Opatření rektora UK č. 8/2005

Název:

Zásady ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2005/2006

K provedení:

čl. 5 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

15. května 2005


Zásady ubytování na kolejích Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2005/2006


Čl. 1

Úvodní ustanovení


 1. Tyto "zásady" upravují ve smyslu Řádu vysokoškolské koleje (dále "ŘVŠK") Univerzity Karlovy v Praze (dále "UK") ubytování studentů v akademickém roce 2005/2006 na kolejích UK v Praze a Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi, v Hradci Králové a Plzni.

 2. Pro účely těchto zásad se zavádí tyto pojmy :

  ubytovací oblast, která se dělí na :

    a. 

  ubytovací oblast Praha -zahrnuje Prahu, Brandýs nad Labem a Starou Boleslav

    b. 

  ubytovací oblast Plzeň

    c. 

  ubytovací oblast Hradec Králové

  Minimální časová dostupnost pro příslušnou ubytovací oblast (dále jen“minimální časová dostupnost“) je :

    a. 

  ubytovací oblast Praha50 bodů

    b. 

  ubytovací oblast Plzeň50 bodů

    c. 

  ubytovací oblast Hradec Králové40 bodů

  ubytovací kombinace - kombinace příslušné koleje, typu pokoje a doby ubytování

 3. Tyto zásady se zveřejňují na vývěsních deskách jednotlivých kolejí a na adrese "http://www.ubytovani.cuni.cz/" (dále “síť“ nebo "web"). Zásady obdrží též studijní oddělení jednotlivých fakult.

 4. Dodržování termínů, systému a organizace podávání a vyhodnocování žádostí o ubytování na kolejích UK zajišťuje Rektorát UK (dále “RUK“), dodržování termínů, systému a organizace nástupu na kolej, podpisu ubytovací smlouvy, plateb za ubytování a služby s ním spojené (dále ubytování) zajišťují Koleje a menzy (dále "KaM"), dodržování termínů mezi RUK a fakultami koordinuje prorektor pro sociální záležitosti studentů UK (dále "prorektor"). Řešení mimořádných situací nepostižených těmito zásadami stanovuje prorektor.

 5. Studenti - žadatelé se pro účely těchto zásad rozdělují takto :

    a. 

  Za "studenty přijaté do prvního ročníku" jsou považováni studenti přijatí do prvního ročníku prezenční formy bakalářského či magisterského (nikoliv však navazujícího magisterského) studijního programu pro akademický rok 2005/2006. Za tyto studenty jsou rovněž považováni studenti přijatí ke studiu v roce 2004 či dříve, kteří však daný program dosud nezačali studovat, jelikož ihned po úvodním zápisu studium přerušili.

    b. 

  Za "studenty vyšších ročníků" jsou považováni současní studenti bakalářského, magisterského či navazujícího magisterského studijního programu, kteří byli přijati ke studiu dříve, daný program již studovali a v akademickém roce 2005/2006 hodlají pokračovat ve studiu zpravidla druhého nebo vyššího ročníku prezenční formy tohoto programu anebo programu, na který od roku 2005/2006 hodlají přejít (formou oficiálního přestupu). Za tyto studenty jsou rovněž považováni studenti nově přijatí ke studiu navazujícího magisterského studia v roce 2005/2006 a studenti přecházející na UK z jiné VŠ formou přestupu do jiného než prvního ročníku.

    c. 

  Za "studenty přijaté ke studiu PDS" jsou považováni studenti přijatí do prvního ročníku prezenční formy doktorského studijního programu v akademickém roce 2005/2006.

    d. 

  Za "studenty PDS" jsou považováni studenti prezenční formy studia v doktorském studijním programu všech ročníků. Není-li uvedeno jinak, jsou žádosti studentů PDS podávány a vyřizovány dle stejných pravidel jako žádosti studentů vyšších ročníků.

 6. Harmonogram termínů je uveden v čl. 10.

 7. Není-li uvedeno jinak, budou všechny dokumenty a formuláře uvedené v těchto zásadách vystaveny na síti. Výsledky hodnocení žádostí a výsledky řízení o námitkách budou jednotlivým žadatelům k dispozici na síti.

 8. O kolej Petrská může požádat jen student PDS. O koleje Houšťka a Ivana Olbrachta nelze žádat.

 9. Pro podávání žádostí, jejich hodnocení a k podávání informací slouží elektronický systém přístupný na síti (odstavec 2), tj. na adrese "http://www.ubytovani.cuni.cz/".

 10. Výhradním místem pro podávání informací k zásadám ubytování, k podávání žádostí, jejich hodnocení atp. je tzv. "Ubytovací poradna. Kontaktovat ji lze prostřednictvím webového systému podávání žádostí.

 11. K identifikaci žadatele slouží tzv. číslo osoby uvedené na průkazu studenta UK. Žádost o ubytování tedy může podat pouze držitel tohoto průkazu. Výjimku tvoří pouze žadatelé, kteří v ak. roce 2003/04 až 2004/05 neměli nárok na vydání průkazu (např. z důvodu přerušení studia, studenti jiných VŠ, dlouhodobá zahraniční stáž apod.), nebo studenti přijatí do prvního ročníku.Čl. 2

Žadatel

 1. Žadateli o ubytování (dále jen "žadatel") může být vyhověno pouze v případě, splňuje-li následující podmínky:

    a. 

  je studentem v prezenční formě studia, nebo byl přijat ke studiu ve studijním programu v prezenční formě,

    b. 

  jeho skutečná doba studia nepřekročila standardní dobu studia v bakalářském, magisterském či navazujícím magisterském studijním programu navýšenou o jeden rok,

    c. 

  jestliže byl přijat ke studiu na UK v prezenční formě studia a na UK již v minulosti studoval, své studium ukončil nejvýše dvakrát jiným než řádným způsobem; na žadatele, který nebyl v minulosti ubytován na kolejích UK, se toto ustanovení nevztahuje,

    d. 

  děkan nepodal na základě pravidelného hodnocení studia v doktorském studijním programu podle čl. 7 odst. 3 písm. b) studijního a zkušebního řádu UK podnět k neposkytnutí ubytování.

    e. 

  Neuplatnění podmínek dle písmen a) až d) tohoto odstavce je možné pouze v případě, že nebude evidován jiný požadavek splňující podmínky těchto Zásad

 2. Žadateli o ubytování, který je

    a. 

  osobou dlouhodobě zdravotně postiženou nebo osobou dlouhodobě těžce zdravotně postiženou dle zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, § 9 odst. 2 písm. b) a c), či držitelem průkazu ZTP či ZTP-P , nebo

    b. 

  oboustranným sirotkem,

  se vyhoví vždy a je-li studentem UK, nevztahují se na něj omezení odstavce 1.

 3. Žádosti se při výběru zájemců vyhoví vždy též tehdy, jestliže zájemce je studentem doktorského studijního programu v prezenční formě studia, nebo byl k takovému studiu přijat, a splňuje-li minimální kritéria stanovená v zásadách ubytování.Čl. 3

Podávání žádostí 1. Žádosti pro hodnocení v základním kole se podávají v časovém rozmezí dle harmonogramu v čl. 10 (dále "žádost v termínu"). Po vyhodnocení základního kola a vyřízení námitek bude opět možné podávání žádostí (viz. čl. 10).

 2. Žádost, která byla v základním kole zamítnuta z kapacitních důvodů, nepostupuje do dalšího hodnocení, pro účast v dalším průběžném hodnocení je nutno podat novou žádost (viz. čl. 8).

 3. Každý žadatel, s výjimkou studentů studující paralelní studijní program v cizím jazyce, podává žádost prostřednictvím webového rozhraní (čl. 1 odst. 9). U studentů - rodičů s dětmi. , podává společnou žádost jen jeden z partnerů, v žádosti uvádí svého partnera a děti. Obdobným způsobem žádá student –držitel průkazu ZTP-P, o ubytování pro svého asistenta.

 4. Žadatel - student, který má na UK podanou platnou přihlášku k PDS je při dosažení alespoň minimální časové dostupnosti posuzován jako student PDS (čl. 7 odst. 5 písm. c)). V případě, že příslušná fakulta nepotvrdí včas přijetí tohoto uchazeče, bude uchazeč vyzván mailem zaslaným na adresu uvedenou v žádosti a zprávou v systému o dodání potvrzení o přijetí do doktorského studia, které je nutno doložit nejpozději do 15.10. V případě nedoložení přijetí, již přidělené ubytování propadá a uchazeč si případně může podat novou žádost.

 5. Veškerá potvrzení, kromě potvrzení o přijetí ke studiu, potřebná pro žádost (např. doložení skutečností pro uznání absolutního kritéria) je žadatel povinen doručit nejpozději v termínu podání žádosti dle harmonogramu, a to výhradně na příslušném formuláři, který bude mít k dispozici na síti. Potvrzení žadatel doručí na RUK jedním z následujících způsobů:

    a. 

  osobně, (do podatelny RUK, Ovocný trh 5, přízemí dveře č. 2, v pracovní době),

    b. 

  doporučeným dopisem, přičemž rozhodující je datum doručení (výhradní adresa pro zaslání je : Univerzita Karlova v Praze, studijní odbor - ubytování, Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1),

    c. 

  faxem na číslo uvedené na síti (výhradně v případě podávání žádosti ze zahraničí).

 6. Nepovinnou přílohou žádosti pro studenty vyšších ročníků (mimo studenty PDS) je seznam absolvovaných předmětů a k nim příslušejících známek (dále "studijní výsledky"), který je rozhodující pro možné přidělení bodů za kritérium studijních výsledků (čl. 7 odst. 2). Žadatel studující fakultu, která dodá studijní výsledky studentů elektronicky ve formátu a způsobem dle pokynu prorektora, bude mít pro usnadnění vyplňování na síti připravený seznam předmětů dodaný fakultou. Žadatel seznam zkontroluje, případně opraví a doplní o chybějící předměty (nedodá-li fakulta elektronicky žádné studijní výsledky, zadává je do seznamu žadatel), a následně potvrdí správnost výsledného seznamu. Potvrdí-li žadatel nepravdivé či nekompletní studijní výsledky v žádosti, je to posuzováno podle čl. 9 odst. 1 a příslušných vnitřních předpisů UK. IIIIII Do seznamu předmětů se zahrnují všechny zkoušky a klasifikované zápočty získané od začátku studia tohoto programu do 1.7.2005. Jde o předměty skutečně vykonané v tomto studiu, tj. uznané zkoušky či zápočty se do seznamu nezahrnují. Zkouškou se pro tyto účely rozumí každá zkouška (dílčí, rozdílová, souborná nebo postupová). Do seznamu studijních výsledků se neuvádějí zápočty a kolokvia hodnocená pouze stupnicí "prospěl" - "neprospěl" nebo "započteno" - "nezapočteno", klauzurní práce, písemné testy a průběžné hodnocení praxe. Nesplněné předměty a předměty hodnocené známkou 4 se do seznamu zahrnují v případě uvádění studijních výsledků na Lékařské fakultě v Plzni, jinak při opakování zkoušky se do seznamu zapisuje pouze poslední známka. V případě, že některá fakulta UK užívá jiný způsob hodnocení než je uveden ve Studijním a zkušebním řádu UK, je povinna své studenty před začátkem podávání žádostí (viz. harmonogram) informovat o způsobu převodu tohoto hodnocení na hodnocení podle uvedeného řádu.

 7. Žadatel uvádí v nepovinné příloze výhradně studijní výsledky programu, který začal studovat v ak. roce 2004/2005 nebo dříve, v jehož studiu hodlá v ak. roce 2005/2006 pokračovat, a pro který tedy požaduje ubytování. Výjimku tvoří následující případy:

    a. 

  v případě, že žadatel ze současného studovaného programu hodlá pro ak. rok 2005/2006 oficiálně přestoupit na jiný program, uvádí výsledky ze stávajícího programu,

    b. 

  v případě přestupu uskutečněného v ak. roce 2004/2005 či dříve žadatel uvádí výsledky z programu, ze kterého přestoupil, a dále i studijní výsledky ze současného programu, na který přestoupil,

    c. 

  v případě postupu žadatele z bakalářského programu do prvního ročníku navazujícího magisterského programu pro ak. rok 2005/2006, uvádí žadatel studijní výsledky bakalářského programu.

    d. 

  Žadatel – student již studující navazující magisterský program v ak. roce 2004/2005 či dříve, který hodlá ve studiu tohoto programu pokračovat v ak. roce 2005/2006 a požaduje pro něj ubytování, uvádí studijní výsledky jen z tohoto navazujícího studia, výsledky předchozího bakalářského studia neuvádí.

  Nezadání studijních výsledků nevyřazuje žádost z hodnocení, takováto žádost je hodnocena s nulovým počtem bodů za studijní výsledky.

 8. Žadatel na elektronické žádosti uvádí nejvýše 10 preferovaných skupin ubytovacích kombinací (viz. čl. 1) z jedné ubytovací oblasti.

 9. Neobsahuje-li žádost patřičné náležitosti nebo má-li jiné vady, bude žadatel vyzván k doplnění žádosti ve lhůtě dle harmonogramu. Výzva k doplnění žádosti bude adresována na emailovou adresu uvedenou v žádosti. Žadatel si bude mít rovněž možnost na síti ověřit, zda byla jeho žádost řádně podána, či zda je potřeba doplnění. Nedojde-li k doplnění žádosti v daném termínu, má se za to, že vůbec nebyla podána. Bude-li k žádosti chybět pouze potvrzení k nějakému absolutnímu kritériu, ale jinak bude bez vad, bude žádost dále považována za řádně podanou, ale nedoložená kritéria nebudou uznána.

 10. Žadatel o ubytování může v termínu stanoveném pro řádné podání žádosti podat pouze jednu platnou žádost, jakékoliv změny na ní může provádět pouze v tomto termínu.

 11. Studenti vyšších ročníků bakalářského a magisterského (vč. navazujícího) studia, kteří mají výrazný podíl na vědecko-výzkumné práci fakulty, při řešení projektů, grantů a prezentaci výsledků na studentských konferencích, sympoziích a dalších aktivitách, které ohodnotí děkan fakulty, mohou požádat děkana příslušné fakulty o přidělení tzv. absolutního kritéria pro ubytování na kolejích. Tuto žádost podávají písemně na studijní oddělení dané fakulty, vzor žádosti bude k dispozici na síti. Děkan na základě došlých žádostí a stanovené kapacity vybere studenty, kteří budou zvýhodněni. K žádosti o ubytování pak žadatel přiloží potvrzení děkana o přiznání tohoto absolutního kritéria. Termín podání žádostí a termín výsledku posouzení stanoví děkan tak, aby výsledek rozhodnutí byl žadateli znám nejpozději dne 31.5.2005 .Čl. 4

Vyřizování žádostí

 1. Hodnocení žádostí probíhá nejprve v tzv. základním kole. Po tomto kole a po vyřízení námitek probíhají během roku průběžná hodnocení nově podávaných (průběžně) žádostí (viz. čl. 8).

 2. Pokud kritérium za časovou dostupnost žadatele (čl. 7 odst. 1) nedosahuje minimální časové dostupnosti, resp. nesplňuje podmínky čl. 2. odst. 1., je žádosti v průběžném kole hodnocení možné vyhovět pouze v případě, že v evidenci žádostí nejsou žádné žádosti s vyšším počtem bodů, na danou ubytovací kombinaci, kterým je možné vyhovět.

 3. Výsledek hodnocení dané žádosti bude zaslán na emailovou adresu uvedenou v žádosti a bude uveden v systému na síti.

 4. V případě, že žadatel odmítne ubytovací kombinaci přidělenou v souladu s požadavky uvedenými v žádosti, je jeho žádost vyřazena z evidence pro další hodnocení.

Čl. 5

Vyřizování námitek

 1. Proti rozhodnutí o nezařazení žadatele mezi ubytované lze do 15 kalendářních dnů od sdělení výsledků hodnocení elektronickou formou (čl. 4 odst. 3) podat námitky. Rozhodujícím datem pro určení včasnosti podání je den doručení.

 2. Námitky žadatel podává výhradně elektronicky prostřednictvím systému. Případné přílohy doručí žadatel spolu s průvodkou (vytištěnou žadatelem ze systému) osobně (do podatelny RUK, Ovocný trh 5, přízemí dveře č. 2, v pracovní době), nebo doporučeným dopisem (výhradní adresa pro zaslání je : Univerzita Karlova v Praze, studijní odbor - ubytování, Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1)

 3. Výsledek řízení o námitkách bude namítajícím sdělen do 30 kalendářních dnů ode dne doručení námitky zprávou v systému a též zasláním emailové zprávy.

 4. Námitce se vyhoví v případě pochybení při vyhodnocení žádosti ze strany UK (vždy), dále lze námitce vyhovět v závažných zdravotních nebo sociálních případech náležitě doložených (viz. čl. 7 odst. 4 písm. a), b), d), e), g)).

 5. Vyřízení námitek rektorem je konečné.

Čl. 6

Rozdělení kapacity pro ubytování


Orientační rozdělení ubytovací kapacity je následující :

  a. 

dlouhodobé ubytování studentů studujících v prezenční formě studia, kteří nestudují paralelní studijní program pro cizince v cizím jazyce (§ 58 odst. 5 zákona o vysokých školách), 85 %

  b. 

studenti, kteří studují paralelní studijní program pro cizince v cizím jazyce, 5 – 6 %

  c. 

studenti, kteří studují na základě mezinárodních smluv a meziuniverzitních dohod (čl. 26 odst. 1 písm. b) a c) statutu univerzity), pokud nejsou uvedeni pod písmeny a) nebo b), 3 - 4 %

  d. 

lektoři a účastníci stáží na univerzitě, 1,5 – 2,5 %

  e. 

hosté univerzity, 2 - 3 %

  f. 

kapacita vyhrazená k jiným účelům, určená opatřením rektora.. 1 – 1,5 %

Čl. 7

Kritéria posuzování žádostí


 1. Pořadí vyřizování žádostí v základním kole je určeno celkovým kritériem žadatele. Celkové kritérium žadatele se určuje v bodech aritmeticky zaokrouhlených na jednotky a je jím:

    a. 

  druhá odmocnina z dvestěpadesátinásobku součtu kritérií podle odstavců 3 a 4, k níž je přičteno kritérium podle odstavce 5 – pro studenty přijaté do prvního ročníku, kteří budou studovat v r. 2005/2006 na UK poprvé,

    b. 

  součet kritérií podle odstavců 3, 4 a 5 upravený podle odstavců 7 a 8 - pro studenty přijaté do prvního ročníku, kteří na UK již studovali,

    c. 

  součet kritérií podle odstavců 2, 4 a 5 upravený podle odstavců 7 a 8 – pro ostatní žadatele.

  V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí losování.

 2. Tzv. kritérium studijních výsledků porovnává studijní výsledky žadatelů - studentů vyšších ročníků (vyjma studentů PDS) vždy v rámci ročníků studijních programů jednotlivých fakult. Žadatel za něj obdrží 0 - 150 bodů při dosažení alespoň minimální časové dostupnosti (viz. odstavec 4).

 3. Tzv. kritérium výsledků přijímacího řízení porovnává výsledky žadatelů - studentů přijatých do prvního ročníku vždy v rámci oborů studijních programů jednotlivých fakult. Žadatel za něj obdrží 0 - 150 bodů při dosažení minimální časové dostupnosti (viz. odstavec 4). Data o přijímacích řízeních dodají jednotlivé fakulty dle pokynů prorektora.

 4. Tzv. kritérium časové dostupnosti porovnává čas potřebný k dennímu dojíždění do školy, tj. mezi místem trvalého bydliště a centrem příslušné ubytovací oblasti Časová dostupnost je stanovena programem dle vlakových a autobusových jízdních řádů a řádů PID platných v červnu 2005. Časové dostupnosti jednotlivých sídel budou k dispozici na síti. Při výpočtu časové dostupnosti je rozlišováno rozpětí od 0 do 200 minut, přičemž tyto minuty se převádějí na 0 až 100 bodů.

 5. Tzv. absolutní kritérium splňuje žadatel, pro kterého platí alespoň jedna z následujících podmínek:

    a. 

  je osobou dlouhodobě zdravotně postiženou nebo osobou dlouhodobě těžce zdravotně postiženou dle zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, § 9 odst. 2 písm. b) a c), či držitelem průkazu ZTP či ZTP-P,

    b. 

  je oboustranným sirotkem,

    c. 

  je studentem PDS při dosažení alespoň minimální časové dostupnosti,

    d. 

  je sociálně potřebným dle zákona č. 482/1991 Sb. o sociální potřebnosti, § 4 a následující (student pobírající dávky sociální péče) při dosažení alespoň minimální časové dostupnosti,

    e. 

  je průvodcem žadatele vlastnícího průkaz ZTP/P v případě podání žádosti na stejnou kolej,

    f. 

  je studentem, kterého vybral děkan fakulty dle čl. 3 odst. 12 (max. 4 % kapacity pro ubytování studentů v prezenční formě studia v českém jazyce),

    g. 

  je studentem studujícím v ČR na základě mezivládní dohody a pobírajícím vládní stipendium, přičemž tato dohoda obsahuje závazek poskytnutí ubytování.


  Platnost podmínek žadatel doloží příslušným potvrzením, které doručuje v daném termínu na RUK (čl. 3. odst. 5.) Žadatel splňující toto kritérium podle písmene a) či b) obdrží 50000 bodů, v případě splnění jen podle některého z písmen c) až g) obdrží 10000 bodů.

 6. Skutečná doba studia žadatele se počítá v semestrech studia (započítává se započatý semestr studia), pro konkrétní studium pro nějž žadatel požaduje ubytování a je jí:

  délka období ke kterému bude osoba v semestru, ve kterém je požadováno ubytování, studentem UK v prezenční formě bakalářského, magisterského, nebo navazujícího magisterského programu a krátí se o dobu doloženého zahraničního studijního pobytu organizovaného UK trvajícího minimálně 3 měsíce.

  Neodůvodněná tvrdost případně vzniklá použitím ustanovení odstavce 7 bude zohledněna v rámci řízení o námitkách. Každý započatý semestr studia se započítává jako celý semestr.

 7. Pokud skutečná doba studia žadatele na UK převyšuje standardní dobu studia navýšenou o jeden semestr zkrátí se celkový počet dosažených bodů o 50 %. Na žadatele, který v minulosti nebyl ubytován na kolejích UK, se toto ustanovení nevztahuje.

 8. Pokud v průběhu některého školního roku od září 2000 až do doby vyhodnocení žádosti došlo ze strany KaM k vypovězení smlouvy o ubytování s žadatelem, případné body za absolutní kritérium se odečtou, celkový součet dosažených bodů se zkrátí o 95 %.


Čl. 8

Průběžná hodnocení žádostí

 1. Pro účast v  průběžném hodnocení je nutno podat novou žádost, která již zůstává v platnosti až do doby přidělení koleje v daném akademickém roce, nebo do stornování žádosti žadatelem.

 2. Při hodnocení žádostí v průběžných kolech se stává hlavním kritériem datum a čas podání žádosti.

 3. Žádosti studentů s absolutním kritériem jsou vyřizovány přednostně.

 4. Žadatelé nedosahující minimální časové dostupnosti jsou v případě více zájemců o danou ubytovací kombinaci hodnoceni jako poslední.

 5. Výsledek hodnocení dané žádosti bude zaslán na emailovou adresu uvedenou v žádosti a bude uveden v systému na síti.

 6. V případě, že žadatel odmítne ubytovací kombinaci přidělenou v souladu s požadavky uvedenými v žádosti, je jeho žádost vyřazena z evidence pro další hodnocení.Čl. 9

Závěrečná ustanovení

 1. Ubytování studenta na dvou kolejích v jedné ubytovací oblasti současně nebo uvedení údajů v žádosti o ubytování, které se ukázaly jako zásadně nesprávné se považuje za hrubé porušení podmínek pro poskytnutí ubytování.

 2. Informace o počtu získaných bodů, o aktuálním stavu žádosti a případném umístění v pořadníku daného žadatele budou každému žadateli přístupné prostřednictvím síti.

 3. Během roku budou probíhat kontroly splnění podmínek ubytování u ubytovaných a též kontroly správnosti vyplněných údajů v žádostech (studijní výsledky aj.).

 4. Způsob uzavírání smlouvy na ubytování a termíny nástupů na koleje jsou dány pokynem ředitele KaM.

Čl. 10

Harmonogram

Termíny uvedené v harmonogramu platí pro všechny žadatele uvedené v čl. 1 odst. 5 stejně


Žadatelé

žadatel

RUK

Podávání žádostí včetně studijních výsledků a doručení potvrzení

26.5. – 4.7.

Upozornění na doplnění a opravy

7.7.

Doručení případných oprav

do 12.7.

Výsledky hodnocení základního kola

19.7.

Podávání námitek (včetně doručení příloh)

20.7. – 3.8.

Výsledky řízení o námitkách

19.8.

Možnost podávání dalších žádostí

od 1.9.


V Praze dne 13. května 2005


Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.

rektor UK


Opatření rektora UK č. 8/2005 ve formátu .doc


Poslední změna: 21. leden 2018 23:26 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám