Opatření rektora UK č. 3/2002

Název:

Organizační řád děkanátu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

K provedení:

§ 24 odst. 1 písm. f) v souvislosti s § 38 odst. 1 a 3 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění

Účinnost:

1. únor 2002


Organizační řád děkanátu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

 

Čl. 1

Organizační řád děkanátu Katolické teologické fakulty (dále jen "děkanát") upravuje podrobnosti o vnitřní organizaci děkanátu Katolické teologické fakulty (dále jen "fakulta").

 

Čl. 2

 1. Děkanát je výkonným aparátem fakulty.

 2. Sídlem děkanátu je Praha, Thákurova 3.

 

Čl. 3

 1. Děkanát zabezpečuje organizační, koordinační, evidenční a další potřebnou činnost v oblasti studijní, vědecké, ekonomické, personální zahraniční činnosti fakulty a v oblasti vnitřní správy fakulty.

 2. Děkanát zabezpečuje po stránce materiální a administrativní činnost akademického senátu fakulty, děkana, proděkanů, vědecké rady fakulty, tajemníka a disciplinární komise fakulty.

 3. Děkanát též zabezpečuje po stránce administrativní činnost administrátora fakulty.

 

Čl. 4

Pro zaměstnance univerzity, kteří jsou zařazeni na děkanátě, je děkanát místem výkonu práce1).

_____

1) § 29 zákoníku práce.

 

Organizační útvary děkanátu, řízení

Čl. 5

Na děkanátě jsou zřízeny tyto organizační útvary:

  a. 

oddělení pro studijní a vědeckou činnost,

  b. 

ekonomické oddělení,

  c. 

fakultní knihovna

  d. 

správa budov.


 

Čl. 6

Tajemník, vedoucí oddělení děkanátu

_____

2) též § 74 zákoníku práce.

3) § 28 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění.Čl. 7

Oddělení pro studijní a vědeckou činnost


 1. Oddělení pro studijní a vědeckou činnost se organizačně dělí na studijní úsek a úsek pro vědu.

 2. Studijní úsek zabezpečuje úkoly fakulty a zajišťuje činnost děkana a příslušného proděkana zejména v těchto oblastech:

    a. 

  příprava podkladů pro akreditaci studijních programů,

    b. 

  administrativní zajištění uskutečňování akreditovaných studijních programů,

    c. 

  evidence studentů a průběhu jejich studia,

    d. 

  přijímací řízení,

    e. 

  rozhodování o právech a povinnostech studentů v prvním stupni,

    f. 

  evidence rigorózních zkoušek,

    g. 

  evidence programů celoživotního vzdělávání.

  Činnost uvedená v písmenech a) až e) se týká bakalářských a magisterských studijních programů, resp. studentů těchto studijních programů.

 3. Úsek pro vědu zabezpečuje úkoly fakulty a zajišťuje činnost děkana a příslušného proděkana zejména v těchto oblastech:

    a. 

  doktorské studijní programy a studenti těchto programů v oblastech uvedených v odstavci 2 písm. a) až e)

    b. 

  sběr, zpracování a prezentace výsledků vědecké práce,

    c. 

  příprava podkladů pro akreditaci habilitačních a jmenovacích oborů,

    d. 

  vědeckopedagogické tituly a vědecké hodnosti,

    e. 

  doktoráty honoris causa, hostující profesoři, emeritní profesoři, tituly udělované in memoriam,

    f. 

  mezinárodní programy a mezinárodní spolupráce ve vzdělávací a vědecké činnosti.

 4. Studijní úsek a úsek pro vědu řídí děkanem pověření vedoucí úseků.

 

Čl. 8

Ekonomické oddělení

Ekonomické oddělení zabezpečuje činnost orgánů fakulty tím, že zejména:

  a. 

zpracovává návrh rozpočtu fakulty a rozpisu příslušné části neinvestiční dotace státního rozpočtu na provoz a žádosti o účelové dotace ze státního rozpočtu,

  b. 

zajišťuje plnění funkce účtárny fakulty, zpracování příslušných částí výkazů a ekonomických materiálů,

  c. 

zpracovává návrhy v oblasti hospodaření a mezd,

  d. 

zabezpečuje vedení personální a mzdové agendy fakulty.


 

Čl. 9

Knihovna

 1. Knihovna zabezpečuje knihovnické a informační služby potřebné pro studijní a vědeckou činnost fakulty.

 2. Součástí tohoto oddělení je i úsek zajišťující správu fakultní počítačové sítě, který řídí děkanem pověřený vedoucí úseku.


 

Čl. 10

Správa budov

Správa budov zabezpečuje udržování a obnovu fakultou užívaných objektů a jejich vnitřního vybavení a zajišťuje provoz fakulty po technické stránce.


 

Čl. 11

Závěrečné ustanovení

 1. Zrušují se dosavadní předpisy o organizaci a členění děkanátu vydané na fakultě.

 2. Tento organizační řád nabývá účinnosti dnem 1. února 2002.


V Praze dne 29. ledna 2002


prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., v.r.

rektor


Poslední změna: 21. leden 2018 23:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám