Opatření rektora UK č. 2/2000

Název:

Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy v Praze

K provedení:

-

Účinnost:

1. února 2000


[zrušeno OR č. 30/2017]


Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy v Praze


I.


Univerzita Karlova v Praze (dále jen "univerzita") je na základě rozhodnutí MŠMT ČR č.j. 34 935/98-14 ze dne 29.1.1999 o přechodu nemovitého majetku státu do vlastnictví veřejné vysoké školy Univerzity Karlovy v Praze vlastníkem nemovitostí trvale užívaných jejími fakultami a dalšími součástmi k plnění jejich úkolů ve vzdělávací, vědecké, výzkumné a vývojové činnosti, popř. jejich doplňkové činnosti.


K tomuto majetku náleží i nemovitosti užívané

Pedagogickou fakultou

uvedené v příloze tohoto opatření:

II.


Nemovitosti uvedené v příloze tohoto opatření svěřuje univerzita do správy Pedagogické fakulty, která na základě tohoto pověření vykonává správu svěřeného majetku univerzity v následujícím rozsahu:


 1. Vede evidenci svěřených nemovitostí (dále jen "spravované nemovitosti") a uchovává dokumentaci obsahující jejich popis, údaje o jejich výměrách, technickém stavu a využití.

 2. Provádí oceňování spravovaných nemovitostí podle příslušných ustanovení zák.č. 563/1991 Sb. o účetnictví, a vede jeho účetní evidenci.

 3. Provádí účetní a daňové odpisy spravovaných nemovitostí podle příslušných obecně závazných právních předpisů a odpisového plánu univerzity.

 4. Zabezpečuje spravované nemovitosti před poškozováním a neoprávněným užíváním a v případě vzniku škod na tomto majetku činí opatření k jejich náhradě. Za tímto účelem zejména:

  • zajišťuje v prostorách spravovaných nemovitostí dodržování předpisů o bezpečnosti technických zařízení a požárních předpisů, dbá na pravidelné provádění příslušných revizí dodržování těchto předpisů,

  • uzavírá dohody o rozsahu a době užívání vymezených prostor ve spravovaných nemovitostech se zaměstnanci UK podnikajícími v těchto prostorách na základě svého živnostenského podnikání,

  • uzavírá se souhlasem kvestora smlouvy o pojištění spravovaných nemovitostí a uplatňuje na jejich základě nároky na výplatu pojistných náhrad,

  • v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů uplatňuje odpovědnost zaměstnanců a dalších osob za náhradu škod způsobených na spravovaných nemovitostech, zjišťuje příčiny vzniku těchto škod a činí opatření k jejich předcházení.

 5. Provádí běžnou údržbu spravovaných nemovitostí, zajišťuje ve spolupráci s odborem výstavby rekorátu UK jejich opravy, stavební úpravy a rekonstrukce. Uchovává veškerou stavební dokumentaci týkající se spravovaných nemovitostí.

 6. Spravuje a přiděluje za podmínek stanovených Směrnicí o služebních bytech na UK zaměstnancům UK služební byty nacházející se ve spravovaných budovách.

 7. Dbá o efektivní využívání spravovaných nemovitostí. Nabízí ostatním součástem UK nebytové prostory spravovaných objektů, které v celém rozsahu nevyužívá pro svoji potřebu, uzavírá podle čl. 49 odst. 1 písm. c) statutu UK krátkodobé pronájmy nebytových prostor a pozemků o výměře do 100 m2 a předkládá kvestorovi univerzity návrhy na pronájem nebytových prostor a pozemků o výměře přesahující 100 m2 a na dobu delší dvou let.


III.


 1. Toto opatření je vydáváno na základě čl.49 a čl.53 statutu UK a příslušných ustanovení dalších univerzitních vnitřních předpisů ukládajících fakultám a součástem UK povinnosti týkající se univerzitního nemovitého majetku.

 2. Za plnění povinností uvedených v tomto opatření odpovídá děkan Pedagogické fakulty a příslušní zaměstnanci v rozsahu pověření vyplývajících z pravidel pro správu univerzitního majetku, která jsou součástí vnitřního předpisu fakulty.

 3. Nedílnou součástí tohoto opatření je příloha obsahující seznam nemovitého majetku svěřeného do správy Pedagogické fakulty.

 4. Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1.2.2000.


V Praze dne 31. ledna 2000

prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., v.r.

rektor

.doc ke stažení


Příloha

Příloha k opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy v Praze Seznam nemovitostí předaných Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy do správy


Poslední změna: 21. leden 2018 23:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám