II. úplné znění Přílohy č. 5 Statutu UK (neaktuální)

(Toto znění již není aktuální. Aktuální znění předpisu naleznete zde)


II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Přílohy č. 5 STATUTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

ZE DNE 28. DUBNA 2006


Část I. Základní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Tento řád přijímacího řízení upravuje přijímání ke studiu na univerzitě včetně přezkumného řízení.


Část II. Podmínky pro přijetí ke studiu

Čl. 2 Základní podmínky pro přijetí ke studiu

 1. Podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu a v magisterském studijním programu uskutečňovaném univerzitou je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.

 2. Podmínkou pro přijetí ke studiu v magisterském studijním programu uskutečňovaném univerzitou, který navazuje na bakalářský studijní program (§ 46 odst. 2 zákona o vysokých školách), je zpravidla řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu ve stejné či obdobné oblasti studia.

 3. Podmínkou pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu uskutečňovaném univerzitou je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.


Čl. 3 Další podmínky pro přijetí ke studiu

 1. Fakulta může stanovit další podmínky přijetí ke studiu v daném studijním programu, který uskutečňuje, a to

    a. 

  určité znalosti, schopnosti, nadání, sportovní výkonnost nebo

    b. 

  určitý prospěch ze střední školy, popř. vyšší odborné školy nebo vysoké školy anebo

    c. 

  podmínky týkající se příbuznosti studijních programů nebo oborů anebo počtů kreditů získaných během studia ve vybraných typech předmětů, popřípadě též dosažených studijních výsledků z těchto předmětů, jde-li o přijímání ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program.

  U studijního programu uskutečňovaného podle čl. 22 odst. 3 písm. c) statutu je příslušnou fakultou fakulta, na které jsou studenti tohoto studijního programu zapsáni. Člení-li se studijní program na více oborů, mohou se další podmínky týkat i jednotlivých oborů.

 2. Podmínky podle odstavce 1 písm. a) se ověřují zpravidla přijímací zkouškou; fakulta též může stanovit, že od přijímací zkoušky nebo její části bude upuštěno v případě uchazečů, kteří prokáží splnění podmínek podle odstavce 1 písm. a) nebo b), jsou-li tyto podmínky stanoveny.

 3. Fakulta může stanovit nejvyšší počet přijímaných uchazečů ke studiu ve studijním programu (oboru); splní-li podmínky pro přijetí větší počet uchazečů, rozhoduje pořadí nejlepších, sestavené podle výsledků přijímací zkoušky, se započítáním bonifikace podle míry splnění doplňujících podmínek uvedených v odstavci 4, je-li stanovena. Není-li počet uchazečů, kteří mají být přijati, naplněn těmi, kdo dosáhli lepšího výsledku, bude všem uchazečům, kteří v pořadí následují a dosáhli stejného výsledku, vydáno buď rozhodnutí, že jsou přijati, anebo rozhodnutí, že přijati nejsou, tedy každým dvěma uchazečům, kteří dosáhli stejného výsledku, je nutné vydat rozhodnutí se stejným obsahem výroku o přijetí.

 4. Doplňujícími podmínkami pro bonifikaci se rozumí zejména účast na celostátních nebo mezinárodních soutěžích, odborná praxe, pedagogická praxe, jazyková zkouška a prospěch ze střední, vyšší nebo vysoké školy, popř. získání akademického titulu podle § 46 odst. 5 zákona o vysokých školách nebo obdobného titulu podle dřívějších předpisů. Pro přijetí do doktorského studijního programu se za doplňující podmínku pro bonifikaci pokládá též uvedení konkrétnější představy o obsahu studia v příloze přihlášky, včetně předpokládaného školícího pracoviště, tématu disertační práce a předmětu státní doktorské zkoušky.

 5. Fakulta může stanovit, že v případě malého počtu přihlášených uchazečů se upustí od ověřování podmínek podle odstavce 1 písm. a) přijímací zkouškou a budou přijati všichni uchazeči, kteří splní podmínky podle odstavce 1 písm. b), jsou-li stanoveny.

 6. Fakulta může stanovit odlišné podmínky pro přijetí uchazečů, kteří studují nebo absolvovali studijní program nebo jeho část na vysoké škole v České republice nebo v zahraničí; v takovém případě musí stanovit formu a obsah zvláštní přijímací zkoušky a předpoklady pro upuštění od této zkoušky. Odlišné podmínky nesmějí uchazeče znevýhodňovat. V případě uvedeném v čl. 2 odst. 2 lze formu a obsah přijímací zkoušky upravit s ohledem na absolvovaný bakalářský studijní program.

 7. Další podmínky pro přijetí ke studiu ve studijním programu (odstavec 1 až 6) v daném akademickém roce, nebo, v případě, že jejich část je stanovena vnitřním předpisem fakulty, jejich konkretizaci, schvaluje na návrh děkana akademický senát fakulty, u studijního programu uskutečňovaného podle čl. 22 odst. 3 písm. c) statutu děkan tento návrh podává po dohodě s děkany zúčastněných fakult, popř. s ředitelem vysokoškolského ústavu.

 8. Podmínky přijetí a způsob ověřování přijetí jsou platné pro rozhodování v průběhu celého přijímacího řízení v daném akademickém roce včetně řízení přezkumného a nelze je v jeho průběhu měnit.


Čl. 4 Lhůta pro podání přihlášek a termíny přijímacích zkoušek

 1. Rektor s přihlédnutím zejména k ustanovením § 49 a 50 zákona o vysokých školách, termínu konání maturitních zkoušek a začátku akademického roku a po projednání v poradě děkanů stanoví

    a. 

  lhůtu pro podání přihlášek ke studiu na univerzitě,

    b. 

  období pro ověřování podmínek k přijetí.

 2. Náhradní termín, nebo náhradní termíny (čl. 7 odst. 2) musí být stanoveny tak, aby proběhly nejdříve 7 dní a nejpozději 21 dní po posledním dnu období podle odstavce 1 písm. b).


Čl. 5 Postup před zveřejněním a zveřejnění rozhodnutí orgánů fakulty

 1. Děkan fakulty v dostatečném předstihu, nejpozději však pět měsíců před lhůtou podle čl. 4 odst. 1 písm. a), sdělí písemně rektorovi náležitosti příloh přihlášky ke studiu na fakultě podle čl. 8 odst. 3, podmínky pro přijetí ke studiu v uskutečňovaném studijním programu (oboru) podle čl. 2 a 3, termín a způsob ověřování jejich splnění, a pokud je součástí ověřování přijímací zkouška, také formu a rámcový obsah zkoušky a kritéria pro její vyhodnocení a popřípadě též nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu ve studijním programu (oboru).

 2. Pokud rektor shledá, že rozhodnutí orgánů fakulty podle odstavce 1 odporuje právním předpisům nebo vnitřním předpisům univerzity anebo fakulty, vysloví ve lhůtě 14 dnů poté, co obdržel sdělení podle odstavce 1, že toto rozhodnutí nebo jeho část jsou neplatné a toto své rozhodnutí bezodkladně sdělí děkanovi fakulty.

 3. Pokud rektor shledá, že rozhodnutí orgánů fakulty neobsahuje náležitosti stanovené zákonem nebo vnitřními předpisy univerzity anebo fakulty, sdělí bezodkladně tuto skutečnost děkanovi fakulty a vyzve jej, aby neprodleně zjednal nápravu.

 4. Nejpozději čtyři měsíce před lhůtou podle čl. 4 odst. 1 písm. a) fakulta informace uvedené v odstavci 1 po postupu podle odstavce 1 a případně spolu s náležitostmi stanovenými rektorem podle odstavce 3 zveřejní na úřední desce a dále vhodnou formou zveřejní prostřednictvím neperiodických publikací vydávaných univerzitou nebo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, v síti Internet a předá je České tiskové kanceláři.

 5. Jde-li o vyhlášení přijímacího řízení ke studijnímu programu, kterému byla udělena akreditace v termínu, který po postupu podle odstavců 1 až 4 neumožňuje zápis studentů ke studiu ve lhůtě alespoň třiceti dní před začátkem akademického roku, může rektor na návrh děkana dotčené fakulty lhůty uvedené v odstavci 1 a 4 a v čl. 8 odst. 6 zkrátit s tím, že lhůta uvedená v odstavci 4 musí vždy činit alespoň třicet dnů a lhůta uvedená v čl. 8 odst. 6 alespoň čtrnáct dnů.


Čl. 6 Ověřování podmínek doložitelných doklady

Splnění základních a dalších podmínek přijetí se ověřuje na základě platných dokladů předložených uchazečem způsobem a v termínech stanovených děkanem; tyto termíny musí být v období podle čl. 4 odst. 1 písm. b). O ověření se vede záznam, který je součástí spisu o přijímacím řízení.


Čl. 7 Přijímací zkouška

 1. Přijímací zkouška může mít jednu nebo více částí a může se konat v jednom nebo ve více kolech. Přijímací zkouška nebo její část může mít formu písemnou, ústní, talentovou, praktickou nebo kombinovanou. Všechny části přijímací zkoušky se mohou konat v jednom, nebo ve více dnech.

 2. Děkan stanoví pro konání přijímacích zkoušek alespoň jeden řádný a alespoň jeden náhradní termín; tyto termíny musí být v období podle čl. 4.

 3. Zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to písemně požádá do stanoveného dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemůže zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních. Ve výjimečných a řádně zdůvodněných případech může děkan tuto lhůtu prominout. Důvodem k povolení náhradního termínu není účast uchazeče na jiné přijímací zkoušce. Řádné studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, je vždy důvodem k povolení náhradního termínu. Další náhradní termín se nepřipouští.

 4. Děkan může vypsat mimořádné termíny přijímací zkoušky pro uchazeče uvedené v čl. 3 odst. 6 nebo uchazeče, kteří jsou absolventy zahraničních středních nebo vysokých škol.

 5. Děkan stanoví svým opatřením pravidla, která je uchazeč povinen dodržovat v průběhu přijímací zkoušky.

 6. Členy zkušební komise jmenuje děkan, komise má nejméně tři členy.

 7. Před zahájením přijímací zkoušky nebo její části se ověří totožnost uchazečů, kteří svoji přítomnost potvrdí podpisem. O průběhu přijímací zkoušky se vede zápis, který je součástí spisu o přijímacím řízení a který obsahuje zejména:

    a. 

  formu přijímací zkoušky, nebo výčet částí přijímací zkoušky spolu s uvedením jejich forem,

    b. 

  záznam o písemné zkoušce (koná-li se):

  1. předměty zkoušky, výsledek,

  2. datum konání zkoušky,

  3. podpis člena zkušební komise,

    c. 

  záznam o ústní zkoušce (koná-li se):

  1. otázky položené uchazeči, výsledek,

  2. datum konání zkoušky,

  3. podpisy členů zkušební komise,

    d. 

  záznam o talentové nebo praktické zkoušce (koná-li se):

  1. jednotlivé úkoly uložené uchazeči, výsledek,

  2. datum konání zkoušky,

  3. podpisy členů zkušební komise,

    e. 

  výsledek částí přijímací zkoušky a přijímací zkoušky.

  Během konání přijímací zkoušky nebo její části musí být přítomni nejméně dva členové zkušební komise. Hodnotiteli písemné zkoušky nesmí být známa totožnost hodnoceného uchazeče.

 8. Děkan může v případě nedosažení předpokládaného počtu uchazečů, kteří se zúčastnili řádného termínu přijímací zkoušky, uznat úspěšně vykonanou přijímací zkoušku z jiné fakulty nebo vysoké školy, která byla v posledních šesti měsících konána ke studiu ve studijním programu ve stejné či obdobné oblasti studia.

 9. Pověřený akademický pracovník přeruší přijímací zkoušku nebo její část, jestliže o to uchazeč požádá z důvodu náhlé, v jejím průběhu vzniklé, zdravotní indispozice a je-li zjevné, že uchazeč nemůže dále v této zkoušce pokračovat; stejně učiní v případě, kdy tato vážná indispozice zjevně neumožňuje uchazeči o přerušení požádat. O přerušení se vyhotoví zápis. Výsledky přerušené zkoušky se nehodnotí; na uchazeče se hledí, jako by se k této zkoušce nedostavil. Děkan může povolit konání zkoušky v náhradním termínu, pokud jej o to uchazeč s uvedením důvodů požádá do pěti dnů ode dne přerušení zkoušky; ustanovení odstavce 3 druhé věty platí obdobně. Děkan o této žádosti rozhodne bezodkladně; o tom, že žádosti vyhověl, vyrozumí též rektora. Po vykonání přijímací zkoušky nebo její části již nelze námitku indispozice v době konání zkoušky uplatňovat.

 10. Děkan nebo pověřený proděkan přeruší přijímací zkoušku nebo její část u uchazeče, jenž se v jejím průběhu dopustí jednání, které je v rozporu s pravidly podle odstavce 5. Výsledky takto přerušené zkoušky se nehodnotí; náhradní termín se nepovoluje.

 11. Děkan nebo pověřený proděkan přeruší konání přijímací zkoušky nebo její části, jestliže v jejím průběhu nastanou nebo vyjdou najevo okolnosti, které brání jejímu pokračování nebo které by mohly narušit rovnost uchazečů v přijímacím řízení. Výsledky přerušené zkoušky se nehodnotí. Děkan bezodkladně pozve všechny dotčené uchazeče na náhradní termín, nebo, nastanou-li tyto okolnosti v náhradním termínu, na další termín, který stanoví po dohodě s rektorem tak, aby byl nejpozději do 7 dnů od náhradního termínu.

 12. Děkan dodatečně prohlásí vykonanou přijímací zkoušku nebo její část za neplatnou, pokud se prokáže, že došlo k jednání, které narušilo rovnost uchazečů v přijímacím řízení. Toto opatření není účinné vůči uchazečům, kterým bylo nejpozději v den jeho vydání doručeno rozhodnutí o přijetí. Děkan bezodkladně pozve všechny dotčené uchazeče na náhradní termín, nebo, nastanou-li tyto okolnosti v náhradním termínu, na další termín, který stanoví po dohodě s rektorem tak, aby byl nejpozději do 7 dnů od náhradního termínu.


Část III. Přijímací řízení na fakultě

Čl. 8 Přihláška ke studiu

 1. Přijímací řízení se zahajuje doručením přihlášky ke studiu fakultě uvedené v čl. 3 odst. 1.

 2. Nečlení-li se studijní program uskutečňovaný fakultou na více studijních oborů, lze ke studiu tohoto studijního programu na této fakultě v daném akademickém roce podat nejvýše jednu přihlášku. Člení-li se studijní program uskutečňovaný fakultou na více studijních oborů, lze ke studiu každého studijního oboru v rámci tohoto studijního programu na této fakultě v daném akademickém roce podat samostatnou přihlášku, nestanoví-li vnitřní předpis fakulty, že lze podat přihlášku pouze na studijní program jako celek, nebo samostatné přihlášky na několik studijních oborů v rámci tohoto studijního programu. Jiné omezení možnosti podat přihlášku je nepřípustné.

 3. Písemná přihláška se podává na předepsaném formuláři doplněném o přílohy, jejichž obsah, formu a další náležitosti stanoví děkan. Formulář i přílohy tvoří nedílný celek, který je součástí spisu o přijímacím řízení. Přihlášku ke studiu je možné též podat elektronickou formou; podrobnosti stanoví opatření rektora.

 4. Přihláška musí být podána ve lhůtě podle čl. 4 odst. 1 písm. a); k tomuto datu je také splatný poplatek uvedený v čl. 1 odst. 1 přílohy č. 6 statutu, který je nevratný. Děkan může ve výjimečných a řádně odůvodněných případech přijmout bez ohledu na lhůtu uvedenou v čl. 4 odst. 1 písm. a) přihlášku uchazeče uvedeného v čl. 3 odst. 6.

 5. Není-li formulář přihlášky řádně vyplněn, neobsahuje-li přihláška stanovené přílohy nebo není-li přiložen platný doklad o zaplacení poplatku dle odstavce 4, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nejsou-li nedostatky v této lhůtě odstraněny, má se za to, že přihláška nebyla podána.

 6. Fakulta sdělí písemně uchazeči informace uvedené v čl. 5 odst. 1. Je-li součástí ověřování přijímací zkouška, odešle fakulta uchazeči pozvánku spolu s těmito informacemi a s vyrozuměním o pravidlech podle čl. 7 odst. 5 doporučeně nejpozději 28 dnů před datem jejího konání nebo konání její první části.


Čl. 9 Rozhodnutí o přijetí ke studiu

 1. Na rozhodování o přijetí ke studiu se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

 2. Vnitřním předpisem fakulty je možné vyloučit přijetí uchazeče do studijního programu (studijního oboru v rámci studijního programu) v dané formě studia, pokud již na této fakultě v tomto studijním programu (studijním oboru v rámci studijního programu) ve stejné formě studia studuje, nebo ke dni podání přihlášky studoval.

 3. O přijetí uchazeče ke studiu rozhoduje děkan.

 4. Rozhodnutí o přijetí se vyhotovuje písemně do 30 dnů od ověření podmínek k přijetí ke studiu podle čl. 3 odst. 2 a čl. 6 a doručuje se uchazeči do vlastních rukou.

 5. Rozhodnutí musí obsahovat tyto náležitosti:

    a. 

  jednací číslo, pod nímž je rozhodnutí na fakultě evidováno,

    b. 

  datum vydání,

    c. 

  jméno, příjmení a adresu bydliště uchazeče,

    d. 

  výrok o přijetí nebo nepřijetí uchazeče včetně uvedení fakulty, akademického roku, studijního programu, popř. studijního oboru v rámci studijního programu, formy studia, s uvedením právního předpisu, podle něhož bylo rozhodnuto,

    e. 

  odůvodnění,

    f. 

  poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání rozhodnutí a o náležitostech této žádosti,

    g. 

  poučení o možnosti nahlédnout do materiálů (čl. 10),

    h. 

  jméno a funkci osoby odpovědné za správnost vyhotovení,

    i. 

  podpis děkana nebo pověřeného proděkana.

 6. Rozhodnutí musí být opatřeno úředním razítkem fakulty.

 7. Stejnopis rozhodnutí je součástí spisu o přijímacím řízení.


Čl. 10 Právo uchazeče nahlédnout do svých materiálů

 1. Uchazeč má právo požádat o nahlédnutí do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu, a to do jednoho měsíce ode dne doručení rozhodnutí děkana podle čl. 9, tato lhůta neběží ode dne podání žádosti o přezkoumání rozhodnutí děkana do desátého dne, následujícího po dni, kdy bylo doručeno rozhodnutí v přezkumném řízení; fakulta mu toto nahlédnutí umožní nejpozději do dvou měsíců ode dne, kdy o nahlédnutí požádal. Požádá-li však uchazeč o nahlédnutí do 7 dnů ode dne doručení rozhodnutí děkana podle čl. 9, umožní mu fakulta toto nahlédnutí do 28 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.

 2. Pod pojmem

    a. 

  "nahlédnout" se rozumí pročítat tyto materiály a pořizovat si z nich výpisky,

    b. 

  "materiály" se rozumí veškeré materiály, jež byly součástí přihlášky, dále texty veškerých písemných testů vypracované uchazečem včetně jejich zadání, písemné hodnocení uchazeče examinátory nebo jejich formalizované poznámky, pokud jsou fakultou vedeny, včetně hodnocení všech forem zkoušky, zápis o přijímací zkoušce, pořadník a další dle fakultních předpisů.

 3. Nahlížet do materiálů smí jen uchazeč, a to pouze ve vyhrazených prostorách fakulty za přítomnosti děkanem pověřeného zaměstnance. Organizačně administrativní náležitosti stanoví opatření děkana.

 4. Pro nahlédnutí do materiálů podle odstavce 1 musí být vytvořeny vhodné podmínky a stanovena přiměřená lhůta, která nesmí být kratší než 45 minut.

 5. Namísto postupu podle odstavců 2 až 4 mohou být uchazečům vydány kopie požadovaných materiálů, pokud jsou uvedeny v odstavci 2 písm. b); fakulta kopie vydá vždy, jestliže nemůže dodržet lhůty uvedené v odstavci 1.

 6. Organizačně administrativní náležitosti stanoví opatření děkana, které se zveřejňuje na úřední desce fakulty.


Část IV. Přezkumné řízení ve věci přijímání ke studiu

Čl. 11 Úvodní ustanovení

 1. O žádosti o přezkoumání rozhodnutí děkana o přijetí uchazeče ke studiu (dále jen "žádost") rozhoduje rektor.

 2. V přezkumném řízení rektor přezkoumává, zda rozhodnutí děkana je v souladu se zákonem o vysokých školách, statutem, vnitřními předpisy univerzity a příslušné fakulty, jakož i s dalšími podmínkami přijímání uchazečů stanovenými fakultou podle čl. 3 a s pravidly způsobu jejich ověřování.


Čl. 12 Žádost

 1. O přezkoumání rozhodnutí může rektora požádat uchazeč buď sám, nebo prostřednictvím svého zákonného zástupce, nebo zvoleného zástupce, kterému udělil písemnou plnou moc.

 2. Žádost je možné podat ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí děkana. Lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo rozhodnutí děkana studentu doručeno.

 3. Žádost se podává děkanovi fakulty, který rozhodnutí vydal.

 4. Rektor může prominout zmeškání lhůty k podání žádosti, k němuž došlo ze závažných důvodů, pokud jej o to uchazeč prostřednictvím děkana písemně požádá nejpozději do 15 dnů ode dne uplynutí původní lhůty, v jejímž rámci měla být žádost podána.

 5. Žádost musí obsahovat tyto náležitosti:

    a. 

  jméno, příjmení, adresu bydliště uchazeče, na kterou má být rozhodnutí o žádosti doručeno,

    b. 

  označení rozhodnutí, o jehož přezkoumání uchazeč žádá (fakulta, číslo jednací a datum vydání rozhodnutí, studijní program, popř. studijní obor v rámci studijního programu, forma studia),

    c. 

  údaj o tom, co má být přezkoumáno, popř. důvody jeho nesouhlasu s původním rozhodnutím ve věci,

    d. 

  vlastnoruční podpis uchazeče nebo osoby, která žádost v jeho zastoupení podala.

  Pokud je uchazeč v řízení zastupován zvoleným zástupcem, musí být k žádosti připojena plná moc s ověřeným podpisem uchazeče.


Čl. 13 Rozhodnutí děkana

Děkan může sám žádosti vyhovět a původní rozhodnutí změnit tak, že uchazeče přijímá, v případě, že byly původním rozhodnutím porušeny předpisy, podmínky a pravidla uvedená v čl. 11 odst. 2 a jestliže jejich porušení ovlivnilo správnost výroku rozhodnutí. Toto rozhodnutí se vyhotovuje písemně a doručuje se uchazeči do vlastních rukou.


Čl. 14 Příprava podkladů na fakultě

 1. Nerozhodne-li děkan podle čl. 13, připojí k žádosti spis o přijímacím řízení a žádost neodkladně předloží rektorovi.

 2. Na vyžádání rektora děkan předloží další podklady a vyjádření.


Čl. 15 Pracovní komise

K přípravě podkladů pro rozhodnutí o podaných žádostech může rektor ustavit pracovní komisi.


Čl. 16 Rozhodnutí rektora

 1. Rektor žádost zamítne, jestliže byla podána opožděně, byla podána neoprávněnou osobou nebo neobsahuje náležitosti uvedené v čl. 12 odst. 5.

 2. Rektor žádost zamítne a rozhodnutí děkana potvrdí, jestliže rozhodnutím nebyly porušeny předpisy, podmínky a pravidla uvedená v čl. 11 odst. 2, nebo jestliže jejich porušení neovlivnilo správnost výroku rozhodnutí. Jinak rektor rozhodnutí změní tak, že se uchazeč ke studiu přijímá.

 3. Rozhodnutí rektora o žádosti obsahuje výrok, odůvodnění a poučení o tom, že je konečné.

 4. Rozhodnutí se vyhotovuje písemně a doručuje se uchazeči do vlastních rukou.


Část V. Zvláštní, společná a závěrečná ustanovení

Čl. 17 Zvláštní ustanovení o doplňovacím řízení

 1. Jestliže se někteří uchazeči, kteří byli přijati ke studiu na fakultě v daném studijním programu, nezapsali do studia, může děkan fakulty rozhodnout, že bude provedeno doplňovací řízení.

 2. Vyhlášení doplňovacího řízení oznámí děkan rektorovi a dále jej fakulta musí zveřejnit na úřední desce fakulty.

 3. V doplňovacím řízení rozhoduje děkan o přijetí ke studiu v daném studijním programu těch uchazečů, kteří vzhledem ke stanovenému počtu přijímaných uchazečů nebyli v přijímacím řízení ke studiu přijati, a to v tom pořadí, v jakém se umístili. Ustanovení čl. 3 odst. 3, druhé věty platí obdobně.

 4. Podmínkou přijetí uchazeče podle odstavce 3 je jeho sdělení ve lhůtě 8 dnů ode dne doručení výzvy fakulty, že na přihlášce ke studiu trvá.

 5. Pro rozhodování o přijetí ke studiu a pro přezkumné řízení v doplňovacím řízení, platí ustanovení čl. 9 a části IV., obdobně. K rozhodnutím učiněným v přijímacím řízení se v doplňovacím řízení nepřihlíží.


Čl. 18 Společná a závěrečná ustanovení

 1. Pravidla o přijímacím a přezkumném řízení se použijí přiměřeně pro související rozhodnutí, jakými jsou zejména zamítnutí žádosti o stanovení náhradního termínu přijímací zkoušky nebo rozhodnutí o tom, že materiály nemají význam pro rozhodnutí o přijetí ke studiu.

 2. Pro doručování písemností do vlastních rukou podle tohoto řádu se přiměřeně použijí ustanovení čl. 35 odst. 2 a 3 statutu. Dodržení termínů při podávání písemností uchazečem se posuzuje tak, že lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty písemnost podána na fakultě, nebo je-li odevzdána k poštovní přepravě; připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.

 3. Nevyplývá-li ze zákona o vysokých školách něco jiného (§ 49 odst. 2 zákona o vysokých školách), platí tento řád také pro přijímání cizinců ke studiu podle čl. 26 odst. 1 písm. a) statutu.


*****

Změny Statutu Univerzity Karlovy v Praze, změny každé přílohy a z těchto změn vyplývající úplná znění jsou vedeny v samostatně číslovaných řadách.


Změna Přílohy č. 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (první změna) byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 28. ledna 2000, změny provedené v rámci registrace byly schváleny dne 24. března 2000. Tato změna nabyla platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, registrována byla dne 14. dubna 2000 a účinnosti nabyla pět dní po nabytí platnosti, s výjimkou čl. 1 bodu 4, 6, 22 a 25, které nabyly účinnosti 1. září 2000.


Pozn.: V čl. 1 bodě 4 první změny se nově upravilo znění čl. 3 odst. 7.

Pozn.: V čl. 1 bodě 6 první změny se nově upravilo znění čl. 5.

Pozn.: V čl. 1 bodě 22 první změny se nově upravilo znění čl. 8 odst. 2.

Pozn.: V čl. 1 bodě 4 první změny se nově upravilo znění čl. 8 odst. 4.


Změna Přílohy č. 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (druhá změna) byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 21. dubna 2006. Tato změna nabyla platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, registrována byla dne 28. dubna 2006 a účinnosti nabývá prvním dnem akademického roku 2006/2007.


Za správnost II. úplného znění:JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.

předseda Legislativní komise AS UK

RNDr. Tomáš Jelínek

kancléř UK


Poslední změna: 12. březen 2018 11:52 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám