Opatření rektora UK č. 16/2005

Název:

Vzor smlouvy o ubytování ve vysokoškolských kolejích Univerzity Karlovy v Praze

K provedení:

Čl. 10 odst. 2 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

19. září 2005


Vzor smlouvy o ubytování ve vysokoškolských kolejích Univerzity Karlovy v Praze

V souladu s Čl. 10 odst. 2 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze a po projednání v příslušných orgánech UK s účinností od 19. září 2005 vydávám nový vzor smlouvy o ubytování ve vysokoškolských kolejích UK, který je uveden v příloze tohoto opatření.


V Praze dne 1. července 2005


Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.

rektor


Opatření rektora UK č. 16/2005 ve formátu .doc

Příloha

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

se sídlem Ovocný trh 3, 116 36 Praha 1

IČ: 00216208

součást: KOLEJE A MENZY, se sídlem Voršilská 1, 116 43 Praha 1

zastoupené: Ing. Mojmírem Bémem, ředitelem

(dále jen „ubytovatel“)


a


paní / pan

jméno, příjmení, titul......................................................................................……

rodné číslo......................................................................................……

(pozn.: u cizinců, s výjimkou občanů SR, uveďte datum narození a číslo cestovního dokladu)

státní občanství..........................................………………………………….

trvalé bydliště ............................................................................................................................……………………

doručovací adresa, je-li odlišná od trvalého bydliště

............................................................................................................................……………………

číslo osoby uvedené na průkazu studenta UK …………………………… (číslo bude sloužit jako variabilní symbol pro platbu formou příkazu k úhradě ceny za ubytování)

poslední čtyři číslice rodného čísla …………………… (číslo bude sloužit jako specifický symbol pro platbu formou příkazu k úhradě) (pozn.: u cizinců, s výjimkou občanů SR, uveďte poslední čtyři číslice čísla cestovního dokladu)

(dále jen „ubytovaný“)


uzavírají dne .............................. podle § 754 a násl. občanského zákoníku tutoS M L O U V U O U B Y T O V Á N Í :


I.


 1. Ubytovaný prohlašuje, že je studentem zapsaným1 na Univerzitě Karlově v Praze, fakultě ..............................., studijní program…………………………………… , forma studia2 prezenční - kombinovaná - distanční - x).

_____

1 § 51 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů,  v platném znění (zákon o vysokých školách) a čl. 4 odst. 1 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze (studijní řád).

2 § 44 odst. 4 zákona o vysokých školách a čl. 2 odst. 8 až 11 studijního řádu.

x) nehodící se škrtněte.


II.


_____

x) nehodící se škrtněte.

3 čl. 3 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze.


III.


 1. Ubytovaný má právo užívat prostory vyhrazené mu k ubytování, jakož i užívat společné prostory a zařízení koleje a používat služeb, jejichž poskytování je s ubytováním spojeno.

 2. Ubytovaný je povinen:

    a. 

  řádně užívat prostory uvedené v odstavci 1,

    b. 

  seznámit se s Řádem vysokoškolské koleje univerzity a dodržovat jej,

    c. 

  seznámit se se Zásadami ubytování na kolejích univerzity platnými pro příslušný akademický rok (dále jen „Zásady“) a dodržovat je,

    d. 

  seznámit se s Ubytovacím řádem, jakož i s případnými podrobnostmi k Ubytovacímu řádu platnými na koleji, a dodržovat tyto předpisy,

    e. 

  seznámit se s pokyny pro ubytované ve vysokoškolských kolejích univerzity k dodržování a zabezpečení požární ochrany a dodržovat je,

    f. 

  hradit úhradu za ubytování a služby s tím spojené podle čl.VI.,

    g. 

  předem oznámit ubytovateli používání vlastních spotřebičů (čl.II. odst. 5) včetně potřebných identifikačních a technických údajů; ubytovatel může z technických nebo bezpečnostních důvodů používání takového spotřebiče zakázat,

    h. 

  do 5 pracovních dnů od předmětné skutečnosti nahlásit ubytovateli změnu výše uvedených osobních údajů nebo údajů uvedených v čl.I. odst. 1,

    i. 

  bez průtahů oznámit ubytovateli potřebu provedení oprav v prostorách vyhrazených ubytovanému k ubytování,

    j. 

  bezodkladně oznámit ubytovateli poškození nebo škodu, kterou ubytovaný v prostorách koleje způsobil, popř. zjistil.

 3. Ubytovaný nesmí bez souhlasu ubytovatele:

    a. 

  provádět podstatné změny v prostorách uvedených v odstavci 1,

    b. 

  používat v prostorách koleje vlastní spotřebiče bez předchozího oznámení ubytovateli nebo přes jeho zákaz,

    c. 

  vědomě přenechat prostory vyhrazené mu k ubytování jiné osobě,

    d. 

  uvádět adresu koleje jako místo podnikání.

 4. Ubytovaný dále v prostorách koleje nesmí:

    a. 

  nosit zbraň a střelivo nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití4,

    b. 

  držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky anebo jedy5, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo ubytovanému předepsáno lékařem,

    c. 

  kouřit mimo vyhrazená místa k tomu určená.

_____

4 zákon č.288/1995 Sb., o zbraních a střelivu, v platném znění.

5 zákon č.167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.


IV.


 1. Ubytovatel je povinen odevzdat ubytovanému prostory vyhrazené mu k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním. Při odevzdání prostor bude podle Ubytovacího řádu sepsán „Záznam o převzetí pokoje“, jehož součástí je popis stavu, ve kterém je pokoj ubytovaným přebírán.

 2. Ubytovatel dbá na odstranění závad oznámených podle čl.III. odst. 2 písm. i) bez zbytečných průtahů.

 3. Ubytovatel dbá na odstranění poškození nebo škody oznámených podle čl.III. odst. 2 písm. j) bez zbytečných průtahů a může ubytovanému uložit povinnost náhrady nákladů s tím spojených, pokud bylo ubytovanému způsobení škody prokázáno.

 4. Ubytovatel je povinen dodržovat Řád vysokoškolské koleje univerzity a Ubytovací řád.

 5. Ubytovatel zajišťuje čistotu ve společných prostorách koleje, popř. v dalších prostorách dle podmínek na příslušné koleji.

 6. Ubytovatel je na vyžádání povinen ubytovanému umožnit seznámit se na místě před podpisem smlouvy s předpisy uvedenými v čl.III. odst. 2.


V.


 1. Ubytovaný je oprávněn odstoupit od této smlouvy před uplynutím v této smlouvě dohodnuté doby ubytování. V takovém případě je povinen uhradit újmu vzniklou ubytovateli takovýmto předčasným zrušením ubytování, pokud ubytovatel nemohl újmě zabránit. Za újmu, které ubytovatel nemohl zabránit, se vždy považuje částka odpovídající cenovému rozdílu mezi celkovou úhradou za ubytování, která měla být uhrazena podle této smlouvy a celkovou úhradou za ubytování, která by na základě ceníku podle čl. II. odst. 4 měla být hrazena v případě uzavření smlouvy na skutečně realizovanou dobu ubytování.

 2. Ubytovatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, jestliže ubytovaný i přes výstrahu hrubě porušuje v koleji dobré mravy nebo jinak hrubě porušuje své povinnosti uvedené v čl.III. odst. 2, odst. 3 nebo odst. 4 této smlouvy, s výjimkou čl.III. odst. 3 písm. c). Za hrubé porušení povinností se považují i skutečnosti, kdy ubytovaný neuhradil příslušnou dlužnou částku ve lhůtě podle čl. VI. odst. 9, druhé věty a dále kdy se ubytovaný opakovaně dostal do prodlení plateb za ubytování, přičemž opakováním se rozumí stav, kdy ubytovaný byl elektronickým způsobem vyzván k úhradě již dvou různých plateb, tyto ve lhůtě podle čl. VI. odst. 9 uhradil a nyní je v prodlení s platbou potřetí.

 3. Výstraha jako výzva k nápravě stavu vzniklého hrubým porušením dobrých mravů v koleji nebo jinak hrubým porušením povinností z této smlouvy, s výjimkou povinnosti podle čl.III. odst. 2 písm. f), se doručuje ubytovanému doporučenou poštovní zásilkou na jeho doručovací adresu a považuje se za doručenou i tehdy, jestliže si ubytovaný výstrahu nevyzvedl v úložní době 15 dnů, po kterou je poštovní zásilka při dodání připravena k vyzvednutí na příslušné poště.6

 4. Výstraha jako výzva k úhradě dluhu se doručuje ubytovanému elektronickou poštou na adresu, kterou si ubytovaný určil pro komunikaci s ubytovacím systémem a prostřednictvím sítě Internet (dále jen "elektronický způsob").

 5. Odstoupení od této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být doručeno druhému z účastníků. Ubytovaný doručuje odstoupení od smlouvy ubytovateli do ubytovací kanceláře příslušné koleje, ubytovatel ubytovanému do vlastních rukou.

 6. Odstoupení od této smlouvy nemá vliv na pohledávky z této smlouvy vzniklé.

_____

6 Poštovní podmínky České pošty, s.p. - Základní poštovní služby, článek 24.


VI.


 1. První platbu při střednědobém nebo dlouhodobém ubytování je ubytovaný povinen uhradit v hotovosti v den nástupu do koleje v ubytovací kanceláři příslušné koleje. První platba za ubytování bude zahrnovat platbu za počet kalendářních dnů zbývajících do konce měsíce, ve kterém ubytovaný do koleje nastoupil, včetně dne nástupu, a zároveň platbu ve výši jednohoapůlnásobku ceny za ubytování pro následující kalendářní měsíc. Druhá platba za ubytování bude předepsána rovněž ve výši jednohoapůlnásobku měsíční ceny. Obě tato navýšení plateb tvoří zálohu na uhrazení posledního měsíce ubytování daného touto smlouvou anebo na vypořádání pohledávek ubytovatele podle čl. IX odst. 3. Součástí první i druhé platby je též úhrada za služby spojené s ubytováním.

 2. Výše úhrady za ubytování na následující měsíc bude ubytovanému sdělena elektronickým způsobem nejpozději 5 dnů před termínem stanoveným touto smlouvou pro provedení platby.

 3. Úhrada za ubytování pro další období (včetně druhé platby) a za služby spojené s ubytováním bude prováděna inkasní formou placení (dále jen inkasní platba) z účtu ubytovaného, nejde-li o případ podle odstavce 4 nebo odstavce 5. Bankovní spojení a souhlas s inkasní platbou ubytovaný zadá předepsaným způsobem nejpozději 10 kalendářních dnů před termínem provedení inkasní platby; ve stejné lhůtě je možné tento souhlas odvolat. Inkasní platba bude prováděna vždy ke 20. dni kalendářního měsíce předem na následující měsíc.

 4. Úhrada za ubytování a za služby spojené s ubytováním může být prováděna i formou příkazu k úhradě, tzn. příkazu k převedení peněžních prostředků ve prospěch ubytovatele, a to vždy ke 20. dni kalendářního měsíce předem na následující měsíc. Ubytovaný provede příkaz k úhradě na účet ubytovatele vedený u Komerční banky, a.s. s tím, že:

    a. 

  při ubytování v koleji v Praze nebo Plzni použije číslo účtu: 19-3321280297/0100,

    b. 

  při ubytování v koleji v Hradci Králové použije číslo účtu: 10006-0035637511/0100.

  Pro identifikaci platby je ubytovaný povinen vždy použít jako variabilní symbol - číslo osoby uvedené na průkazu studenta UK, tj.: ………………………… a jako specifický symbol - poslední čtyři číslice svého rodného čísla, tj.:………………….. (u cizince, s výjimkou občana SR, poslední čtyři číslice čísla svého cestovního dokladu, pokud by v průběhu ubytování podle této smlouvy došlo na straně ubytovaného k výměně cestovního dokladu, bude ubytovaný i nadále používat jako specifický symbol čtyři číslice uvedená v této smlouvě).

 5. Nedal-li ubytovaný souhlas k inkasní platbě nebo neprovede-li platbu příkazem k úhradě, je povinen úhradu v předepsané výši složit v hotovosti v ubytovací kanceláři příslušné koleje, a to vždy ke 20. dni kalendářního měsíce předem na následující měsíc.

 6. Úhradu za ubytování a za služby s ním spojené je ubytovaný povinen uhradit způsobem a v termínu podle odstavce 3 nebo odstavce 4 anebo odstavce 5.

 7. Splněním povinnosti úhrady formou inkasní platby se rozumí, že ubytovaný má na svém účtu dostatečnou výši peněžních prostředků k zajištění krytí inkasované částky (tj. předepsaná výše úhrady za ubytování na následující měsíc a za služby s ubytováním spojené) tak, aby mohla být inkasní platba ke 20. dni kalendářního měsíce provedena. Pokud ubytovaný zjistí, že inkasní platba nebyla ke 20. dni kalendářního měsíce z jeho účtu odepsána, je povinen předepsanou výši inkasní platby podržet na svém účtu do provedení inkasní platby, a to nejdéle do 27. dne kalendářního měsíce. Tento způsob je závazný, dal-li ubytovaný v termínu podle odstavce 3 souhlas k inkasní platbě a neodvolal-li jej. Splněním povinnosti úhrady formou příkazu k úhradě se rozumí připsání platby v předepsané výši na účet ubytovatele nejpozději k 20. dni kalendářního měsíce. Splněním povinnosti úhrady v hotovosti se rozumí složení hotovosti v předepsané výši v ubytovací kanceláři příslušné koleje nejpozději k 20. dni kalendářního měsíce.

 8. Pro případ porušení povinnosti podle čl. III. odst. 2. písm. f) této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 100,-- Kč za každý, i započatý kalendářní měsíc prodlení, kterou je ubytovaný povinen ubytovateli uhradit. Úhrada smluvní pokuty bude prováděna rovněž způsobem, který si ubytovaný zvolil pro úhradu ceny za ubytování.

 9. Nesplní-li ubytovaný povinnost úhrady podle odstavce 7, je povinen uhradit dlužnou částku v hotovosti do 5 kalendářních dnů poté, co mu byla elektronickým způsobem doručena výzva k úhradě dluhu. Neuhradí-li ubytovaný dlužnou částku ani po této výzvě způsobem a ve lhůtě podle první věty, je povinen uhradit dlužnou částku, navýšenou o smluvní pokutu, zároveň s úhradou za ubytování za nejbližší následující období. Uhradí-li ubytovaný pouze jednu měsíční částku, započítává se tato proti nejstarší pohledávce za ubytování podle této smlouvy.

 10. Aktuální stav rozhodných údajů pro platby za ubytování je ubytovanému k dispozici prostřednictvím sítě Internet.


VII.


Ubytovatel je oprávněn změnit prostory vyhrazené ubytovanému pro ubytování a přidělit mu jiné:

  a. 

na žádost ubytovaného,

  b. 

v případech provozní potřeby; provozní potřebou se rozumí též optimalizace využití lůžkové kapacity koleje v období mimo školní rok,

  c. 

v případě, že ubytovanému byly na jeho žádost k ubytování vyhrazeny prostory s instalovanou zásuvkou pro připojení k síti Internet (viz čl. II. odst. 3) a ubytovaný ubytovateli náhradu nákladů za tuto službu nejméně dva kalendářní měsíce nehradil.

V takovém případě bude sepsán nový „Záznam o převzetí pokoje“, s uvedením nového čísla pokoje.


VIII.


 1. Práva a povinnosti z této smlouvy zanikají dnem doručení (do vlastních rukou ubytovaného) oznámení ubytovatele o zániku práv a povinností z této smlouvy z důvodu, kdy

    a. 

  ubytovaný přestal být studentem univerzity7,

    b. 

  došlo ke změně prezenční formy studia 2 ubytovaného na jinou, je-li předmětem této smlouvy dlouhodobé ubytování,

    c. 

  ubytovaný v objektu koleje způsobil úmyslnou újmu na zdraví druhé osobě nebo škodu na majetku univerzity či jiného ubytovaného ve výši nejméně deset tisíc korun českých,

    d. 

  vědomě přenechal prostory vyhrazené mu k ubytování jiné osobě.

 2. Zánik práv a povinností z této smlouvy podle tohoto článku nemá vliv na pohledávky z této smlouvy vzniklé.

 3. K zániku práv a povinností podle této smlouvy z důvodů podle odstavce 1 písm. a) nebo písm. b) nedojde, pokud se tak ubytovatel s ubytovaným písemně dohodne.

_____

7 § 55, 56 a 61 zákona o vysokých školách a čl. 5 odst. 3 a čl. 11 a 12 studijního řádu


IX.


 1. Ubytovaný je povinen se vystěhovat ke dni ukončení sjednané doby ubytování. Dále je ubytovaný povinen se vystěhovat nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od této smlouvy podle čl.V. odst. 5. Ve stejné lhůtě je ubytovaný povinen se vystěhovat po doručení oznámení ubytovatele o zániku práv a povinností z této smlouvy podle čl. VIII., pokud se s ubytovatelem nedohodl jinak. Nevystěhuje-li se, je ubytovatel oprávněn uvedené prostory vyklidit na náklady ubytovaného a věci uskladnit v prostorách k tomu určených.

 2. Ubytovaný je povinen odevzdat ubytovateli prostory vyhrazené mu k ubytování ve stavu v jakém je ubytovaný převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Při odevzdání prostor, popř. při jejich vyklizení ubytovatelem, bude do "Záznamu o převzetí pokoje", zapsán popis stavu, ve kterém je pokoj ubytovatelem zpět přebírán.

 3. Pohledávky vzniklé z této smlouvy jsou obě strany povinny vypořádat nejpozději do dne odevzdání prostor ubytovateli, popř. do dne vyklizení prostor ubytovatelem.

 4. Ubytovatel prohlašuje, že s osobními údaji ubytovaného, uvedenými v této smlouvě, bude nakládáno výhradně v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Ubytovaný souhlasí s tím, že ubytovatel shromažďuje, zpracovává a uchovává tyto údaje pro účely evidence ubytovaných osob, kontroly oprávněnosti jejich ubytování z hlediska předpisů uvedených v čl. III. odst. 2., popř. dalších předpisů, evidence plateb spojených s ubytováním a kontroly jejich úhrad, a to po dobu nejvýše deseti let od ukončení ubytování.

 5. Je-li v této smlouvě uvedeno, že ubytovaný doručuje písemnost pro ubytovatele do ubytovací kanceláře nebo provádí úhradu ceny za ubytování v hotovosti v ubytovací kanceláři, rozumí se tím, že je povinen tak učinit v úředních hodinách ubytovací kanceláře příslušné koleje.

 6. Ubytovaný bere na vědomí, že kolej není, podle občanského zákoníku a předpisů souvisejících, místem pro vnášení a úschovu finanční hotovosti nad 5.000,-- Kč a v obdobné hodnotě vkladních knížek, valut a cenin, stejně tak jako šperků a předmětů osobní potřeby mimořádné, nikoli běžné, ceny. Takové cennosti se přísluší uložit do úschovy u subjektů k tomu určených.

 7. Pro další skutečnosti neupravené touto smlouvou platí příslušná ustanovení právních předpisů.

 8. Tato smlouva se pořizuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží jeden výtisk.

 9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou účastníků.

............................................
............................................

Ubytovaný

Ubytovatel


Poslední změna: 21. leden 2018 23:26 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám