Opatření rektora UK č. 5/2000

Název:

Zásady ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2000/2001

K provedení:

čl. 5 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

15. březen 2000


Opatření rektora k provedení Rigorózního řádu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen "řád")

Zásady ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2000/2001

 1. Koleje a menzy (dále jen "KaM") předají do 17. 3. 2000 ubytovacím kancelářím jednotlivých kolejí formuláře "Žádost o ubytování v koleji UK" a tyto "Zásady". Vzor formuláře a tyto "Zásady" jsou od stejného data též k dispozici na stránkách KaM na adrese "http://www.cuni.cz/cuni/uz/kolmen/".

 2. Vyplněné formuláře "Žádostí o ubytování v koleji UK" přijímají od studentů UK ubytovací kanceláře jednotlivých kolejí do 14. 4. 2000.

  Mimo uvedené termíny jsou průběžně přijímány žádosti českých studentů studujících v době podání žádostí v zahraničí. Tito studenti podají žádost o ubytování před návratem ze studijního pobytu ubytovací kanceláři provozního oddělení KaM. Žádosti budou vyřizovány operativně podle platných kritérií.

 3. Žadatel může požádat o kolej:

    a. 

  ve které v den podání žádosti bydlí,

    b. 

  nebo o kolej, ve které již bydlel minimálně po dobu jednoho měsíce v průběhu školního roku v období od ledna 1998 do doby podání žádosti, nebydlí-li v den podání žádosti na žádné koleji. Pokud žadatel nebyl dosud v koleji ubytován nebo jeho kolej byla zrušena, má právo podat přihlášku v libovolné koleji.

 4. Žadatel o ubytování podá žádost v ubytovací kanceláři koleje, o kterou žádá:

    a. 

  osobně s tím, že na kopii žádosti, pokud si ji žadatel na vlastní náklady obstará a přinese, potvrdí ubytovací kancelář datum převzetí žádosti,

    b. 

  písemně, doporučeným dopisem (na adresu ubytovací kanceláře koleje, o kterou žádá), kde rozhodujícím datem je razítko pošty.

  Žadatelé žádající o ubytování v koleji na Jižním Městě podávají žádosti osobně nebo písemně dle bodů a) a b) ubytovací kanceláři KaM (Voršilská 1, Praha 1, pí. Smíšková).

 5. Žádost o ubytování musí být podána na oficiálním formuláři (viz bod 1.) a musí obsahovat všechny předepsané údaje. Zahraniční studenti, s výjimkou studentů občanů SR, uvádějí místo rodného čísla číslo pasu a nevyplňují rubriky "Sídlo obecního úřadu" a "Okres". Vyřizování neúplných a vadných žádostí se řídí čl. 8, odst. 2 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze. Splnění bodu 3 těchto zásad jsou povinny ověřit KaM. Údaje o studiu žadatelů a ubytovaných v koleji ověřují KaM ve spolupráci se studijními odděleními jednotlivých fakult.

 6. Žadatel může požadovat ubytování pouze v jedné koleji UK.

 7. Ubytovací kanceláře jednotlivých kolejí předají do 12. 5. 2000 všechny žádosti studentů o ubytování ubytovací kanceláři KaM.

 8. Kompletně vypracované seznamy žadatelů o ubytování předají KaM příslušným Kolejním radám (dále jen "KR") ke kontrole a upřesnění do 26. 5. 2000. Seznamy budou dva, od každého však dvě vyhotovení - jedno setříděné v abecedním pořádku a druhé dle bodů:

    a. 

  seznam všech žadatelů, kteří odevzdali platnou a řádně vyplněnou žádost v předem stanoveném termínu,

    b. 

  seznam žadatelů, u jejichž žádostí se má za to, že nebyly podány, popř. byly podány po stanoveném termínu.

  K seznamům bude připojeno rozdělení ubytovací kapacity pro jednotlivé kategorie žadatelů.

 9. Vyhodnocování žádostí provádí KaM ve spolupráci s příslušnou Kolejní radou, v případě rovnosti bodů příslušná KR. Kolejní rada svým písemným usnesením podepsaným předsedou předloží řediteli do 2. 6. 2000 návrh na provedení výběru uchazečů o ubytování. Na základě tohoto návrhu bude ředitelem KaM proveden konečný výběr uchazečů.

 10. Seznamy žadatelů včetně termínů nástupu (podpis smlouvy o ubytování) studentů podepsané ředitelem KaM, budou zveřejněny do 12. 6. 2000 vyvěšením na vývěsní desce příslušné koleje.

  Ubytovací smlouvy obdrží ubytovaní žadatelé nejpozději při nástupu na kolej. Případné nesrovnalosti v seznamech budou řešeny jednáním mezi KR a vedením KaM. Nedojde-li k dohodě, následuje nejpozději do 1 týdne jednání u prorektora pro sociální záležitosti.

  Datum nástupu do koleje bude zveřejněn na vývěsní desce koleje do 12. 6.2000 a je závazný (datum podpisu smlouvy). Termín nástupu je možné odložit nejvýše o 7 kalendářních dní písemným sdělením adresovaným ubytovací kanceláři příslušné koleje. Opožděný nástup ve lhůtě delší než 7 kalendářních dní je možný pouze se souhlasem ředitele KaM na základě písemné žádosti mu adresované, a to jen ve výjimečných řádně doložených případech (zdravotní, sociální, studijní důvody, studijní pobyt mimo ČR), nejdéle však o 30 kalendářních dní. Odůvodněnost žádosti posoudí KR. O výsledku je možné se informovat telefonicky v ubytovací kanceláři příslušné koleje.

 11. Proti rozhodnutí o nezařazení žadatele mezi ubytované může žadatel podat námitky do 27. 6. 2000, a to pouze prostřednictvím KaM (Voršilská 1, Praha 1) k prorektorovi pro sociální záležitosti.

 12. Vyřízení námitek bude studentům sděleno písemně do 21. 7. 2000.

 13. Spolu se žádostmi studentů jsou podávány a společně posuzovány žádosti žadatelů, kteří se ucházejí o prezenční doktorské studium. Při podpisu smlouvy předloží potvrzení o přijetí ke studiu. Potvrzení fakulty o registrované přihlášce do prezenčního doktorského studia, na které je uveden termín konání přijímacího řízení, zakládá nárok na krátkodobé ubytování na koleji při splnění všech požadovaných kritérií.

 14. Rezervaci míst na konkrétní pokoje provádí KR, na žádost KR též ve spolupráci s ubytovací kanceláří.

 15. Studenti budoucích prvních ročníků (uchazeči o studium) obdrží formuláře "Žádosti o ubytování v kolejích UK" v rámci přijímacího řízení na fakultě nebo v kterékoli koleji UK.

  Řádně vyplněné žádosti, spolu s fotokopií o přijetí ke studiu zašlou žadatelé do 18. 8. 2000 na adresu:

    a. 

  pro ubytování v Praze:

  Univerzita Karlova v Praze

  Koleje a menzy

  Voršilská 1

  116 43 Praha 1

    b. 

  pro ubytování v Plzni:

  Univerzita Karlova v Praze

  Správa kolejí a menz v Plzni

  Alej Svobody 31

  323 18 Plzeň

    c. 

  pro ubytování v Hradci Králové:

  Univerzita Karlova v Praze

  Správa kolejí a menz v Hradci Králové

  Na Kotli 1147

  500 09 Hradec Králové.

 16. O výsledku výběru žádostí budou studenti budoucích prvních ročníků informováni písemně do 8. 9. 2000.

  Seznamy budou ke stejnému datu k dispozici KR.

 17. Proti rozhodnutí o ubytování může žadatel, student budoucího prvního ročníku, podat námitky do 23. 9. 2000, a to pouze prostřednictvím KaM (Voršilská 1, Praha 1) k prorektorovi pro sociální záležitosti.

  Vyřízení námitek bude žadatelům, studentům budoucího prvního ročníku, sděleno písemně do 2. 10. 2000.

 18. Žádosti podané mimo uvedené termíny podle odst. 2 nebo odst. 15 budou vyřizovány po zahájení akademického roku 2000/2001 podle pokynů prorektora pro sociální záležitosti.

 19. Vyhodnocování žádostí studentů manželů s dětmi provádí komise složená ze zástupců KR příslušné koleje, zástupce KaM a zástupce RUK.

  Výběr uchazečů provede ředitel KaM na základě návrhu této komise.

  Žádosti se podávají ve stejných výše uvedených termínech na zvláštních formulářích.

 20. Studenti jiných vysokých škol mohou být v kolejích UK ubytováni pouze v těchto případech:

    a. 

  na základě výměny lůžka se správou kolejí dané VŠ s konkrétním již ubytovaným studentem UK,

    b. 

  nebo ve volné kapacitě, na základě žádosti potvrzené příslušnou VŠ a po schválení prorektorem pro sociální záležitosti UK.

 21. Žádosti, kterým nebylo vyhověno, budou vyřizovány v průběhu školního roku podle volné kapacity na základě bodového ohodnocení žadatelů dle těchto zásad.

 22. Ubytování cizinců studujících v cizím jazyce (dříve samoplátců) nárokují jednotlivé fakulty. S ohledem na vyčleněný omezený počet volných lůžek může být fakultě rezervována pouze poměrná část. Rezervace je závazná až po sdělení jména a data nástupu studentů.

 23. Rozdělení ubytovací kapacity:

    a. 

  vyšší ročníky - 81%

  • v rozdělení

   79% k přímému rozdělení

   2 % pro vyřízení námitek

    b. 

  první ročníky - 19%

  • v rozdělení

   18% k přímému rozdělení

   1% pro vyřízení námitek.

 24. Kriteria posuzování žádostí :

  Z hlediska doby, na kterou je uzavírána smlouva o ubytování, se žadatelé rozdělují do dvou skupin:

  1. Skupina žadatelů splňujících tzv. absolutní kriteria, kterým je ubytování poskytnuto na celou dobu prezenčního studia.

   Toto kriterium splňují žadatelé:

   • zahraniční studenti,

   • držitelé průkazů zdravotně postižených a jejich průvodci (studenti),

   • oboustranní sirotci, u kterých je časová dostupnost min. 60 bodů,

   • studenti prezenčního doktorského studia, u kterých je časová dostupnost min. 60 bodů.

  2. Skupina žadatelů, kterým se ubytování poskytuje na příslušný akademický rok. Žádosti se posuzují podle stanovených kritérií bodově ohodnocených. Součtem dosažených bodů je dáno pořadí žadatelů o ubytování.


  Základní kriterium

  Základním kriteriem je časová dostupnost mezi místem trvalého bydliště a centrem sídla příslušné fakulty UK při dodržení těchto podmínek:

    a. 

  Časová dostupnost je stanovena programem dle aktuálních vlakových a autobusových jízdních řádů a řádů PID.

  Seznam časových dostupností sídel ČR bude k nahlédnutí u příslušné KR od 17. 3. 2000.

    b. 

  Spoje, které přicházejí v úvahu pro stanovování časové dostupnosti, jezdí každý pracovní den, jenž je zároveň dnem vyučování, a nezapočítávají se mezi ně spoje s příplatkem, jako např. vlaky EC, IC aj. Pro stanovení časové dostupnosti se berou v úvahu i kombinace přestupů mezi vlakem a autobusem.

    c. 

  Doba jízdy je časový rozdíl mezi odjezdem a příjezdem prostředku mezi místem trvalého bydliště a centrem sídla příslušné fakulty UK, kdy platí:

  1 minuta = 1 bod.

    d. 

  Při výpočtu časové dostupnosti je rozlišováno rozpětí od 0 do 250 minut, při překročení této hranice se časová dostupnost ohodnotí 5000 body.

    e. 

  Pro výpočet časové dostupnosti jsou stanovena tato dvě pásma:

  • "ranní pásmo" - do tohoto pásma spadají všechny spoje z místa trvalého bydliště žadatele do sídla příslušné fakulty, a to s příjezdem v časovém rozmezí od 6:30 do 9:00.

  • "večerní pásmo" - do tohoto pásma spadají všechny spoje, jež odjíždí ze sídla fakulty do místa trvalého bydliště žadatele, a to s odjezdem v časovém rozmezí od 16:00 do 20:00.

    f. 

  Pro další výpočet přicházejí v úvahu pouze případy, kdy v každém pásmu jede alespoň jeden spoj. Pokud tomu tak není, ohodnotí se časová dostupnost 8000 body.

    g. 

  Ranní spoj označuje minimální aritmetický průměr dob jízd dvou spojů z ranního pásma, jež se na příjezdu i odjezdu liší alespoň o 20 minut. Pokud v ranním pásmu nejedou dva spoje, jež se na příjezdu i odjezdu liší alespoň o 20 minut, považuje se za ranní spoj minimální doba jízdy navýšena o 20 bodů.

    h. 

  Večerní spoj označuje minimální aritmetický průměr dob jízd dvou spojů z večerního pásma, jež se na odjezdu liší alespoň o 60 minut. Pokud ve večerním pásmu nejedou dva spoje, jež se na odjezdu liší alespoň o 60 minut, považuje se za večerní spoj minimální doba jízdy navýšena o 20 minut.

    i. 

  Časová dostupnost se pak určí jako aritmetický průměr ranního a večerního spoje.

    j. 

  Za centrum sídla fakulty v Praze jsou považovány stanice metra "Muzeum" a "Můstek", přičemž pro výpočet je uvažována bližší stanice z těchto dvou.

  Při přestupu z meziměstského spoje do Prahy na PID se čas přestupu nezapočítává.

    k. 

  Jde-li o žádosti o ubytování na koleji v Hradci Králové, přidělují se body podle vzdálenosti (km) trvalého bydliště, bližší postup stanoví prorektor pro sociální záležitosti.


  Doplňková kriteria

    a. 

  Doplňková kriteria mohou být uplatněna pouze při dosažení minimálně 60 bodů časové dostupnosti dle základního kriteria.

    b. 

  Uchazečům o prezenční doktorské studium se časová dostupnost navýší o 50 bodů.

    c. 

  Studentům budoucího posledního ročníku magisterského studia se časová dostupnost navýší o 50 bodů.

    d. 

  Studentům s vážnými zdravotními problémy, potvrzenými na formulář žádosti Studentským zdravotním ústavem (Spálená 12, Praha 1), a to při potvrzení:

  • "kolej doporučena" se časová dostupnost navýší o 50 bodů,

  • "kolej nezbytná" se časová dostupnost navýší o 1000 bodů.

 25. V případě rovnosti bodů se vyhodnocení žádostí provede losováním, a to na veřejném zasedání KR.

 26. Přestěhování na jinou kolej na žádost ubytovaného je možné pouze po 1. 12. 2000.

 27. Ubytování studenta ve dvou kolejích ve stejném městě současně se považuje za hrubé porušení dobrých mravů.

 28. Seznamy žadatelů a seznamy časové dostupnosti dle bodů 8, 10, 16 a 24 budou k dispozici KR ve stejných termínech též v elektronické podobě ve formátu "DBF" prostřednictvím ubytovací kanceláře příslušné koleje.


V Praze dne 14. března 2000

prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.

rektor


.doc ke staženíPoslední změna: 21. leden 2018 23:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám