezapomeňte na svá osobní předsevzetí těchto dnů. Věřím, že jsou to předsevzetí dobrá a čistá. Přeji vám, aby se všechna naplnila. Quod bonum, felix, faustum fortunatumque eveniat“.

8. Hudba – Jezu Kriste, štědrý kněže.

9. Odchod z auly za zvuku hudby v obráceném pořadí.


Obřad imatrikulace studentů doktorských studijních programů může též proběhnout současně pro studenty dvou nebo více fakult příbuzného zaměření. V takovém případě jsou přítomni a uváděni pedely s insigniemi děkani ze všech fakult, jejichž studenti jsou imatrikulováni. Obřad vede děkan fakulty s nejvyšším zastoupením imatrikulovaných studentů. Slib přednáší děkan fakulty s druhým nejvyšším zastoupením imatrikulovaných studentů.


__________

2)V případě Lékařské fakulty v Plzni, Lékařské fakulty v Hradci Králové a Farmaceutické fakulty v Hradci Králové slavnostní nástup probíhá do místnosti určené děkanem příslušné fakulty.


Příloha č. 2

Pořad doktorské promoce:

1. Slavnostní nástup za zvuků hudby do Velké auly Karolina v pořadí:

a) promovaní studenti ve společenském oděvu,

b) učitelé příslušné fakulty v talárech,

c) promotor v taláru s insignií,

d) pedel fakulty v oděvu pedela s insignií,

e) děkan v taláru s insignií,

f) pedel rektora v taláru s insignií,

g) rektor v taláru s insignií.

2. Státní hymna.

3. Děkan přednese úvodní projev a představí absolventy jménem, příjmením, popřípadě též rodným příjmením, místem narození, uvede absolvovaný studijní program a téma disertační práce (česky). Poté požádá rektora o souhlas s vykonáním promočního aktu (latinsky).

4. Souhlas rektora k promočními aktu ( latinsky).

5. Promotor přednese latinsky formuli a text slibu (čl. 56 odst. 2 statutu univerzity).

6. Absolventi složí slib lehkých dotknutím se žezla se slovy „Spondeo ac policeor.“

7. Promotor předá absolventům diplomy.

8. Děkovný projev absolventa.

9. Hudba – Staročeský chorál.

10. Odchod z auly za zvuků hudby v obráceném pořadí.


Obřad doktorské promoce může též proběhnout současně pro absolventy více fakult příbuzného zaměření. V takovém případě úkony děkana plní děkan z fakulty s nejvyšším počtem absolventů, přítomni jsou promotoři ze všech zúčastněných fakult; formuli a text slibu přednáší promotor dle dohody fakult. Přítomni jsou učitelé ze všech zúčastněných fakult.


Pořad magisterské promoce:

1. Slavnostní nástup za zvuku hudby do Velké auly Karolina v pořadí:

a) promovaní absolventi ve společenském oděvu,

b) učitelé příslušné fakulty v talárech,

c) promotor v taláru s insignií,

d) pedel fakulty v oděvu pedela s insignií,

e) děkan v taláru s insignií,

f) pedel rektora v oděvu pedela s insignií,

g) rektor v taláru s insignií.

2. Státní hymna.

3. Děkan přednese úvodní projev a představí absolventy jménem, příjmením, popřípadě též rodným příjmením, místem narození, uvede absolvovaný studijní program a případné absolvování s vyznamenáním (česky). Poté požádá rektora o souhlas s vykonáním promočního aktu (česky).

4. Souhlas rektora k promočnímu aktu (česky).

5. Promotor přednese latinsky formuli a text slibu (čl. 56 odst. 2 statutu univerzity).

6. Absolventi složí slib lehkým dotknutím se žezla a slovy: „Spondeo ac polliceor“.

7. Promotor předá absolventům diplomy.

8. Děkovný projev absolventa.

9. Hudba – Staročeský chorál.

10. Odchod z auly za zvuku hudby v obráceném pořadí.


Pořad bakalářské promoce

1. Slavnostní nástup za zvuků hudby do Auly budovy Univerzity Karlovy na Malostranském náměstí č. 25 v pořadí:

a) absolventi ve společenském oděvu,

b) dva učitelé fakulty v taláru,

c) promotor v taláru s insignií,

d) děkan v taláru s insignií,

e) rektor v taláru s insignií.

2. Státní hymna.

3. Děkan přednese úvodní projev, představí absolventy jménem, příjmením, popřípadě též rodným příjmením, místem narození, uvede absolvovaný studijní program a případné absolvování s vyznamenáním (česky). Poté požádá rektora o souhlas s vykonáním promočního aktu (česky).

4. Souhlas rektora k promočními aktu (česky).

5. Promotor přednese latinsky formuli a text slibu (čl. 56 odst. 2 statutu univerzity).

6. Absolventi složí slib stiskem ruky a slovem „slibuji“.

7. Promotor předá absolventům diplomy.

8. Děkovný projev absolventa.

9. Hudba - Staročeský chorál.

10. Odchod za zvuků hudby v obráceném pořadí.


Obřad bakalářské promoce může též proběhnout současně pro absolventy dvou fakult příbuzného zaměření. V takovém případě úkony děkana plní děkan z fakulty s vyšším počtem absolventů, promotor je z fakulty s nižším počtem absolventů. Z každé fakulty je přítomen jeden učitel.


Poslední změna: 12. březen 2018 15:42 
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám