Opatření rektora UK č. 1/2000

Název: Odpisový plán Univerzity Karlovy v Praze

K provedení: čl. 31 Pravidel hospodaření Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost: 1. únor 2000

zrušeno Opatřením rektora č. 2/2003

Odpisový plán Univerzity Karlovy v Praze

Pro stanovení účetních odpisů v návaznosti na "Pravidla hospodaření Univerzity Karlovy v Praze" a v souladu s §28, odst. 2 zákona č. 563/91Sb. o účetnictví a v návaznosti na čl. 31 Pravidel hospodaření Univerzity Karlovy v Praze vydávám tento odpisový plán.

A. Odpisový plán (obecná část)

 1. Odpisový plán Univerzity Karlovy v Praze (dále jen "univerzita")se řídí příslušnými ustanoveními zákona o č. 563/91 Sb. o účetnictví, Účtovou osnovou, postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a zákonem č. 586/92 Sb. o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů.

 2. Cílem účetních odpisů je vyjádřit ekonomicky reálný pokles hodnoty majetku v konkrétních podmínkách.

 3. Nehmotný a hmotný investiční majetek se odepisuje nepřímým způsobem formou oprávek v průběhu jeho používání.

 4. Všechny předměty se odepisují rovnoměrně po celou dobu užívání.

 5. Sazby účetních odpisů se stanoví z hlediska času, tj. předpokládané doby upotřebitelnosti konkrétního majetku.

 6. Základem pro stanovení doby upotřebitelnosti, resp. sazby účetních odpisů je zákon 586/92 Sb. o dani z příjmů ve znění pro rok 1998. Na základě tohoto zákona (a přílohy) se majetek začlení do jednotlivých skupin a pro stanovení účetních odpisů se použije doba odepisování v jednotlivých skupinách. Z doby odepisování se odvodí výše ročního, reps. měsíčního účetního odpisu.

 7. V odůvodněných případech lze dobu upotřebitelnosti majetku pro potřeby vyjádření reálného poklesu hodnoty majetku s ohledem na jiný než běžný způsob jeho užívání zkrátit.

 8. Drobný hmotný a nehmotný investiční majetek se odepisuje jednorázově při jeho pořízení.

 9. Nehmotný investiční majetek se musí odepsat nejpozději do 5 let od jeho pořízení.

 10. U majetku, jehož užívání je spojeno s konkrétním omezeným úkolem nebo jeho životnost je vyjádřena např. množstvím vyrobených kusů (např. rozmnožovací stroj - max. počet kopií), lze oprávky, resp. odpisy vyjádřit ve vztahu k výkonům. Výše odpisů za účetní období je potom určena výší odpisů za jednotku výkonu a počtem výkonů, resp. časovým rozsahem úkolu.

 11. Postup odepisování, sazby odpisů a výše účetních odpisů musí být uvedeny v inventární kartě daného investičního majetku společně s daňovými odpisy (čl. 21. - 23.) a ostatními identifikačními údaji, týkajícími se daného majetku nebo v souboru investičního majetku vedeného výpočetní technikou.

 12. Majetek se odepisuje jen do výše pořizovací ceny a způsob odepisování se nemůže po dobu odepisování konkrétního hospodářského prostředku měnit.

 13. Majetek se odepisuje od 1. dne následujícího měsíce po jeho zařazení do užívání.

 14. Rozhodujícím okamžikem pro uvedení majetku do užívání je vystavení protokolu o zařazení majetku do užívání či jiného dokladu, splňujícího náležitosti účetního dokladu.

 15. Účetní odpisy se počítají z ceny, ve které je majetek oceněn v účetnictví a to do její výše.

  Majetek pro potřeby evidence se oceňuje:

    a. 

  pořizovací cenou, tj. cenou za který byl pořízen včetně nákladů, které s pořízením souvisejí

    b. 

  reprodukční pořizovací cenou, tj. cenou, za který by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje:

  • nehmotný a hmotný investiční majetek nabytý darováním

  • nehmotný a hmotný investiční majetek nově zjištěný, např. inventarizací a dosud nezachycený v účetnictví

  • nehmotný investiční majetek vytvořený vlastní činností, pokud je reprodukční cena nižší než vlastní náklady

  • hmotný investiční majetek bezúplatně nabytý na základě smlouvy o koupi najaté věci (finanční leasing)

    c. 

  vlastními náklady, tj. veškeré přímé a nepřímé náklady bezprostředně související s pořízením majetku (výrobní režie, v případě, že tvorba je dlouhodobého charakteru - delší než jeden rok - i správní režie)

  • nehmotný investiční majetek vytvořený vlastní činností, pokud reprodukční pořizovací cena není nižší než vlastní náklady

  • hmotný investiční majetek pořízený vlastní činností

    d. 

  cenou pořízení, tj. cenou, za kterou byl majetek pořízen bez nákladů s jeho pořízením souvisejících

  • finanční investice

  • hmotný investiční majetek, jehož pořízení nevyžaduje žádné vedlejší náklady na pořízení

 16. Odpisy se zaokrouhlují na celé Kč nahoru.

 17. Účetní odpisy se vzhledem k objektivnosti vyjádření reálné hodnoty majetku a ke zjištění výsledku hospodaření provádějí jednou měsíčně. Na základě podkladu z evidence majetku (soubor odepisovaných předmětů, inventární čísla, výše odpisů na jednotlivé předměty a výše měsíčního odpisu celkem) zajistí finanční účetní fakult, resp. dalších součástí proúčtování odpisů do nákladů a zároveň provede změny ve fondovém hospodaření v souladu s postupy účtování.

 18. Účetní odpisy jsou na fakultách a dalších součástech zdrojem fondu reprodukce investičního majetku.

 19. Účetně se odepisuje majetek, ke kterému má univerzita vlastnické právo a majetek splňující podmínky pro odepisování podle § 28 odst. 2 a 3 zákona o daních z příjmů v platném znění (majetek v pronájmu).

 20. Neodepisuje se:

  • pozemky

  • umělecká díla a sbírky

  • hmotný investiční majetek bezúplatně nabytý na základě smlouvy o koupi najaté věci (finanční leasing) a oceněný reprodukční pořizovací cenou

  • nehmotný a hmotný investiční majetek nově zjištěný a v účetnictví dosud nezachycený (např. inventarizační přebytek) a oceněný reprodukční pořizovací cenou

  • investiční majetek nabytý bezúplatně převodem podle právních předpisů

  • popř. další investiční majetek, vymezený zvláštními předpisy

  Tento majetek se vede v účetnictví po celou dobu užívání v pořizovací ceně.

 21. Daňové odpisy se provádějí pouze u majetku, který byl pořízen z prostředků univerzity, a to vždy jednou ročně pouze pro daňové účely mimo účetnictví.

 22. Daňové odpisy se provádějí podle zákona 586/92 Sb. o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů.

 23. Daňové odpisy se uvádějí na inventárních kartách majetku prokazatelným způsobem.

 24. Náležitosti odpisového plánu jsou stanoveny ve věcné části tohoto opatření.

B. Odpisový plán (věcná část)

Inv.

číslo

název

datum

zařazení

pořizovací

cena

odpisová

skupina

způsob

odepis.

odpisová

sazba

roční

odpis účetní

měsíční

odpis

roční

odpis daňový

datum

vyřazení


prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.

rektor


Opatření rektora UK č. 1/200°0 ve formátu .doc


Poslední změna: 21. leden 2018 23:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám