Opatření rektora UK č. 15/2000

Název:

Kritéria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

K provedení:

čl. 5 a čl. 11 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

1. listopad 2000


Kritéria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě Karlově

(viz čl. 5 a čl. 11 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy v Praze)


Úvod:

Předkládaná kritéria lze považovat za obecné doporučení představující rámcové požadavky na uchazeče o jmenování profesorem a docentem.

Kvantifikaci požadavků lze pokládat pouze za pomocný prostředek, je nutno akceptovat rozdíly mezi jednotlivými obory na všech 17 fakultách UK.

Za mimořádně důležitý prvek v řízeních je pokládáno kromě stanoviska děkana fakulty především stanovisko hodnotící, resp. habilitační komise, která musí vyčerpávajícím způsobem interpretovat závažnost, význam a přínos předložených prací a monografií a soupisu citací (v případě uchazečů o profesuru).

Seznamy všech oborů pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem jsou přílohou č. 7 Statutu UK.


1) Komise pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem:

  a. 

Vysokoškolský zákon klade značný důraz na práci hodnotící a habilitační komise. Její členové musí být proto podrobně seznámeni s požadavky kladenými na profesory a docenty UK (zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy v Praze, Kritéria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na UK, jednací řád vědecké rady příslušné fakulty, resp. UK), na jejichž základě komplexně posoudí vědeckou, pedagogickou, odbornou a uměleckou činnost uchazeče a jmenují odborně zdatné oponenty.

  b. 

O složení komise hovoří čl. 2 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem UK v Praze. Event. začlenění emeritních profesorů do habilitačních a hodnotících komisí nebo jako oponentů je třeba posuzovat individuálně, s přihlédnutím k jejich předchozímu pracovnímu zařazení na konkrétní vysoké škole.

  c. 

Oponenti by neměli být současně členy hodnotící či habilitační komise, pouze ve výjimečných v případech (např. málo frekventovaných oborů) lze tuto možnost připustit.


2) Posuzování pedagogické činnosti:


Docent

požadováno nejméně 3leté působení na vysoké škole, tím se rozumí souvislá pedagogická činnost v různých formách výuky (přednášky, cvičení, semináře atd.) především v pregraduálním studiu, která trvá v době konání řízení a vedení fakulty počítá s jejím pokračováním (čl. 1 odst. 3 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na UK v Praze). Uchazeč by měl být schopen přednášet celou šíři habilitačního oboru v pregraduálním studiu. Dále se posuzuje soustavné působení v pedagogických úkolech vysoké školy,např. v doktorském a magisterském studiu. Přesná specifikace pedagogické činnosti musí být uvedena v samostatné příloze předkládaných materiálů.


Profesor

požadováno nejméně 5leté působení na vysoké škole, tím se rozumí souvislá pedagogická činnost (přednášky, cvičení, semináře atd.) v pregraduálním a doktorském studiu v celé šíři jmenovacího oboru, která trvá v době konání řízení a vedení fakulty počítá s jejím pokračováním (čl. 1 odst. 3 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na UK v Praze). Přesná specifikace pedagogické činnosti musí být uvedena v samostatné příloze předkládaných materiálů.


3) Posuzování vědecké činnosti:


Docent

Uchazeč o jmenování docentem by měl být absolventem doktorského studia (CSc., Dr., Ph.D.).

Publikační činnost: požadováno nejméně 20 publikací.

  a. 

Na seznamu by se měly objevit práce v zahraničním nebo českém odborném časopise s IF. Za odborný časopis nelze považovat různé časopisy firem otiskujících nerecenzované práce. Dále nelze započítat články, recenze v denním tisku, apod.

  b. 

Počet požadovaných publikací by měly tvořit práce uvedené v níže uvedených bodech 4 a) - 4 d), tj. vědecké monografie, kapitoly v monografiích, původní práce a práce v recenzovaných sbornících, učebnice a učební texty . Další uvedené položky, např. přednášky typu "invited speaker", přehledy a souborné referáty, patenty atd. se uvádějí odděleně. Doplňují významně celkový vědecký profil uchazeče.

  c. 

Seznam absolvovaných stáží, jak tuzemských, tak i zahraničních ve smyslu § 72 odst. 2 zákona o vysokých školách, je uveden ve zvláštní příloze

  d. 

Habilitační práce musí být vždy součástí materiálů předkládaných rektorovi UK ke jmenování docentem.


Profesor

Uchazeč o jmenování profesorem by měl být zpravidla nositelem vědecké hodnosti DrSc., nejméně však některého z titulů doktorského studia. Vědecká činnost a ohlasy na ni by i v případě absence vědecké hodnosti DrSc. měly být ekvivalentní.

Publikační činnost: požadováno nejméně 40 publikací doplněných v příloze seznamem citací. V oborech, kde je to možné, budou uvedeny údaje ze SCI.

  a. 

Uchazeč o jmenování profesorem by měl být autorem vědecké monografie. Za nezbytnost je považováno autorství nebo spoluautorství prací v zahraničním nebo českém časopise s IF.

  b. 

Počet požadovaných publikací by měly tvořit práce uvedené v níže uvedených bodech 4 a) - 4 d), tj. vědecké monografie, kapitoly v monografiích, původní práce v odborných časopisech a recenzovaných sbornících, učebnice a učební texty. Další uvedené položky, např. přednášky typu "invited speaker", přehledy a souborné referáty, patenty atd. se uvádějí odděleně. Doplňují významně celkový vědecký profil uchazeče.

  c. 

Seznam absolvovaných stáží, jak tuzemských, tak i zahraničních ve smyslu § 72 odst. 2 zákona o vysokých školách, je uveden ve zvláštní příloze návrhu na jmenování profesorem.


4) Seznamy publikací musí být v návrzích na jmenování docentem i profesorem přesně rozčleněny na:

  a. 

vědecké monografie (jejich význam a závažnost posoudí příslušná hodnotící, event. habilitační komise a konkrétně se k nim v předkládaném Stanovisku hodnotící, resp. habilitační komise vyjádří),

  b. 

kapitoly v monografiích, (jejich význam a závažnost zodpovědně posoudí příslušná hodnotící, event. habilitační komise a konkrétně se k nim v předkládaném Stanovisku hodnotící, resp. habilitační komise vyjádří),

  c. 

původní práce a práce v recenzovaných sbornících, (jejich význam a závažnost zodpovědně posoudí příslušná hodnotící, resp. habilitační komise a konkrétně se k nim v předkládaném Stanovisku hodnotící, resp. habilitační komise vyjádří),

  d. 

učebnice a učební texty,

  e. 

různé závažné práce (např. recenze v odborných časopisech, dobrozdání, expertizy, encyklopedie, slovníky, příručky, překlady atd.),

  f. 

přednášky typu "invited speaker",

  g. 

přehledy a souborné referáty,

  h. 

patenty,

  i. 

Habilitační práce musí být:

  • soubor publikovaných prací, ke kterému musí být vypracováno shrnutí, obsahující nejdůležitější vědecké poznatky nebo doplněný komentářem,

  • nebo písemná práce obsahující nové poznatky, se kterými by měla být seznámena širší veřejnost formou publikace,

  • nebo tiskem vydaná monografie, která přináší nové vědecké poznatky.

  j. 

disertační, rigorózní práce, habilitační práce (u profesorských řízení)

  k. 

abstrakta ze sjezdů a sympozií (za akceptovatelné lze pokládat pouze sjezdy a sympozia s mezinárodní účastí) na seznamu být nemusí, pokud je přesto uchazeč zařadit chce, musí být uvedena jako zvláštní část seznamu,

  l. 

účast na řešení grantů,

  m. 

ostatní publikace (populární články, recenze atd.).


Jednotná úprava požadovaných publikovaných sdělení je podrobně uvedena v příloze těchto kritérií.V Praze dne 1. listopadu 2000

prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., v.r.

rektorPoslední změna: 21. leden 2018 23:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám