Opatření rektora UK č. 9/2004

Název:

Zavedení a používání průkazů zaměstnanců na Univerzitě Karlově v Praze - dodatek č. 2 k opatření rektora č. 13/2003

K provedení:

---

Účinnost:

1. květen 2004

[zrušeno OR č. 37/2016]


Zavedení a používání průkazů zaměstnanců na Univerzitě Karlově v Praze - dodatek č. 2 k opatření rektora č. 13/2003


V návaznosti na opatření č. 13/2003 stanovuji následující zásady a pravidla pro vydávání průkazů Univerzity Karlovy zaměstnancům UK a osobám, kteří mají s UK uzavřenou dohodu o pracovní činnosti (dále jen "zaměstnanec").

 1. Průkazy UK vydávané zaměstnancům mají podobu čipové karty opatřené osobními údaji, čárovým kódem, fotografií, podpisovým pruhem a vyjadřují pomocí názvu univerzity a znaku UK (i v podobě hologramu) příslušnost k Univerzitě Karlově a dále pomocí názvu příslušnost k fakultě nebo další součásti UK. Průkaz zaměstnance má oranžovou podkladovou barvu.

 2. Každému zaměstnanci bude vydán průkaz, jehož platnost bude omezena na dobu trvání pracovního poměru nebo platnosti dohody o pracovní činnosti, nejvýše však na dobu devíti let od vyznačeného data vydání. Má-li zaměstnanec pracovně-právní vztah nebo dohodu o pracovní činnosti uzavřenou na více fakultách nebo součástech UK, bude mu průkaz vydán na každé této fakultě nebo součásti s tím, že v rámci Informačního systému UK bude zabezpečena jednotná identifikace zaměstnance a všech jemu vydaných průkazů. Při ukončení pracovního poměru nebo platnosti dohody o pracovní činnosti je zaměstnanec povinen průkaz vrátit.

 3. Zaměstnanec si při prvním vydání průkazu zvolí, zda chce vydat průkaz zaměstnance UK, nebo průkaz zaměstnance UK s licencí ITIC (International Teacher Identity Card). Vydání průkazu zaměstnance UK je bezúplatné, vydání průkazu zaměstnance UK s licencí ITIC je zpoplatněno náhradou režijních nákladů ve výši 200 Kč. Prodloužení platnosti licence ITIC (vyznačované na průkazu holografickou přelepkou) je zpoplatněno náhradou režijních nákladů ve stejné výši. Žádosti o výměnu průkazu zaměstnance UK za průkaz s licencí ITIC bude vyhověno s tím, že tato výměna je zpoplatněna stejnou částkou jako v případě opakovaného vydání průkazu (ztráta apod., viz bod 8).

 4. Průkaz s licencí ITIC může být zaměstnanci pro dané období vydán nejvýše jeden. Podmínky pro vydání průkazu zaměstnance s licencí ITIC stanoví smlouva o distribuci uzavřená mezi Univerzitou Karlovou v Praze, GTS international s.r.o. a International Association Services A/S; možnost vydání tohoto průkazu je omezena na akademické pracovníky s úvazkem minimálně 0,3 a s pracovní smlouvou, jejíž doba platnosti přesahuje termín vydání průkazu alespoň o dvanáct měsíců.

 5. K průkazu bude bezplatně vydáno pouzdro.

 6. Nestanoví-li děkan fakulty nebo ředitel další součásti dřívější termín, končí platnost všech dosavadních karet vydávaných zaměstnancům v rámci UK a plnících funkci průkazu zaměstnance dnem 30. června 2005; tyto karty nelze již po 1. lednu 2005 nově vydávat. Případné výjimky z tohoto mohou být opatřením děkana fakulty nebo ředitele součásti učiněny u zcela specifických lokálních aplikací, kde to vyžaduje jejich provozování a kde ani v součinnosti s Ústavem výpočetní techniky UK (ÚVT UK) nelze zajistit jiné řešení. Děkan fakulty nebo ředitel součásti může svým opatřením stanovit, že využívání některých služeb poskytovaných fakultou nebo další součástí je vázáno na používání průkazu zaměstnance.

 7. Výdej průkazů bude probíhat ve výdejních centrech v Praze, Hradci Králové a v Plzni a podle dohody s příslušnou fakultou nebo další součástí též v případě potřeby prostřednictvím mobilního výdejního centra po určené období.

 8. Náhrada nákladů při opakovaném vydání průkazu nebo pouzdra je ve výši:

  • průkaz zaměstnance UK: 250 Kč

  • průkaz zaměstnance UK s licencí ITIC: 450 Kč

  • pouzdro: 10 Kč

  Tato náhrada se netýká případů výměny průkazu z důvodu změny osobních údajů nebo selhání funkčnosti technických prvků průkazu nezaviněného držitelem.


Výdejními centry podle bodu 7 se rozumí výdejny průkazů

  a. 

Praha, Informačně-poradenské centrum UK, Celetná 13,

  b. 

Praha, Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7,

  c. 

Praha, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Ke Karlovu 3,

  d. 

Hradec Králové, Kolej Na Kotli, Na Kotli 1147,

  e. 

Plzeň, studijní oddělení Lékařské fakulty v Plzni, Husova 3.

Souhrnné informace o vydávání průkazů jsou k dispozici na http://www.cuni.cz/prukazy/.


V Praze dne 30. dubna 2004


Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.

rektor UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:27 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám