I. úplné znění Zásad používání a ochrany znaku UK (neaktuální)

(Toto znění již není aktuální. Aktuální znění předpisu naleznete zde)I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ A OCHRANY ZNAKU

UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE


Akademický senát Univerzity Karlovy

se podle § 9 odst. 1 písm. b) a § 17 odst. 1 písm. i) zákona č. 111/1998 Sb.,

o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

a podle čl. 62 odst. 4 Statutu Univerzity Karlovy

usnesl na těchto Zásadách používání a ochrany znaku Univerzity Karlovy,

jako jejím vnitřním předpisu:


Čl. 1 Úvodní ustanovení

Tento předpis upravuje užívání znaku Univerzity Karlovy v Praze (dále jen "univerzita") univerzitou, součástmi univerzity, mimouniverzitními subjekty, ochranu znaku univerzity (dále jen "znak") a užívání znaku jako ochranné známky (čl. 62 odst. 3 statutu univerzity).


Čl. 2 Užívání znaku univerzitou a jejími součástmi

 1. V grafické podobě I uvedené v příloze č. 10 statutu univerzity (dále jen „Příloha“) může být znak užíván univerzitou pro slavnostní a svého druhu jedinečné publikace, o kterých tak stanoví rektor.

 2. V grafické podobě II uvedené v Příloze může být znak užíván pro vysokoškolské diplomy a další diplomy vydávané univerzitou, jakož i pro dodatky k diplomům. Znak je v tomto případě standardně tištěn, nebo tištěn jako slepotisk.

 3. V grafické podobě III uvedené v Příloze může být znak užíván univerzitou, fakultou nebo další součástí pro označování jiných dokladů o studiu nebo o celoživotním vzdělávání, v úřední korespondenci, k označování pamětních písemností, knižních publikací, vizitek a na webových stránkách univerzity, fakult a dalších součástí. V této podobě může být znak univerzity též užíván studenty a zaměstnanci univerzity k označování jejich bakalářských, diplomových, rigorózních, disertačních nebo habilitačních prací.

 4. V grafické podobě IV uvedené v Příloze může být znak užíván univerzitou, fakultou nebo další součástí pro označování časopisů a dalších titulů, jakož i tiskových zpráv, informačních tiskovin nebo multimediálních výstupů vydávaných univerzitou, fakultou nebo další součástí, pro propagační nebo prezentační účely anebo pro společenské, kulturní, sportovní či jiné akce.

 5. Rektor je oprávněn z podmínek užití znaku univerzity uvedených v odstavci 1 až 4 povolit výjimku. Děkani fakult nebo ředitelé dalších součástí jsou oprávněni z podmínek užití znaku univerzity uvedených v odstavci 1 až 4 povolit výjimku, jsou-li k tomu zmocněni rektorem; součástí takového zmocnění může být též stanovení jeho rozsahu.


Čl. 3 Užívání znaku jinými osobami

 1. Uzavřením smlouvy o užívání znaku může univerzita za úplatu poskytnout právo užívat znak v grafické podobě IV uvedené v Příloze výrobci a prodejci upomínkových předmětů, které mohou být tímto znakem označovány za podmínek stanovených v této smlouvě.

 2. Na základě smlouvy o sdružení uzavřené univerzitou s právnickou osobou může být této smluvní straně poskytnuto právo užívat znak v grafické podobě III nebo IV uvedené v Příloze při provozování činnosti, která je předmětem sdružení. Příslušná smlouva určí rovněž další podmínky pro užívání znaku pro účely sdružení.

 3. Právo užívat znak může být poskytnuto též právnické osobě, kterou univerzita založila. Ve smlouvě, kterou univerzita osobě právo užívat znak v grafické podobě III nebo IV uvedené v Příloze poskytne, musí být upravena možnost jí toto právo odejmout v případě, že její činností dojde k ohrožení nebo poškození dobrého jména univerzity nebo že účast univerzity v této osobě zanikne.

 4. Uzavřením smlouvy o užívání znaku může univerzita poskytnout právo užívat tento znak v grafické podobě III uvedené v Příloze státu nebo územně správnímu celku, jestliže je to jak v zájmu univerzity, tak ve veřejném zájmu.


Čl. 4 Ochrana znaku před zneužitím

 1. Vedoucí pracovníci univerzity jsou povinni vytvářet na svých pracovištích podmínky k ochraně znaku při jeho užívání podle těchto zásad. Za tímto účelem

    a. 

  dohlížejí na dodržování postupu stanoveného pro vydávání diplomů a dalších listin osvědčujících studium na univerzitě,

    b. 

  sledují, zda publikace, tiskoviny a další písemnosti a produkty označené znakem jsou výsledkem činnosti univerzity nebo její součásti a zjištěné případy neoprávněného užití znaku zaměstnancem univerzity pro jeho soukromou činnost řeší v rámci svých kompetencí,

    c. 

  dbají na užívání znaku výhradně pro akce pořádané nebo spolupořádané univerzitou nebo její součástí a činí opatření proti jeho zneužití pro akce, na jejichž organizaci se univerzita nebo její součást nepodílí,

    d. 

  sledují kvalitu výrobků a výkonů, v souvislosti s nimiž se užívá znak univerzity a které jsou předmětem podnikatelské činnosti univerzity a v případě zjištění nedostatků této kvality, které by mohly poškodit dobré jméno univerzity, činí opatření k jejich nápravě.

 2. Smlouvy o užívání znaku podle čl. 3 uzavírá jménem univerzity zpravidla kvestor (čl. 15 odst. 4 statutu univerzity), a to po vyjádření akademického senátu univerzity. Obsah těchto smluv a jejich plnění nesmějí být v rozporu s posláním univerzity nebo na újmu jejího dobrého jména. Součástí těchto smluv je vždy ustanovení o právu univerzity kontrolovat užívání znaku a o možnosti univerzity od smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana při výkonu svých oprávnění tyto hodnoty ohrozí.


Čl. 5 Užívání znaku jako ochranné známky

 1. Znak je zapsán v rejstříku ochranných známek jako ochranná známka univerzity1.

 2. Užívání znaku v případech spadajících do předmětu ochranné známky uvedeného v odstavci 1 je chráněno zákonem č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů. Smlouvy uvedené v čl. 3 odst. 1, 3 a 4 jsou licenčními smlouvami podle tohoto zákona, pokud jejich předmět spadá do předmětu ochranné známky univerzity. Právo užívat znak v těchto případech vzniká nabyvateli dnem zápisu licenční smlouvy do rejstříku ochranných známek vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví.

 3. Všechny úkony, které podle zákona č. 137/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, přísluší majiteli ochranné známky, a úkony spojené s jednáním o rozšíření ochrany této známky do zahraničí provádí jménem univerzity zpravidla kvestor (čl. 15 odst. 4 statutu univerzity).

_____

1 Pro vědecká setkání, publikované výsledky vědecké a pedagogické činnosti, pro poskytované služby v oblasti výpočetní techniky a informatiky a pro akce a předměty určené k propagační a reklamní činnosti univerzity.


Čl. 6 Společná a závěrečná ustanovení

 1. Zrušuje se směrnice č.j. 2839/94-I/3 "O užívání znaku Univerzity Karlovy" ze dne 27.7.1994 ve znění její změny ze dne 23.1.1996.

 2. Tyto zásady byly schválen akademickým senátem univerzity dne 28. ledna 2000.

 3. Tyto zásady nabývají platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy2.

 4. Tyto zásady nabývají účinnosti první den kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy nabyly platnosti.

_____

2 § 36 zákona o vysokých školách.

Registrace byla provedena 13. března 2000 pod čj. 14 975/2000-30.Prof. RNDr. Jan Bednář, Csc., v. r.

předseda akademického senátu

Prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., v. r.

rektor*****


Změna Zásad používání a ochrany znaku Univerzity Karlovy v Praze (první změna) byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 18. ledna 2013. Tato změna nabyla platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, registrována byla dne 28. února 2013 a účinnosti nabývá 1. března 2013.


Za správnost I. úplného znění:JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.

předseda Legislativní komise AS UK

RNDr. Tomáš Jelínek

kancléř UKPoslední změna: 12. březen 2018 15:38 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám